Banebrytende ZENSAA-studie viser at Zelnorm(R) er effektiv ved gjentatt behandling av irritabel tarm-syndrom med forstoppelse

27 Sep, 2004, 18:53 BST Fra Novartis AG

BASEL, Sveits, September 27 /PRNewswire/ --

- ZENSAA er den største studien som vurderer gjentatt behandling av irritabel IBS-C hos kvinner (1)

Data som ble presentert på 2004 United European Gastroenterology Week (UEGW) viser at Zelnorm(R) (tegaserod)* er både effektivt og godt tolerert ved behandling av irritabel tarm-syndrom med forstoppelse (IBS-C). (2)

Zelnorm 6 mg, to ganger om dagen, førte til statistisk betydelig forbedring i IBS-symptomene hos pasienter, samt i det spesifikke endepunktet i bedringen av mavesmerter eller smertelindring. (2) ZENSAA (Zelnorm i Europa, Nord- og Sør-Amerika og Afrika) omfattet mer enn 2600 pasienter, og er den største studien som noen gang er utført av en motilitetsforstyrrelse som IBS-C. (1),(2)

Høydepunkter fra ZENSAA omfatter (2):

  
   - Betydelig forbedring med innledende og gjentatt Zelnorm-behandling av 
    generell IBS og individuelle symptomer 
   * Zelnorm førte til betydelig reduksjon av maveubehag eller smerter 
    under både innledende behandling og viderebehandlingsperiodene 
    (henholdsvis 9,1% (p<0,00001) og 15,9% (p<0,0001))
   * Under den innledende behandlingsperioden opplevde 33,7% av de 
    Zelnorm-behandlede pasientene betydelig lindring av de generelle 
    IBS-symptomene i løpet av minst tre uker av den fireukers 
    behandlingsperioden sammenlignet med 24,2% av placebo-behandlede 
    pasienter (p<0,0001)
   * I den andre fireukersperioden med gjentatt behandling opplevde 
    to av tre (60,5%) pasienter som tok Zelnorm betydelig 
    forbedret lindring av sine generelle IBS-symptomer i minst to uker 
    sammenlignet med 42,8% av pasientene som tok placebo (p<0,0001)
   - Betydelige forbedringer i produktivitet og helseresultat med 
    Zelnorm-behandling
   * Mer enn tre av fire Zelnorm-behandlede pasienter viste 
    forbedring i selvrapportert velvaere (76,6% for Zelnorm-behandlede 
    pasienter (p=0,013))
   * Betydelig forbedring av arbeidsproduktivitet (redusert 
    arbeidssvekkelse med 6,3% (p=0,0001)), inklusive faerre sykedager og 
    en nedgang i jobbineffektivitet ble forbundet med Zelnorm-behandling 
    i forhold til placebo

"Disse positive resultatene illustrerer hva vi har visst om Zelnorm hele tiden; det utmerker seg ved å behandle de multiple dysmotilitetsymptomene forbundet med IBS til både legers og pasienters tilfredsstillelse," sa Jörg Reinhardt, utviklingsleder for Novartis Pharma AG. "Fordi Zelnorm holder løftet om å behandle titusener av mennesker som ufortjent lider av IBS-C, forplikter vi oss fortsatt til å levere Zelnorm til EU-markedet."

ZENSAA ble utformet i tråd med anbefalingene fra Den europeiske komiteen for legemidler til mennesker (CHMP) ved Det europeiske kontor for legemiddelvurdering (EMEA), og opprettet for å vurdere innledende og gjentatt Zelnorm-behandling, samt innvirkningen på livskvaliteten til kvinner som lider av de multiple dysmotilitetssymptomene forbundet med IBS-C.

"De svekkende virkningene fra IBS-C påvirker alle sider ved pasientens livskvalitet - fysikk, sosialt liv, emosjonell velvaere og arbeidsførhet," sa forskningsleder Professor Jan Tack, førsteamanuensis og klinikknestleder ved Institutt for gastroenterologi på Universitetet i Leuven i Belgia. "Studieutformingen av ZENSAA, dets brede omfang og pasientmengden levner ingen tvil om effektiviteten av tegaserod ved behandling av IBS med forstoppelse."

Studien var også utformet til å gjenspeile klinisk praksis så nøyaktig som mulig innenfor rammen av den kliniske studien. De positive resultatene fra ZENSAA-studien vil bli brukt til å støtte den kommende EMEA-søknaden for Zelnorm til behandling av IBS-C i EU.

Mer om ZENSAA (1)

I denne studien var bivirkningsprofilen for Zelnorm den samme som placebo, med unntak av diaré. Diaré forekom oftere hos pasienter som tok Zelnorm (3,8%) enn placebo (0,6%) i behandlingsperioden (1). For tegaserod-behandlede pasienter førte diaré sjelden til frafall (0,9%). Det var lav forekomst av alvorlige bivirkninger i begge behandlingsperiodene (0,1% i Periode 1 og 0,6% i Periode 2) for Zelnorm-behandlede pasienter.

ZENSAA var en randomisert, dobbelblind, placebo-kontrollert multisenterstudie av 2660 kvinner med IBS-C. Studien ble utført ved 262 sentre i 24 land, inklusive Storbritannia, Tyskland, Frankrike, Italia, Spania, USA, New Zealand, Canada, Mexico og Sør-Afrika. Første behandlingsperiode omfattet 2135 pasienter som tok 6 mg Zelnorm to ganger daglig og 525 pasienter som tok placebo (forhold 4:1). Behandling ble avsluttet for alle pasientene etter en fireukersperiode, etterfulgt av to til 12 uker uten behandling. Pasientene ble så randomisert på nytt etter at symptomene kom tilbake. I den andre behandlingsperioden fikk 488 pasienter Zelnorm og 495 placebo (forhold 1:1).

Dataene ble evaluert på slutten av studien. De primaere endepunktene for virkningsfullhet var tilfredsstillende lindring av maveubehag/-smerter og generell IBS-lindring i tre av de fire ukene med behandling, også kalt 75%-regelen (3). Dataene fra studien ble også vurdert etter 50%-regelen, tilfredsstillende lindring i to av de fire behandlingsukene, for maveubehag/-smerter og generell IBS-lindring (2).

ZENSAA ble utformet for å vurdere effektiviteten, sikkerheten og toleransen for Zelnorm under både korttidsbehandling (4 uker) og viderebehandling ved tilbakevendende symptomer; daglig og ukentlig symptomevaluering; livskvalitet inklusive arbeidsproduktivitet; og generell pasientrapportert tilfredshet med behandlingen. Ifølge målingene av arbeidsproduktivitet, reduserte Zelnorm-behandlingen fravaer (tapt arbeid på grunn av symptomene) med 2,6% på slutten av studien i forhold til placebo (p=0,0042) og reduserte jobbineffektiviteten (tapt produktivitet mens man er på jobb) med 5,4% (p=0,0001).

Om irritabel tarm-syndrom med forstoppelse (IBS-C)

Irritabel tarm-syndrom med forstoppelse (IBS-C) er en kronisk, tilbakevendende motilitetslidelse kjennetegnet av de multiple symptomene ved mavesmerter og ubehag, oppblåsthet og forstoppelse (4, 5, 6). Serotonin (5HT), et naturlig kjemikalie i kroppen, som regulerer motilitet og smertepersepsjon i tarmsystemet, antas å spille en viktig rolle i fordøyelsessystemets normale aktiviteter. Serotonin antas å påvirke bevegelsen av mat og avfallsstoffer gjennom kroppen (7, 8, 9). Det er for øyeblikket ingen effektiv behandling tilgjengelig i Europa for de multiple dysmotilitetssymptomene ved IBS. Tradisjonell behandling for tilstanden har omfattet en sammenstilling av symptomspesifikke tilnaermingsmåter, som kan forverre samtidige symptomer.

Om Zelnorm

Zelnorm (tegaserod), en pro-motilitetsagent, er den første i en ny klasse medikamenter kjent som serotonin-4-reseptorantagonister (5HT4-antagonister), utviklet spesielt for å behandle de multiple symptomene forbundet med motilitetslidelser som IBS-C. Ved å aktivere 5HT4-reseptorer i gastrointestinaltrakten normaliserer Zelnorm forsinket motilitet og reduserer sensitiviteten i tarmsystemet (10, 11, 12, 13). I kliniske studier opplevde betydelig flere pasienter en generell reduksjon av symptomer ved Zelnorm-behandling, så som faerre mavesmerter og mindre oppblåsning og forstoppelse (14, 15, 16, 17, 18). Hos de fleste pasientene begynte lindringen innen bare én uke (16). Medisinen har vist seg å vaere godt tolerert, og viser en bieffektprofil lik placebo, med unntak av diaré. Flertallet av pasienter som rapporterte om diaré hadde en enkeltstående episode, og i de fleste tilfeller forekom diaré i løpet av den første behandlingsuken. Diaréen forsvant vanligvis med fortsatt behandling (1, 13, 14, 15, 16).

Zelnorm, som ble oppdaget og utviklet av Novartis, er godkjent for behandling av IBS i mer enn 50 land, inklusive Australia, Sveits, Canada, USA, Mexico, Kina og Brasil. Zelnorm er også godkjent for behandling av kronisk forstoppelse i mer enn 10 land, inklusive USA og Mexico. Zelnorm studeres som mulig behandlingsmåte for andre viktige gastrointestinale lidelser, så som gastroesofageal refluks og dyspepsi (halsbrann). For mer informasjon om IBS, vennligst besøk http://www.IBSMediacentre.com.

Denne meldingen inneholder visse fremtidsrettede uttalelser i forhold til selskapets virksomhet, som kan identifiseres ved bruk av fremtidsrettet terminologi, så som "lover", "potensiell behandling" eller lignende uttrykk, eller ved uttrykte eller impliserte diskusjoner vedrørende potensielle fremtidige godkjenninger, tilleggsindikasjoner eller salg av Zelnorm. Slike fremtidsrettede uttalelser reflekterer selskapets gjeldende oppfatning med tanke på fremtidige hendelser og er underlagt visse risikoer, usikkerheter og antagelser. Det kan ikke garanteres at Zelnorm vil bli godkjent i EU eller noe annet ytterligere land; eller at Zelnorm vil bli godkjent som behandling av andre indikasjoner; eller i forhold til potensielle fremtidige avkastninger fra Zelnorm. I saerdeleshet kan ledelsens forventninger påvirkes av, blant annet, usikkerheter i forhold til uventede regulative handlinger eller forsinkelser; statlig regulering generelt; nye kliniske data; uventede kliniske prøveresultater; muligheten for å få eller opprettholde patenter eller andre proprietaere intellektuelle eiendomsrettigheter; generell konkurranse; prispress fra stat, industri og publikum generelt; og andre risikoer og faktorer henvist til i selskapets gjeldende 20-F-skjema, som er registrert hos det amerikanske kredittilsynet (Securities and Exchange Commission). Hvis én eller flere av disse risikoene skulle materialisere seg, eller hvis underliggende antagelser skulle vise seg å vaere ukorrekte, kan faktiske resultater variere materielt i forhold til de som beskrives her som forventede, antatte, vurderte eller ventede. Novartis gir informasjonen i denne pressemeldingen på denne dato, og binder seg ikke til å oppdatere fremtidsrettede uttalelser i denne pressemeldingen som resultat av ny informasjon, fremtidige hendelser eller annet.

Om UEGW

United European Gastroenterology Week (UEGW) ble første gang holdt i Aten i 1992. UEGW ble utformet av United European Gastroenterology Federation til å bli et jevnlig, vitenskapelig orientert, flerfaglig gastroentologimøte holdt i Europa. UEGW finner sted den 25.-29. september 2004 i Praha i Tsjekkia. Møtet fremviser flere referater og hundrevis av foredrag om de siste utviklingene innenfor GI-forskning, medisin og teknologi.

Om Novartis

Novartis AG (NYSE: NVS) er en verdensleder innenfor farmasi og forbrukerhelse. I 2003 oppnådde gruppens virksomheter et salg på 24,9 milliarder dollar og en nettoinntekt på 5 milliarder dollar. Gruppen investerte om lag 3,8 milliarder dollar i F & U. Novartis-gruppen har hovedkontor i Basel i Sveits, og har rundt 80 000 ansatte og virksomheter i mer enn 140 land verden rundt. For mer informasjon, vennligst se http://www.novartis.com.

Kontakter

  
   Eric Althoff
   Novartis Pharma Communications
   Tlf. +41 61 324 6392
   eller +41 79 593 4202
   eric.althoff@pharma.novartis.com

   John Gilardi
   Novartis Global Media Relations
   Tlf. +41 61 324 3018
   eller +41 79 596 1408
   john.gilardi@group.novartis.com

Referanser

  
   (1) Novartis Pharma AG. Pressemelding: Novartis initiates largest global 
     clinical trial of Zelmac(R) in IBS. 2Des2002.
   (2) Tack, Mueller-Lissner, Bytzer, Corinaldesi, Emmons, Pecher, Rueegg. 
     Tegaserod provides rapid and sustained relief of abdominal 
     discomfort/pain and overall symptoms when used as repeated treatment 
     in women with IBS-C. Referat UEGW 2004
   (3) Committee for Proprietary Medicinal Products (CPMP). Points to 
     consider on the evaluation of medicinal products for the treatment   
     of irritable bowel syndrome. 2003
   (4) Hungin AP, Whorwell PJ, Tack J, Mearin F. The prevalence, patterns 
     and impact of irritable bowel syndrome: an international survey of 
     40,000 subjects. Aliment Pharmacol Ther 2003;17(5):643-650
   (5) Camilleri M, Choi MG. Anmeldelsesartikkel: Irritable bowel syndrome. 
     Aliment Pharmacol Ther 1997;11(1):3-15
   (6) Schuster MM. Defining and diagnosing irritable bowel syndrome. Am J 
     Manag Care 2001;7(8 Suppl):S246-51.
   (7) Crowell MD. The role of serotonin in the pathophysiology of 
     irritable bowel syndrome. Am J Manag Care 2001;7(8 Suppl):S252-260.
   (8) Hunt RH, Tougas G. Evolving concepts in functional gastrointestinal 
     disorders: promising directions for novel pharmaceutical treatments. 
     Best Pract Res Clin Gastroenterol 2002;16(6):869-883
   (9) Jin JG, Foxx-Orenstein AE, Grider JR. Propulsion in guinea pig colon 
     induced by 5-hydroxytryptamine (HT) via 5-HT4 and 5-HT3 receptors. 
     J Pharmacol Exp Ther 1999;288(1):93-97
  (10) Novartis arkivdata
  (11) Chey WD. Tegaserod and other serotonergic agents: what is the 
     evidence? Rev Gastroenterol Disord 2003;3Suppl2:S35-40
  (12) Kellum JM, Albuquerque FC, Stoner MC, Harris RP. Stroking human 
     jejunal mucosa induces 5-HT release and CI secretion via afferent 
     neurons and 5-HT4 receptors. Am J Physiol. 1999;277(3Pt1):G515-520
  (13) Camilleri M. Serotonergic modulation of visceral sensation: lower 
     gut. Gut 2002;51(Suppl)1:i81-86
  (14) Novick J, Miner P, Krause R, Glebas K, Bliesath H, Ligozio G, et al. 
     A randomized, double-blind, placebo-controlled trial of tegaserod in 
     female patients suffering from irritable bowel syndrome with 
     constipation. Aliment Pharmacol Ther 2002;16(11):1877-1888
  (15) Müller-Lissner SA, Fumagalli I, Bardhan KD, Pace F, Pecher E, Nault 
     B, et al. Tegaserod, a 5-HT4 receptor partial agonist, relieves 
     symptoms of irritable bowel syndrome in patients with abdominal 
     pain, bloating and constipation. Aliment Pharacol Ther 2001;15:
     1655-1666
  (16) Lefkowitz M, Shi Y, Schmitt C, Krumholz S, Tanghe J. The 5-HT4 
     partial agonist, tegaserod, improves abdominal discomfort/pain and 
     normalizes altered bowel function in irritable bowel syndrome (IBS) 
     Am J Gastroenterol 1999;94(9):266
  (17) Kellow J, Lee OY, Chang FY, Thongsawat S, Mazlam MZ, Yuen H, Gwee 
     KA, Bak YT, Jones J, Wagner A. An Asia-Pacific, double blind, 
     placebo controlled, randomised study to evaluate the efficacy, 
     safety and tolerability of tegaserod in patients with irritable 
     bowel syndrome. Gut 2003;52(5):   671-676
  (18) Camilleri M. Review article: tegaserod. Aliment Pharmacol Ther. 
     2001;15(3):277-289

KILDE Novartis AG