Endeavour annonserer resultatet fra andre kvartal 2007

11 Aug, 2007, 00:12 BST Fra Endeavour International Corporation

HOUSTON, August 10 /PRNewswire/ --

Endeavour International Corporation (AMEX: END) rapporterte i dag sitt resultat for andre kvartal 2007, inkludert en firedoblet økning i inntekter til USD 31,6 millioner sammenlignet med USD 7,6 millioner i samme periode i fjor. Økningen gjenspeiler den positive virkningen av kjøpet av produksjonsandeler i Storbritannia mot slutten av 2006, samt selskapets overgang til å vaere et balansert selskap innen olje og gass.

"Vi høster gevinstene av de trinn vi tok mot slutten av forrige år for å legge en solid base av produksjon som selskapet skal bygges videre på", sa William L. Transier, styreformann og daglig leder. "Cash-flow fra virksomhetene i første halvdel av 2007 er USD 78 millioner, en dramatisk økning fra USD 14 millioner under samme periode for ett år siden, og bedre enn forventet. Vi fortsetter å styre vår virksomhet effektivt ved å betale ned gjeld med USD 33 millioner og skape mer cash-flow enn kaptialutlegg. Vi har fortsatt ekstremt stor tro på vår evne til å øke aksjonaerenes verdier gjennom vår lete- og utviklingsvirksomhet fokusert i Nordsjøen".

Uten effekten av et urealisert tap før skatt på USD 12,6 millioner grunnet endringene i markedsverdien av olje og gass derivativkontrakter, ville netto tap i andre kvartal 2007 ha vaert USD 6,7 millioner, eller USD 0,05 per aksje. Faktisk tap i perioden var på USD 13,0 millioner, eller USD 0,11 per aksje, sammenlignet med et tap på USD 10 millioner (USD 0,13 per aksje) i samme kvartal i 2006. Gjennomsnittlig produksjonen i perioden var på 8800 fat oljeekvivalenter per dag (boepd) og omsetningen var på 7.800 boepd, med en gjennomsnittlig realisert pris på USD 50,38 per fat. Forskjellen mellom produksjon og omsetning skylles at inntektene bokføres basert på tidspunktet for lasting av tankskipene.

Høydepunktene i første halvår inkluderer:

Ferdigstillelse av utviklingsprosjektet på Enoch-feltet - Produksjon startet på Enoch-feltet på blokk 16/13a i Nordsjøen i slutten av mai. Per 31. juli 2007 produserte feltet ca. 1.100 boepd netto til Endeavour. Selskapet har en 8 % andel i prosjektet.

Fortsatt fremdrift med å bevege to funn i Storbritannia mot utvikling - Endeavour og selskapets partnere har besluttet å bore den første evalueringsbrønnen på Columbus på blokk 23/16f i Nordsjøen i tredje kvartal. Boreriggen SEDCO 704 er kontrahert for å bore en brønn nord for funnet. Funnbrønnen ble boret i slutten av 2006 og ga stabile strømningsmengder på 500.000 m3 med gass og 1.060 fat med kondensat per dag fra paleocen forties-formasjonen. Endeavour har en 25 % eierandel i denne lisensen. Selskapet og dets partnere diskuterer også en utviklingsplan for Cygnus-funnet som ble boret på blokk 44/12-2 i det sørlige gassfeltet i Nordsjøen. Letebrønnen ble boret i andre kvartal av 2006 og fant en rekke gassholdig soner i rotliegendes og carboniferos-lagene. Endeavour har en 12,5 % andel i blokken.

Justering av andeler i de to norske blokkene og operatøransvar for gassfunnet Agat - Selskapet har inngått avtale med RWE Dea Norge AS å justere andeler i to tilstøtende produksjonslisenser PL270 og PL426 i den nordlige delen av Nordsjøen. Endeavour vil vaere operatør for PL270, der Agat-funnet befinner seg, og vil øke selskapets andel til 85 % fra nåvaerende 49 %. På den annen side vil Endeavour overføre 15 % av selskapets andel i PL426 til RWA Dea Norge AS og finansiere visse kostnader knyttet til den første brønnen som planlegges for 2008. Produksjonslisensen omfatter estimerte 15 milliarder m3 med gassekvivalenter. Avtalen forutsetter myndighetenes godkjenning.

Deltakelse i to brønner i den norske delen av Nordsjøen - Boring startet tidlig i juli på prospektet North West Flank, på PL6407/7 på Haltenbanken, for å teste middels til lav jurassiclag i to blokker. Selskapet har en 2,5 % andel i brønnen. Boring fortsetter på Bragefeltet, brønn 31/4-A-40-A, som forventes å fullføres og starte produksjon fra Sognefjordformasjonen i slutten av denne måneden. Endeavour har en 4,4 % eierandel i Bragefeltet.

Revidert prognose for 2007

Tabellen nedenfor viser reviderte estimater for selskapets operasjonstall for året som slutter 31. desember 2007. Ettersom nåvaerende gjennomsnittsproduksjon ikke er mer enn 10.000 boepd, øker selskapet sitt produksjonsestimat til 9.000 - 9.400 boepd for året. Dette gjenspeiler innvirkningen på året av oppkjøpet av produksjonsandeler i Storbritannia ved slutten av 2006 og første salg av produksjonen fra Enoch-feltet. Gassproduksjonen forventes å representere 40 % av total produksjon. Selskapet har også revidert sitt årlige kapitalbudsjett ned fra USD 92 millioner til ca. USD 80 millioner, hvorav USD 41 millioner er brukt i første halvår slutt 30. juni 2007.

  
  2007 Estimert gjennomsnittlig produksjon (A)

  Daglig produksjon (boepd)        9.000 til 9.400

  Differanser(B)
      Olje (USDbbl)           USD(4,25)
      Gass (USDmcf)           USD(0,30)

  Gass, prosent av total             40 %
  Lease driftskostnader (per fat)     USD 12-13

  (A) Faktisk resultat kan avvike vesentlig fra disse estimatene.

  (B) For estimatene for 2007 er forutsatte prisdifferanser basert på sted,   
    kvalitet og andre faktorer, ekskludert effektene av finansielle 
    derivativer. Differanser i gasspriser er oppgitt som rabatter fra 
    prisingen til National Balancing Point, og oljeprisdifferanser er 
    oppgitt som rabatter fra Data Brent-prising.

Telefonkonferanse og webcast om resultatet, torsdag 9. august 2007 kl. 15.00 (9.00 CDT, 10.00 EDT)

Endeavour vil holde en telefonkonferanse og webcast torsdag 9. august 2007 kl. 15.00, for å diskutere resultatet fra andre kvartal 2007. For å delta og stille spørsmål under telefonkonferansen, ring +1-800-811-8830 (gratisnummer fra USA) eller +1-913-981-4904 (internasjonalt), passkode: 4162326. For kun å lytte til levende lyd på webcast via Internett, gå inn på Endeavours hjemmeside på www.endeavourcorp.com.

En reprise vil vaere tilgjengelig fra 9. august kl. 18.00 (12.00 CDT). Man får tilgang ved å ringe gratis til +1-888-203-1112 (fra USA) eller til +1-719-457-0820 (internasjonalt), passkode: 4162326.

Endeavour International Corporation er et internasjonalt lete- og produksjonsselskap innen olje & gass med fokus på tilegnelse, leting og utvikling av energireserver i Nordsjøen. For mer informasjon, besøk www.endeavourcorp.com.

Visse uttalelser i denne pressemeldingen bør anses som "fremtidsvyer" innenfor definisjonene i aksjelovgivningen. Disse uttalelsene gjelder kun for datoene de ble avgitt. Slike uttalelser inkluderer forutsetninger, risiko og usikkerhet. Faktiske resultater eller hendelser kan variere vesentlig.

  
           Endeavour International Corporation
        Sammenlignbare forenklede driftsresultater
        (beløp i tusener, bortsett fra verdier per aksje)
        (All valuta i USD hvis ikke noe annet er oppgitt)


                   3 måneder avsluttet 6 måneder avsluttet
                      30.06.        30.06.
                    2007   2006     2007   2006
  Salgsinntekter          31.621   7.645    4.411  16.121
  
  Driftskostnader:
    Driftsutgifter         9.728   3.011    20.438  5.156
    Avskrivning/nedskrivning   15.247   2.231    34.461  4.527
    Sperring av olje & 
     gassandeler            -     -      -   849
    Generelle/administrative 
     utgifter           5.160   5.298    10.527  10.749
  Totale utgifter          30.135  10.540    65.426  21.281

  Inntekter(tap) fra driften     1.486  (2.895)    8.985  (5.160)

  Andre inntekter (utgifter):
    Råvarederivativer:
      Realiserte gevinster    3.943     -    15.015    -
      Urealiserte tap     (12.612)  (3.302)   (28.308) (3.302)
    Renteinntekter          582    548    1.186  1.169
    Renteutgifter         (4.155)  (1.179)   (8.928) (2.343)
    Annet             (1.321)   (531)   (1.880)  (780)

  Total, andre utgifter      (13.563)  (4.464)   (22.915) (5.256)


  Tap før inntektsskatt      (12.077)  (7.359)   (13.930) (10.416) 
  Skatteutgifter (fordeler)     (1.873)  2.991     (582)  6.832 
   
  Netto tap            (10.204) (10.350)   (13.348) (17.248) 
  Aksjeutbytte, preferanseaksjer   2.844    39    5.688    79 
   
  Netto tap, ordinaere aksjer   $(13.048) $(10.389)  $(19.036)$(17.327)
   
  Tap per ordinaer aksje      $(0,11)  $(0,13)   $(0,16) $(0,22) 
   
  Veid gjennomsnitt, 
   ordinaere utestående aksjer:  
   grunnleggend og 
   preferanseaksjer:        123.661  79.036   121.133  78.687 
  
           Endeavour International Corporation
        Sammenlignbar forenklet, konsolidert balanse
               (Beløp i tusener)
        (All valuta i USD hvis ikke noe annet er oppgitt)


                     30.06.2007       31.12.2006  

           Aktiva 
  Likvide aktiva:                     
    Cash og cashekvivalenter      $25.847         $39.814 
    Bundet cash             22.000          1.867 
    Utestående fordringer        23.599          61.104 
    Forhåndsbetalte utgifter og annet  52.025          25.783 
       Total likvide aktiva     123.471         128.568 
   
  Eiendom og utstyr, netto        328.346         319.315 
  Goodwill                291.752         291.752 
  Andre aktiva              24.582          34.835 
      Totale aktiva         $768.151         $774.470 
   
       Passiva og egenkapital
  Kortsiktig passiva:                   
   Leverandørgjeld           $49.223         $36.928 
   Lån                  17.000          2.410 
   Påløpte utgifter og annet       34.771          41.799 
      Total kortsiktig gjeld     100.994          81.137 
   
  Langsiktig gjeld            256.250         303.840 
  Utsatt skatt              137.278         115.155 
  Annen gjeld               43.686          32.510 
      Total gjeld          538.208         532.642 
   
  Avsetninger              
   
  Serie C konvertible preferanseaksjer  124.603         125.000 
   
  Egenkapital              105.340         116.828 
   
  Total gjeld og egenkapital      $768.151         $774.470 
  
           Endeavour International Corporation
           Sammenlignet forenklet cash flow
              (Beløp i tusener)
        (All valuta i USD hvis ikke noe annet er oppgitt)


                           6 måneder til 30, juni
                           2007      2006

  Cash flow fra driftsaktiviteter
   Netto tap                  $(13.348)    $(17.248) 
    Avstemming av netto tap til netto 
     cash brukt i driften:                     
     Nedskrivninger, forminskninger 
      og avskrivning              34.461      4.527 
     Sprerring av olje & gassandeler        -       849 
     Utsatte skatteutgifter (fordeler)      (940)     1.549 
     Urealisert tap på råvarederivater     28.308      3.302 
     Amortisering av ikke-cash kompensasjon   2.735      6.038 
     Annet                    933       276 
     Endringer i aktiva og passiva:            
         (Økning) reduksjon av fordringer 37.498     (1.390) 
         Reduksjon av andre likvide 
          aktiva             (16.602)     (8.698) 
         Økning (reduksjon) av 
          leverandørgjeld 
          og påløpte utgifter        5.368     (3.123) 
   Netto cash fra (til) driftsaktiviteter    78.413     (13.918) 
   
  Cash flow fra investeringsaktiviteter:          
   Kapitalutlegg                (41.707)    (21.627) 
   Oppkjøp, netto cash oppkjøpt            -     (11.634) 
   (Økning) reduksjon i bundet cash       (20.133)     3.650 
  Netto cash brukt til investering        (61.840)    (29.611) 
   
  Cash-flow fra finansieringsaktiviteter:          
   Nedbetaling av lån, netto          (33.000)       - 
   Fra garanti og akseopsjoner            -      3.210 
   Annen finansiering               (157)       - 
  Netto cash til fra (til) finansiering     (33.157)     3.210 
   
  Netto reduksjon av cash og ekvivalenter    (16.584)    (40.319) 
  Effekt av valutakurser på cash          2.617      2.773 
  Cash og ekvivalenter, periodens start      39.814     76.127 
   
  Cash og ekvivalenter, periodens slutt     $25.847     $38.581 
  
           Endeavour International Corporation
              Driftsstatistikk
        (All valuta i USD hvis ikke noe annet er oppgitt)            3 måneder avsluttet 30.06  6 måneder avsluttet 30.06
                  2007     2006   2007     2006
  Salg:             
   Salg av olje og kondensat (Mbbl):       
    Storbritannia       224      -    621       - 
    Norge           124     129    255      273 
    Totalt           348     129    876      273 
   
  Salg av gass (MMcf):       
   Storbritannia       2.091      -   4.351       - 
   Norge             55      38    109      92 
   Totalt           2.146      38   4.460      92 
   
  Totalt salg (MBOE):      
   Storbritannia        573      -   1.346       - 
   Norge            133     135    273      288 
   Totalt            706     135   1.619      288 
   
   
  Realiserte priser:        
   Olje og kondensat 
    (USD per fat):    
    Før derivater      $65,34    $69,32  $58,23    $65,42 
    Effekt av derivater   $0,25   $(12,26)  $3,69    $(9,84) 
    Realisert pris inkl. 
     derivater       $65,59    $57,06  $61,92    $55,58 
   
  Gasspris (USD per Mcf):     
   Før derivater       $4,13    $7,73   $5,25    $10,33 
   Effekt av derivater    $1,80      $-   $2,64      $- 
   Realisert pris inkl. 
    derivater         $5,93    $7,73   $7,89    $10,33 
   
  Ekvivalent oljepris (USD pr BOE):
   Før derivater       $44,79    $68,24  $45,95    $65,24 
   Effekt av derivater    $5,59   $(11,68)  $9,27    $(9,31) 
   Realisert pris inkl. 
    derivater        $50,38    $56,56  $55,22    $55,93 

Nettside: http://www.endeavourcorp.com

KILDE Endeavour International Corporation