Verkoop Ballast Phoenix Ltd en additionele kostenoverschrijdingen A15 beïnvloeden halfjaarcijfers Ballast Nedam

16 Jun, 2014, 06:30 BST Van Ballast Nedam

NIEUWEGEIN, Nederland, June 16, 2014 /PRNewswire/ --

Dit persbericht dient niet te worden vrijgegeven, verspreid of anderszins openbaar te worden gemaakt, zij het direct of indirect, geheel of gedeeltelijk, in de Verenigde Staten, Australië, Canada, Japan of enige andere jurisdictie waar dit zal leiden tot een overtreding van de relevante wetgeving. 

  • Overeenstemming over verkoop Ballast Phoenix Ltd aan H2 Equity Partners
  • Additionele kostenoverschrijdingen A15 Maasvlakte-Vaanplein
  • Verwacht negatief halfjaar resultaat (EBIT) van 43 miljoen euro

In lijn met het aangekondigde programma van desinvesteringen heeft Ballast Nedam overeenstemming bereikt over de verkoop van de Engelse activiteiten van het dochterbedrijf Recycling Maatschappij Feniks B.V. (Feniks Recycling) aan H2 Equity Partners (H2). De Engelse activiteiten worden uitgevoerd door Ballast Phoenix Ltd., marktleider in recycling van AVI-bodemas in het Verenigd Koninkrijk. De verkoop van het minderheidsbelang (7,5%) van de mede-oprichter van Ballast Phoenix Ltd, David York aan H2 maakt deel uit van dezelfde transactie. De transactie bevat gebruikelijke opschortende voorwaarden en zal naar verwachting eind juni worden afgerond. Feniks Recycling zal zijn activiteiten buiten het Verenigd Koninkrijk als onderdeel van Ballast Nedam voortzetten.

Ballast Phoenix Ltd wordt voor een bedrag van 38 miljoen euro (100%, inclusief 3,5 miljoen euro earn-out) verkocht en levert voor Ballast Nedam een boekwinst op van 22 miljoen euro. Deze transactie heeft geen gevolgen voor het aantal arbeidsplaatsen in beide landen. H2 zal de sterke positie van Ballast Phoenix in de recycling markt van AVI-bodemas in de komende jaren verder uitbouwen. H2 Equity Partners is een onafhankelijke investeringsmaatschappij, opgericht in 1991, en actief in de Benelux, het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Duitsland. H2 heeft een uitzonderlijke track record opgebouwd in het verwerven en laten groeien van fundamenteel aantrekkelijke bedrijven, die een combinatie hebben van groeipotentie en operationele of strategische verbetermogelijkheden op het moment van belegging.

In het eerste halfjaar 2014 is er op het project A15 Maasvlakte - Vaanplein, dat wordt uitgevoerd door het consortium A-Lanes A15, sprake van additionele kostenoverschrijdingen. Als gevolg van deze kostenoverschrijdingen zal Ballast Nedam over het eerste halfjaar van 2014 een aanzienlijk verlies rapporteren op het project. De gesprekken van A-Lanes A15 met opdrachtgever Rijkswaterstaat hebben niet geleid tot een oplossing. Een Commissie van Deskundigen is nu aangewezen om bindend advies uit te brengen over de financiële verantwoordelijkheid voor de verschillende kostenoverschrijdingen. De Raad van Bestuur van Ballast Nedam ziet de uitkomst van het advies met vertrouwen tegemoet en verwacht dat dit zal leiden tot een substantiële resultaatsverbetering voor A-Lanes A15 (en dus voor Ballast Nedam) op termijn.

Deze mogelijke resultaatsverbetering zal conform accountingregels (IFRS) niet in het halfjaarresultaat worden meegenomen.

Ballast Nedam verwacht als gevolg van kostenoverschrijdingen op het project A15 Maasvlakte - Vaanplein en overige negatieve resultaten het eerste halfjaar 2014 te gaan afsluiten met een negatief resultaat (EBIT) van 43 miljoen euro, inclusief de verkoop van Ballast Phoenix Ltd.

Met de banken is een principeovereenkomst gesloten over de financiering van Ballast Nedam tot 2017. De eerder als onderdeel van de herfinanciering aangekondigde claimemissie ter grootte van 30 miljoen euro zal naar verwachting in het derde kwartaal plaatsvinden. De onderneming zet het ingezette desinvesteringsprogramma voort.


Ballast Nedam werkt aan integrale projecten in Nederland op de vier werkgebieden huisvesting, mobiliteit, energie en natuur. Binnen deze focus richten we ons op de nichemarkten industriebouw, offshore windmolens, secundaire grondstoffen en alternatieve brandstoffen. Op een aantal expertisegebieden zijn we ook internationaal actief. Het aandeel Ballast Nedam is opgenomen in de Amsterdam Small Cap Index (AScX) van NYSE Euronext.

Ballast Nedam kiest voor levenscyclus denken en doen: wij ontwikkelen, realiseren, beheren en hergebruiken. We zijn langdurig betrokken bij beheer, onderhoud en exploitatie van projecten en organiseren financiële haalbaarheid. Onze toeleverende en specialistische bedrijven leveren onderscheidend vermogen door innovatie, kostenleiderschap en inkoopkracht. Het aanbod van Ballast Nedam verschuift naar specifieke product-marktcombinaties met meer toegevoegde waarde.

Ballast Nedam realiseert blijvende kwaliteit in combinatie met lagere levenscycluskosten voor haar klanten en de samenleving. http://www.ballast-nedam.nl

Dit persbericht is alleen bestemd voor informatiedoeleinden en is niet bestemd, en mag niet worden gekwalificeerd, als een aanbod tot verkoop of als uitnodiging tot het doen van een aanbod tot koop van effecten uitgegeven door Ballast Nedam N.V. (de "Vennootschap") in de Verenigde Staten, Australië, Canada, Japan of enige andere jurisdictie waarin een dergelijk aanbod, uitnodiging of verkoop niet toegestaan zou zijn voordat voldaan is aan de vereisten tot registratie onder, uitzondering tot registratie onder of naleving van de relevante effectenwetgeving van een dergelijke jurisdictie.

De effecten zijn niet geregistreerd, noch zullen zij worden geregistreerd onder de US Securities Act 1933, zoals gewijzigd (de "US Securities Act") en mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten zonder registratie of zonder een vrijstelling van registratie ingevolgde de US Securities Act. Er vindt geen openbare aanbieding van effecten plaats in de Verenigde Staten.

Geen informatie zal worden verspreid met betrekking tot de aanbieding of verkoop van effecten door de Vennootschap aan het publiek in enige andere jurisdictie anders dan Nederland waar voorafgaande registratie of goedkeuring benodigd is. De Vennootschap zal geen enkele handeling verrichten waardoor het zou zijn toegestaan om effecten aan te bieden of dit persbericht of enig ander document betrekking hebbend op dergelijke effecten te bezitten of te verspreiden in enige andere jurisdictie dan Nederland.

De Vennootschap heeft geen toestemming gegeven voor de aanbieding van effecten aan het publiek in een andere Lidstaat van de Europese Economische Ruimte (anders dan in Nederland). Met betrekking tot elke Lidstaat (anders dan Nederland) van de Europese Economische Ruimte die de Prospectus Richtlijn heeft geïmplementeerd (elk een "Relevante Lidstaat") is geen actie en zal geen actie worden ondernomen om een aanbieding van effecten te doen waarvoor in een Lidstaat een prospectus vereist is. Als gevolg daarvan mogen de effecten enkel worden aangeboden in Relevante Lidstaten (i) aan een rechtspersoon die is aan te merken als een gekwalificeerde belegger zoals is gedefinieerd in de Prospectus Richtlijn; of (ii) in de andere gevallen zoals omgeschreven in Artikel 3(2) van de Prospectus Richtlijn. In deze paragraaf betekent de uitdrukking 'aanbieding van effecten aan het publiek': een tot personen gerichte mededeling, ongeacht de vorm of het middel, waarin voldoende informatie over de voorwaarden van de aanbieding en de aangeboden effecten wordt verstrekt om een belegger in staat te stellen te besluiten tot aankoop van of inschrijving op deze effecten, hetgeen anders kan zijn in een Lidstaat door een maatregel ter implementatie van de Prospectus Richtlijn in de desbetreffende Lidstaat en betekent de uitdrukking 'Prospectus Richtlijn': Richtlijn 2003/71/EC (en aanvullingen c.q. wijzigingen daarvan, inclusief Richtlijn 2010/73/EU, voor zover deze geïmplementeerd is in de Relevante Lidstaat), inclusief alle relevante implementatie maatregelen in de Relevante Lidstaat.

De verspreiding, publicatie of vrijgave van dit bericht kan in bepaalde jurisdicties onderworpen zijn aan juridische restricties en personen in die jurisdicties dienen zich op de hoogte te stellen van dergelijke restricties en deze na te leven.

Dit bericht mag niet worden opgevat als een prospectus zoals bedoeld in de Wet op het financieel toezicht en mag niet worden opgevat als een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot koop van effecten.

Iedere aanbieding om effecten te kopen in het kader van de voorgenomen aanbieding dient gebaseerd te worden, en iedere investeerder dient zijn investering te baseren, op enkel de informatie opgenomen in het prospectus dat algemeen verkrijgbaar is gesteld aan het publiek in Nederland in verband met deze aanbieding van effecten. Indien algemeen verkrijgbaar gesteld, kunnen kopieën van het prospectus zonder kosten verkregen worden via de website van NYSE Euronext Amsterdam, de Stichting Autoriteit Financiële Markten of via de website van de Vennootschap.

Dit bericht bevat enkele op de toekomst gerichte verklaringen, die gebaseerd zijn op de huidige verwachtingen en prognoses van de Vennootschap op de datum van dit bericht. Naar hun aard houden toekomstgerichte verklaringen verband met bekende en onbekende risico's, onzekerheden, vooronderstellingen en andere factoren omdat dergelijke verklaringen betrekking hebben op gebeurtenissen en afhankelijk zijn van omstandigheden die in de toekomst plaatsvinden binnen of buiten de invloedsfeer van de Vennootschap. Deze factoren kunnen ertoe leiden dat daadwerkelijke resultaten, prestaties en ontwikkelingen materieel verschillen van de genoemde of geïmpliceerde vooruitzichten van de in dit bericht opgenomen op de toekomst gerichte verklaringen.

 

BRON Ballast Nedam