Windenergie: immense voordelen voor Europa dankzij ambitieuze EU-regelgeving

01 Apr, 2008, 15:45 BST Van EWEA European Wind Energy Association

BRUSSEL, April 1 /PRNewswire/ -- "Van alle hernieuwbare energiebronnen heeft windenergie tot op heden de meest veelbelovende resultaten opgeleverd: eind 2007 bedroeg de totale capaciteit van de installaties in de EU 57 GW. Om deze trend te bestendigen, moeten we ervoor zorgen dat de EU een stabiel en gunstig regelgevend kader garandeert", zo stelde EU-Commissaris voor Energie Andris Piebalgs tijdens de openingssessie van de Europese Windenergieconferentie (EWEC) vandaag in Brussel. Piebalgs, die tevens voorzitter van deze conferentie is, beklemtoonde voorts de noodzaak om de zoektocht naar hernieuwbare energiebronnen in een ruimer tijdskader te plaatsen, met name na 2020 en zelfs nog verder in de toekomst.

Een snelle goedkeuring en toepassing van het voorstel voor de Europese richtlijn ter bevordering van energie uit hernieuwbare bronnen is van het grootste belang om de Europese toekomst op het vlak van energie op een veilige, duurzame en economisch gunstige manier te verzekeren, zo kregen de congresgangers deze ochtend te horen. Zowel nationale als Europese beleidsverantwoordelijken legden de nadruk op het immense belang van een stabiele en soepele regelgeving. Zij presenteerden hun beleidsvisie inzake EU-regelgeving en belichtten de impact op onze toekomstige energiebevoorrading.

Het voorstel voor een Europese richtlijn ter bevordering van energie uit hernieuwbare bronnen werd binnen de sector van de windenergie doorgaans positief onthaald, maar toch kunnen het Europees Parlement en de Lidstaten nog verbeteringen aanbrengen. Voorts moet nog op ondubbelzinnige wijze worden vastgelegd dat de Lidstaten de wettelijke controle over hun nationale structuren zullen kunnen behouden. Tijdens de openingssessie van EWEC gaven de sprekers te kennen dat ze positief de regelgeving tegemoet kijken. Deze regelveving moet ermee kan voor zorgen dat het bindende EU-streefcijfer van 20% voor het aandeel hernieuwbare energie in het totale energiepakket tegen 2020 wordt gehaald.

In zijn openingstoespraak gaf EU-Commissaris voor Energiebeleid en congresvoorzitter Andris Piebalgs uiting aan de wens van de Europese Raad om tijdens het Franse EU-voorzitterschap (tweede helft van 2008) snel tot een akkoord te komen m.b.t. het voorstel voor een Europese hernieuwbare-energierichtlijn.

Britta Thomsen, Europees parlementslid, stelde van haar kant dat het Europees Parlement nog bepaalde belangrijke elementen aan het voorstel van de richtlijn wil toevoegen.

"Er moeten duidelijkere instructies komen voor de nationale actieplannen, evenals een lijst van toe te voegen elementen. Bovendien moet de Europese Commissie in staat gesteld worden om de actieplannen op te volgen en moet ze over dwangmiddelen kunnen beschikken voor het geval bepaalde Lidstaten hun doelstellingen niet halen." Britta Thomsen benadrukte ook nog het belang van doeltreffende nationale steunmaatregelen en vroeg dat voor elke Lidstaat streefcijfers zouden worden vastgelegd voor de sectoren elektriciteit, verwarming/afkoeling en transport.

Andrej Vizjak, minister van Economie van Slovenië, de huidige EU-voorzitter, stelde dat er meer in windenergie moet worden geïnvesteerd "om de kloof tussen de streefcijfers van de EU en de huidige situatie te overbruggen." Op dit ogenblik gaat 80% van de energiesubsidies naar traditionele brandstoffen en kernenergie, terwijl slechts 20% naar hernieuwbare energiebronnen gaat.

Er rest ons niet veel tijd meer om te handelen, willen we de doelstellingen halen en de klimaatverandering omkeren, aldus Paul Magnette, Belgisch Federaal Minister voor Klimaat en Energie, die nog stelde dat onze manoeuvreerruimte steeds kleiner wordt. Willen we tot een groter aandeel van windenergie in het totale energiepakket komen, dan moeten volgens Magnette de inspanningen op het vlak van R&D absoluut worden opgevoerd.

Manuel Pinho, de Portugese minister voor Economie en Innovatie, waarschuwde dat als niet snel werk wordt gemaakt van een beter gebruik van hernieuwbare energie, de energie-invoer van de EU tegen 2030 zou stijgen van 55% naar 66%, waardoor we op het vlak van energie nog meer afhankelijk zouden worden van derden. Hij stelde de Portugese oplossing - een combinatie van water- en windenergie - voor als een ideale mix om op eigen kracht elektriciteit te kunnen leveren tegen een concurrentiële prijs.

EWEA-voorzitter Arthouros Zervos schetste een beeld van de huidige situatie inzake windenergie en stelde het nieuwe EWEA-rapport voor: Pure Power: wind energy scenarios up to 2030. Dit rapport belicht de onwikkelingsscenario's die we moeten volgen inzake windenergie tot in 2010, 2020 en 2030, en met name de mogelijke impact op elektriciteit, broeikasgassen en de Europese economie.

"Economische groei en de ontwikkeling van windenergie op grote schaal kunnen perfect samengaan. Windenergie is immers een belangrijke grondstof die onze maatschappij heel wat profijt kan opleveren. Ze geeft niet alleen nieuwe impulsen aan de economie, maar zorgt ook voor nieuwe banen, vermindert onze afhankelijkheid van ingevoerde fossiele brandstoffen en verbetert de werking van de elektriciteitsmarkt, wat absoluut noodzakelijk is," aldus nog Arthouros Zervos.

Windenergie is op dit ogenblik goed voor 3,7% van de vraag naar elektriciteit binnen de EU. Het Pure Power-rapport toont aan dat het streefcijfer van de Europese Commissie, nl. een stijging tot 12% tegen 2020, perfect haalbaar is. In 2007 steeg de windenergiecapaciteit in de EU met 8,5 GW, en gemiddeld genomen moet de capaciteit over de komende 13 jaar met 9,5 GW per jaar toenemen om de 180 GW en zodoende het aandeel van 12-14% van de energievraag in de EU in 2020 te halen.

Nog enkele cijfers: in 2020 is 180 GW windenergie goed voor 477 TWh elektriciteit, en 133 TWh daarvan zou afkomstig zijn van windmolenparken in zee. Dit komt overeen met de elektriciteitsbehoeften van 107 miljoen huishoudens. Windenergie vertegenwoordigt op die manier 18,1% van alle elektriciteitproducerende installaties in de EU en meer dan de helft van het aandeel hernieuwbare energie nodig om het streefcijfer te halen. Als de nodige aangepaste regelgeving tot stand wordt gebracht, kan windenergie reële economische en ecologische voordelen opleveren voor heel Europa.

Na de openingssessie volgde een persconferentie tijdens dewelke de aanwezige ministers debatteerden over de vraag wat gedaan moet worden om ervoor te zorgen dat Europa niet alleen de 2020-doelstelling haalt maar ook de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen en met name windenergie in de toekomst zal voortzetten.

Tot slot van de persconferentie zei EWEA-directeur Christian Kjaer dat "we hebben kunnen vaststellen dat Europa, mits de juiste regelgeving op korte termijn, een belangrijke stap voorwaarts kan zetten naar een energiebevoorrading die de huidige gemakkelijkheidsoplossing overstijgt. We worden daardoor niet alleen minder afhankelijker voor onze energiebehoeften, maar ook zal onze energiekost dalen, het olieprijsrisico afnemen, onze concurrentiepositie verbeteren en onze uitvoer van technologie toenemen."

EWEC 2008 loopt nog tot 3 april en kon al meer dan 3000 deelnemers verwelkomen. Parallel met het congres is er ook een tentoonstelling met meer dan 200 aanwezige ondernemingen. Tijdens de sessies komen onderwerpen zoals nationale beleidslijnen, netwerkintegratie, windmolenparken op zee en projectfinanciering aan bod. Op 2 en 3 april wordt voor de allereerste keer een forum over de financiering van windenergie (wind energy finance forum) georganiseerd, en op 2 april is er - ook voor de eerste keer - een jobbeurs waar werkzoekenden en werknemers uit de sector van de windenergie elkaar kunnen ontmoeten.

Voor meer info m.b.t. EWEC, http://www.ewec2008.info/

BRON EWEA European Wind Energy Association