Totale embedded value AEGON in 2009 EUR 17,8 miljard

12 Mei, 2010, 07:35 BST Van AEGON N.V.

DEN HAAG, May 12, 2010 /PRNewswire/ --

- Totale embedded value per gewoon aandeel: EUR 9,65

Ultimo 2009 bedroeg de totale embedded value van AEGON EUR 17,8 miljard, een daling van slechts 4% vergeleken met 2008. Deze daling is vooral het gevolg van een hogere marktwaarde van AEGON's uitstaande schuld. Echter, als gevolg van een toename van het aantal uitstaande aandelen is de totale embedded value per gewoon aandeel gedaald met 15% tot EUR 9,65.

Deze resultaten zijn een weerspiegeling van de positieve ontwikkeling van AEGON's bestaande verzekeringsportefeuille, kostenbesparingsmaatregelen en van de nadruk die AEGON legt op het afsluiten van winstgevende nieuwe productie. De waarde nieuwe productie die in de totale embedded value is opgenomen bedraagt EUR 0,8 miljard.

Embedded value is een belangrijke maatstaf voor de onderliggende waarde van een verzekeringsmaatschappij. Embedded value levenbedrijf (EVLI) geeft de waarde weer van de toekomstige winsten uit de bestaande verzekeringsportefeuille van de onderneming. AEGON is van mening dat embedded value in samenhang met andere resultaten die de onderneming publiceert waardevolle additionele informatie bevat voor analisten en beleggers.

AEGON's embedded value levenbedrijf is gestegen tot EUR 23,3 miljard door een sterke nieuwe productie en een positieve ontwikkeling van de bestaande verzekeringsportefeuille. Dit werd gedeeltelijk teniet gedaan door wijzigingen in de economische veronderstellingen, afwijkingen van de lange termijn beleggingsresultaten en een negatief wisselkoerseffect door de verzwakking van de Amerikaanse dollar tegenover de euro.

Ultimo 2009 was het vrij vermogen in het levenbedrijf gestegen tot EUR 2,4 miljard. Deze stijging is vooral het gevolg van een belangrijke toename in het resultaat van de bestaande levenportefeuille. Dit resultaat kwam uit op EUR 3,1 miljard. De operationele marge embedded value is licht gedaald van 6,8% tot 5,8%. Een negatieve ontwikkeling van het aantal opzeggingen en van de spread op institutionele producten in Amerika werd maar gedeeltelijk goed gemaakt door positieve ontwikkelingen in Nederland.

Onderstaande tabel geeft een samenvatting van de belangrijkste cijfers met betrekking tot AEGON's embedded value 2009. Om consistent te blijven, zijn de cijfers in deze tabel in lijn met het rapportagemodel dat AEGON in 2009 heeft gebruikt. De financiële rapportage is eerder dit jaar aangepast. Voor een vergelijking met deze 2010 rapportage verwijzen wij naar Addendum 2 van het Embedded Value 2009 report dat beschikbaar is op de website http://www.aegon.com. Dit rapport is alleen in het Engels gepubliceerd.

  
  Embedded value                Eind v/h Eind v/h 
  (bedragen in miljoenen tenzij anders       jaar  jaar
  vermeld, na belasting)              2009  2008
 
                            EUR   EUR  %
 
  Levenbedrijf
  Aangepast netto vermogen (ANW)         13,216 11,123  19
   Vrij vermogen (FS)               2,404  2,335  3
   Vereist vermogen (RS)             10,811  8,788  23
 
  Waarde van de bestaande leven porte       10,081 11,813 -15
   Contante waarde toekomstige winsten (PVFP)   13,035 14,184  -8
   Solvabiliteitskosten (CoC)           -2,955 -2,371  25

  Embedded value levenbedrijf (EVLI)       23,296 22,936  2
 
  Overige activiteiten
  IFRS boekwaarde                 1,137   948  20
 
  Totale Embedded Value voor Holdingactiviteiten 24,434 23,883  2
 
  Holdingactiviteiten               -6,663 -5,346  25
   Marktwaarde van schuld, risicodragend 
   waardepapier & overige netto
   verplichtingen                 -6,187 -4,840  28
   Contante waarde overheadkosten          -477  -506  -6
  Totale embedded value (TEV)                                                17,770    18,538  -4
   Waarde van preferente aandelen kapitaal    -1,301 -1,343  -3
  Totale embedded value (TEV) toe te schrijven 
   aan gewone aandeelhouders           16,469 17,194  -4
   TEV toe te schrijven aan gewone 
   aandeelhouders per aandeel (EUR)         9.65  11.35 -15

VERKLARENDE WOORDENLIJST

Berekenen embedded value

AEGON gebruikt embedded value al jaren als een managementinstrument voor zijn levensverzekeringsactiviteiten. De onderneming is van mening dat embedded value in samenhang met andere resultaten die de onderneming publiceert waardevolle additionele informatie bevat voor analisten en beleggers.

Embedded value levenbedrijf (EVLI) omvat het vermogen dat is geïnvesteerd in het levenbedrijf (adjusted net worth of marktwaarde eigen vermogen) en de waarde van de bestaande verzekeringsportefeuille. De waarde van de bestaande portefeuille is gelijk aan de contante waarde van de verwachte toekomstige winsten voortvloeiend uit de bestaande levensverzekeringsportefeuille, inclusief de nieuwe productie verkocht in de verslagperiode, verminderd met de solvabiliteitskosten. Toekomstige productie die wordt verkocht na de waarderingsdatum maakt geen deel uit van deze waarde van de bestaande portefeuille, al blijven bepaalde veronderstellingen gewoon van kracht.

Totale embedded value (TEV) is de som van de embedded value levenbedrijf en de waarde van de overige bedrijfsactiviteiten en de holdingactiviteiten.

Waarde nieuwe productie (VNB) is de contante waarde van toekomstige uit te keren winsten van verzekeringen die in het meest recente verslagjaar zijn afgesloten. De waarde nieuwe productie wordt bepaald door gebruik te maken van economische veronderstellingen en veronderstellingen die niet door het management kunnen worden beïnvloed aan het begin van een jaar alsmede door bedrijfsmatige veronderstellingen aan het begin van een kwartaal.

Dit persbericht is een vertaling van het officiële Engelstalige persbericht, dat u kunt vinden op de corporate website http://www.aegon.com.

Over AEGON

AEGON, de internationale aanbieder van levensverzekeringen, pensioenen en beleggingsproducten, heeft activiteiten in meer dan twintig landen in Amerika, Europa en Azië. AEGON heeft ongeveer 28.000 medewerkers en meer dan

40 miljoen klanten overal ter wereld. Het hoofdkantoor is gevestigd in Den Haag.

  
  Kerncijfers - EUR     1e Kw 2010  Jaar 2009
  Onderliggend resultaat
  vóór belastingen     488 miljoen 1,2 miljard
  Verkoop nieuwe
  levensverzekeringen   538 miljoen 2,1 miljard
 
  Totaal bruto stortingen
  (excl. run-off)     7,8 miljard 28 miljard
  Beheerd vermogen
  (per einde
  verslagperiode)     388 miljard 363 miljard

Belangrijke noot met betrekking tot niet-GAAP maatstaven

In dit persbericht zijn verschillende maatstaven opgenomen die niet behoren tot de algemene waarderingsgrondslagen (GAAP): onderliggend resultaat vóór belastingen en waarde nieuwe productie. Voor de reconciliatie van onderliggend resultaat vóór belastingen naar de best vergelijkbare IFRS maatstaf verwijzen wij naar noot 3 "Segment Information" van onze Condensed consolidated interim financial statements (uitsluitend beschikbaar in het Engels). Waarde nieuwe productie is niet gebaseerd op IFRS, die AEGON gebruikt voor zijn verkorte, geconsolideerde tussentijdse resultaten, en moet niet worden gezien als een vervanging voor IFRS-maatstaven. AEGON is van mening dat de niet-GAAP maatstaven tezamen met de IFRS gegevens de beleggerswereld zinvol inzicht verlenen om AEGON's activiteiten te kunnen evalueren in relatie tot de activiteiten van de peers.

Lokale valuta's en constante wisselkoersen

Dit persbericht bevat bepaalde informatie over onze resultaten en financiële toestand in USD voor Amerika en in GBP voor het Verenigd Koninkrijk, omdat die activiteiten hoofdzakelijk in die valuta's plaatsvinden. Door bepaalde vergelijkende informatie tegen constante wisselkoersen te presenteren, wordt het effect van wijzigingen in de wisselkoersen geëlimineerd. Deze informatie is op geen enkele manier te vervangen door, of beter dan de financiële informatie over ons bedrijf in euro's, de valuta van onze jaarrekening.

Belangrijke noot met betrekking tot toekomstgerichte verklaringen

De in dit persbericht opgenomen mededelingen, voor zover geen historische feiten, zijn `toekomstgerichte verklaringen' als bedoeld in de Amerikaanse Private Securities Litigation Reform Act uit 1995. De volgende woorden duiden op dergelijke toekomstgerichte verklaringen: geloven, schatten, beogen, van plan zijn, kunnen, verwachten, voorspellen, ramen, rekenen op, voortzetten, willen, voorzien, zou moeten, zal kunnen, is overtuigd, zullen en soortgelijke uitdrukkingen, voor zover betrekking hebbend op onze onderneming. Deze mededelingen zijn geen garanties voor toekomstige resultaten en omvatten risico's, onzekerheden en aannames die moeilijk zijn te voorspellen. Wij achten ons niet gehouden om enige toekomstgerichte verklaring publiekelijk te herzien of bij te stellen. Lezers dienen niet te zeer te vertrouwen op dergelijke toekomstgerichte verklaringen, die slechts verwachtingen ten tijde van het samenstellen van dit bericht weergeven. De werkelijk behaalde resultaten kunnen materieel verschillen van de in de toekomstgerichte verklaringen uitgesproken verwachtingen als gevolg van verschillende risico's en onzekerheden, zoals onder meer:

- wijzigingen van de algemene economische omstandigheden, met name in de Verenigde Staten, Nederland en het Verenigd Koninkrijk;

- veranderingen op de financiële markten, waaronder begrepen de `emerging markets', bijvoorbeeld met betrekking tot:

- de frequentie en omvang van wanbetaling in onze vastrentende beleggingsportefeuilles; en

- het effect op de financiële markten van faillissementen en/of bijstelling van gerapporteerde resultaten in het bedrijfsleven en de daarmee verband houdende waardedaling van aandelen en schuldpapier;

- de frequentie en omvang van verzekerde schadegevallen;

- veranderingen die van invloed zijn op sterftecijfers, levensverwachting en andere factoren die de winstgevendheid van onze verzekeringsproducten kunnen beïnvloeden;

- veranderingen die de rentestanden beïnvloeden en aanhoudende lage rentestanden of snel veranderende rentestanden;

- veranderingen die invloed hebben op de wisselkoersen, in het bijzonder de EUR/USD en EUR/GBP wisselkoersen;

- toenemende concurrentie in de Verenigde Staten, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de `emerging markets';

- veranderingen in wet- en regelgeving, met name die welke onze activiteiten, ons productaanbod en de aantrekkelijkheid van bepaalde producten voor klanten kunnen beïnvloeden;

- veranderingen van het toezichtregime met betrekking tot de verzekeringsbedrijfstak in de markten waarin wij actief zijn;

- overmacht, terrorisme, oorlogshandelingen en pandemieën;

- uitkomsten van overleg met de Europese Commissie aangaande de steun die we in december 2008 van de Nederlandse overheid ontvingen;

- veranderingen in het beleid van centrale banken en/of overheden;

- verlaging van een of meer ratings door een kredietbeoordelingsbureau en het eventuele negatieve effect daarvan op onze mogelijkheden kapitaal op te halen, op onze liquiditeit en financiële situatie;

- verlaging van de beoordeling van de solvabiliteit van een van onze verzekeraars en het eventuele negatieve effect daarvan op geschreven premies, polisverlenging en winstgevendheid van de verzekeraar en onze liquiditeit;

- het effect van Solvency II en van regelgeving in andere jurisdicties met betrekking tot kapitaalvereisten;

- rechtszaken en maatregelen van toezichthouders waardoor wij verplicht worden substantiële schadebetalingen te doen of onze werkwijze te veranderen;

- het succes van nieuwe producten en distributiekanalen;

- veranderingen op het gebied van concurrentie, wetgeving, toezicht of belastingwetgeving die de kosten voor distributie van of vraag naar onze producten beïnvloeden;

- het effect van overnames en desinvesteringen, herstructureringen, beëindiging van producten en andere eenmalige gebeurtenissen, zoals het succes van de integratie van overnames en het behalen van verwachte resultaten en synergieën van overnames;

- ons onvermogen om uitgesproken resultaatsverwachtingen, efficiencyverbeteringen of andere kostenbesparende initiatieven waar te maken; en

- de effecten van de toepassing van International Financial Reporting Standards op onze gerapporteerde financiële resultaten en onze financiële positie.

Nadere details over mogelijke risico's en onzekerheden die de vennootschap aangaan, zijn beschreven in de documenten die bij Euronext Amsterdam en de Securities and Exchange Commission zijn ingediend, waaronder het 20-F report. Deze toekomstgerichte verklaringen betreffen de periode vanaf de datum van dit persbericht. Tenzij dat vereist is onder geldende wet- of regelgeving, is de onderneming niet gehouden om enige nieuwe of gewijzigde inzichten bekend te maken ten aanzien van de hierin gebruikte toekomstgerichte verklaringen of ten aanzien van de feiten of omstandigheden die aanleiding geven tot dergelijke verklaringen.

  
  Contact

  Media:
  Greg Tucker
  +31-(0)70-344-8956
  gcc-ir@aegon.com

  Investor relations:
  Gerbrand Nijman
  +31-(0)70-344-8305
  ir@aegon.com

http://www.aegon.com

BRON AEGON N.V.