Voortgaande sterke groei bedrijfsresultaat TenCate in tweede kwartaal (+27%)

22 Aug, 2007, 08:00 BST Van Koninklijke Ten Cate

ALMELO, Nederland, August 22 /PRNewswire/ --

- Omzet H1 2007: EUR 426 miljoen (+7%; autonoom +9%)

- EBIT H1 2007: EUR 29,9 miljoen (+27%; autonoom +19%)

- EBIT-marge 7,0% (H1 2006: 5,9%)

- Nettowinst H1 2007: EUR 19,4 mln. (+20%, gecorrigeerd voor resultaat op desinvesteringen)

- Invloed winstbijdrage recente acquisities niet volledig zichtbaar door herwaardering en hogere amortisatie/afschrijvingen (op grond van IFRS); resultaat hierdoor 1,1 mln. lager

- Sterke gang van zaken in de marktgroep TenCate Protective Fabrics

- Omzet in de marktgroep TenCate Aerospace & Armour Composites blijft achter door verschuiving van projecten naar tweede helft 2007

- Licht herstel Amerikaanse geosyntheticsmarkt; goede marktontwikkelingen in Azië en Europa

- Aanloopkosten van forse capaciteitsuitbreiding en hiermee gepaarde gaande logistieke aanpassingen bij kunstgrasproductie; sterke bijdrage vanuit TenCate Thiolon Middle East

- Sterk tweede halfjaar 2007 verwacht; winststijging geheel 2007 naar verwachting ten minste 25% (gecorrigeerd voor resultaat op desinvesteringen)

Algemene gang van zaken tweede kwartaal 2007

De omzet in het tweede kwartaal steeg met 13% tot EUR 235 miljoen. De omzetstijging werd vooral veroorzaakt door de zeer goede gang van zaken in de marktgroep TenCate Protective Fabrics. TenCate (Euronext: KTC) is op basis van nieuwe producten en haar technologische capaciteiten succesvol met veiligheidsweefsels, in het bijzonder voor het Amerikaanse leger (Gen 2 / Defender(TM) M).

De omzet van de marktgroep TenCate Aerospace & Armour Composites bleef achter. Een belangrijk deel van de omzet van projectorders zal echter in de tweede helft van het jaar worden uitgeleverd.

Bij de kunstgrasactiviteiten was sprake van aanloopkosten met betrekking tot de forse capaciteitsuitbreiding, die gepaard ging met logistieke aanpassingen in Nederland. TenCate Thiolon Middle East voldeed aan de verwachtingen en leverde een sterke bijdrage.

De Amerikaanse markt voor geosynthetics liet aan het eind van het kwartaal een licht herstel zien.

De winstbijdrage van de recente acquisities (Roshield en Mattex) in het tweede kwartaal werd gedrukt door de vereiste boekhoudkundige verwerking (IFRS).

Enerzijds leidde herwaardering van overgenomen voorraden (eenmalig) tot druk op de marges. Anderzijds resulteerde de fair value-bepaling van (im)materiële vaste activa in EUR 1,1 miljoen hogere amortisatie/afschrijvingen.

Het bedrijfsresultaat steeg met 27% van EUR 15,0 miljoen tot EUR 19,0 miljoen. Autonoom was sprake van een stijging van 14%. De nettowinst in het tweede kwartaal (gecorrigeerd voor resultaat op desinvesteringen) steeg met 22% tot EUR 13,3 miljoen (2e kwartaal 2006: EUR 10,9 miljoen).

Eerste halfjaar 2007

De omzet over het eerste halfjaar bedroeg EUR 426 miljoen (autonoom+9%). Het valutaeffect op de omzet bedroeg -4%. Het bedrijfsresultaat steeg tot EUR 29,9 miljoen (+27%, waarvan 19% autonoom). Het valutaeffect op het bedrijfsresultaat bedroeg -7,5%. Daarnaast is sprake van een verbetering van de EBIT-marge tot 7,0% (H1 2006: 5,9%).

De nettowinst gecorrigeerd voor resultaat op desinvesteringen steeg met 20% van EUR 16,1 miljoen tot EUR 19,3 miljoen. Het valutaeffect op de nettowinst bedroeg -5%. Gecorrigeerd voor de genoemde extra amortisatie en afschrijvingen tengevolge van acquisities was sprake van een winststijging ('cash earnings') van 26,7%.

De winst per aandeel (gecorrigeerd voor resultaat op desinvesteringen) nam toe met 10% tot EUR 0,85. In het eerste halfjaar is het aandelenkapitaal toegenomen met 2.492.866 stuks door emissie en stockdividend. Er staan momenteel 23.556.158 aandelen uit.

Vooruitzichten

TenCate handhaaft de eerder gedane uitspraak voor 2007, waarbij de nettowinst (gecorrigeerd voor resultaten op desinvesteringen) naar verwachting zal toenemen met ten minste 25%, behoudens onvoorziene omstandigheden.

De verwachtingen voor de tweede helft van 2007 zijn positief. Strategisch opereert TenCate in groeimarkten, waarin belangrijke acquisities zijn gepleegd. Door de focus op kernmarkten beschikt TenCate over leidende posities in deze marktniches.

Bij de sector Geosynthetics & Grass en bij de marktgroep TenCate Aerospace & Armour Composites worden een hogere omzet en winstbijdrage verwacht ten opzichte van de eerste helft van het jaar.

De markt voor beschermende en veiligheidsweefsels zal zich naar verwachting ook in de tweede helft van 2007 sterk blijven ontwikkelen. Na de drie eerder aangekondigde Amerikaanse legerorders heeft inmiddels ook het Amerikaanse Marine Corps het Defender(TM) M-materiaal geselecteerd voor brandwerende bescherming

  
  Gang van zaken per sector

  Advanced Textiles & Composites

  (x EUR mln.)     Q2 2007    Q2 2006   H1 2007  H1 2006

  Netto-omzet       84,8     71,9    168,0   149,8
  EBIT           8,7      5,2     16,7    11,1
  EBIT-marge       10,3%     7,2%     9,9%    7,4%

De sector Advanced Textiles & Composites toonde een sterke (+14%) autonome groei over de eerste helft van 2007. Gelet op de eerder bekendgemaakte Amerikaanse legerorders is sprake van uitzonderlijke groei op het gebied van innovatieve veiligheidsweefsels. Ook in Europa wordt de markt voor veiligheidsweefsels door TenCate verder ontwikkeld op basis van de in de groep beschikbare technologische en innovatieve kennis. Onlangs zijn de eerste orders gerealiseerd voor hoogwaardige brandwerende weefsels (Millenia Light(TM)) voor de Europese brandweermarkt. Ook in militaire toepassingen buiten de VS wordt meer brandwerende bescherming gevraagd. Het marktpotentieel is groot. In de vraag kan echter pas in voldoende mate worden voorzien na uitbreiding van de productiecapaciteit van de grondstoffenleveranciers.

De omzet lag kwalitatief op een hoger niveau, wat positief is voor de margeontwikkeling.

TenCate heeft zich onder meer via acquisities aanzienlijk versterkt als "material supplier" in de kernmarkten Aerospace & Armour. Op het gebied van antiballistiek (armour composites) was sprake van vertragingen in de uitlevering van orders. TenCate heeft haar positie in de Britse markt versterkt, wat heeft geresulteerd in een order voor bepantsering van voertuigen. Deze order wordt in de tweede helft van dit jaar uitgeleverd. Ook andere belangrijke orders worden in de tweede helft van het jaar uitgeleverd. Het zwaartepunt van de omzet in antiballistiek zal hierdoor in de tweede helft van het jaar liggen.

Op het gebied van aerospace composites zijn de verwachtingen positief. In de tweede helft van dit jaar wordt een aanmerkelijke uitbreiding van de productie-capaciteit van TenCate CETEX(R) gerealiseerd teneinde te kunnen voorzien in de groeiende vraag naar dit materiaal ten behoeve van de Airbus A380. Op de middellange termijn zal ook het omzetaandeel van Boeing in belang toenemen. TenCate CETEX(R) is sinds enkele jaren bij Boeing gekwalificeerd. Het wordt toegepast in zowel interieur- als structuurdelen in vooral de nieuwste Boeing 737 en 777-modellen. CETEX(R) zal ook in het interieur van de Boeing 787 (Dreamliner) worden toegepast en dankzij recente ontwikkelingen tevens in delen van de vliegtuigstructuur, zoals romp- en vleugeldelen. Het materiaal wordt zowel rechtstreeks geleverd als aan 1st tier partners in de VS, Europa en Japan.

De recente aankondiging van de acquisitie van Phoenixx vormt een versterking van de ontwikkelingen in thermoplastische composieten voor de luchtvaartsector. Deze acquisitie is onlangs door de Amerikaanse overheid goedgekeurd en vervolgens afgerond.

  
  Geosynthetics & Grass

  (x EUR mln.)     Q2 2007    Q2 2006   H1 2007   H1 2006

  Netto-omzet       132,8     112,1    221,3    191,6
  EBIT           10,7      9,5     13,2    11,9
  EBIT-marge        8,1%      8,5%     6,0%    6,2%

De autonome omzetgroei van de sector Geosynthetics & Grass bedraagt 8%. Enerzijds staan de marges onder druk door een terughoudende markt voor geosynthetics in de Verenigde Staten en anderzijds door tijdelijk gedaalde efficiency binnen de kunstgrasproductie. Dit laatste werd veroorzaakt door een sterke uitbreiding van de productiecapaciteit en de hiermee samenhangende logistieke omschakeling in Nederland, wat gepaard is gegaan met aanloopkosten. De aanpassingen werden in de loop van de eerste helft van 2007 gerealiseerd.

De acquisitie van Mattex (TenCate Thiolon Middle East) eind maart van dit jaar betekent een aanmerkelijke versterking en versnelt de groeimogelijkheden , op basis van de wereldwijd sterk gestegen vraag naar monofilamentvezels.

De kunstgrasdivisie opereert als een geïntegreerde groep naar de wereldmarkt met optimale benutting van de schaalvoordelen.

De markt voor de Grass-groep wordt getypeerd door een forse groei van een in ontwikkeling zijnde markt. Er is sinds 2006 sprake van een zeer sterke groei in de vraag naar monofilamentvezels.

De omvang die TenCate momenteel in de productie van kunstgrasvezels heeft bereikt, heeft geleid tot een uitgebalanceerde productportfolio. Dit maakt margeverbetering mogelijk.

De EBIT- marge van de sector als geheel daalde tot 6%. De daling komt voornamelijk voor rekening van de marktgroep TenCate Geosynthetics, als gevolg van de sinds medio 2006 verslechterde omstandigheden op de Amerikaanse markt.

De omzet en marges in de Amerikaanse geosyntheticsmarkt laten een licht herstel zien, hoewel het herstel zich nog in een vroeg stadium bevindt. In Azië en Europa zijn de marktomstandigheden aanmerkelijk positiever.

  
  Technical Components / Holding & Services

  (x EUR mln.)     Q2 2007   Q2 2006   H1 2007   H1 2006

  Netto-omzet       17,8     24,4     37,0     56,2
  EBIT          -0,4     0,3     0,0     0,6

Omzet en bedrijfsresultaat van deze groep zijn beïnvloed door de desinvestering van TenCate Plasticum en Business Key. Na de verkoop van deze bedrijven uit de sector Technical Components is voor de financiële rapportage TenCate Enbi gevoegd bij de sector Holding & Services. TenCate Enbi heeft een aandeel in de concernomzet van minder dan 10%.

Bij TenCate Enbi ligt het zwaartepunt van de markt in toenemende mate in Azië, waar TenCate Enbi een sterke omzetgroei realiseert. Het verbreden van de klantenbasis, vooral in Azië, en uitbouw van de productportfolio op basis van rubber- en foamtechnologie zijn belangrijke strategische doelstellingen.

In Europa en de Verenigde Staten daalde de omzet in lijn met de structurele wijzigingen in de bestaande markt, maar werd goede voortgang geboekt met omzetgroei in nieuwe marktsegmenten.

Financieel

De belastingdruk daalde van 32,8% naar 22,6%. Dit werd mede veroorzaakt door een incidentele bate van EUR 1,3 miljoen, die betrekking heeft op voorgaande jaren.

De investeringen in vaste activa van EUR 29 miljoen lagen boven het niveau van 2006 (EUR 25 miljoen). De investeringen houden voornamelijk verband met capaciteits-opbouw in Azië (geosynthetics) en capaciteitsuitbreiding (kunstgras en composieten).

De gestegen rentelasten werden veroorzaakt door de gestegen (gemiddelde) schuldpositie en het hogere renteniveau. De netto rentedragende schuld ultimo juni 2007 bedroeg EUR 246 miljoen.

Voor de complete cijferbijlage verwijzen wij naar http://www.tencate.nl

Audio webcast: aanvang presentatie voor de pers 10.30 uur Conference call: 22 augustus 11.45 uur (CET); inbellen vanaf 11.30 uur Het telefoonnummer van de conference call is +31-(0)20-7133497. Een operator zal de procedure toelichten.

BRON Koninklijke Ten Cate