Uitstekende halfjaarcijfers 2010 van DOCDATA N.V.

22 Jul, 2010, 07:30 BST Van DOCDATA N.V.

WAALWIJK, Nederland, July 22, 2010 /PRNewswire/ --

- Omzet groeit met meer dan 30%

- Sterke financiële positie blijft behouden

- Beide bedrijfsonderdelen succesvol en groeien harder dan de markt

DOCDATA N.V. heeft een vliegende start gemaakt in het eerste half jaar 2010. Beide bedrijfs­onderdelen, het technologiebedrijf IAI industrial systems en het e-commerce service bedrijf Docdata laten uitstekende resultaten zien.

Het technologiebedrijf IAI industrial systems heeft alle orders conform planning kunnen afleveren in de eerste helft van 2010. Daarnaast is de organisatie verder uitgebouwd en gereedgemaakt voor verdere groei.

Het e-commerce service bedrijf Docdata heeft de omzet en het aantal verwerkte transacties substantieel zien stijgen in de eerste helft van 2010. Dit is zowel het gevolg van het succes van klanten in Nederland en Duitsland als van de overname van de bedrijfsactiviteiten van de voormalige Dohmen Solutions Groep in Duitsland.

Michiel Alting von Geusau, CEO van DOCDATA N.V.: "Ondanks de huidige economische crisis hebben wij in de eerste zes maanden alle zeilen moeten bijzetten om de groei te kunnen realiseren waarbij ons personeelsbestand, voor een groot gedeelte in Duitsland, met bijna 300 medewerkers is gegroeid. Dit heeft een enorme wissel op onze organisatie getrokken en extra kosten tot gevolg gehad. De prioriteit blijft echter liggen op een zeer hoge leverbetrouwbaarheid voor onze klanten."

  
                      Halfjaar Halfjaar
                     geëindigd geëindigd
                       op 30   op 30
                     juni 2010 juni 2009
  Omzet                            Groei
  (in duizenden, percentages         EUR    EUR    %
  uitgezonderd)
 
  Technologiebedrijf IAI industrial    10.323   4.187  + 147%
  systems
  E-commerce service bedrijf Docdata    26.362  22.082  + 19%
  (exclusief Docdata media en voormalig
  Dohmen Solutions)
  Docdata media               5.610   8.627 -/- 35%
  Acquisitie voormalig Dohmen Solutions   3.694     -    -
  Totaal                  45.989  34.896  + 32%

Resultaat en Financiële positie halfjaar 2010 (geen accountantscontrole toegepast)

  
                     Halfjaar geëindigd op
  (in miljoenen, percentages en per   30 juni 2010 30 juni 2009
  aandeel uitgezonderd)
 
                       EUR    %   EUR   %
 
  Omzet
  E-commerce service bedrijf Docdata   35,7  77,6  30,7 88,0
  Technologiebedrijf IAI industrial    10,3  22,4   4,2 12,0
  systems
  Totaal                 46,0  100,0  34,9 100,0
 
  Brutowinst
  E-commerce service bedrijf Docdata    8,6  24,0   8,9 28,8
  Technologiebedrijf IAI industrial    4,1  40,0   1,9 45,5
  systems
  Totaal                 12,7  27,6  10,8 30,8
 
  Bedrijfsresultaat (EBIT)
  E-commerce service bedrijf Docdata    0,4   1,0   1,5  4,9
  Technologiebedrijf IAI industrial    2,8  27,2   0,9 21,0
  systems
  Totaal                  3,2   6,9   2,4  6,8
 
  Winst over het halfjaar         2,6   5,6   1,9  5,4
 
  Gewone winst per aandeel        0,38      0,28
  Verwaterde winst per aandeel      0,37      0,27
 
  Balanstotaal              50,2      39,1
  Eigen vermogen             26,6      21,7
  Solvabiliteit (Eigen vermogen /    53,0%      55,6%
  Balanstotaal)

Technologiebedrijf IAI industrial systems leverde gedurende het eerste halfjaar 2010 meerdere personalisatiesystemen af. De omzet van IAI industrial systems is daardoor met EUR 6,1 miljoen (+147%) gestegen. Het bedrijfsresultaat over het eerste halfjaar 2010 is door enkele specifieke orders uitzonderlijk hoog. Het orderboek omvat per eind juni 2010 orders met een omzetwaarde van EUR 8,6 miljoen welke voor een groot gedeelte in 2010 uitgeleverd zullen worden (eind 2009: EUR 13,8 miljoen). De pijplijn is goed gevuld en er wordt hard aan gewerkt om deze pijplijn in orders om te zetten.

IAI industrial systems wordt in de markt voor documentbeveiliging van door overheden uitgegeven waardedocumenten gezien als de meest hoogwaardige leverancier van productiesystemen om documenten te personaliseren en/of te beveiligen. In de markt voor documentbeveiliging heeft IAI, door de ontwikkeling van nieuwe systemen, het productenpakket in de afgelopen jaren aanzienlijk uitgebreid.

In de Solar markt biedt IAI productiesystemen voor zonnecellen of -panelen aan. In 2010 heeft IAI meerdere 'lab'-systemen afgeleverd en haar naamsbekendheid verder vergroot. Verder heeft IAI voor het realiseren van unieke toepassingen in zonnecellen geïnvesteerd in een excimer laser, welke gebruikt zal gaan worden voor toepassingsgerichte research. Ook voor andere markten biedt deze laser mogelijkheden. Door de huidige economische crisis verwachten wij echter pas in 2011 productiesystemen te kunnen leveren.

Michiel Alting von Geusau, CEO van DOCDATA N.V.: "Wij blijven ideaal gepositioneerd in de markt voor het beveiligen van documenten. Vanwege onze kwalitatief hoogwaardige, betrouwbare en klantspecifieke systemen kunnen wij concurreren met de grote spelers. Wij verwachten dat overheden wereldwijd een hoge prioriteit zullen blijven geven aan het investeren in documentbeveiliging. Wij blijven investeren in nieuwe toepassingen en nieuwe systemen."

E-commerce service bedrijf Docdata realiseerde wederom een sterke stijging van het aantal unieke transacties ten opzichte van 2009. In de eerste helft van 2010 werden bijna 13 miljoen unieke transacties verwerkt. De sterke omzetgroei is voor een belangrijk deel gerealiseerd door het succes van bestaande klanten en de overname van de bedrijfsactiviteiten van de voormalige Dohmen Solutions Groep. Omdat deze activiteiten voor een relatief gering bedrag zijn overgenomen uit het in surseance verkerende Dohmen Solutions, heeft dit wel tot gevolg dat de herstructureringskosten volledig ten laste van het bedrijfsresultaat van Docdata komen. In het eerste halfjaar 2010 zijn als gevolg van de acquisitie aldus eenmalige kosten ten bedrage van ongeveer EUR 1,3 miljoen verantwoord. Voor het tweede halfjaar 2010 verwachten wij nog een bedrag van vergelijkbare omvang aan kosten te zullen moeten maken. Deze substantiële eenmalige kosten wegen, in combinatie met de relatief lage acquisitieprijs, duidelijk op tegen de met deze acquisitie verworven klantenbasis.

Michiel Alting von Geusau, CEO van DOCDATA N.V.: "Dankzij de overname van de activiteiten van Dohmen Solutions hebben wij onze positie in Duitsland verder versterkt en in de e-commerce service markt een top 10 positie ingenomen. Middels vijf vestigingen verspreid over geheel Duitsland kunnen wij onze klanten nu een volledige e-commerce service aanbieden."

Belangrijkste aspecten van het eerste halfjaar 2010

De omzet van DOCDATA N.V. is in het eerste halfjaar 2010 met EUR 11,1 miljoen gestegen tot EUR 46,0 miljoen (+32%). IAI industrial systems heeft een omzetstijging van EUR 6,1 miljoen gerealiseerd (+147%). Docdata heeft met de commerce, payments en fulfilment diensten een autonome omzetstijging gerealiseerd van EUR 4,3 miljoen (+19%), voornamelijk als gevolg van het met meer dan 27% ten opzichte van vorig jaar gestegen transactievolume. De acquisitie van de activiteiten van de voormalige Dohmen Solutions Groep hebben in het eerste halfjaar 2010 voor EUR 3,7 miljoen aan de omzet bijgedragen sinds 16 april 2010. Tenslotte heeft Docdata media een omzetdaling van EUR 3,0 miljoen (-/- 35%) geïncasseerd als gevolg van een verdere teruggang van de replicatieactiviteiten.

In het eerste halfjaar 2010 is een hogere brutowinst behaald van EUR 12,7 miljoen ten opzichte van EUR 10,8 miljoen in het eerste halfjaar 2009 (+18%). De brutowinstmarge over het eerste halfjaar 2010 is uitgekomen op 27,6% ten opzichte van 30,8% in het eerste halfjaar 2009, waarbij de brutowinstmarge voor beide 'lines of business' is gedaald. Voor Docdata is deze lagere brutowinstmarge vooral het gevolg van een lagere gerealiseerde efficiency als gevolg van de enorme groei die enkele van onze grootste klanten in Nederland en Duitsland doormaken. Bij IAI industrial systems is de daling van de brutowinstmarge het gevolg van een andere omvang en samenstelling van de afleveringen in beide vergelijkbare periodes, waarbij in het eerste halfjaar 2009 nagenoeg geen afleveringen werden gerealiseerd.

In het eerste halfjaar 2010 is een bedrijfsresultaat voor financierings­resultaat (EBIT) gerealiseerd van EUR 3,2 miljoen ten opzichte van EUR 2,4 miljoen in het eerste halfjaar 2009.

Het bedrijfsresultaat van het technologie bedrijf IAI industrial systems is met EUR 1,9 miljoen gestegen als gevolg van een groter aantal systemen dat in het eerste halfjaar 2010 is afgeleverd.

Het bedrijfsresultaat van het e-commerce service bedrijf Docdata is gedaald met EUR 1,1 miljoen als gevolg van enkele eenmalige effecten:

- acquisitie- en advieskosten, aanloopverliezen en herstructureringskosten na acquisitie van de bedrijfsactiviteiten van de voormalige Dohmen Solutions Groep (effect: circa EUR 1,3 miljoen);

- fors hogere organisatiekosten om de aanzienlijke groei van enkele grote klanten in Nederland en Duitsland te realiseren.

Als gevolg van het verbeterde bedrijfsresultaat van beide bedrijfsonderdelen samen is de winst over het eerste halfjaar 2010 uitgekomen op EUR 2,6 miljoen en de winst is daarmee EUR 0,7 miljoen (+36%) hoger dan in het eerste halfjaar 2009.

DOCDATA N.V. heeft haar sterke financiële positie gedurende het eerste halfjaar 2010 gehandhaafd met een solvabiliteitsratio van 53,0% per 30 juni 2010 (31 december 2009: 55,9%). In relatie tot de liquiditeit van de onderneming is het kasoverschot van EUR 6,1 miljoen per 31 december 2009 met EUR 2,8 miljoen afgenomen tot EUR 3,3 miljoen per 30 juni 2010. DOCDATA N.V. heeft in het eerste halfjaar 2010 een kasstroom uit operationele activiteiten van EUR 5,4 miljoen gerealiseerd (eerste halfjaar 2009: EUR 0,2 miljoen), die in belangrijke mate is beïnvloed door kasstromen als gevolg van de aflevering in februari 2010 van het tweede gedeelte van de Bulgarije order door IAI industrial systems B.V. en de ontvangst van een vennootschapsbelastingvordering door de Nederlandse fiscale eenheid. Daarnaast heeft DOCDATA N.V. gedurende het eerste halfjaar 2010 voor EUR 4,4 miljoen gebruik gemaakt van de reeds bestaande door Dresdner Bank AG (onderdeel van Commerzbank AG) verstrekte kredietfaciliteit ter financiering van:

- de aankoop van de activa en bedrijfsactiviteiten van de voormalige Dohmen Solutions Groep in Duitsland (koopprijs: EUR 2,0 miljoen);

- het werkkapitaal van de nieuwe vennootschappen in Duitsland, waarmee de eigendom van de activa en bedrijfsactiviteiten van de voormalige Dohmen Solutions Groep is verworven (inclusief de herstructureringskosten na acquisitie van deze activiteiten);

- de investeringen in de inrichting (o.a. installaties en magazijnstellingen) van onze fulfilment centra in Nederland en Duitsland.

In totaal is van de aldus beschikbaar gekomen geldmiddelen van in totaal EUR 9,8 miljoen voor EUR 3,7 miljoen besteed aan de betaling van het dividend uit de winst over 2009. Verder heeft de Groep gedurende het eerste halfjaar 2010 in totaal EUR 4,5 miljoen geïnvesteerd: EUR 3,2 miljoen in materiële vaste activa (m.n. magazijninrichting en IT-infrastructuur) en EUR 1,3 miljoen in immateriële activa (voornamelijk het IT-platform en de klantencontracten van de voormalige Dohmen Solutions Groep). Het restant van EUR 1,6 miljoen heeft geresulteerd in een hogere stand aan geldmiddelen in de balans per 30 juni 2010.

Vooruitzichten

Zoals reeds in februari j.l. aangekondigd, ligt de focus van DOCDATA N.V. voor 2010 op groei, zowel autonoom als door middel van overnames. Het eerste halfjaar 2010 heeft aangetoond dat beide bedrijfsonderdelen van de onderneming ('lines of business', Docdata en IAI industrial systems) voor wat betreft het realiseren van autonome groei volledig op koers liggen. Met de overname van de activa en bedrijfsactiviteiten van de voormalige Dohmen Solutions Groep in Duitsland is reeds in het eerste halfjaar 2010 invulling gegeven aan de doelstelling om een top 10 positie in Duitsland te bereiken. Voor het tweede halfjaar 2010 zal de focus liggen op het realiseren van verdere autonome winstgevende groei en procesoptimalisatie.

In de markt voor documentbeveiliging heeft technologiebedrijf IAI industrial systems in het eerste halfjaar 2010 uitstekende resultaten behaald. De focus voor het tweede halfjaar 2010 ligt op de verdere ontwikkeling van nieuwe systemen voor de verschillende markten waarin IAI opereert en op het binnenhalen van nieuwe orders voor 2011. In de markt voor zonne-energie verwachten wij voor IAI industrial systems nog geen substantiële omzet in het tweede halfjaar 2010. De orderportefeuille van IAI industrial systems bedraagt per 30 juni 2010 EUR 8,6 miljoen en de aflevering daarvan zal hoofdzakelijk in 2010 plaatsvinden.

Het management van DOCDATA N.V. verwacht dat het bedrijfsresultaat over het hele jaar 2010 lager zal uitkomen dan over het hele jaar 2009, vanwege de eenmalige kosten die gerelateerd zijn aan de acquisitie van de bedrijfsactiviteiten van de voormalige Dohmen Solutions Groep.

Waarderingsgrondslagen

DOCDATA N.V. stelt de geconsolideerde jaarrekening op volgens de International Financial Reporting Standards zoals aanvaard binnen de Europese Unie (hierna genoemd IFRS). Voor een overzicht van de belangrijkste waarderingsgrondslagen onder IFRS wordt verwezen naar het Jaarverslag 2009, dat verkrijgbaar is bij de vennootschap en eveneens is te downloaden vanaf de corporate website van de onderneming, http://www.docdatanv.com. Het halfjaarbericht is opgesteld in overeenstemming met IAS 34 ('Interim Financial Reporting').

Accountantscontrole

De in dit halfjaarbericht en de bijlagen opgenomen cijferopstellingen zijn niet gecontroleerd door de externe accountant.

Bijlage met financiële informatie

Voor een gedetailleerde behandeling van de halfjaarcijfers 2010 wordt verwezen naar de bijlage 'Interim Financial Information for the half-year ended 30 June 2010' met Appendix.

Bijeenkomst voor financiële pers en analisten

Het management van DOCDATA N.V. zal vandaag, donderdag 22 juli 2010, de halfjaarcijfers 2010 bespreken in een bijeenkomst, waarvoor zowel de financiële pers als analisten zijn uitgenodigd, die zal worden gehouden om 10.30 uur in de Mercurius zaal van het Financieel Nieuwscentrum Beursplein 5 van NYSE Euronext Amsterdam (Beursplein 5, 1012 JW Amsterdam, telefoon 020-5505505).

------------------------------------------

Het beursgenoteerde DOCDATA N.V. bestaat uit twee "lines of business":

Technologiebedrijf IAI industrial systems ( http://www.iai-industrial-systems.com) is een hightech systeembouwer gespecialiseerd in het ontwikkelen en bouwen van systemen voor het zeer nauwkeurig en met hoge snelheid bewerken van verschillende soorten producten en materialen. Klanten bevinden zich wereldwijd in de volgende sectoren:

- beveiligen en personaliseren van waardedocumenten

- bewerken van zonnecellen en -modules

- bewerken van andere materialen en producten

E-commerce service bedrijf Docdata (http://www.docdata.com) is een Europese marktleider met een sterke basis in Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, en bestaat uit vier services:

- Docdata commerce

- Docdata payments

- Docdata fulfilment

- Docdata media

Corporate website: http://www.docdatanv.com

Bestuurdersverklaring

Verklaring als bedoeld in artikel 5:25d lid 2 sub c Wet financieel toezicht (Wft)

De Directie van DOCDATA N.V. verklaart hierbij dat, voor zover haar bekend:

1. de halfjaarrekening van DOCDATA N.V., zoals opgenomen op de pagina's 8 tot en met 18 van dit halfjaarbericht, een getrouw beeld geeft van de activa, de passiva, de financiële positie per 30 juni 2010 en de winst over het halfjaar geëindigd op 30 juni 2010 van DOCDATA N.V. en de in de consolidatie opgenomen dochterondernemingen;

2. het halfjaarverslag van DOCDATA N.V., zoals opgenomen op de pagina's 1 tot en met 6 van dit halfjaarbericht, een getrouw overzicht geeft omtrent de toestand per 30 juni 2010 en de gang van zaken gedurende het halfjaar geëindigd op 30 juni 2010 van DOCDATA N.V. en van de met haar verbonden ondernemingen, waarvan de gegevens in de halfjaarrekening zijn opgenomen. Tevens geeft het halfjaarverslag een getrouw overzicht van de verwachte gang van zaken, de investeringen en de omstandigheden, waarvan de ontwikkeling van de omzet en van rentabiliteit afhankelijk is.

Waalwijk, 22 juli 2010

De Directie,

M.F.P.M. Alting von Geusau, CEO

M.E.T. Verstraeten, CFO

Interim Financial Information

The interim financial information is prepared in accordance with International Financial Reporting Standards as adopted by the European Union (hereafter "IFRS") and its interpretations adopted by the International Accounting Standards Board (IASB).

Revenue

  
  (in thousands, except percentage     Half-year ended Half-year ended
  figures)
                        30 June 2010   30 June 2009
 
  Revenue by line of business          EUR   %    EUR   %
 
  E-commerce service company Docdata     35,666  77.6  30,709  88.0
  Technology company IAI industrial     10,323  22.4   4,187  12.0
  systems
  Total                   45,989 100.0  34,896 100.0

- Total revenue of the Docdata commerce, payments and fulfilment services increased with EUR 8.0 million (36.1%), including a positive foreign exchange effect of EUR 0.2 million. This revenue increased as a result of autonomous growth (EUR 4.1 million, including the positive exchange effect of EUR 0.2 million) and the acquisition of the activities of the former Dohmen Solutions Group in Germany (EUR 3.7 million). These acquired activities contribute to revenue as from 16 April 2010. The revenue of the Docdata media service decreased further with EUR 3.0 million (35%) due to declining revenue from replication activities in Tilburg and Berlin.

- IAI industrial systems' revenue increased EUR 6.1 million (146.5%) in the half-year ended 30 June 2010 compared to the half-year ended 30 June 2009. This increase in revenue is mainly the result of the systems' delivery of the second and last part of the Bulgarian order consisting of decentralised personalisation systems.

Gross profit

  
  (in thousands, except percentage    Half-year ended 30  Half-year
  figures)                   June 2010     ended
                                 30 June 2009
  Gross profit (margin) by line of
  business
  (margin as % of revenue by line of
  business)                   EUR    %   EUR   %
 
  E-commerce service company Docdata     8,563   24.0  8,854  28.8
  Technology company IAI industrial      4,126   40.0  1,903  45.5
  systems
  Total                   12,689   27.6 10,757  30.8

- The gross profit of Docdata decreased with EUR 0.3 million (-3.3%) in the half-year ended 30 June 2010 compared to the half-year ended 30 June 2009. The combined gross profit of the Docdata commerce, payments and fulfilment services contributed EUR 7.6 million in the half-year ended 30 June 2010 compared to EUR 7.2 million in the half-year ended 30 June 2009. This is mainly the result of the growth in the number of transaction in the Netherlands and Germany. The acquired activities from the former Dohmen Solutions Group had a gross profit of about zero. The Docdata media service contributed EUR 1.0 million to the gross profit in the first half-year ended 30 June 2010 compared to EUR 1.7 million in the first half-year ended 30 June 2009.

- The gross profit of IAI industrial systems increased with EUR 2.2 million (117%) mainly due to the systems' delivery of the second and last part of the Bulgarian order.

Operating profit before financing result (EBIT)

Selling & Administrative expenses

Other operating income and expenses

  
  (in thousands, except percentage     Half-year ended Half-year ended
  figures)
                        30 June 2010   30 June 2009
  Operating profit (margin) by line of
  business
  (margin as % of revenue by line of
  business)                   EUR   %   EUR    %
 
  E-commerce service company Docdata      352  1.0  1,496   4.9
  Technology company IAI industrial      2,807  27.2   881  21.0
  systems
  Total                    3,159  6.9  2,377   6.8
 
  Selling & Administrative expenses (as %
  of revenue)
  Selling expenses              2,681  5.8  2,314   6.6
  Administrative expenses           6,876  15.0  5,897  16.9
  Total                    9,557  20.8  8,211  23.5
 
  Selling & Administrative expenses by
  line of business (as % of revenue by
  line of business)
  E-commerce service company Docdata     8,219  23.0  7,189  23.4
  Technology company IAI industrial      1,338  13.0  1,022  24.4
  systems
  Total                    9,557  20.8  8,211  23.5
 
  Other operating income and expenses
  (as % of revenue)
  Other operating income            265  0.6    53   0.1
  Other operating expenses          (238) (0.5)  (222)  (0.6)
  Net other operating expenses          27  0.1  (169)  (0.5)

- The operating profit of the e-commerce service company Docdata decreased with EUR 1.1 million in the half-year ended 30 June 2010 compared to the half-year ended 30 June 2009. The operating profit of the Docdata commerce, payments and fulfilment services decreased with EUR 1.2 million, which decrease is mainly the result of substantial restructuring costs and start-up losses following the acquisition of the activities from the former Dohmen Solutions Group. The total effect on EBIT amounts to a loss of EUR 1.3 million in the first half-year ended 30 June 2010. These expenses are essential in order to reduce the cost base of the acquired activities, and are recognised both under selling and administrative expenses. The restructuring of the acquired activities will continue in the second half-year 2010 with the expectation that these activities will only add to the profit of Docdata in the year 2011. The operating profit of Docdata media service is EUR 0.1 million in the half-year ended 30 June 2010, which is in line with the operating profit in the half-year ended 30 June 2009.

- The operating profit of IAI industrial systems increased with EUR 1.9 million in the first half-year 2010 compared to the first half-year 2009. This increase is the combined effect of a higher gross profit of EUR 2.2 million and increased selling and administrative expenses of EUR 0.3 million. Gross profit increased in the first half-year 2010 due to the delivery of a higher number of security systems, mainly to Bulgaria. The selling and administrative expenses increased in the first half-year 2010 as a result of higher organisation costs due to the expansion of the number employees.

Net financing income

Net financing income for the half-year ended 30 June 2010 amounted to just over EUR 0.1 million compared to net financing expenses of nearly EUR 0.2 million for the half-year ended 30 June 2009. Net bank interest expenses, as well as foreign currency exchange results are comparable for both half-years ended 30 June 2010 and 30 June 2009.

Income tax expense

DOCDATA's effective tax rate in the half-year ended 30 June 2010 was 22.3% with an income tax expense of EUR 0.7 million on a profit before income tax of EUR 3.3 million. In the half-year ended 30 June 2009, the profit before income tax amounted to EUR 2.6 million and the income tax expense amounted to EUR 0.7 million (effective tax rate: 27.7%).

The income tax expense of EUR 0.7 million in the half-year ended 30 June 2010 is the combined result of the following tax treatments of the results per country:

- In the Netherlands, income taxes are recorded at a corporate income tax rate of 25.5% on the taxable income for the Dutch fiscal entity as well as for the Dutch subsidiaries that are not part of this fiscal entity (2009: 25.5%).

- In the United Kingdom, income taxes are recorded against a corporate income tax rate of 28.0% (2009: 28.0%).

- In Germany, income taxes are recorded at a corporate income tax rate of in general between 30% and around 32.5% on taxable income for the German entities when and where applicable, depending on the actual region in Germany of their legal seat (e.g. Berlin, Munich or Münster region).

Liquidity and capital resources

The General Annual Meeting of Shareholders held on 12 May 2010 approved the proposal to distribute a dividend of EUR 0.55 per ordinary share outstanding (excluding own shares held by the Company), which had a decreasing impact of EUR 3.7 million on retained earnings within the equity of the Company in the half-year ended 30 June 2010.

In the half-year ended 30 June 2010, the Group realised net cash from operating activities of EUR 5.4 million (half-year ended 30 June 2009: EUR 0.2 million). Major items resulting in this high net cash from operating activities were the delivery by IAI industrial systems B.V. in February 2010 of the remaining part of the Bulgarian order, as well as the repayment by the Dutch tax authorities of EUR 1.3 million prepaid income taxes for the year 2009 due to the recording by the Dutch fiscal entity of an income tax credit on the liquidation loss for docdata media Ltd. in the UK.

Furthermore, the Group has drawn EUR 4.4 million from the credit facility with Dresdner Bank AG (now part of Commerzbank AG) in the half-year ended 30 June 2010 to finance the following:

- the acquisition (total purchase price of the assets acquired: EUR 2.0 million) and post-transaction working capital and restructuring of the activities of the former Dohmen Solutions Group.

- the investments in warehousing in the Netherlands and Germany.

Of these total available funds of EUR 9.8 million, EUR 3.7 million was spent on the payment of the 2009 dividend. In addition, the Group has invested a total amount of EUR 4.5 million in the half-year ended 30 June 2010: EUR 3.2 million in property, plant and equipment (mainly ware­housing equipment and investments in IT infrastructure) and EUR 1.3 million in intangibles (predominantly the IT platform and the customer contracts from the former Dohmen Solutions Group, as well as some IT development costs). The remaining EUR 1.6 million has resulted in higher cash and cash equivalents per 30 June 2010.

In the half-year ended 30 June 2010 1,500 share options were exercised from the 2006 series at a price of EUR 8.10 per share. The underlying shares have been delivered by the Company from the own shares in possession of the Company. The proceeds of EUR 13 thousand have been credited to equity under reserves, as the purchase of own shares has been charged to reserves in the past. Per 30 June 2010, the Company owned 349,982 own shares (5.00%), which number is the same as the number of own shares currently owned by the Company per 22 July 2010.

Waalwijk, 22 July 2010

Consolidated Interim Financial Statements

1. Consolidated Balance Sheets

Balance sheets before appropriation of profit.

  
                           30 June 31 December
 
                             2010     2009
  (in thousands)                    EUR     EUR
 
  Assets
 
  Property, plant and equipment            8,394    6,221
  Intangible assets                  9,812    8,633
  Investments in associates               62      62
  Other investments                   100     100
  Trade and other receivables              200     200
  Deferred tax assets                  801    1,130
  Total non-current assets              19,369    16,346
 
  Inventories                     5,542    6,861
  Income tax receivables               1,578    3,038
  Trade and other receivables            15,340    15,566
  Cash and cash equivalents              7,724    6,147
  Assets classified as held for             662    1,054
  sale
  Total current assets                30,846    32,666
 
  Total assets                    50,215    49,012
 
  Equity
 
  Share capital                     700     700
  Share premium                   16,854    16,854
  Translation reserves                (517)   (1,030)
  Reserve for own shares              (2,854)   (2,940)
  Retained earnings                 12,454    13,720
  Total equity attributable to equity holders of   26,637    27,304
  the parent
  Minority interest                    -     107
  Total equity                    26,637    27,411
 
  Liabilities
 
  Interest-bearing loans and other           313     313
  borrowings
  Deferred tax liabilities               284     288
  Total non-current liabilities             597     601
 
  Bank overdrafts                   4,400      -
  Income tax payable                  451     340
  Trade and other payables              16,849    18,668
  Provisions                      602    1,039
  Liabilities classified as               679     953
  held for sale
  Total current liabilities             22,981    21,000
 
  Total liabilities                 23,578    21,601
 
  Total equity and liabilities            50,215    49,012

  2. Consolidated Income Statements

                       Half-year ended Half-year ended
 
                        30 June 2010   30 June 2009
  (in thousands, except earnings per share   EUR   %    EUR   %
  and average shares outstanding)
 
  Revenue                  45,989 100.0  34,896 100.0
  Cost of sales              (33,300) (72.4) (24,139) (69.2)
  Gross profit                12,689  27.6  10,757  30.8
 
  Other operating income            265  0.6    53  0.1
  Selling expenses             (2,681) (5.8)  (2,314) (6.6)
  Administrative expenses          (6,876) (15.0)  (5,897) (16.9)
  Other operating expenses          (238) (0.5)   (222) (0.6)
 
  Operating profit before financing result  3,159  6.9   2,377  6.8
 
  Financial income               240  0.5    278  0.8
  Financial expenses             (110) (0.2)   (97) (0.3)
  Net financing income             130  0.3    181  0.5
 
  Share of profits of associates         -   -    36  0.1
 
  Profit before income tax          3,289  7.2   2,594  7.4
 
  Income tax expense             (734) (1.6)   (718) (2.0)
 
  Profit for the period            2,555  5.6   1,876  5.4
 
  Attributable to:
  Equity holders of the parent        2,662  5.8   1,838  5.3
  Minority interest              (107) (0.2)    38  0.1
  Profit for the period            2,555  5.6   1,876  5.4
 
  Weighted average number of shares    6,649,000    6,649,000
  outstanding
  Weighted average number of shares    7,000,000    6,962,000
  (diluted)
 
  Earnings per share
  Basic earnings per share           0.38       0.28
  Diluted earnings per share          0.37       0.27
 
  3. Consolidated Statements of Cash Flows

                           Half-year   Half-year
                             ended     ended
 
                         30 June 2010  30 June 2009
  (in thousands)                     EUR      EUR
 
  Cash flows from operating activities
  Profit for the period                 2,555     1,876
  Adjustments for:
  Depreciation and amortisation             1,490     1,622
  Costs share options and delivered shares         73      94
  Financial expenses                   110      97
  Financial income                   (240)     (278)
  Share of profits of associates              -     (36)
  Income tax expense                   734      718
  Cash flows from operating activities before
  changes in working capital and provisions      4,722     4,093
                                     
  (Increase) / decrease in trade and other
  receivables and assets held for sale          777     1,336
                                 
  (Increase) / decrease in inventories         1,319    (3,563)
  Increase / (decrease) in trade and other
  payables and liabilities held for sale       (2,132)     (853)
                                    
  Increase / (decrease) in provisions and       (437)       10
  employee benefits
  Cash generated from the operations          4,249     1,023
 
  Interest paid                    (108)     (165)
  Interest received                    81      118
  Income taxes received / (paid)            1,199     (769)
  Net cash from operating activities          5,421      207
 
  Cash flows from investing activities
  Acquisition of property, plant and equipment    (3,213)    (1,102)
  Acquisition of intangible assets          (1,299)      (57)
  Acquisition of subsidiaries               -     (582)
  Acquisition of associates and other           -      (62)
  investments
  Proceeds from sale of property, plant and        6       2
  equipment
  Net cash from investing activities         (4,506)    (1,801)
 
  Cash flows from financing activities
  Proceeds from bank overdrafts            4,400       -
  Proceeds from exercise of share options         13      141
  Dividends paid                   (3,658)    (2,031)
  Repayment of bank overdrafts               -    (1,185)
  Proceeds from interest-bearing loans and         -       60
  other borrowings
  Net cash from financing activities           755    (3,015)
 
  Net increase / (decrease) in cash and cash      1,670    (4,609)
  equivalents
  Cash and cash equivalents at the beginning of    6,147     6,034
  the period
  Effect of exchange rate fluctuations on cash     (93)      188
  held
 
  Cash and cash equivalents at the end of the     7,724     1,613
  period

  4. Consolidated Statements of Shareholders' Equity

                             Total
                            equity
                            attrib-
                            utable
                           to equity Mino
                          holders of -rity
          Share  Share     Retained the parent inter Total
         capital premium     earnings       -est equity
                 Reserves
  (in        EUR   EUR   EUR   EUR    EUR  EUR   EUR
  thousands)
 
  Equity
  Statement
  2009
 
  Balance at 1   700 16,854 (4,531)  7,882  20,905  292 21,197
  January 2009
  Dividend      -    -    - (1,993)  (1,993)  (38) (2,031)
  distribution
  Exercised      -    -   141    -    141   -   141
  share options
  Delivered      -    -    37    -    37   -   37
  shares for
  remuneration
  Costs share     -    -    57    -    57   -   57
  options
  Consolidation    -    -    -    -     -  (5)   (5)
  of former
  associate
  Total
  recognised     -    -   443  1,838   2,281   38  2,319
  income and                
  expense for
  the period
  Balance at 30   700 16,854 (3,853)  7,727  21,428  287 21,715
  June 2009
 
  Balance at 1   700 16,854 (3,853)  7,727  21,428  287 21,715
  July 2009
  Costs share     -    -    43    -    43   -   43
  options
  Total
  recognised
  income and     -    -  (160)  5,993   5,833 (180)  5,653
  expense for
  the period
  Balance at 31   700 16,854 (3,970)  13,720  27,304  107 27,411
  December 2009
 
  Equity
  Statement
  2010
 
  Balance at 1   700 16,854 (3,970)  13,720  27,304  107 27,411
  January 2010
  Dividend      -    -    - (3,658)  (3,658)   - (3,658)
  distribution
  Exercised      -    -    13    -    13   -   13
  share options
  Costs share     -    -    73    -    73   -   73
  options
  Realised      -    -   270  (270)     -   -    -
  translation
  reserves
  Total
  recognised
  income and     -    -   243  2,662   2,905 (107)  2,798
  expense for
  the period
  Balance at 30   700 16,854 (3,371)  12,454  26,637   - 26,637
  June 2010

  5. Consolidated Statements of recognised Income and Expense

                           Half-year Half-year
 
                             2010    2009
  (in thousands)                     EUR    EUR
 
  Foreign exchange translation              243    443
  differences
  Income / (Expense) recognised directly in       243    443
  equity
 
  Profit for the period                2,555   1,876
 
  Total recognised income and expense for the     2,798   2,319
  period
 
  Attributable to:
 
  Equity holders of the parent             2,905   2,281
  Minority interest                  (107)     38
  Total recognised income and expense for the     2,798   2,319
  period

6. Notes to the Consolidated Interim Financial Statements

6.1 Reporting entity

DOCDATA N.V. (referred to as "DOCDATA" or the "Company") is a company domiciled in Waalwijk, the Netherlands. The consolidated interim financial statements of DOCDATA N.V. as at and for the half-year ended 30 June 2010 comprise DOCDATA N.V. and its subsidiaries (together referred to as the "Group") and the Group's interest in associates and jointly controlled entities.

The consolidated financial statements of the Group as at and for the year ended 31 December 2009 are available upon request from the Company's registered office at Energieweg 2, 5145 NW in Waalwijk, the Netherlands, or at the Company's corporate website, www.docdatanv.com.

6.2 Statement of compliance

These consolidated interim financial statements have been prepared in accordance with IAS 34 (Interim Financial Reporting). They do not include all of the information required for full annual financial statements, and should therefore be read in conjunction with the consolidated financial statements of the Group as at and for the year ended 31 December 2009.

6.3 Significant accounting policies

The consolidated financial statements of the Group are prepared in accordance with the International Financial Reporting Standards as adopted by the European Union ("IFRS"). The accounting policies applied by the Group in these consolidated interim financial statements are the same as those applied by the Group in its consolidated financial statements as at and for the year ended 31 December 2009. For a summary of the significant accounting policies under IFRS, please refer to the Group's Annual Report for the financial year ended 31 December 2009.

6.4 Audit

The consolidated interim financial statements and the reconciliations included in this report and its enclosures have not been audited by the external auditors.

6.5 Management representations

In the opinion of the management, these consolidated interim financial statements include all adjustments necessary for a fair presentation of the financial position, operating results and cash flows of all reporting periods herein. All such adjustments are of a normal recurring nature, except for recorded non-recurring expenses related to the acquisition of the former Dohmen Solutions business activities (including acquisition costs, advisory fees, restructuring expenses, etc.).

The results of the operations for the half-year ended 30 June 2010 are not necessarily indicative of the results for the entire financial year ending 31 December 2010.

6.6 Organisation structure and segmentation

From 1 January 2008 onwards, DOCDATA has changed the organisation structure from a country organisation to a divisional structure. Starting the financial year 2008, DOCDATA identifies for the purpose of preparing financial statements the following two lines of business: Internet service company Docdata (consisting of the following four services: Docdata commerce, Docdata payments, Docdata fulfilment and Docdata media) and Technology company IAI industrial systems. Starting 1 January 2010, the names of the two lines of business are:

- E-commerce company Docdata;

- Technology company IAI industrial systems.

The segmentation for both comparable consolidated interim financial statements for the half-year ended 30 June 2009 and the half-year ended 30 June 2010 has been prepared accordingly and in a consistent way.

6.7 Consolidation

In the consolidated interim financial statements for the half-year ended 30 June 2010, the following treatment has been applied for the following incorporations:

- IAI excimer systems B.V.: per 1 April 2010, IAI industrial systems B.V. has incorporated a new legal entity for a Dutch subsidiary, IAI excimer systems B.V. in Veldhoven. The balance sheet and income statement of IAI excimer systems B.V. have been included in the DOCDATA consolidation starting per the date of incorporation;

- Docdata Assets GmbH, Docdata e-Commerce Services GmbH, Docdata Fashion Services GmbH: these three new German subsidiaries, wholly owned by docdata germany GmbH, have been incorporated (based on new shelf companies, "Blitz GmbH") to provide the legal structure enabling the asset purchase of the former Dohmen Solutions activities per 16 April 2010. The balance sheet and income statement of these three GmbH's have been included in the DOCDATA consolidation starting per this date.

In the consolidated financial statements for the year ended 31 December 2009, the following treatment has been applied for the following incorporation and acquisition:

- IAI industrial systems GmbH: per 12 January 2009, IAI industrial systems B.V. has incorporated a new legal entity for its Germany subsidiary, IAI industrial systems GmbH in Berlin. The balance sheet and income statement of IAI industrial systems GmbH have been included in the DOCDATA consolidation starting per the date of incorporation;

- Pegasus Mail GmbH: on 9 January 2009, docdata e-business GmbH has acquired all issued shares of Pegasus Mail GmbH in Münster (Germany). This company operates fulfilment services related to print and mail. The balance sheet and income statement of Pegasus Mail GmbH have been included in the DOCDATA consolidation starting per the acquisition date.

  
  6.8 Property, plant and equipment

                     30 June 31 December
 
                       2010     2009
  (in thousands)              EUR     EUR
 
  Land and buildings           1,297    1,347
  Machinery and equipment         3,749    2,935
  Other                  2,254    1,881
                      7,300    6,163
  Under construction           1,094      58
  Total                  8,394    6,221

The book value of property, plant and equipment has increased with EUR 2.2 million over the half-year ended 30 June 2010 as a combined result from capital expenditure for EUR 3.2 million, depreciation charges for EUR 1.1 million and currency exchange profits for EUR 0.1 million on the UK property, plant and equipment accounted for in British pounds. Included in capital expenditure in the half-year ended 30 June 2010 is the purchase price of in total EUR 0.2 million paid at acquisition for the equipment bought from the former Dohmen Solutions Group, and EUR 0.6 million investments by IAI industrial systems B.V. in buildings and laser production equipment. The remainder of about EUR 2.4 million relates to investments in the fulfilment warehouses of the Group and is predominantly spent in Germany for the warehouses located in the Berlin and Munich regions.

  
  6.9 Intangible assets
                     30 June  31 December
                              2009
                       2010
  (in thousands)              EUR      EUR
 
  Goodwill                6,889     6,626
  Customer contracts           1,062      468
  IT platforms              1,861     1,539
                      9,812     8,633
  Under construction             -       -
  Total                  9,812     8,633

The book value for intangible assets has increased with EUR 1.2 million during the half-year ended 30 June 2010, due to the following:

- capital expenditure in customer contracts and IT platforms (EUR 1.3 million in total), predominantly for the acquisition of the customer contracts and the IT-platform from the former Dohmen Solutions Group (EUR 1.2 million in total at acquisition);

- amortisation charges for customer contracts and IT platforms (EUR 0.4 million in total);

- currency exchange profits (EUR 0.3 million) on the valuation of the intangible assets with an original value in British pounds (i.e. related to the Braywood and Hitura acquisitions).

6.10 Inventories

  
                     30 June  31 December
                              2009
                       2010
  (in thousands)              EUR      EUR
 
  Raw and auxiliary materials       1,190      720
  Work in progress            3,951     6,066
  Finished goods              401      75
  Total                  5,542     6,861

The book value of inventories decreased EUR 1.3 million in the half-year ended 30 June 2009, which is the combined effect of an inventory increase from the acquisition of the former Dohmen Solutions business activities (EUR 0.5 million) and decreased work in progress at IAI industrial systems (EUR 1.8 million). IAI industrial systems' order book decreased about EUR 5 million from EUR 13.8 million at 31 December 2009 to EUR 8.6 million at 30 June 2010 resulting from system deliveries during the half-year ended 30 June 2010 for a revenue of about EUR 10 million and new orders booked with a total sales value of about EUR 5 million.

6.11 Segmented Consolidated Income Statement half-year 2010

  
                       E-commerce    Technology
                                company IAI
                      service company   industrial
                        Docdata      systems
  (in thousands, except earnings per     EUR   %    EUR    %
  share and average shares outstanding)
 
  Revenue                 35,666 100.0   10,323  100.0
  Cost of sales             (27,103) (76.0)  (6,197) (60.0)
  Gross profit               8,563  24.0   4,126  40.0
 
  Other operating income           245  0.7     20   0.2
  Selling expenses            (2,290) (6.4)   (391)  (3.8)
  Administrative expenses         (5,929) (16.6)   (947)  (9.2)
  Other operating expenses         (237) (0.7)    (1)    -
 
  Operating profit before financing      352  1.0   2,807  27.2
  result
 
  Financial income              207  0.6     33   0.3
  Financial expenses             (77) (0.2)    (33)  (0.3)
  Net financing income / (expenses)      130  0.4     -    -
 
  Share of profits of associates        -   -     -    -
 
  Profit before income tax          482  1.4   2,807  27.2
 
  Income tax profit / (expense)        99  0.2   (833)  (8.1)
 
  Profit for the period            581  1.6   1,974  19.1
 
  Attributable to:
  Equity holders of the parent        688  1.9   1,974  19.1
  Minority interest             (107) (0.3)     -    -
  Profit for the period            581  1.6   1,974  19.1

PRN NLD

BRON DOCDATA N.V.