Endeavour kunngjør forbedret økonomisk resultat for 2007

14 Mar, 2008, 23:38 GMT Fra Endeavour International Corporation

HOUSTON, March 14 /PRNewswire/ --

Endeavour International Corporation (Amex: END) (LSE: ENDV) rapporterte i ag at tilgjengelig kontantstrøm i 2007 nesten var tidoblet til USD 113,0 millioner i forhold til USD 10,7 millioner i 2006. Inntektene for 2007 økte med 225 % til USD 176,1 millioner sammenlignet med USD 54,1 millioner i 2006, mens justert fortjeneste før renter, skatt, avskriving og amortisering (EBITDA) økte til USD 124,1 millioner i 2007 fra USD 9,2 millioner i 2006.

I fjerde kvartal 2007 økte tilgjengelig kontantstrøm til USD 33,6 millioner fra USD 8,6 millioner i tilsvarende kvartal i fjor. Disse tallene er basert på en inntekt på USD 54,5 millioner for 2007, opp fra USD 31,3 millioner i fjerde kvartal 2006. Justert EBITDA var USD 35,2 millioner for kvartalet sammenlignet med USD 10,5 millioner i fjerde kvartal i 2006.

Sterke prestasjoner av eiendeler i bruk og ervervelsen av eiendom i bruk i 2006 resulterte i et salgsvolum for hele 2007 på 3,3 mmboe eller 9000 boepd sammenlignet med et 2006 volum på 1,0 mmboe eller 2800 boepd.

<< Vår varierte portefølje av eiendeler fortsetter å overgå forventningene våre og gir oss en sterk konstantstrøm >>, sier William L. Transier, styreformann og administrerende direktør. << Positive prestasjoner fra vår base av eiendeler gjør at vi kan bygge på en intern generert kontantstrøm uten å måtte ta i bruk kapitalmarkeder i denne usikre perioden. Godt teknisk arbeid av våre profesjonelle medarbeidere har identifisert nye boremuligheter og en potensiell økning i reserver. >>

Basert på GAAP (amerikanske regnskapsregler), rapporterte selskapet et nettotap for ordinære aksjonærer i 2007 på USD 60,3 millioner eller USD 0,49 per aksje sammenlignet med et nettotap på USD 8,8 millioner eller USD 0,10 per aksje for 2006. Uten virkningene av ikke-kontant derivative transaksjoner og valutainnvirkning på utsatt skatt, ville nettotapet for 2007 vært på USD 10,9 millioner eller USD 0,09 per aksje sammenlignet med et nettotap på USD 21,3 millioner eller USD 0,25 per aksje i 2006.

Selskapet beholder en balansert sikringsposisjon med hensyn til fremtidig olje- og gassproduksjon. Akkurat nå er rundt 50 prosent av selskapets produksjon usikret og utsatt for dagens styrke på varepriser. For balansen som er sikret tar selskapet i bruk regnskapsprinsippet << fastsatt i forhold til marked >> - dermed drar de ikke-kontante gevinster og tap fra svingninger i varepris som er relatert til fremtidige leveringsperioder inn i nåværende perioder. Sent 2006 dekket disse kontraktene nesten 5,2 mmboe produksjon frem til slutten av 2011 med en vektet gjennomsnittspris på USD 68,35 per boe. Da både priser på olje og gass har falt siden vi inngikk disse kontraktene, har vi registrert en urealiserbar gevinst på USD 34,5 millioner i 2006. Dette reflekterer nedgangen i fremtidige varepriser frem til slutten av 2011. Men i 2007 snudde vareprisene nedgangen fra 2006, og dette gav rekordhøye nivå på særlig olje. Med oljepriser på nesten USD 100 per fat og gasspriser på vei tilbake til det nivået de hadde når vi inngikk kontraktene, så registrerte vi i slutten av 2007 et USD 89,1 millioner netto urealiserbart tap på kontraktvolum frem til slutten på 2011 på rundt 2,7 mmbl olje og 6,9 mmcf gass.

  
  Nye viktige begivenheter inkluderer:

  -- Reservevekst for 2007 overgikk produksjon - Selskapet rapporterte
    beviste og sannsynlige årsoppgjørsreserver på 29,8 mmboe sammenlignet 
    med årsoppgjørsreserver for 2006 på 29,6 mmboe.

  -- Startet gassproduksjon fra Njord - Gassproduksjon fra Njord-feltet
    begynte i desember, noe som gav et 900 boepd voksende volum netto for
    Endeavour. Akkurat nå er netto produksjon fra Njord-feltet rundt 2100 
    boepd.

  -- Columbus-oppdagelsen verdsatt - I november ble vurderingen av
    Columbus-oppdagelsen avsluttet og arbeid begynte på innlevering av
    utviklingsplanen for feltet.

  -- Gjorde ferdig enda en vellykket produksjonsbrønn på Brage-feltet - Den
    langtrekkende brønnen A-28B til Bowmore-reservoaret på Brage-feltet 
    ble gjort ferdig og produksjon startet. Brønnen ble testet for rundt 
    17 000 boepd. Brønnen produserer akkurat nå 7500 boepd brutto, noe som 
    resulterer i netto ny produksjon rundt 300 boepd.

  -- Mottok investering fra Smedvig-familien - I desember ble
    Smedvig-familien enig om å investere USD 40 millioner i en konvertibel 
    nota og øremerket en fremtidig investering på USD 60 millioner til 
    strategiske vekstmuligheter.

  -- Nedbetalte terminlån med 2. prioritet - Ved å bruke eksisterende
    ressurser og penger fra Smedvig-investeringen, nedbetalte selskapet
    terminlånet med 2. prioritet på USD 75 millioner. Lånet hadde en rente 
    på Libor pluss 700 basispoeng og flere restriktive bestemmelser som 
    begrenset selskapets finansielle fleksibilitet.

  -- Deltok i den norske APA lisensieringsrunden for 2007 - Endeavour ble
    tildelt to produksjonslisenser som dekker rundt 500 000 acre.

  -- Børsnotert på London Stock Exchange - I desember ble selskapets aksjer
    godkjent for kjøp og salg på London Stock Exchange under symbolet 
    ENDV.

Veiledningen til beregninger for 2008 forblir uforandret

Tabellen nedenfor presenterer beregninger for selskapets driftsstatistikk for hele året frem til 31. desember 2008.

  
  Forventet gjennomsnittlig produksjon (A)                   
    Daglig produksjon (boepd)          8600  til    9000 
                                     
  Differanser (B)                          
    Olje (USD/bbl)             USD (4,00)  til USD (5,00)
    Gass (USD/mcf)             USD (0,30)  til USD (0,40)
                                     
  Gassprosent av total               50 % til     55 %
  Lease driftskostnader (per fat)      USD 14,00  til USD 15,00

  (A) Faktiske resultater kan avvike vesentlig fra disse beregningene.

  (B) Med tanke på beregningene, antakelser om prisdifferanser basert på
    plassering, kvalitet og andre faktorer, ekskludert virkningene av 
    derivative finansobjekter. Gassprisdifferanser er oppført som 
    overkurs (rabatt) fra National Balancing Point prisgivning, og 
    oljeprisdifferanser er oppført som overkurs (rabatter) fra Dated 
    Brent prisgivning.

Konferansesamtale om inntekter onsdag 12. mars 2008 kl. 15.00 norsk tid (kl. 10.00 EST, kl. 9.00 CST, 14.00 GMT).

Endeavour skal holde en analytisk konferansesamtale og nettsending for å diskutere fjerde kvartal i 2007 og resultater for hele året, og oppdatere driftsplaner for nåværende år kl. 16.00 norsk tid (kl. 10.00 EST). For å delta og stille spørsmål under konferansesamtalen, vennligst tast inn kode 5734437 etter at du har ringt telefonnummeret i landet du befinner deg i. I USA taster du +1-888-215-6899 (USA, gratis), i Storbritannia taster du +0-800-051-7166 (Storbritannia, gratis), i Norge taster du +800-191-83 (Norge, gratis), mens alle andre taster +1-913-981-5557 (internasjonalt, ikke gratis). For å høre på konferansen live via Internett, gå inn på Investor Relations på Endeavours hjemmeside på http://www.endeavourcorp.com. Et opptak vil være tilgjengelig fra kl. 19.00 norsk tid (kl. 12.00 CST) 13. mars helt til kl. 07.00 norsk tid (kl. 0.00 CST) 1. april ved å ringe gratis +1-888-203-1112 (USA) eller +1-719-457-0820 (internasjonalt), kode: 5734437.

Endeavour International Corporation er et selskap som både leter etter og produserer olje og gass, og de fokuserer på ervervelse, leting og utvikling av energireserver i Nordsjøen. For mer informasjon gå til http://www.endeavourcorp.com.

Denne pressemeldingen inkluderer << fremtidsrettede >> uttalelser >> innenfor betydningen av paragraf 27A i den amerikanske verdipapirloven (Securities Act) fra 1933 og paragraf 21E i loven om handel med verdipapirer (Securities Exchange Act) av 1934. << Fremtidsrettede >> uttalelser gir selskapet oppdaterte forventninger eller prognoser for fremtidige hendelser. De inkluderer forventet olje- og naturgassproduksjon og fremtidige kostnader, prognoser angående fremtidige olje- og naturgasspriser og uttalelser angående forventet forretningsstrategi og andre planer og mål for fremtidige operasjoner. Selskapet advarer mot at det blir lagt for stor vekt på disse fremtidsrettede uttalelsene og påpeker at de gjelder kun for datoen for denne pressemeldingen. Selskapet tar ikke noe ansvar for å oppdatere denne informasjonen.

Faktorer som vil kunne forårsake at faktiske resultater skiller seg vesentlig fra forventede resultater er beskrevet i << Risks related to the company's Business >> under << Risk Factors >> i punkt 1A av selskapets årsrapport på skjema 10-K. Disse risikofaktorene inkluderer blant annet selskapets evne til å erstatte reserver og opprettholde produksjonen, gjeldsnivå, kapitaltilgjengelighet på økonomisk basis for å dekke erstatningskostnader, usikkerhet angående evaluering av olje- og naturgassreserver på tilegnet eiendom og eventuelle tilknyttede forpliktelser, resultatløs prøveboring og produksjonsavbrudd som vil kunne påvirke selskapets kontantstrøm.

  
            Endeavour International Corporation
           Sammenlignende forkortet konsernbalanse
                  (Ikke revidert)
                (Beløp i USD tusener)

                        31. desember  31. desember 
                          2007      2006   
  Eiendeler     
  Omløpsmidler:                           
   Kontant og kontantekvivalenter        16 440 $     39 814 $
   Kontanter i depositum            22 000      1 867 
   Utestående fordringer            33 291      61 104 
   Forhåndsbetalte og andre omløpsaktiva    46 516      25 783 
    Sum omløpsmidler             118 247     128 568 
                                     
  Eiendom og utstyr, netto           335 023     319 315 
  Goodwill                   283 324     291 752 
  Andre eiendeler                11 029      34 835 
    Totale eiendeler             747 623 $    774 470 $
                                     
        Gjeld og aksjonærenes egenkapital 
  Kortsiktig gjeld:                         
   Leverandørgjeld               31 036 $     36 928 $
   Løpende gjeld                   -      2 410 
   Påløpte utgifter og annet          50 013      41 799 
    Sum kortsiktig gjeld            81 049      81 137 
                                     
  Langsiktig gjeld               266 250     303 840 
  Utsatte skatter                135 552     115 155 
  Annen gjeld                  69 623      32 510 
    Sum gjeld                 552 474     532 642 
                                     
  Forpliktelser og betingede utfall                    
                                     
  Serie C konvertible preferanseaksjer     125 000     125 000 
                                     
  Aksjonærenes egenkapital            70 149     116 828 
  Sum gjeld og aksjonærenes egenkapital     747 623 $    774 470 $


  
            Endeavour International Corporation
           Sammenlignende forkortet konsernregnskap for 
                driftsvirksomhet 
                  (Ikke revidert)
         (Beløp i USD tusener, bortsett fra data per aksje)

                    Tre måneder       År     
                   Slutt 31. desember  Slutt 31. desember 
                    2007   2006    2007    2006 
  Inntekter             54 484 $ 31 284 $ 176 064 $ 54 131 $
                                     
  Driftskostnader:                         
   Driftsutgifter         11 060  7 856   41 044  15 568 
   Avskrivninger, forringelse og                     
    amortisering          20 661  12 262   76 850  20 164 
   Forringelse av olje- og gass-                      
    eiendommer             -    -     -    849 
   Generelt og administrativt    5 256  5 728   19 878  21 924 
  Totale utgifter          36 977  25 846  137 772  58 505 
                                     
  Driftsinntekter (tap)       17 507  5 438   38 292  (4 374)
         
  Andre inntekter (utgifter):  
   Råvarederivater:   
    Realiserbare gevinster (tap) (3 309)    -   12 048     - 
    Urealiserbare gevinster (tap)(47 792) 17 380  (89 132)  34 531 
  Renteinntekter          (5 137) (4 558)  (18 742)  (7 941)
  Renteutgifter            575   661   2 312   2 265 
  Annet                275  (7 248)  (3 035)  (7 406)
                                    
  Sum annen inntekt (utgifter)   (55 388)  6 235  (96 549)  21 449 
                                     
  Inntekt (tap) før skatt     (37 881) 11 673  (58 257)  17 075 
  Utgifter på inntektsskatt                          
   (fordel)            (10 992) 16 526   (9 180)  23 913 
                                     
  Netto tap            (26 889) (4 853)  (49 077)  (6 838)
  Utbytte preferanseaksjer      2 709  1 873   11 238   1 991 
                                     
  Netto tap ordinære aksjonærer  (29 598) $(6 726) $ (60 315) $ (8 829) $
                                     
                                     
  Netto tap per ordinære aksje:                     
  Vanlig og utvannet         (0,23) $ (0,06) $  (0,49) $ (0,10) $
                                     
  Vektet gjennomsnittstall for                      
   ordinære utestående aksjer -                      
   Vanlig og utvannet       126 492 107 726  123 118  86 636 
  
              Endeavour International Corporation
       Sammenlignende forkortet konsernregnskap for kontantstrøm 
                  (Ikke revidert)
                 (Beløp i tusen USD)

                          År avsluttet 31. desember 
                            2007     2006 
  Kontantstrøm fra driftvirksomhet:                
   Netto tap                    (49 077) $  (6 838) $
   Justeringer for avstemming av netto tap og netto               
   kontanter brukt til driftsvirksomhet:                  
   Avskrivninger, forringelse og amortisering    76 850    20 164 
   Forringelse av olje og gasseiendommer        -      849 
   Kostnader (fordel) utsatt skatt         (12 925)   13 038 
   Urealiserbar gevinst (tap) på råvarederivater  89 132   (34 531)
   Amortisering av ikke-kontant kompensasjon     4 968    11 573 
   Utgift på økonomiske kostnader            -    3 750 
   Forringelse av omsettelige verdipapirer        -    1 775 
   Annet                       4 026     883 
   Endringer i driftseiendeler og gjeld:      15 532   (24 763)
  Nettokontanter fra (brukt i)               
  driftsvirksomhet                 128 506   (14 100)
                                     
  Kontantstrøm fra investeringsvirksomhet:                
   Kapitalkostnader                (88 007)   (55 496)
   Ervervelser, netto kontanter påkrevd         -   (376 915)
   (økning) reduksjon i kontanter i depositum   (20 133)    5 293 
  Netto kontanter brukt i investeringsvirksomhet  (108 140)  (427 118)
                                     
  Kontantstrøm fra finansieringsvirksomhet:                
   Netto utbytte (nedbetaling) av lån       (40 000)   225 000 
   Utbytte fra utstedte og utstedbare                 
    ordinære aksjer, netto utstedingskostnader      -    83 967 
   Utbytte fra utstedte og utstedbare               
    preferanseaksjer, netto utstedingskostnader     -   100 657 
   Utbytte fra kausjon og aksjeopsjons-                
    oppgaver                       -    3 310 
   Betalte finansieringsutgifter           (263)   (9 565)
   Utbetaling av preferanseutbytte         (2 656)      - 
   Annet                       (821)      - 
  Netto kontanter fra (brukt i)               
   finansieringsvirksomhet             (43 740)   403 369 
                                     
  Netto nedgang i kontanter og kontantekvivalenter (23 374)   (37 849)
  Virkning av endringer i utenlandsk valuta 
   på kontanter                      -    1 536 
  Kontant og kontantekvivalenter,               
   starten på periode                39 814    76 127 
                                     
  Kontant og kontantekvivalenter, slutten 
   på periode                    16 440 $   39 814 $

  

           Endeavour International Corporation
               Driftsstatistikk 
                (Ikke revidert)
        (Alle tall i USD med mindre annet er beskrevet)

                   Tre måneder avsluttet År avsluttet   
                    31. desember    31. desember  
                    2007   2006   2007   2006 
                                     
  Produksjon:                             
  Salg av olje og kondensat (mbbl): 
   Storbritannia           291   209   1 274    209 
   Norge               129   119    519    508 
   Totalt               420   328   1 793    717 
                                    
  Salg av gass (mmcf):                          
   Storbritannia          1 899  1 539   8 556   1 539 
   Norge               147    60    328    203 
   Totalt              2 046  1 599   8 884   1 742 
                                    
  Totalt salg (mboe):                         
   Storbritannia           608   466   2 700    466 
   Norge               153   129    574    542 
   Totalt               761   595   3 274   1 008 
                                    
  BOE per dag            8 268  6 464   8 969   2 760 
                                    
                                     
  Realiserbare priser:                           
  Olje og kondensatpris (USD per bbl):                   
   Før råvarederivater       82,03 $ 53,33 $  67,11 $  60,51 $
   Virkning av råvarederivater   (12,98) $ (3,45) $ (2,13) $ (7,63) $
   Realiserbare priser inkludert                      
    råvarederivater         69,05 $ 49,88 $  64,98 $  52,88 $
                                     
  Gasspris (USD per mcf):                        
   Før råvarederivater        9,80 $  9,33 $  6,27 $  9,30 $
   Virkning av råvarederivater    1,05 $   - $  1,79 $    - $
   Realiserbare priser inkludert                      
    råvarederivater         10,85 $  9,33 $  8,06 $  9,30 $
                                     
  Tilsvarende oljepris (USD per boe): 
   Før råvarederivater       71,63 $ 54,51 $  53,78 $  59,15 $ 
   Virkning av råvarederivater   (4,35) $ (1,91) $  3,68 $  (5,43) $
   Realiserbare priser inkludert                       
    råvarederivater        67,28 $ 52,60 $  57,46 $  53,72 $


  
            Endeavour International Corporation
          Avstemming av GAAP- og Ikke-GAAP-målestokker
                  (Ikke revidert)
          (Alle tall i USD med mindre annet er beskrevet)

Som pålagt under Regulering G i den amerikanske loven om handel med verdipapirer (Securities Exchange Act) av 1934, presenteres en avstemming nedenfor av netto inntekt (tap) til følgende ikke-GAAP (GAAP = amerikanske nøkkelmål for styring av selskapet og for å vise selskapets evne til internt å finansiere kapitalutgifter og betjene gjeld) økonomiske målestokker: netto inntekt som justert, justert EBITDA og tilgjengelig kontantstrøm. Selskapet bruker disse ikke-GAAP målestokkene som viktige målestokker for styringen av selskapet og for å demonstrere selskapets evne til å finansiere kapitalutgifter og betjene gjeld internt. Ikke-GAAP-målestokkene er nyttige i sammenligning av lete- og produksjonsselskaper innen olje- og gassektoren, da de utelukker ikke-driftsmessige svingninger i eiendeler og gjeld.

  
  (i USD millioner, unntatt per Tre måneder slutt      År slutt   
  aksje)                                
                   31. desember      31. desember   
                  2007    2006    2007    2006 
  Nettoutbytte for ordinære                         
   aksjonærer, som                           
   rapportert          (29,6) $   (6,7) $  (60,3) $  (8,8) $
  Urealiserbare (gevinst)                          
   tap på derivater                        
   (netto av 50 % skatt)     23,9    (8,7)    44,6   (17,3)
  Valutainnvirkning på                          
   utsatt skatt         (3,1)    3,9     4,8    4,8 
                                     
  Netto inntekt (tap) som                         
   justert            (8,8) $  (11,5) $  (10,9) $  (21,3) $ 
                                     
  Vektet gjennomsnittstall                       
   på ordinære utestående                            
   aksjer - vanlige og                        
   utvannede          126,5    107,7    123,1    86,6 
                                     
  Inntekt per aksje, som                        
   justert           (0,07) $  (0,11) $  (0,09) $  (0,25) $
                                     
  Netto tap for ordinære                          
   aksjonærer, som                           
   rapportert          (29,6) $   (6,7) $  (60,3) $  (8,8) $
  Urealiserbare (gevinst)                          
   tap på derivater       47,8    (17,4)    89,1   (34,5)
  Netto renteutgifter      4,6     3,9    16,4    5,7 
  Avskrivninger, forringelse                       
   og amortisering        20,7    12,3    76,9    20,2 
  Forringelse av olje og                         
   gasseiendommer          -      -      -    0,8 
  Utgifter på inntektsskatt                          
   (fordel)           (11,0)    16,5    (9,2)   23,9 
  Utbytte på                            
   preferanseaksjer        2,7     1,9    11,2    1,9 
                                     
  Justert EBITAD         35,2 $   10,5 $   124,1 $   9,2 $
                                     
  Netto tap           (26,9) $   (4,9) $  (49,1) $  (6,8) $
                                     
  Avskrivninger, forringelse                       
   og amortisering        20,7    12,3    76,9    20,2 
  Forringelse av olje og                         
   gasseiendommer          -      -      -    0,8 
  Utgifter på utsatt skatt                         
   (fordel)           (11,5)    10,2    (12,9)   13,0 
  Urealiserbare (gevinst)                        
   tap på råvarederivater    47,8    (17,4)    89,1   (34,5)
  Amortisering av ikke-kontant                       
   kompensasjon          1,0     2,4     5,0    11,6 
  Annet              2,5     6,0     4,0    6,4 
                                     
  Tilgjengelig kontantstrøm   33,6 $    8,6 $   113,0 $   10,7 $

Tilgjengelig kontantstrøm er lik kontantstrøm fra driftsvirksomhet før forandringer i driftseiendeler og -gjeld.

Nettside: http://www.endeavourcorp.com

KILDE Endeavour International Corporation