Volatiele financiële markten beïnvloeden Q1 2016 resultaten Aegon

12 Mei, 2016, 06:30 BST Van Aegon N.V.

DEN HAAG, Nederland, May 12, 2016 /PRNewswire/ --

Onderliggend resultaat vóór belastingen beïnvloed door gemiddeld lagere aandelenmarkten  

 • Onderliggend resultaat stijgt tot EUR 462 miljoen; de lagere resultaten in Amerika door eenmalige items en gemiddeld lagere aandelenmarkten gedurende het kwartaal, worden meer dan goedgemaakt door de resultaten in Europa
 • Nettowinst daalt tot EUR 143 miljoen; door het rendement op alternatieve beleggingen en hedges is er een verlies op fair value items van EUR 358 miljoen
 • Rendement op eigen vermogen van 7,3%

Opnieuw sterke verkopen in fee-based activiteiten  

 • De verkoop van pensioenen in de VS en producten voor vermogensbeheer blijft sterk en leidt tot EUR 30 miljard aan bruto-stortingen; netto-stortingen bedragen EUR 7,6 miljard
 • Nieuwe verkopen levensverzekeringen nemen met 11% af tot EUR 266 miljoen door lagere verkopen in Azië en Polen
 • Verkoop van schade- en aanvullende ziektekostenverzekeringen daalt met 15% tot EUR 286 miljoen, vooral door daling in de VS
 • Marktconforme waarde van nieuwe productie daalt tot EUR 133 miljoen door lagere verkopen levensverzekeringen en lagere rente

Marktontwikkelingen en teruggave van kapitaal aan aandeelhouders weerspiegeld in kapitaalpositie 

 • Solvency II ratio neemt af tot ~155% op pro-forma basis: de kapitaalgroei en het effect van de herverzekering van de lijfrenteportefeuille in het VK werden tenietgedaan door negatieve marktontwikkelingen, het voorgenomen slotdividend over 2015 en de inkoop van eigen aandelen
 • Kapitaalgroei in de business units bedraagt EUR 0,3 miljard, exclusief de invloed van financiële markten en eenmalige items
 • Cash buffer in de holding bedraagt EUR 1,0 miljard en de verhouding eigen vermogen/vreemd vermogen is 28,7%
 • Vereniging Aegon neemt voor EUR 58 miljoen deel aan het aandelen inkoopprogramma van EUR 400 miljoen

Toelichting van Alex Wynaendts, voorzitter Raad van Bestuur 

"De volatiele financiële markten hebben hun invloed gehad op de resultaten van Aegon over het eerste kwartaal en op onze kapitaalpositie. Onze Solvency II ratio blijft ruim binnen de door ons beoogde bandbreedte en weerspiegelt de gevolgen van de inkoop van eigen aandelen en de uitbetaling van het voorgenomen slotdividend."

"We hebben opnieuw belangrijke stappen gezet in het behalen van onze strategische doelen. In het VK hebben we dit kwartaal de verkoop van twee derde van onze lijfrenteportefeuille en de aankoop van het platform van BlackRock voor beschikbare premieproducten aangekondigd. Door deze transacties kunnen we ons nu volledig concentreren op ons snelgroeiende platform en bedienen we meer dan twee miljoen klanten in het VK."

"Door de transformatie van ons bedrijf willen we steeds meer een kostenbewuste organisatie worden. Tegelijkertijd vergroten we ons klantenbestand in al onze markten met als resultaat een groeiend aantal stortingen, vooral in onze fee-based pensioenproducten en in ons vermogensbeheer."


  
  Kerncijfers

  bedragen in EUR miljoenen         Kw1 2016 Kw4 2015  % Kw1 2015  %

  Onderliggend resultaat voor belastingen     462   453  2   432  7

  Nettowinst / (verlies)             143  (580)  -   289 -50

  Verkoop                    3,560  2,886 23  2,625 36

  Marktconforme waarde nieuwe productie      133   149 -11   140 -5

  Rendement op eigen vermogen          7.3%   8.0% -9   6.0% 21

Alle vergelijkingen in dit persbericht zijn gemaakt ten opzichte van het eerste kwartaal 2015, tenzij anders vermeld. 

Voor het officiële Engelstalige persbericht verwijzen wij naar onze corporate website aegon.com.

Aegon's geschiedenis gaat ruim 170 jaar terug - tot de eerste helft van de negentiende eeuw. Inmiddels is Aegon uitgegroeid tot een internationale onderneming met activiteiten in meer dan 20 landen in Noord- en Zuid-Amerika, Europa en Azië. Als aanbieder van levensverzekeringen, pensioenen en vermogensbeheer behoort het bedrijf nu tot de toonaangevende financiële dienstverleners ter wereld. Aegon heeft een duidelijke doelstelling om mensen te helpen financiële zekerheid te bereiken in alle fasen van hun leven. Meer informatie: aegon.com.

 

Aanvullende Informatie  

Den Haag -  12 mei 2016  

Presentatie  

De presentatie is beschikbaar op aegon.com vanaf 7:30 a.m. CET

Supplementen  

Aegon's Q1 2016 Financial Supplement en Condensed Consolidated Interim Financial Statements zijn beschikbaar op aegon.com.

Conference call  

9:00 a.m. CET

Audio webcast op aegon.com

Inbelnummer  

Nederland: +31(0)20 721 9158

Passcode: 3843192

Twee uur na de conference call is een audio-opname beschikbaar op aegon.com.


DISCLAIMERS 

Rapportage niet volgens IFRS-maatstaven  

In dit document zijn verschillende maatstaven opgenomen die niet behoren tot de algemene waarderingsgrondslagen (IFRS): onderliggend resultaat vóór belastingen, belastingen, winst vóór belastingen en marktconforme waarde nieuwe productie. Deze niet-IFRS maatstaven worden berekend door Aegon's joint ventures en geassocieerde deelnemingen proportioneel mee te consolideren. Voor de reconciliatie van deze maatstaven, behalve voor marktconforme waarde nieuwe productie, naar de best vergelijkbare IFRS maatstaf zie noot 3 'Segment Information' van Aegon's 'Condensed Consolidated Interim Financial Statements' (uitsluitend beschikbaar in het Engels). Marktconforme waarde nieuwe productie is niet gebaseerd op IFRS, die Aegon gebruikt voor zijn primaire financiële rapportage, en moet niet worden gezien als een vervanging voor IFRS-maatstaven. Het kan zijn dat Aegon een andere definitie voor marktconforme waarde nieuwe productie hanteert dan andere ondernemingen. Aegon is van mening dat deze niet-IFRS maatstaven, tezamen met de IFRS gegevens, zinvolle aanvullende informatie verschaffen in de onderliggende operationele resultaten van Aegon's activiteiten, alsmede in de financiële maatstaven die de directie van Aegon gebruikt om haar activiteiten aan te sturen. Voorts wijzen wij er op dat 'rendement op eigen vermogen' een ratio is die gebruikt maakt van een niet IFRS maatstaf en wordt berekend door onderliggend resultaat voor belastingen na aftrek van financieringskosten te delen door het gemiddelde aandelenkapitaal exclusief preferente aandelen, de herwaarderingsreserve en de reserves met betrekking tot 'defined benefit plans'.

Belangrijke noot met betrekking tot toekomstgerichte verklaringen  

De in dit document opgenomen mededelingen, voor zover geen historische feiten, zijn 'toekomstgerichte verklaringen' als bedoeld in de Amerikaanse Private Securities Litigation Reform Act uit 1995. De volgende woorden duiden op dergelijke toekomstgerichte verklaringen: nastreven, geloven, schatten, beogen, van plan zijn, kunnen, verwachten, voorspellen, ramen, rekenen op, voornemen, voortzetten, willen, voorzien, zou moeten, zal kunnen, is overtuigd, zullen en soortgelijke uitdrukkingen, voor zover betrekking hebbend op Aegon. Deze mededelingen zijn geen garanties voor toekomstige resultaten en omvatten risico's, onzekerheden en aannames die moeilijk zijn te voorspellen. Aegon acht zich niet gehouden om enige toekomstgerichte verklaring publiekelijk te herzien of bij te stellen. Lezers dienen niet te zeer te vertrouwen op dergelijke toekomstgerichte verklaringen, die slechts verwachtingen ten tijde van het samenstellen van dit bericht weergeven. De werkelijk behaalde resultaten kunnen materieel verschillen van de in de toekomstgerichte verklaringen uitgesproken verwachtingen als gevolg van verschillende risico's en onzekerheden, zoals onder meer:

 • wijzigingen van de algemene economische omstandigheden, met name in de Verenigde Staten, Nederland en het Verenigd Koninkrijk;
 • veranderingen op de financiële markten, waaronder begrepen de opkomende markten, bijvoorbeeld met betrekking tot:
  • de frequentie en omvang van wanbetaling in Aegon's vastrentende beleggingsportefeuilles;
  • het effect op de financiële markten van faillissementen en/of bijstelling van gerapporteerde resultaten in het bedrijfsleven en de daarmee verband houdende waardedaling van aandelen en schuldpapieren; en
  • het effect van dalende kredietwaardigheid in bepaalde beleggingen uitgegeven door de private sector en de daarmee verband houdende waardedaling van aangehouden beleggingen in de private sector.
 • veranderingen in Aegon's beleggingsportefeuille en door dalende kredietwaardigheidsratings van zijn tegenpartijen;
 • gevolgen van het eventueel (partieel) opbreken van de eurozone of van een eventueel vertrek van het Verenigd Koninkrijk en/of Griekenland uit de Europese Unie;
 • de frequentie en omvang van verzekerde schadegevallen;
 • veranderingen die van invloed zijn op het langlevenrisico, kortlevenrisisico, invaliditeitsrisico, verval en andere factoren die de winstgevendheid van Aegon's verzekeringsproducten kunnen beïnvloeden;
 • het effect van herverzekeraars waar Aegon significante risico's heeft ondergebracht die niet kunnen voldoen aan hun betalingsverplichtingen;
 • veranderingen die de rentestanden beïnvloeden en aanhoudende lage rentestanden of snel veranderende rentestanden;
 • veranderingen die invloed hebben op de wisselkoersen, in het bijzonder de EUR/USD en EUR/GBP wisselkoersen;
 • veranderingen in de beschikbaarheid van, en de kosten gemoeid met, bronnen van liquiditeit zoals krediet van banken en de kapitaalmarkten, alsmede de omstandigheden op de kredietmarkten in het algemeen, zoals veranderingen in de kredietwaardigheid van tegenpartijen;
 • toenemende concurrentie in de Verenigde Staten, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de opkomende markten;
 • veranderingen in wet- en regelgeving, met name die welke Aegon's activiteiten, het vermogen om medewerkers op sleutelposities aan te nemen en aan te houden, het productaanbod en de aantrekkelijkheid van bepaalde producten voor klanten kunnen beïnvloeden;
 • veranderingen van het toezichtregime met betrekking tot de pensioen-, beleggings- enverzekeringsbedrijfstakken in de markten waarin Aegon actief is;
 • (voorstellen voor) standaarden van supranationale organisaties, zoals de Financial Stability Board en de International Association of Insurance Supervisors, of veranderingen van dergelijke standaarden, die van invloed kunnen zijn op de financiële toezichtregelgeving op regionaal (zoals EU), nationaal of, met betrekking tot de Verenigde Staten op federaal of statelijk niveau, of de toepassing daarvan op Aegon, met inbegrip van de aanwijzing van Aegon tot Global Systemically Important Insurer (G-SII);
 • veranderingen in het gedrag van klanten en de publieke opinie in het algemeen met betrekking tot, onder meer, het soort producten dat ook Aegon verkoopt, daaronder begrepen in wet- en regelgeving of de commerciële noodzaak om te voldoen aan veranderende verwachtingen van klanten;
 • overmacht, terrorisme, oorlogshandelingen en pandemieën;
 • veranderingen in het beleid van centrale banken en/of overheden;
 • verlaging van een of meer ratings van Aegon door een kredietbeoordelingsbureau en het eventuele negatieve effect daarvan op de mogelijkheden kapitaal op te halen, op Aegon's liquiditeit en financiële situatie;
 • verlaging van de beoordeling van de solvabiliteit van een van Aegon's verzekeringsdochters en het eventuele negatieve effect daarvan op geschreven premies, polisverlenging en winstgevendheid en liquiditeit van Aegon's verzekeringsdochters;
 • het effect van Solvency II vereisten en van andere regelgeving in andere jurisdicties met betrekking tot kapitaalvereisten;
 • rechtszaken en maatregelen van toezichthouders waardoor Aegon verplicht wordt substantiële schadebetalingen te doen of Aegon's werkwijze te veranderen;
 • vanwege complexe transacties binnen Aegon's bedrijfsvoering welke sterk afhankelijk zijn van een correcte werking van informatietechnologie, kan uitval van een computersysteem of een bedreiging van de informatiesystemen invloed hebben op de bedrijfsvoering, de reputatie en daarmee verband houdend een negatief effect op Aegon's cash flows en bedrijfsresultaten hebben;
 • het succes van nieuwe producten en distributiekanalen;
 • veranderingen op het gebied van concurrentie, wetgeving, toezicht of belastingwetgeving die de winstgevendheid en kosten voor distributie van of vraag naar Aegon's producten beïnvloeden;
 • veranderingen in regelgeving op het gebied van verslaggeving of een verandering door Aegon in het toepassen van dergelijke regelgeving, vrijwillig of anderszins, die invloed kunnen hebben op Aegon's gerapporteerde resultaten en eigen vermogen;
 • het effect van overnames en desinvesteringen, herstructureringen, beëindiging van producten en andere eenmalige gebeurtenissen, zoals het succes van de integratie van overnames en het behalen van verwachte resultaten en synergieën van overnames;
 • catastrofes, veroorzaakt door natuur of door de mens, die resulteren in significante verliezen en die Aegon's bedrijfsvoering significant kunnen ondermijnen; en
 • Aegon's onvermogen om uitgesproken resultaatsverwachtingen, efficiencyverbeteringen of andere initiatieven waar te maken om kosten te besparen, en het kapitaaloverschot en de verhouding vreemd vermogen / eigen vermogen te managen.

Nadere details over mogelijke risico's en onzekerheden die de vennootschap aangaan, zijn beschreven in de documenten die bij de Autoriteit Financiële Markten en de Securities and Exchange Commission zijn ingediend, waaronder het Annual Report. Deze toekomstgerichte verklaringen betreffen de periode vanaf de datum van dit document. Tenzij dat vereist is onder geldende wet- of regelgeving, is de onderneming niet gehouden om enige nieuwe of gewijzigde inzichten bekend te maken ten aanzien van de hierin gebruikte toekomstgerichte verklaringen of ten aanzien van de feiten of omstandigheden die aanleiding geven tot dergelijke verklaringen.

Aegon’s geschiedenis gaat ruim 170 jaar terug – tot de eerste helft van de negentiende eeuw. Inmiddels is Aegon uitgegroeid tot een internationale onderneming met activiteiten in meer dan 20 landen in Noord- en Zuid-Amerika, Europa en Azië. Als aanbieder van levensverzekeringen, pensioenen en vermogensbeheer behoort het bedrijf nu tot de toonaangevende financiële dienstverleners ter wereld. Aegon heeft een duidelijke doelstelling om mensen te helpen financiële zekerheid te bereiken in alle fasen van hun leven. Meer informatie: aegon.com.


Media relations
Debora de Laaf
+31(0)70-344-8730
gcc@aegon.com

Investor relations
Willem van den Berg
+31(0)70-344-8405
ir@aegon.com

BRON Aegon N.V.