Winst per aandeel van BB&T bedraagt $0,71; sterke groei gerealiseerd in leningen en basisdeposito's

16 Okt, 2014, 23:01 BST Van BB&T Corporation

WINSTON-SALEM, North Carolina, 16 oktober 2014 /PRNewswire/ -- BB&T Corporation (NYSE: BBT) meldde vandaag dat het netto beschikbare inkomen over het derde kwartaal van 2014 voor gewone aandeelhouders $520 miljoen bedraagt, in vergelijking tot $268 miljoen in het derde kwartaal van 2013. De omzet per verwaterd aandeel is $0,71, een stijging in vergelijking tot $0,37 in het derde kwartaal van vorig jaar. De resultaten van eerdere kwartalen waren lager wegens belastingwijzigingen aan reserves die $235 miljoen bedroegen, oftewel $0,33 per verwaterd aandeel.

"Onze resultaten voor het derde kwartaal zijn goed, met solide inkomsten uit provisies, een brede groei in leningen en basisdeposito's, en een aanhoudende verbetering van de kredietkwaliteit," aldus voorzitter en algemeen directeur Kelly S. King. "Inkomsten uit andere bronnen dan rente zijn enigszins gestegen, waardoor de seizoensgebonden terugloop in verzekeringsinkomsten wordt gecompenseerd. De inkomsten uit hypotheken vertoont een stijgende trend. De gemiddelde loongroei was uitstekend tijdens het derde kwartaal: seizoensgebonden vraag heeft de portfolio van andere kredietverlenende dochterbedrijven 26% laten stijgen, terwijl de CRE (de portfolio voor commercieel vastgoed) met 16% is toegenomen. Directe leningen aan detailhandels zijn gegroeid met 13%."

"De kredietkwaliteit bleef tijdens het derde kwartaal zich verbeteren," aldus King. "Slecht presterende activa, uitgezonderd gedekte kredieten, zijn met 4% afgenomen en afschrijvingen bleven onder ons genormaliseerde bereik van 50 tot 70 basispunten."

"Tijdens het derde kwartaal hebben we ongeveer $500 miljoen aan residentiële hypotheken verkocht, voornamelijk presterende probleemschulden die werden geherstructureerd. Toename na belastingaftrek bedroeg $26 miljoen. Ook zijn we aan het werk gegaan met $1,1 miljard aan langetermijnschuld om te profiteren van de huidige lage rente, hetgeen resulteerde in een nettoverlies van $76 miljoen. Beide transacties leveren een positieve bijdrage aan onze prestaties op de lange termijn. Verder waren er positieve ontwikkelingen ten aanzien van een belastingsituatie die werd onderzocht. Dit leidde tot een belastingvoordeel van $50 miljoen in het derde kwartaal."

"Ook hebben we overeenstemming bereikt om ons wereldwijde bereik te vergroten middels overnamen op de markten van Texas en noordelijk Kentucky/Cincinnati. Door de overname in Texas worden 41 filialen toegevoegd die ongeveer $2,3 miljard aan deposito's voor hun rekening nemen. Zodra deze transactie wordt afgerond, hebben we meer dan 120 filialen op de snelgroeiende markten van Texas. We hebben ook de ondertekening aangekondigd van de definitieve overeenkomst om The Bank of Kentucky over te nemen, die een waarde heeft van $1,9 miljard en beschikt over 32 filialen en een belangrijk marktaandeel op de markt van noordelijk Kentucky/Cincinnati," aldus King.

Hoogtepunten in de prestaties van het derde kwartaal van 2014

 • In vergelijking met het tweede kwartaal van 2014 namen de gemiddelde voor investeringen aangehouden leningen en pachten op jaarbasis toe met 4,9 % 
  • De gemiddelde commerciële en industriële (C&I) leningen namen toe met 5,1%
  • De gemiddelde financieringskredieten namen toe met 11,3%
  • De gemiddelde leningen voor commerciële constructie- en ontwikkelingsprojecten namen toe met 16,1%
  • De gemiddelde leningen voor commercieel vastgoed dat inkomsten produceert namen toe met 8,2%
  • Gemiddelde leningen in de andere groep kredietverstrekkende dochtermaatschappijen nam toe met 25,6%
  • De gemiddelde directe leningen aan de detailhandel namen toe met 12,7%
 • De belastbare equivalente baten bedroegen in het derde kwartaal $2,3 miljard, een jaarlijkse toename van 1,7% in vergelijking tot het tweede kwartaal
  • De nettorentemarge was 3,38%, een daling van vijf basispunten ten opzichte van het laatste kwartaal wegens lagere tarieven voor nieuwe leningen en een gedekte afname van leningen
  • De inkomsten uit hypotheekbankieren lagen $21 miljoen hoger dan het vorige kwartaal, aangedreven door een toename in de productie en omzet voor residentiële hypotheken
 • Gemiddelde deposito's namen toe met $1,0 miljard, of jaarlijks 3,1% in vergelijking tot het vorige kwartaal
  • Gemiddelde niet-rentedragende deposito's namen toe met $1,5 miljard, of 15,9%
  • De gemiddelde kosten voor rentedragende deposito's waren 0,26%, gelijk aan het vorige kwartaal
  • De depositomix wordt steeds beter: gemiddelde niet-rentedragende deposito's nemen 29,2% voor hun rekening van het totaalaantal deposito's, een stijging ten opzichte van 28,3% in het vorige kwartaal
 • De kwaliteit van de activa blijft zich verbeteren
  • Niet-presterende activa, uitgezonderd gedekte activa, namen af met $33 miljoen, of 3,6%
  • Achterstallige leningen namen af met $76 miljoen, of 5,9%
  • De reserves voor dekking van kredietverliezen, uitgezonderd gedekte leningen, nam toe tot 1,82 keer de niet-presterende kredieten bestemd voor investeringen in het derde kwartaal, ten opzichte van 1,78 keer in het tweede kwartaal
 • Over de hele linie bleven de kapitaalniveaus solide
  • De gewone Tier 1-aandelen in verhouding tot risicogewogen activa was 10,5%
  • Het Tier 1-risicodragend kapitaal was 12,4%
  • Het totale kapitaal was 15,1%
  • De normale Basel III-aandelen van Tier 1 bleef 10,3%
  • Het hefboomkapitaal bleef solide op 9,7%
  • Het kernkapitaal voor materiële vaste activa was 7,9%

Winstpresentatie en overzicht kwartaalpresentaties

Om mee te luisteren met BB&T's live conferencecall over de winsten van het derde kwartaal van 2014 belt u vandaag om 08:00 uur het telefoonnummer +1-888-632-5009 en toetst u de deelnemerscode 5184622 in. Tijdens de conference call zal er gebruik worden gemaakt van een presentatie die beschikbaar is op onze website www.bbt.com/earnings. Herhalingen van de conferencecall zijn beschikbaar tot 16 november 2014 via het telefoonnummer +1-888-203-1112 (toegangscode 4313363).

De presentatie, inclusief een bijlage met niet algemeen aanvaarde actuariële grondslagen (non Generally Accepted Accounting Principles (non-GAAP)) is beschikbaar via www.bbt.com/earnings.

BB&T's overzicht van de prestaties van het derde kwartaal 2014, dat gedetailleerde financiële schema's bevat, is beschikbaar op de website van BB&T:  www.bbt.com/earnings.

Over BB&T

Vanaf 30 september 2014 is BB&T een van de grootste holdingmaatschappijen in de financiële dienstverlening van de Verenigde Staten met $187 miljard aan activa en een marktkapitalisatie van $26,8 miljard. Het bedrijf, gevestigd in Winston-Salem, North Carolina, is actief in 1824 financiële centra in twaalf staten en in Washington, D.C. en biedt een breed scala aan producten en diensten op het gebied van consumenten- en zakenbankieren, effectenbemiddeling, vermogensbeheer en hypotheek-en verzekeringsproducten en-diensten. BB&T, dat is genoteerd in de Fortune 500-lijst, wordt stelselmatig erkend voor uitstekende klanttevredenheid door de Amerikaanse Small Business Administration, Greenwich Associates en andere instituten. Kijk voor meer informatie over BB&T en zijn producten en diensten op www.bbt.com.

Kapitaalratio's zijn voorlopig. De gegevens over de kredietkwaliteit zijn exclusief gedekte en door de overheid gegarandeerde leningen waar van toepassing.

Dit persbericht bevat financiële informatie en prestatiemaatstaven die niet in overeenstemming zijn met de algemeen aanvaarde actuariële grondslagen (GAAP) in de Verenigde Staten.  Het management van BB&T gebruikt deze 'non-GAAP'-maatstaven in de analyse van de prestaties van het bedrijf en de efficiency van zijn activiteiten. Het management gelooft dat deze non-GAAP-maatstaven een beter inzicht bieden in de lopende bedrijfsactiviteiten en de vergelijkbaarheid verbeteren van resultaten in voorliggende periodes, en daarnaast de effecten aantonen van de aanzienlijke baten en lasten in de huidige periode. Het bedrijf meent dat het voor een betekenisvolle analyse van zijn financiële prestaties nodig is de factoren te begrijpen die ten grondslag liggen aan die prestatie. Het management van BB&T gelooft dat investeerders deze non-GAAP-maatstaven kunnen gebruiken voor de analyse van de financiële prestatie zonder dat daarin de invloed van incidentele gebeurtenissen wordt meegenomen die een vertekend beeld kunnen geven van BB&T's onderliggende prestatie. Deze informatie dient niet te worden beschouwd als een vervanging voor de financiële maatstaven die zijn bepaald in overeenstemming met GAAP. Deze zijn ook niet per definitie vergelijkbaar met de non-GAAP prestatiemaatstaven die mogelijk worden gepresenteerd door andere bedrijven. Hieronder volgt een lijst van de types non-GAAP-maatstaven die in dit persbericht zijn gehanteerd:

 • Kernkapitaal, gewone Tier 1-aandelen en andere relevante kapitaalratio's zijn non-GAAP-maatstaven. Het rendement van gemiddelde risicogewogen activa is een non-GAAP-maatstaf. De Basel III-norm voor gewone Tier 1-aandelen reflecteert de interpretatie van het management van de regelgeving die onderhavig is aan verandering. Het management van BB&T hanteert deze maatstaven om de kwaliteit van het kapitaal te beoordelen en gelooft dat investeerders deze nuttig kunnen vinden bij hun analyse van de onderneming.
 • De activakwaliteitsratio's zijn bijgesteld om het effect van de verworven leningen en het afgeschermde eigendom, die gedekt worden door de FDIC's verliesdelingsovereenkomsten, uit de teller en de noemer van deze ratio's te verwijderen. Het management gelooft dat de opname hiervan een zodanig vertekend beeld geeft van deze verhoudingen dat deze mogelijk onvergelijkbaar zijn met andere gepresenteerde periodes of portfolio's die niet zijn beïnvloed door aankooprekeningen.
 • Provisie-inkomsten en efficiencyratio's zijn non-GAAP in die zin dat ze winsten (verliezen) op effecten, kosten met betrekking tot afgeschermd eigendom, afschrijving van immateriële activa, fusie-gerelateerde en reorganisatiekosten, de invloed van FDIC's verliesdelingsberekening en bepaalde andere elementen buiten beschouwing laten. Het management van BB&T hanteert deze maatstaven in zijn analyse van de prestaties van de onderneming. BB&T meent dat deze maatstaven een beter inzicht verschaffen in de lopende activiteiten en de vergelijkbaarheid vergroten van de resultaten in voorliggende periodes. Daarnaast zijn de effecten van aanzienlijke baten en lasten beter zichtbaar.
 • Rendement op het gemiddelde kernkapitaal van de normale aandeelhouders is een non-GAAP-maatstaf die het rendement berekent op het gemiddelde gewone eigen vermogen zonder de invloed van immateriële activa en de daarbij behorende afschrijvingen. Deze maatstaf is nuttig voor de consistente evaluatie van zowel extern verworven als intern ontwikkelde bedrijfsprestaties.
 • De nettokernrentemarge is een non-GAAP-maatstaf die de nettorentemarge bijstelt om de effecten uit te sluiten van de rente-inkomsten en financieringskosten die samenhangen met de leningen en effecten die zijn verkregen bij de overname van de Colonial Bank. Het management van BB&T vindt dat de uitsluiting van de over het algemeen hoger renderende activa, verkegen bij de overname van de Colonial Bank, bij de berekening van de nettorentemarge investeerders nuttige informatie verschaft over de relatieve prestaties van de overige winstgevende activa van BB&T.
 • Verwaterde winst per aandeel en het werkelijke belastingtarief zijn bijgesteld om de effecten uit te sluiten van bepaalde aanpassingen. Het management van BB&T gelooft dat deze bijstellingen de vergelijkbaarheid vergroten van de periodieke resultaten en hanteert deze maatstaven om de prestaties te beoordelen en is ervan overtuigd dat investeerders deze nuttig vinden bij hun analyse van de onderneming.

Een harmonisatie van deze non-GAAP-maatstaven met de meest vergelijkbare GAAP-maatstaven is te vinden in het overzicht van BB&T's prestaties van het derde kwartaal van 2014, dat is te vinden op www.bbt.com.

Dit persbericht bevat 'voorspellende verklaringen' in de zin van de 'Private Securities Litigation Reform Act' van 1995, aangaande de financiële situatie, resultaten van de bedrijfsactiviteiten, ondernemingsplannen en toekomstige prestaties van BB&T die zijn gebaseerd op overtuigingen en aannames van het management van BB&T en de beschikbare informatie op het moment dat deze verklaring werd voorbereid. Termen als 'anticipeert', 'gelooft', 'schat', 'verwacht', 'voorspelt', 'bedoelt', 'plant', 'projecteert', 'kan', 'zal', 'moet', 'kon' en andere vergelijkbare uitdrukkingen zijn bedoeld om deze voorspellende verklaringen aan te wijzen. Dergelijke verklaringen zijn onderhavig aan factoren die ertoe kunnen leiden dat de daadwerkelijke resultaten wezenlijk verschillen van de verwachte resultaten.  Onder meer de volgende factoren zijn daarbij inbegrepen:

 • De algemene economische of zakelijke omstandigheden, hetzij nationaal of regionaal, kunnen minder gunstig zijn dan verwacht, wat, onder meer, kan resulteren in een achteruitgang van de kredietkwaliteit en/of een teruglopende vraag naar leningen, verzekeringen en andere diensten;
 • Verstoringen in de krediet- en financiële markten, hetzij nationaal of wereldwijd, inclusief de impact van een downgrade van obligaties van de Amerikaanse overheid door een van de kredietbeoordelaars en de bijwerkingen van de Europese recessie;
 • Veranderingen in het renteklimaat en de herbeoordeling van cashflow kunnen mogelijk de nettorentemarges en/of de volumes en waarde van (aangehouden) leningen verminderen. Hetzelfde geldt voor de waarde van andere financiële activa;
 • De concurrentiedruk tussen deposito- en andere financiële instellingen kan aanzienlijk toenemen;
 • Veranderingen in wet- en regelgeving en boekhoudkundige veranderingen, inclusief wijzigingen als gevolg van de goedkeuring en implementatie van de Dodd-Frank-wet, kunnen negatieve gevolgen hebben voor de ondernemingen waarbinnen BB&T opereert;
 • Lokale, provinciale en nationale belastingautoriteiten kunnen belastingposities innemen die nadelig zijn voor BB&T;
 • De kredietbeoordeling van BB&T kan verminderen;
 • Er kunnen nadelige veranderingen plaatsvinden op de effectenmarkten;
 • Concurrenten van BB&T kunnen mogelijk meer financiële middelen hebben en producten ontwikkelen die hen in staat stellen succesvoller te concurreren dan BB&T. Mogelijk zijn zij onderhavig aan andere regelgeving dan BB&T;
 • Natuurrampen en andere catastrofes kunnen nadelige effecten hebben op BB&T in die zin dat zulke gebeurtenissen de bedrijfsactiviteiten van BB&T wezenlijk kunnen verstoren alsmede de mogelijkheid of bereidheid van BB&T's cliënten om een beroep te doen op de financiële diensten van BB&T;
 • Kosten of complicaties die te maken hebben met de integratie van de ondernemingen van BB&T en zijn fusiepartners kunnen hoger of groter uitvallen dan verwacht;
 • Verwachte bezuinigingen of omzetgroei geassocieerd met voltooide fusies en overnames kunnen mogelijk niet geheel of niet tijdig worden gerealiseerd;
 • Gewichtige rechtszaken kunnen een wezenlijk negatieve uitwerking hebben op BB&T;
 • Afname van deposito's door natuurlijk verloop, klantverlies en/of inkomstenverlies als gevolg van voltooide fusies en overnames kan groter zijn dan verwacht;
 • Cyber-veiligheidsrisico's, waaronder 'denial-of-service', 'hacking' en 'identiteitsdiefstal', kunnen onze zakelijke en financiële prestaties en onze reputatie negatief beïnvloeden; en
 • Het nalaten om een deel van het nieuwe ERP-systeem of het volledige systeem te implementeren kan leiden tot kosten als gevolg van verminderde goodwill, die de financiële prestaties van BB&T en het bedrijfsresultaat nadelig kunnen beïnvloeden, en die kunnen leiden tot aanzienlijke aanvullende kosten voor BB&T.

Lezers worden gewaarschuwd niet bovenmatig te vertrouwen op deze voorspellende verklaringen, die uitsluitend geldig zijn vanaf de datum van dit rapport. Daadwerkelijke resultaten kunnen wezenlijk verschillen van de resultaten die zijn geuit of geïmpliceerd in de voorspellende verklaringen. Behalve voor zover vereist door toepasselijke wet- en regelgeving, is BB&T niet verantwoordelijk voor het herzien of actualiseren van enige voorspellende verklaringen om wat voor reden dan ook.

BRON BB&T CorporationGerelateerde links

http://www.bbt.com