Tussentijdse verklaring van het bestuursorgaan

06 Dec, 2010, 04:44 GMT Van European Capital Limited

ST. PETER PORT, Guernsey, December 6, 2010 /PRNewswire/ --

- European Capital Limited publiceert netto bedrijfsinkomen van 19 miljoen euro en netto winst van 58 miljoen euro

European Capital Limited ("European Capital") publiceert vandaag een tussentijdse verklaring van het bestuursorgaan met daarin het netto bedrijfsinkomen van 19 miljoen euro vermeld over de periode van negen maanden eindigend op 30 september 2010. De netto winst minus waardevermeerdering (waardevermindering) ("netto gerealiseerd verlies") over de negen maanden bedroeg 2 miljoen euro en de netto winst was 58 miljoen euro.

K3 2010 YTD SAMENVATTING VAN DE FINANCIËLE GEGEVENS

  
  -- 19 miljoen euro aan netto bedrijfsinkomen
  -- 68 miljoen euro aan netto ongerealiseerde waardevermeerdering op
    investeringen
  -- (43) miljoen euro aan netto gerealiseerd verlies op investeringen
  -- 58 miljoen euro aan netto winst
    - 354 miljoen euro aan groei over dezelfde periode in 2009
  -- 281 miljoen aan opbrengst in contanten uit vereffeningen
  -- 306 miljoen euro aan schuldvermindering
    - inclusief 131 miljoen euro aan gewaarborgde vorderingen die komen te
     vervallen in 2011
  -- 582 miljoen euro aan netto actiefwaarde ("NAW")
    - 55 miljoen euro, oftewel een groei van 10% ten opzichte van K4 2009

"Onze NAW is sinds december 2009 met 55 miljoen euro gegroeid", zegt Ira Wagner. "Dat is sinds het dieptepunt van de financiële crisis in K4 van 2009 een totale opbrengst op het kapitaal van 10%. Wij denken dat de economie zich nu blijft herstellen, waardoor onze portefeuille kan blijven groeien en European Capital aan boekwaarde kan blijven toenemen."

Netto bedrijfsinkomen

Het netto bedrijfsinkomen over de negen maanden lopend tot september 2010 bedroeg 19 miljoen euro, vergeleken met 30 miljoen euro over dezelfde periode in 2009. Deze daling wordt veroorzaakt door de combinatie van een lager bedrijfsinkomen uit een kleinere investeringsportefeuille, lagere indexcijfers van de wisselkoersen, en voorzieningen tegen overlopende inkomens voor bepaalde investeringsactiva, naast een hogere spreiding over de gewaarborgde doorlopende kredietfaciliteit van multivaluta.

Netto gerealiseerd verlies

Het netto gerealiseerd verlies bedroeg 2 miljoen euro over de negen maanden lopend tot september 2010, vergeleken met een verlies van 35 miljoen euro over dezelfde periode in 2009. Het verlies van 2 miljoen euro werd voornamelijk veroorzaakt door de afschrijving van volledig gedevalueerde activa van 58 miljoen euro.

Netto winst

De netto winst over de negen maanden lopend tot september 2010 bedroeg 58 miljoen euro, ten opzichte van een verlies van 296 miljoen euro in dezelfde periode van 2009. Vorenstaande weerspiegelt een waardevermeerdering in de waardebepaling van de portefeuille door verbeterde resultaten uit de portefeuille en een algehele vooruitgang van marktprestaties.

Netto actiefwaarde ("NAW")

De NAW van European Capital per 30 september 2010 bedroeg 583 miljoen euro, oftewel een groei van 55 miljoen euro c.q. van 10% vergeleken met de NAW van 31 december 2009 van 528 miljoen euro.

LIQUIDITEIT EN PRESTATIES VAN PORTEFEUILLE

Sinds zijn bestaan heeft European Capital 3,3 miljard euro geïnvesteerd in 91 bedrijven in portefeuille. European Capital heeft sinds zijn bestaan 1,7 miljard euro gerealiseerd uit zijn portefeuille, waaronder senior schuldsyndicaties. Het bedrijf heeft 32 bedrijven volledig uit de portefeuille gehaald, waarmee het een totaal aan 998 miljoen euro heft gerealiseerd, bestaande uit:

  
  -- 666 miljoen euro aan hoofdsomterugbetalingen;
  -- 124 miljoen euro uit leensyndicaties en verkoop;
  -- 98 miljoen aan inkomsten van obligaties met betaling in natura en
    dividenden, en;
  -- 110 miljoen euro uit de verkoop van aandelen.

Deze exits ware samen goed voor een intern rendement van 9,9%. Overige exits uit aandeleninvesteringen bereikten een intern rendement van 28,8%. Het totale interne rendement over alle investeringen is 0,4%.(1)

De portefeuille van European Capital had per 30 september 2010 een marktwaarde van 1.033 miljoen euro, met een gemiddeld bedrag van 17 miljoen euro per bedrijf in portefeuille. De grootste investering van European Capital is 9,6% van de totale geïnvesteerde activa. De tien grootste investeringen vertegenwoordigen 50,8% van de totale geïnvesteerde activa. Niet-presterende leningen vertegenwoordigen 5,5% van de totale leningen tegen marktwaarde.

Tijdens de negen maanden tot september 2010 heeft European Capital:

  
  -- een winst gerealiseerd van 281 miljoen euro, vergeleken met 9 miljoen
    euro in dezelfde periode in 2009. De winst lag gemiddeld 2,1% boven de
    cijfers van de gerealiseerde investeringen van het voorgaande kwartaal.
    De gerealiseerde winst omvatte:
    - 131 miljoen euro en 14 miljoen euro aan aandelenwinst uit de verkoop
     van de Spotless Group, met als resultaat 21% aan jaarlijkse winst
     uit aandelen en een jaarlijks mezzanine rendementsniveau van de
     verkoop van 15%;
    - 74 miljoen euro en 10 miljoen euro aan aandelenwinst uit de verkoop
     van GO Voyage, met als resultaat 19% aan jaarlijkse winst uit
     aandelen en een jaarlijks mezzanine rendementsniveau van de verkoop
     van 16%;
    - 48 miljoen euro terugbetaling van een schuldinvestering in Inspicio
     resulterend in een jaarlijks mezzanine rendementsniveau van 13%.
  -- 1,4 miljoen euro geïnvesteerd in de huidige bedrijven in portefeuille,
    vergeleken met 0,5 miljoen in dezelfde periode in 2009.

Sinds het dieptepunt van de financiële crisis in K4 2009, heeft European Capital zijn boekwaarde weten te verhogen met 55 miljoen euro oftewel een totale winst van 10%. In dezelfde periode zijn er sterke vereffeningen geweest waarmee schulden konden worden betaald met 306 miljoen euro, een behoorlijke verandering op de balans.

(1) Onze investeringen worden uitgevoerd tegen een redelijke prijs, in overeenstemming met de wet uit 1940 en SFAS nr. 157, Fair Value Measurements ("SFAS nr. 157"), gecodificeerd in onderwerp 820 uit de FASB ASC, Fair Value Measurements and Disclosures ("ASC 820").

KAPITALE MIDDELEN

Op 30 september 2010 had European Capital een schuld uitstaan van 473 miljoen euro met een activadekking van 223%, en over het derde kwartaal een gewogen gemiddelde rentevoet van 7,5%.

In december 2009, heeft European Capital zijn gewaarborgde doorlopende kredietfaciliteit van multivaluta aangepast naar enkelvoudige aflossingstermijnen, en de mogelijkheid om additionele fondsen te verlagen weggenomen en bepaalde vertegenwoordigingen, covenanten, en gevallen van in gebreke blijven aangepast. Er zijn geen aflossingsverplichtingen meer en de lening komt volledig te vervallen in 31 december 2011. Op 30 september 2010 bedroeg het uitstaande bedrag van deze lening 220 miljoen euro (inclusief verschuldigde rente en tarieven).

De rente op de geleende gelden wordt per kwartaal betaald en wordt in rekening gebracht tegen een gepast interbancair tarief afhankelijk van de valuta waarin de lening wordt gemaakt en met een marge van 2,50%. Daarnaast is er nog een tarief dat per kwartaal verschuldigd is en dat wordt betaald op de datum dat alle uitstaande leningen geheel worden terugbetaald. Dit tarief is gebaseerd op het niveau van uitstaande leningen aan het begin van ieder kwartaal. Het tarief is op basis van 5%, het laagste niveau in de prijsstelling.

In maart 2010 heeft European Capital alle uitstaande leningen uit zijn niet-gewaarborgde doorlopende krediet bij The Royal Bank of Scotland plc en het Londense filiaal van de Bank of Montreal afbetaald en heeft daarmee deze lening beëindigd.

Per 30 september 2010 had European Capital 135 miljoen euro (inclusief verschuldigde rente) uitstaan aan degelijke gewaarborgde senior obligaties. Deze obligaties met variabele rentes worden door bepaalde activa van European Capital beleend, met een redelijke waarde per 30 september 2010, van 211 miljoen euro. De gewaarborgde obligaties hebben op dit moment een variabele rente op basis van de fondsenkosten van de bank, met een marge van 1,05%; deze marge wordt verhoogd tot 1,50% in februari 2011 en tot 2,00% in februari 2013. De gewaarborgde obligaties komen geheel te vervallen in juli 2018.

European Capital heeft drie senior niet-gewaarborgde obligaties in onderhandse plaatsing uitgegeven. Het totale uitstaande bedrag van deze obligaties is 109 miljoen euro (inclusief verschuldigde rente). De obligaties uit de serie 2006-1 ter waarde van 52 miljoen euro hebben tot januari 2012 een vaste rentevoet van 6,80% en daarna tot hun vervaldatum in januari 2022 een variabele rente van EURIBOR plus 2,75%. De obligaties uit de serie 2007-I ter waarde van 37,5 miljoen dollar hebben tot juli 2012 een vaste rentevoet van 8,02% en daarna tot hun vervaldatum in juli 2022 een variabele rente van LIBOR plus 2,75%. De obligaties uit de serie 2007-II ter waarde van 37,5 miljoen dollar hebben tot juli 2012 een vaste rentevoet van 7,62% en daarna tot hun vervaldatum in juli 2022 een variabele rente van LIBOR plus 2,75%.

European Capital heeft een niet-gewaarborgd doorlopend krediet bij American Capital van een totaalbedrag van 53 miljoen dollar. Op 30 september 2010 bedroeg het uitstaande bedrag van dit krediet 9 miljoen euro (inclusief verschuldigde rente). De rente van dit krediet wordt in rekening gebracht op basis van een variabel Amerikaans LIBOR tarief plus een marge van 7,00% dat komt te vervallen als het krediet wordt afbetaald. Dit krediet vervalt in juni 2012.

European Capital gebruikt de opbrengst uit gebeurtenissen op het gebied van liquiditeit deels voor kosten en schulden, en voor investeringen in de huidige bedrijven in portefeuille in het kader van organische groei en strategische overnames en voor nieuwe mezzanine investeringen en One-Stop Buyouts(TM) (one-stop overnames).

"Onze balans wordt steeds sterker", zegt Juan Carlos Morales Cortes. "Onze activadekking is tot 223% gegroeid en de schulden zijn met 306 miljoen euro verminderd, inclusief 131 miljoen aan gewaarborgde schuld die in 2011 komt te vervallen. Hierdoor is het verschuldigde tarief gezakt tot het laagst mogelijke voor dit krediet. We hebben een aanhoudende sterke liquiditeit in onze portefeuille, tegen aantrekkelijke waardebepalingen, en we vertrouwen erop dat we hiermee kunnen blijven investeren in de huidige bedrijven in portefeuille, in het kader van organische groei en strategische overnames en voor nieuwe mezzanine en onderschikte investeringen en One-Stop Buyouts."

  
           EUROPEAN CAPITAL LIMITED
            GECONSOLIDEERDE BALANS
   Per 30 september 2010, 30 juni 2010, en 31 december 2009
              (in duizenden)
                              30 september 2010
                             versus 30 juni 2010
             30 september   30 juni    -------------------
               2010     2010      euro     %
               ----     ----      ----     ---
            (ongecontroleerd) (ongecontroleerd)
  Activa
  Investeringen tegen
   reële waarde (respectievelijke kostenbasis
   1.703.605 euro
   1.884.699 euro en
   2.007.831 euro
              1.032.932   1.179.462    (146.530)   -12%
  Contanten en equivalenten
                2.333     1.766      567    32%
  Beperkte contanten     13.173    31.031    (17.858)   -58%
  Te ontvangen rente     4.096     4.928      (832)   -17%
  Overig           9.117     9.730      (613)    -6%
              ---------   ---------    --------    ----
     Totale activa   1.061.651   1.226.917    (165.266)   -13%
              =========   =========    ========    ====
  Passiva
   en vermogen
   aandeelhouders
  Schulden (te vervallen
   binnen één jaar, respectievelijk
   2.991 euro, 39.972 euro en
   163.008 euro
               472.581    631.986    (159.405)   -25%
  Aan European
   Capital Financial
   Services (Guernsey)
   Limited          1.366     2.385     (1.019)   -43%
  Overig           5.157     8.615     (3.458)   -40%
               -------    -------    --------    ----
     Totale passiva    479.104    642.986    (163.882)   -25%
               -------    -------    --------    ----
  Vermogen aandeelhouders:
    Aandelenkapitaal   224.475    224.475       -     0%
    Aandelenpremie       24      24       -     0%
    Ongedistribueerd
     netto gerealiseerde
     winst       1.045.221   1.085.002    (39.781)    -4%
    Netto ongerealiseerde
     waardevermindering
     buitenlandse valuta (101.190)   (68.770)    (32.420)   -47%
    Netto ongerealiseerde
     waardevermindering van
     investeringen    (585.983)   (656.800)    70.817    11%
               --------   --------     ------    ---
     Totaal vermogen
     aandeelhouders   582.547    583.931     (1.384)    0%
               -------    -------     ------    ----
     Totale passiva
     en vermogen
     aandeelhouders  1.061.651   1.226.917    (165.266)   -13%
              =========   =========    ========    ====


                             30 september 2010
                           versus 31 december 2009
                     31 december -----------------------
                       2009     euro      %
                       ----     ----      ---
  Activa
  Investeringen tegen reële waarde (respectievelijke
   kostenbasis 1.703.605 euro
   1.884.699 euro, en 2.007.831 euro   1,222,525  (189,593)    -16%
  Contanten en equivalenten         36.097   (33.764)    -94%
  Beperkte contanten            36.519   (23.346)    -64%
  Te ontvangen rente             5.752   (1.656)    -29%
  Overige                  12.943   (3.826)    -30%
                       ------   ------     ----
     Totale activa           1.313.836  (252.185)    -19%
                      =========  ========     ====
  Passiva en vermogen aandeel-
   houders
  Schulden (te vervallen binnen één
   jaar, respectievelijk 2.991 euro, 39.972 euro en
   163.008 euro)              778.368  (305.787)    -39%
  Aan European Capital
   Financial Services (Guernsey)
   Limited                  1.663    (297)    -18%
  Overige                  5.900    (743)    -13%
                        -----    ----     ----
     Totale passiva           785.931  (306.827)    -39%
                       -------  --------     ----
  Vermogen aandeelhouders:
    Aandelenkapitaal           224.475      -      0%
    Aandelenpremie               -     24     100%
    Ongedistribeerd netto
     gerealiseerde winst        1,050,521   (5,300)     -1%
    Netto ongerealiseerde waardevermindering
     buitenlandse valuta         (93.182)    (8.008)   -9%
    Netto ongerealiseerde waardevermindering
     van investeringen         (653,909)   67,926     10%
                      --------   ------     ----
     Totaal vermogen aandeelhouders   527.905   54.642     10%
                       -------   ------     ----
     Totale passiva en vermogen
     aandeelhouders          1.313.836  (252.185)    -19%
                      =========  ========     ====

  
            EUROPEAN CAPITAL LIMITED
         GECONSOLIDEERDE VERSLAGLEGGING VAN DE ACTIVITEITEN
     Drie en negen maanden eindigend op 30 september 2010 en 2009
              (in duizenden)
             (niet gecontroleerd)

                            Drie maanden eindigend
                 Drie maanden eindigend   30 september
                   30 september      2010 versus 2009
                   ------------      ----------------
                  2010    2009     euro    %
                  ----    ----     ----    ---
  BEDRIJFSINKOMEN:
  Rentebaten en
   dividend          20.674   35.047    (14.373)  -41%
  Tarieven en andere
   inkomsten           705     390      315   81%
                 ------   ------    -------   ----
    Totale omzet
                 21.379   35.437     (14.058)  -40%
                 ------   ------    -------   ----
  OPERATIONELE UITGAVEN:
  Rente            10.024   11.888     (1.864)  -16%
  Bestuurskosten en
   kosten-
   vergoeding          4.158    4.909      (751)  -15%
  Algemeen en
   administratief        1.308    3.746     (2.438)  -65%
                 ------   ------     ------   ----
    Totale operationele
     uitgaven        15.490   20.543     (5.053)  -25%
                 ------   ------     ------   ----
  BEDRIJFSINKOMEN
   VOOR BELASTINGEN
                 5.889   14.894     (9.005)  -60%
  Voorzieningen

   voor winstbelasting      (29)    (46)      17   37%
                 -----   ------     ------   ----
  NETTO BEDRIJFSINKOMEN
                 5.860   14.848     (8.988)  -61%
                 -----   ------     ------   ----
  netto gerealiseerde
   buitenlandse valuta
   winst (verlies)       5.448   (6.397)    11.845   185%
  Netto gerealiseerd verlies
   op investeringen      (51.087)  (67.005)    15.918   24%
                -------   -------     ------   ---
    Totaal netto gerealiseerd
     verlies        (45.639)  (73.402)    27.763   38%
                -------   -------     ------   ---
                -------   -------     ------   ---
  NETTO GEREALISEERD VERLIES (39.779)  (58.554)    18.775   32%
                -------   -------     ------   ---
  Netto ongerealiseerde
   buitenlandse valuta
   (waardevermindering)
   waardevermeerdering    (32.420)  (20.211)    (12.209)  -60%
  Netto ongerealiseerde
   waardevermeerdering
   (waardevermindering)
   van investeringen      70.817   82.228    (11.411)  -14%
                 ------   ------    -------   ----
    Totaal netto
     ongerealiseerde
     waardevermeerdering
     (waardevermindering)  38.397   62.017    (23.620)  -38%
                 ------   ------    -------   ----
                 ------   ------    -------   ----
  (VERMINDERING) VERMEERDERING
   AAN NETTO ACTIVA
   UIT ACTIVITEITEN
   ("NETTO (VERLIES)
   WINST")          (1.382)   3.463     (4.845)  -140%
                 ======    =====     ======  =====

                               Negen maanden
                                eindigend
                 Negen maanden eindigend   30 september
                   30 september      2010 versus 2009
                   ------------      ----------------
                 2010     2009     euro    %
                 ----     ----     ----    ---
  BEDRIJFSINKOMEN:
  Rentebaten en
   dividend          76.976   102.839    (25.863)  -25%
  Tarieven en ander
   inkomsten          1.109     738      371   50%
                ------   -------    -------   ----
    Totale omzet
                78.085   103.577    (25.492)  -25%
                ------   -------    -------   ----
  OPERATIONELE UITGAVEN:
  Rente            38.788    46.929     (8.141)  -17%
  Bestuurskosten en
   kosten-
   uitgaven          13.370    17.314     (3.944)  -23%
  Algemeen en
   administratief       6.693    9.253     (2.560)  -28%
                ------    ------    -------   ----
    Totale omzet
     uitgaven        58.851    73.496    (14.645)  -20%
                ------    ------    -------   ----
  BEDRIJFSINKOMEN
   VOOR BELASTINGEN
                19.234    30.081    (10.847)  -36%
  Voorzieningen
   voor winstbelasting     (109)    (108)      (1)   -1%
                ------    ------    -------   ----
  NETTO BEDRIJFSINKOMEN
                19.125    29.973    (10.848)  -36%
                ------    ------    -------   ----
  netto gerealiseerde
   buitenlandse valuta
   winst (verlies)      22.478    (29.347)    51.825   177%
  Netto gerealiseerd verlies
   op investeringen      (43.496)  (36.001)    (7.495)  -21%
                -------   -------     ------   ----
    Totaal netto gerealiseerd
     verlies        (21.018)   (65.348)    44.330   68%
                -------   -------     ------   ---
                ------   -------     ------   ---
  NETTO GEREALISEERD VERLIES (1.893)   (35.375)    33.482   95%
                ------   -------     ------   ---
  Netto ongerealiseerde
   buitenlandse valuta
   (waardevermindering)
   waardevermeerdering    (8.008)   (44.561)    (52.569)  -118%
  Netto ongerealiseerde
   waardevermeerdering
   (waardevermindering)
   van investeringen     67.926   (305.592)    373.518   122%
                ------   --------    -------   ----
    Totaal netto
     ongerealiseerde
     waardevermeerdering
     (waardevermindering)  59.918   (261.031)    320.949   123%
                ------   --------    -------   ----
                ------   --------    -------   ----
  (VERMINDERING) VERMEERDERING
   IN NETTO ACTIVA
   UIT ACTIVITEITEN
   ("NETTO (VERLIES)
   WINST")          58.025   (296.406)    354.431   120%
                ======   ========    =======   ====

BELANGRIJKE BERICHTGEVINGEN

NAW

De waardebepalingen met betrekking op de bedrijven in de portefeuille van European Capital die worden genoemd in dit bericht, of waarnaar verwezen wordt, zijn in goed vertrouwen vastgelegd door het bestuur van European Capital, zoals dat in het verleden werd gedaan en met het doel om de van toepassing zijnde wettelijke verplichtingen betreffende berichtgeving na te leven.

Op de toekomst gerichte uitspraken

Dit persbericht bevat mogelijk "vooruitziende verklaringen". Deze vooruitziende verklaringen brengen van nature risico's en onzekerheden met zich mee omdat zij verband houden met toekomstige gebeurtenissen en omstandigheden. Veel van deze risico's en onzekerheden houden verband met factoren die buiten de controle van European Capital liggen of die anderszins niet precies kunnen worden ingeschat. Dergelijke factoren omvatten bijvoorbeeld, maar zijn niet beperkt tot: onzekerheden die te maken hebben met het tijdstip van de afronding van transacties, fluctuaties in rente, beschikbaarheid van transacties, veranderingen in regionale, nationale, of internationale economische omstandigheden, of veranderingen in de omstandigheden van de markt waarin European Capital heeft geïnvesteerd. Werkelijke resultaten kunnen daarom wezenlijk verschillen van de resultaten vermeld of gesuggereerd in de vooruitziende uitspraken.

De prestaties zoals hierboven aangegeven zijn een afspiegeling van de prestaties van European Capital uit het verleden. Prestaties uit het verleden zijn geen garantie voor toekomstig resultaat en waarschijnlijk zal het rendement op investering en de waarde van een investering in European Capital onderhevig zijn aan fluctuaties. Daarnaast is het huidige resultaat van European Capital wellicht lager of hoger dan het bovengenoemde resultaat.

Voorbereiding

Deze tussentijdse verklaring van het bestuursorgaan is opgetekend om verdere transparante informatie te leveren over European Capital en is niet bedoeld voor andere doeleinden. De financiële informatie in deze tussentijdse verklaring van het bestuursorgaan is gebaseerd op een ongecontroleerd verslag over de bedrijfsvoering. Niets in dit document is bedoeld als winstprognose.

OVER EUROPEAN CAPITAL

European Capital is een investeringsmaatschappij voor pan-Europees aandelenvermogen, mezzanine- en senior-schuldinvesteringen met een werkkapitaal van ongeveer 1,1 miljard euro. European Capital is een volledig dochterbedrijf van American Capital, ltd ("American Capital"). Het beheer is in handen van European Capital Financial Services (Guernsey) Limited ("ECFSG" of "de Investment Manager"), een volledig zelfstandige dochteronderneming van American Capital. De Investment Manager heeft kantoren in Londen en Parijs. Per 30 september 2010 had de Investment Manager 5 investeringsteams met 22 investeringsprofessionals en 26 ondersteunend personeel. European Capital en aangesloten maatschappijen nemen investeringen in overweging die liggen tussen de 5 miljoen en 25 miljoen euro. Zie voor meer informatie http://www.EuropeanCapital.com/.

OVER AMERICAN CAPITAL

American Capital is een beursgenoteerde private aandelenfirma en een internationaal vermogensbeheerder. Zowel rechtstreeks alsook via vermogensbeheer investeert, beheert en waarborgt American Capital beleggingen in particuliere aandelenvermogen in de middenmarkt, financieringen met vreemd vermogen, onroerend goed, en gestructureerde producten. American Capital werd opgericht in 1986 en heeft nu 18 miljard dollar aan kapitale middelen en is momenteel uitgegroeid tot acht kantoren in de Verenigde Staten, Europa en Azië. American Capital en aangesloten maatschappijen nemen investeringen in overweging die liggen tussen de 5 miljoen en 100 miljoen dollar. Zie voor meer informatie http://www.AmericanCapital.com/.

  
  EUROPEAN CAPITAL FINANCIAL SERVICES, LTD.
  Londen
  25 Bedford Street
  Londen WC2E 9ES
  Verenigd Koninkrijk
  +44(0)207-539-7000
  +44(0)207-539-7001 Fax

  Kantoor Parijs
  37 Avenue Pierre 1er de Serbie
  75008 Parijs
  Frankrijk
  +33(0)1-40-68-06-66
  +33(0)1-40-68-06-88 Fax

  Contact: European Capital Financial Services Limited +44-207-539-7000

  Ira Wagner, president
  Juan Carlos Morales Cortes, directeur
  Richard Smith, financieel directeur

BRON European Capital Limited