Voorlopige resultaten 2006 Tulip Computers N.V.

26 Apr, 2007, 19:05 BST Van Tulip Computers N.V.

AMERSFOORT, Nederland, April 26 /PRNewswire/ --

- Netto omzet inclusief Devil gestegen tot EUR 211 miljoen, netto winst met ruim 9% gestegen tot EUR 6,7 miljoen

De verwachte omzet van Tulip Computers N.V. (Tulip) exclusief overige opbrengsten is toegenomen van EUR 37 miljoen in 2005 naar circa EUR 211 miljoen in 2006. De verwachte netto winst van Tulip is toegenomen met ruim 9% tot EUR 6,7 miljoen in 2006. Devil Computer Vertriebs GmbH (Devil) is hierin vanaf 1 juli 2006 meegeconsolideerd.

De definitieve cijfers zullen op korte termijn worden gepubliceerd en worden vastgesteld op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Tulip van 22 mei 2007.

Ontwikkeling omzet 2006

In 2006 heeft Tulip de eerder ingezette strategie, waarbij het doel is een sterke marktpositie te verwerven in een aantal specifieke product-/marktcombinaties, verder vorm gegeven. Daarbij concentreert Tulip haar activiteiten op een vijftal strategische productgroepen. Onderstaande tabel toont de ontwikkeling van de netto omzet (voorlopige cijfers) per productgroep in 2006 ten opzichte van de vergelijkbare periode in 2005. Devil is hierin vanaf 1 juli 2006 meegeconsolideerd.

  
  Netto omzet (voorlopige  Omzet 2006 Omzet 2005 Groei 2006 Procentuele
  cijfers)                             groei
  (bedragen * EUR 1.000)
  Advanced Products &       2.509   1.997    512    25,6%
  Solutions
  Lifestyle & Connectivity    33.979   29.160   4.819    16,5%
  Solutions
  Procurement & Logistical   170.548   2.139  168.409   >100,0%
  Solutions
  Technology Sales        2.700   2.053    647    31,5%
  Consultancy & Learning     1.314   1.503   (189)   (12,6%)
  Solutions
  Totaal            211.050   36.852  174.198   472,7%

Bovenstaande omzetcijfers zijn exclusief de overige bedrijfsopbrengsten.

In 2006 heeft Tulip zich geconcentreerd op zowel autonome als externe groei. De belangrijkste ontwikkelingen per productgroep zijn:

- Advanced Products & Solutions

Tulip richt zich, via haar dochter 2L Mobility Solutions, vooral op de "Business to Business" (B2B) niche markt en biedt oplossingen aan voor specifieke verticale marktsegmenten. Over het gehele boekjaar 2006 is een omzetstijging gerealiseerd van circa 25%. Tevens is in 2006 besloten de strategie met betrekking tot het investeren in de eigen ontwikkeling van nieuwe Tablet-PC's, te herzien en de intellectuele eigendomsrechten van haar PaceBook II te verkopen (zie hiervoor Technology Sales).

- Lifestyle & Connectivity Solutions

De omzet van lifestyle- en connectivity producten ontwikkelde zich met name in de 2e helft van 2006 sterk positief. Dit heeft geresulteerd in een groei van circa 16% over geheel 2006. Ten aanzien van het merk Conceptronic zijn door de onderneming initiatieven genomen met als doel expansie in nieuwe geografische markten - zowel binnen als buiten Europa - te realiseren. Voor de toekomst streeft Tulip er naar de groei van de omzet voort te zetten, met de nadruk op het betreden van nieuwe geografische markten, de introductie van nieuwe productlijnen en toepassing van nieuwe technologieën.

- Procurement & Logistical Solutions

In de 2e helft van 2006 heeft Tulip 98,5% van de aandelen Devil verworven. Devil biedt onderscheidende distributie van ICT-producten, via zowel dealernetwerk als via e-commerce kanalen, waarbij one-stop-shopping en excellente logistieke prestaties centraal staan. Tulip verwacht dat op basis van het productportfolio en de markten waarin Tulip en Devil actief zijn, een intensieve samenwerking binnen de Tulip-groep zal resulteren in duidelijke synergievoordelen, zowel ten aanzien van in- als verkoopactiviteiten. De omzet van Devil over de periode van 1 juli 2006 (het moment van de overname van Devil door Tulip) tot en met 31 december 2006 bedraagt circa EUR 170 miljoen en is binnen de groep meegeconsolideerd.

- Technology Sales

Tulip streeft er naar ook in de toekomst inkomsten te genereren uit de ter beschikking staande intellectuele eigendomsrechten. Ultimo 2006 is besloten de strategie met betrekking tot het investeren in de eigen ontwikkeling van nieuwe Tablet-PC's, te herzien. Tulip heeft het strategische besluit genomen de Tulip intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot het product "PaceBook II" te verkopen. Deze transactie heeft in 2006 geleid tot een omzet van EUR 2,7 miljoen. Ten behoeve van het PaceBook II was tot het moment van de transactie circa EUR 0,9 miljoen geïnvesteerd in de ontwikkeling van voornamelijk het nieuwe moederbord. Ook het belang in Ego Lifestyle B.V. past binnen de "Technology Sales" strategie. Deze participatie zal moeten leiden tot toekomstige uitkeringen als gevolg van de licentieovereenkomst met Ego Lifestyle B.V. voor het gebruik van de Tulip-naam.

- Consultancy & Learning Solutions

Ook in 2006 stond deze markt onder druk. Het aanbieden van maatwerkoplossingen begint langzaam zijn vruchten af te werpen, waarbij NewLevel gebruik maakt van haar unieke status van zowel Microsoft Gold Certified Partner als Novell Platinum Training Partner. NewLevel heeft met het ontwikkelen van haar consultancy activiteiten en blended leervorm een unieke positie ingenomen in de opleidingsmarkt. De onderneming onderzoekt de diverse mogelijkheden die kunnen bijdragen aan de noodzakelijke groei en toekomstige positionering van haar activiteiten binnen Tulip.

Financieel resultaat

De totale bedrijfsopbrengsten van Tulip bedragen naar verwachting over 2006 EUR 215 miljoen, ten opzichte van EUR 43 miljoen in 2005 en bestaan uit netto omzet en overige bedrijfsopbrengsten:

- De netto omzet van Tulip bedraagt over 2006 naar verwachting circa EUR 211 miljoen (2005: EUR 37 miljoen). Gedurende 2006 is met name de omzet van de productgroep Procurement & Logistical Solutions sterk toegenomen als gevolg van de overname van Devil vanaf 1 juli 2006.

- Uit hoofde van de overige bedrijfsopbrengsten is in 2006 een bedrag van circa EUR 4 miljoen verantwoord (2005: EUR 6 miljoen). Dit hangt samen met de disconteringswinst op de vordering op Commodore en de verlaging van voorziening voor vorderingen die samenhangen met een aantal lopende -door Tulip geïnitieerde- juridische procedures.

De verwachte marge uit handelsactiviteiten, exclusief overige opbrengsten en Devil, nam toe van 29,5% in 2005 tot 29,9% in 2006. De omzet van Devil wordt behaald met distributie hetgeen per definitie een lagere marge kent dan de overige activiteiten van Tulip. Door deze lagere margestructuur van Devil en het grote aandeel in omzet bedraagt de marge van Tulip inclusief Devil naar verwachting over 2006 circa 10% (exclusief overige opbrengsten).

Het bedrijfsresultaat bedraagt naar verwachting EUR 8,6 miljoen ten opzichte van EUR 7,9 miljoen in 2005. De financieringskosten over 2006 bedroegen per saldo EUR 0,8 miljoen (2005: EUR 1,1 miljoen).

Het resultaat voor belastingen bedraagt naar verwachting EUR 7,8 miljoen (2005: EUR 6,8 miljoen). De belastingdruk in 2006 bedraagt circa EUR 1,3 miljoen (2005: EUR 0,2 miljoen) en wordt veroorzaakt door belastingdruk bij de buitenlandse entiteiten. De netto winst na belastingen bedraagt naar verwachting EUR 6,7 miljoen ten opzichte van een winst van EUR 6,1 miljoen in 2005.

Vermogenspositie

Het eigen vermogen ultimo 2006 bedraagt naar verwachting EUR 69 miljoen (31 december 2005: EUR 56 miljoen). Het eigen vermogen ultimo 2006 verbeterde ten opzichte van 31 december 2005 met name als gevolg van het positieve jaarresultaat alsmede door de emissie van 25 miljoen nieuwe aandelen begin 2006 aan Vanzel C.V.

Het aantal geplaatste aandelen in het kapitaal van Tulip bedraagt ultimo boekjaar 323.780.171 stuks. Tevens heeft Tulip 17,7 miljoen warrants uitstaan en een uitgifte gepland van 13,9 miljoen nieuwe aandelen Tulip in 2007 in verband met de acquisitie van Devil .

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Tulip zal haar Algemene Vergadering van Aandeelhouders, waar onder andere de jaarrekening 2006 zal worden vastgesteld, houden op 22 mei 2007 in Utrecht. Nadere details hieromtrent zullen binnenkort worden gecommuniceerd.

Over Tulip

Tulip biedt oplossingen voor ICT gerelateerde vraagstukken. Daarbij staan functionaliteit en flexibiliteit centraal. Tulip is opgericht in 1979 en sinds 1984 is het aandeel genoteerd op Euronext te Amsterdam. Het hoofdkantoor van Tulip is gevestigd in Amersfoort (Nederland). Het omzetniveau van Tulip bedraagt momenteel circa EUR 400 miljoen op jaarbasis. Tulip heeft circa 325 medewerkers verdeeld over 7 kantoren in 4 landen.

BRON Tulip Computers N.V.