Endeavour annonserer resultatene for første kvartal 2005

07 Mai, 2005, 05:29 BST Fra Endeavour International Corporation

HOUSTON, May 7 /PRNewswire/ -- Endeavour International Corporation (AMEX: END) rapporterte i dag et tap på USD 2,7 millioner i første kvartal 2005 eller USD 0,04 per utvannet aksje, sammenliknet med et tap på USD 12,6 millioner eller 0,26 per utvannet aksje i 2004. USD 10,8 millioner for overskridelse av virkelig verdi av identifiserbare aktiva før skatt var inkludert i første kvartal 2004. Inntekt i første kvartal 2005 var USD 7,7 millioner sammenliknet med praktisk talt ingen inntekt i løpet av samme perioden i 2004. Økningen var et resultat av det første kvartal med full produksjon etter kjøpet av OER Oil AS i slutten av 2004. Produksjonen for kvartalet tilsvarte 169 000 tønner olje (BOE), og utgjorde en gjennomsnittspris på USD 45,66 per BOE.

"Vi er fortsatt i ferd med å legge til rette den finansielle kapasitet og organisasjon som trenges for å utføre vår balanserte strategi ved leting og forretningsutvikling i Nordsjøen," sa co-CEO William L. Transier. "Sammen med norsk produksjon og høye varepriser, ligger vi an til å kunne bruke våre nåvaerende kontantreserver til å fremme vekst."

"Det tekniske grunnlaget for vår første prøveboring i den britiske sektoren av Nordsjøen skulle vaere på plass i sommer," sa co-CEO John N. Seitz. "Vi fokuserer også fortsatt på å ekspandere mulige prosjekter."

  
  Hovedpunkter fra 1. januar 2005 og fram til i dag:
  - Hovedaksjer for USD 81 millioner ble lagt ut for salg - Midler fra
   privatplassering til kvalifiserte institusjonelle kjøpere vil bli brukt 
   til å finansiere letings- og utviklingsprosjekter, arbeidskapital og 
   andre generelle bedriftsforetak.
  - Kjøp av minoritetsaksjer i norske selskap - Endeavour har nå 
   eierinteresse i to produserende offshorefelt og ti løyver for
   produksjon I Norge.
  - Igangsetting av realinvesteringer til en verdi av USD 30 millioner -
   Over halvparten av midlene vil bli brukt i Storbritannia, der selskapet
   Har planer om å foreta fire prøveboringer i 2005. Selskapet vil også 
   bore inntil til ni brønner ved sine norske eierinteresser i et 
   utbyggingsprogram som er rettet mot økt produksjon og forlengelse av 
   kapitalen.
  - Igangsetting av et prøveprosjekt i Nederland - Endeavour fikk løyve på
   15 000 kvadratkilometere 3D-seismisk i den hollandske sektor av 
   Nordsjøen, I tillegg til selskapets eksisterende 79 000 
   kvadratkilometer seismiske data I Storbritannia og Norge.
  - Salg av selskapsinteresser i Thailand - I april solgte selskapet sine
   selskapsinteresser i et selskap med indirekte eierinteresser i Thailand 
   for USD 19,5 millioner. Denne kapitalen i tillegg til USD 8 millioner
   som var satt til side til aktivitetene i Thailand, vil bli omdirigert 
   til Nordsjøen.
  - Løfte om en boreplattform for boring i den britiske sektoren i
   Nordsjøen - Endeavour inngikk i april en avtale om en halvt nedsenkbar
   boreplattform som skal brukes til boring av to prøvebrønner på turnkey 
   basis i 2005.

Angående telefonmøte om resultatene i morgen, fredag 6. mai kl. 15 GMT

Endeavour holder et analyserende telefonmøte i morgen, fredag 6. mai kl. 15 GMT for å diskutere resultatene for første kvartal. For å vaere med og stille spørsmål under telefonmøtet, ring avgiftsfritt innen USA på telefon +1-800-946-0719 eller +1-719-457-2645 (fra utlandet), passkode: 4220444. For kun å høre på den direkte audionettsendingen, gå til Endeavours hjemmeside http://www.endeavourcorp.com.

Endeavour International Corporation er et internasjonalt olje- og gass-, letings- og produksjonsselskap som fokuserer på innkjøp, prøveprosjekter og utbygging av energireserver i Nordsjøen. For videre informasjon, gå til http://www.endeavourcorp.com.

"Visse uttalelser i denne pressemeldingen må sees på som "fremadrettede" uttalelser med hensyn til rammene for aksjelovgivning. Disse uttalelsene er begrenset til dagen de uttales. Slike uttalelser innbefatter antagelser, risiko og usikkerhet. De faktiske resultatene eller omstendighetene kan avvike betydelig fra disse.

  

  Alle tall er i USD.

           Endeavour International Corporation
            Sammendrag - Resultatregnskap
          (tall er i tusen, bortsett fra aksjedata)

                       Tre måneder Avsluttet 31. mars
                         2005        2004
  
  Driftsinntekter               7 703         8

  Driftskostnader:                           
    Driftsutgifter              2 416         1
   Ordinaere avskrivninger          2 218        132          
  Tap av egenkapital fra olje- og 
    gassforetak                 79         57
   Generelt og administrasjon         4 152       2 533

  Sum driftskostnader             8 865       2 723

  Driftsresultat               (1 162)      (2 715)

  Andre kostnader:
   Overskridelse av 
   virkelig verdi av identifiserbare aktiva   ---       10 779
   Rentekostnader                783        253
  Andre kostnader                (740)      (1 126)

  Sum andre kostnader               43       9 906
  
  Resultat før minoritetsinteresse      (1 205)      (12 621)
  Minoritetsinteresse              (470)         4
   
  Resultat før skattkostnad          (1 675)      (12 617)
  Skattekostnad                 978        ---

  Netto resultat               (2 653)      (12 617)

  Utbytte på prioritetsaksjer           39        307

  Netto resultat på ordinaere aksjer     (2 692)      (12 924)

  Netto resulatet per ordinaer aksje -
  resultat og utvannet resultat         (0,04)      (0,26)              

  Veiet gjennomsnitt for utestående ordinaere
  aksjer - resultat og utvannet resultat    73 402      49 076           Endeavour International Corporation
              Sammendrag - Balanse
                (tall i tusen)

                         31. mars   31. desember
                          2005       2004

  Eiendeler

  Omløpsmidler:  
   Kontanter og kontantekvivalenter      81 012       8 975                                                                                                                                                                                                                                                  
  Fordringer                  2 968       4 286
   Forskuddsbetaling og andre omløpsmidler   5 375       3 814
     Sum omløpsmidler            89 355       17 075

  Egenkapital i olje- og gassforetak      3 839       3 688
  Fast eiendom og utstyr, netto        50 172       50 228
  Goodwill                   27 811       20 119
  Andre eiendeler               16 119       10 627
  Sum eiendeler                187 296      101 737

  Egenkapital og gjeld 

  Kortsiktig gjeld:
   Levandørgjeld                3 294       2 909
   Del av langsiktig gjeld           4 094       2 138
   Ikke forfalte kostnader og annet      9 745       7 329
    Sum kortsiktig gjeld           17 133       12 376

  Langsiktig gjeld               81 250       2 150
  Utsatt skattegjeld              14 338       18 012
  Annen gjeld                 10 705       8 979
    Sum gjeld                123 426       41 517

  Minoritetsinteresse               138       3 248

  Egenkapital                 63 732       56 972
  Sum egenkapital og gjeld          187 296      101 737


           Endeavour International Corporation
           Sammendrag - Kontantstrømoppstilling
                (tall er i tusen)

                    For tre måneder Avsluttet 31. mars
                        2004         2005

  Kontantstrøm ved driften:
   Netto tap                 (2 653)      (12 617)
   Justering for å avstemme netto tapet med
    netto kontanter fra (brukt i) driften:
    Ordinaer avskrivning           2 218        132
    Overskridelse av virkelig verdi av 
     identifiserbare aktiva          ---       10 779
    Avskrivning av tingsinnskudd       1 964       1 082
    Virkelig verdi av aksjeopsjoner      (489)       1 106
    Fortjeneste på salg av aktiva        ---       (1 250)
    Annet                    438        514
    Endring i driftskapital          1 993        (333)
   Nettokapital fra (brukt i)driften      3 471        (587)

  Kontantstrøm ved investeringsaktiviteter:
   Realinvesteringer             (4 656)      (1 129)
   Anskaffelser, nettokontanter        (1 437)        (66)
   Andre investeringer            (2 234)        449
  Nettokontanter brukt ved 
   investeringsaktiviteter           (8 327)       (746)
  
  Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter:
   Inntekt (tilbakebetaling) av lån      81 250       (1 751)
   Kjøp og tilbaketrekking av ordinaere aksjer 
    og prioritetsaksjer            ---        (5 031)
   Andre utbetalte finansieringskostnader   (3 608)       ---
   Inntekt av ordinaere aksjer og 
    prioritetsaksjer              ---        46 399
   Andre finansieringsaktiviteter        437        ---
  Nettokontanter fra finansieringsaktiviteter 78 079       39 617
  
  Nettoøkning i kontanter og 
  Kontantekvivalenter             73 223       38 284
  Virkning av valutakursendringer
   på kontanter                (1 186)       ---
  Kontanter og kontantekvivalenter,
   begynnelsen av perioden           8 975         57
  Kontanter og kontantekvivalenter,
   slutten av perioden             81 012       38 341

http://www.endavourcorp.com

KILDE Endeavour International Corporation