Endeavour kunngjør rekordstore inntekter og kontantstrøm

08 Aug, 2008, 01:27 BST Fra Endeavour International Corporation

HOUSTON, August 8 /PRNewswire/ --

Endeavour International Corporation (Amex: END) (LSE: ENDV) kunngjorde i dag en tilgjengelig kontantstrøm i andre kvartal 2008 på 38,6 millioner USD, opp dobbelt fra 17,8 millioner USD i andre kvartal 2007 og opp sekvensielt fra 36,3 millioner USD i første kvartal. Inntektene for andre kvartal, styrket av høye salgsvolum på 10 222 boepd, er opp 273 prosent til 86,3 millioner USD sammenlignet med 31,6 millioner USD i samme periode i 2007 og 61,3 millioner USD i første kvartal 2008. Justert nettoinntekt for kvartalet var 3 millioner USD, eller 0,02 USD per aksje, sammenlignet med et justert netto tap på 3,5 millioner USD eller 0,03 USD per aksje i andre kvartal i fjor. Justert inntjening før renter, skatt, avskriving og amortisering (justert EBITDA) økte til 52,5 millioner USD i andre kvartal i år, opp fra 19,4 millioner i andre kvartal for et år siden og 42,6 millioner USD fra første periode i 2008.

"Sterke drifts- og finansprestasjoner dette kvartalet genererte en tilgjengelig kontantstrøm stor nok til å finansiere et aktivt lete- og produksjonsprogram, samtidig som gjelden vår reduseres med 15 millioner USD," sa William L. Transier, styreformann, administrerende direktør og president. "Endeavours solide produksjon og kontantstrøm er en konkurransemessig fordel blant selskaper som tvinges inn på urolige kapitalmarkeder for å kunne finansiere vekstaktiviteter."

Basert på GAAP (amerikanske regnskapsregler) rapporterte selskapet et nettotap for ordinaere aksjonaerer i andre kvartal 2008 på 66,7 millioner USD eller 0,52 USD per aksje, sammenlignet med et nettotap på 13 millioner USD eller 0,11 USD per aksje i tilsvarende kvartal i fjor.

Høydepunkter for de første seks månedene i år inkluderer:

Naturgassfunn og vellykket prøveboring i Norge - Selskapets første brønn i letekampanjen for 2008 resulterte i funn av naturgass på Galtvort-feltet på produksjonslisens 348 i den norske Nordsjøen. Et sideboret hull bekreftet funnet da en gasskolonne i midtre til lavere jurareservoarbergarter ble oppdaget. Geologiske analyser av dataene pågår enda. Endeavour Energy Norge AS har en andel på 2,5 prosent i produksjonslisens 348.

Norsk leteboring i gang - To letebrønner borer akkurat nå på den norske kontinentalsokkelen. Noatun C, et prospekt på blokk 6407/7 nord for Njord-feltet, naermer seg sitt objektive juraformasjonsmål og resultater forventes sent i august. Endeavour har en andel på 2,5 prosent i denne blokken. Brage Nord, et letemål i blokk 31/4, begynte boring for å teste to juraformasjonsreservoarer i midten av juli fra Brage-plattformen. Selskapet har en andel på 4,4 prosent i denne blokken.

Deltakelse i den tjuefemte offshore lisensrunden for olje og gass - Endeavour leverte inn søknader i den mest omfattende lisensrunden så langt, med rekordstore 2 297 blokker eller delblokker i havet rundt Storbritannia tilgjengelig for leting. Selskapet søkte om 10 hele eller delvise blokker, de fleste av dem innenfor fokusområdene deres. Resultatene av runden forventes å bli kunngjort i slutten av året.

Nådde produksjonsmilepael - Alba-feltet i blokk 16/26 i den sentrale Nordsjøen produserte oljefat nummer 350 millioner i april. Dette feltet er på vei til å produsere mer enn 500 millioner fat ved hjelp av teknologi og forbedret infrastruktur. Endeavour har en andel på 2,25 prosent i feltet.

Veiledningen til beregninger for 2008 forblir uforandret

Tabellen under presenterer beregninger for selskapets driftsstatistikk for hele året frem til 31. desember 2008.

  
      (Alle beløp er i USD med mindre annet er indikert.)

  Forventet gjennomsnittlig produksjon (A)    
   Daglig produksjon (boepd)   8 600   til    9 000 
   
  Differanser (B)            
   Olje ($/bbl)         $(4,00)  til   $(5,00) 
   Gass ($/mcf)         $(0,30)  til   $(0,40) 
   
  Gassprosent av total        50%  til     55% 
  Lease driftskostnader
   (per fat)           $14,00   til   $15,00 

  (A) Faktiske resultater kan avvike vesentlig fra disse beregningene.

  (B) Med tanke på beregningene er antakelser om prisdifferanser basert på
    plassering, kvalitet og andre faktorer, ekskludert effektene av
    derivative finansobjekter. Gassprisdifferanser er oppført som 
    overkurs (rabatt) fra National Balancing Point-prisgivning og 
    oljeprisdifferanser er oppført som overkurs (rabatter) fra Dated 
    Brent-prisgivning.

Konferansesamtale og nettsending om inntekter tirsdag 5. august 2008 kl. 9:00 A.M. CDT (10:00 EDT)(3:00 P.M. Storbritannia)(21.00 norsk tid)

Endeavour vil holde en konferansesamtale og nettsending i morgen for å diskutere finans- og driftsresultatene for andre kvartal 2008 kl. 9:00 a.m. Central Daylight Time, kl. 3:00 p.m. i Storbritannia. For å delta og spørre spørsmål under konferansesamtalen, ring telefonnummeret fra landet du befinner deg i og tast inn kode 4533858. Gratisnummeret er +1-888-599-8658 i USA, 0-800-051-7166 i Storbritannia og 800-191-83 i Norge. Andre internasjonale innringere bør ringe +1-913-981-5589 (ikke gratis). Gå til Endeavours hjemmeside, http://www.endeavourcorp.com, for å høre på konferansen live via internett.

Endeavour International Corporation er et selskap som både leter etter og produserer olje og gass, og de fokuserer på ervervelse, leting og utvikling av energireserver i Nordsjøen. For mer informasjon, gå til http://www.endeavourcorp.com.

Denne pressemeldingen inkluderer "fremadskuende uttalelser" innenfor betydningen av Section 27A i Securities Act fra 1933 og Section 21E i Securities Exchange Act fra 1934. Fremadskuende uttalelser gir selskapet oppdaterte forventninger eller prognoser for fremtidige hendelser. De inkluderer forventet olje- og naturgassproduksjon og fremtidige kostnader, prognoser angående fremtidige olje- og naturgasspriser, og uttalelser angående forventet forretningsstrategi og andre planer og mål for fremtidige operasjoner. Selskapet advarer mot at det blir lagt for stor vekt på disse fremadskuende uttalelsene og påpeker at de kun gjelder for datoen for denne pressemeldingen. Selskapet tar ikke noe ansvar for å oppdatere denne informasjonen.

Faktorer som vil kunne forårsake at faktiske resultater skiller seg fra forventede resultater er beskrevet i "Risks related to the company's Business" under "Risk Factors" i punkt 1A av selskapets årsrapport på Skjema 10-K. Disse risikofaktorene inkluderer blant annet selskapets evne til å erstatte reserver og opprettholde produksjonen; gjeldsnivå; kapitaltilgjengelighet på økonomisk basis for å dekke erstatningskostnader; usikkerhet angående evaluering av olje- og naturgassreserver på tilegnet eiendom og eventuelle tilknyttede passiva; resultatløs prøveboring, og produksjonsavbrudd som vil kunne påvirke selskapets kontantstrøm.

For mer informasjon:

  
  Endeavour - Investor Relations
  Mike Kirksey +1-713-307-8700

  Tristone Capital - UK Broker
  Majid Shafiq +44-0-207-355-5800

  Pelhampr - Media
  Philip Dennis +44-0-207-743-6363
  Mark Antelme +44-0-203-178-6242           Endeavour International Corporation
        Sammenlignende forkortet konsolidert balanse
                (Ikke revidert)
                          30. juni 31. desember 
                           2008    2007 
                 Eiendeler 
  Omløpsmidler:                     
   Kontant og kontantekvivalenter         $29 379  $16 440 
   Kontanter i depositum              22 000   22 000 
   Utestående fordringer              39 502   33 291 
   Forhåndsbetalte og andre omløpsaktiva      75 083   46 516 
    Sum omløpsmidler               165 964  118 247 
   
  Eiendom og utstyr, netto             320 981  335 023 
  Goodwill                     284 549  283 324 
  Andre eiendeler                  8 909   11 029 
    Totale eiendeler              $780 403  $747 623 
   
         Passiva og aksjonaerenes egenkapital 
  Kortsiktig gjeld:                   
   Leverandørgjeld                $24 286  $31 036 
   Påløpte utgifter og annet           116 711   50 013 
    Sum kortsiktig gjeld             140 997   81 049 
   
  Langsiktig gjeld                 238 969  266 250 
  Utsatte skatter                 107 617  135 552 
  Annen gjeld                   182 321   69 623 
    Sum gjeld                  669 904  552 474 
   
  Forpliktelser og betingede utfall              
   
  Serie C konvertible preferanseaksjer       125 000  125 000 
   
  Aksjonaerenes egenkapital            (14 501)  70 149 
   
  Sum gjeld og aksjonaerenes egenkapital     $780 403  $747 623 
  

           Endeavour International Corporation
    Sammenlignende forkortede konsoliderte regnskapstall for 
               driftsvirksomhet
               (Ikke revidert)
        (Beløp i tusener, bortsett fra data per aksje)

                 Tre måneder     Seks måneder 
                slutt 30. juni    slutt 30. juni 
                2008   2007     2008   2007 
  Inntekter         $86 342  $31 621  $147 596  $74 411 
   
  Driftskostnader:      
    Driftsutgifter     13 969   9 728   23 988   20 438 
    Avskrivninger, 
     forringelse og 
     amortisering     23 720  15 247   45 123   34 461 
    Generelt og 
     administrativt     4 836   5 160   9 587   10 527 
   Totale utgifter     42 525  30 135   78 698   65 426 
   
  Inntekt (tap) fra 
   drift           43 817   1 486   68 898   8 985 
   
  Andre inntekter (utgifter):    
    Derivativer:        
     Realiserbare 
      gevinster (tap)  (14 494)  3 943  (17 644)  15 015 
     Urealiserbare tap (130 686) (12 612) (160 328)  (28 308) 
    Renteinntekter      325    582    691   1 186 
    Renteutgifter     (5 330)  (4 155)  (13 536)  (8 928) 
    Annet          (520)  (1 321)  (1 291)  (1 880) 
   
  Sum annen inntekt    (150 705) (13 536) (192 108)  (22 915) 
   
  Tap før inntekstskatt  (106 888) (12 077) (123 210)  (13 930) 
  Utbytte på 
   inntektsskatt      (42 864)  (1 873)  (42 394)   (582) 
   
  Netto tap         (64 024) (10 204)  (80 816)  (13 348) 
  Utbytte preferanseaksjer  2 709   2 844   5 405   5 688 
   
  Netto tap ordinaere 
   aksjonaerer       $(66 733) $(13 048) $(86 221) $(19 036) 
   
   
   Netto tap per ordinaere 
    aksje - vanlig og 
    utvannet:        $(0,52)  $(0,11)  $(0,68)  $(0,16) 
   
  Vektet gjennomsnittstall for   
    ordinaere utestående 
    aksjer - vanlig og 
    utvannet:       127 626  123 661  127 581  121 133 
  
           Endeavour International Corporation
    Sammenlignende forkortet konsolidert regnskap for kontantstrøm
             (Beløp i tusen)

                        Seks måneder slutt 30. juni
                          2008    2007
  Kontantstrøm fra driftsaktiviteter:
    Netto tap                  $(80 816) $(13 348)
    Justeringer for overensstemmelse mellom 
     netto tap og netto kontanter fra 
     driftsaktiviteter:
     Avskrivninger, forringelse og amortisering 45 123   34 461
     Utbytte utsatt skatt            (58 277)   (940)
     Urealiserbart tap på derivater       160 328   28 308
     Amortisering av ikke-kontant kompensasjon  1 196   2 735
     Annet                    7 372    933
     Endringer i driftseiendeler og gjeld    (2 972)  26 264
    Nettokontanter fra driftsaktiviteter     71 954   78 413

  Kontantstrøm fra investeringsvirksomhet:
    Kapitalkostnader               (32 168)  (41 707)
    Fall i bundne kontanter              -  (20 133)
  Netto kontanter brukt i investeringsvirksomhet  (32 168)  (61 840)

  Kontantstrøm fra finansieringsvirksomhet:
    Netto tilbakebetaling av lån         (17 000)  (33 000)
    Utbetalt utbytte               (5 313)     -
    Betalte finansieringsutgifter         (4 282)     -
    Annen finansiering               (252)   (157)
  Netto kontanter brukt i investeringsvirksomhet  (26 847)  (33 157)

  Netto økning (nedgang) i kontanter og 
   kontantekvivalenter               12 939   16 584
  Virkning av endringer i utenlandsk 
   valuta på kontanter                  -   2 617
  Kontant og kontantekvivalenter, 
   starten på periode                16 440   39 814
  Kontant og kontantekvivalenter, 
   slutten på periode               $29 379  $25 847
  

  
           Endeavour International Corporation
             Sammenlignende driftsstatistikk
                 (Ikke revidert) 
   
                Tre måneder slutt  Seks måneder slutt 
                   30. juni        30. juni 
                2008    2007    2008    2007 
  Salgvolum:         
   Salg av olje og 
    kondensat (Mbbl):      
    Storbritannia      332    224     598     621 
    Norge          246    124     342     255 
    Totalt          578    348     940     876 
   
   Salg av gass (MMcf):      
    Storbritannia     1 644   2 091    3 679    4 351 
    Norge          467     55    1 065     109 
    Totalt         2 111   2 146    4 744    4 460 
   
   Totalt salg (MBOE):     
    Storbritannia      606    573    1 211    1 346 
    Norge          324    133     520     273 
   Totalt           930    706    1 731    1 619 
   BOE per dag       10 222   7 758    9 509    8 946 
   
  Fysisk produksjonsvolum:  
   Total produksjon(MBOE):   
    Storbritannia     6 123   7 478    6 678    7 840 
    Norge         2 791   1 569    2 843    1 515 
    Totalt         8 914   9 047    9 521    9 355 
   
  Realiserbare salgspriser:     
   Olje og kondensatpris 
    ($ per Bbl):   
    Før råvarederivater $105,45   $65,34   $99,44    $58,23 
    Virkning av 
     råvarederivater   $(20,57)   $0,25   $(19,42)    $3,69 
    Realiserbare priser 
     inkludert
     råvarederivater   $84,88   $65,59   $80,02    $61,92 
   
   Gasspris ($ per Mcf):    
    Før råvarederivater  $12,01   $4,13   $11,41    $5,25 
    Virkning av 
     råvarederivater   $(1,23)   $1,80    $0,13    $2,64 
    Realiserbare priser 
     inkludert  
     råvarederivater   $10,78   $5,93   $11,54    $7,89 
   
   Tilsvarende oljepris
    ($ per BOE):     
    Før råvarederivater  $92,82   $44,79   $85,29    $45,95 
    Virkning av 
     råvarederivater   $(15,58)   $5,59   $(10,20)    $9,27 
    Realiserbare priser  
     inkludert 
     råvarederivater   $77,24   $50,38   $75,09    $55,22 
  
           Endeavour International Corporation
           Forening av GAAP- og ikke-GAAP-målestokker
                 (Ikke revidert)
          (Beløp i tusener, bortsett fra data per aksje)

Som påkrevd under Regulering G i Securities Exchange Act of 1934 (amerikansk verdipapirlovgivning), presenter vi under en forening av netto inntekt (tap) til følgende ikke-GAAP økonomiske målestokker: netto inntekt som justert, justert EBITDA og tilgjengelig kontantstrøm. Selskapet bruker disse ikke-GAAP målestokkene som viktige målestokker for styringen av selskapet og for å demonstrere selskapets evne til å finansiere kapitalutgifter og betjene gjeld internt. Disse ikke-GAAP målestokkene er nyttige i sammenligning av lete- og produksjonsselskaper innenfor olje- og gassektoren da de utelukker ikke-driftsmessige svingninger i eiendeler og gjeld.

  
                Tre måneder    Seks måneder 
                slutt 30. juni   slutt 30. juni 
               2008   2007    2008    2007 
  Netto tap        $(64 024) $(10 204) $(80 816) $(13 348) 
   
   Avskrivninger, 
    forringelse og 
    amortisering      23 720  15 247  45 123   34 461 
   Utgifter utsatt skatt  (55 133)  (1 201) (58 277)   (940) 
   Urealiserbare tap 
    på derivate 
    instrumenter      130 686  12 612  160 328   28 308 
   Amortisering av 
    ikke-kontant 
    kompensasjon        652    851   1196    2735 
   Amortisering av 
    lånekostander og 
    rabatt          1 423    413   4 579    840 
   Ikke-kontant 
    renteutgift       1 174     -   2 044     - 
    Annet           117    79    750     93 
  Tilgjengelig 
   Kontantstrøm (1)     $38 615  $17 797  $74 927  $52 149 
   
  Netto tap for 
   ordinaere aksjonaerer, 
   som rapportert     $(66 733) $(13 049) $(86 220) $(19 036) 
  Urealiserbare tap på 
   derivater (2)       69 626   6 306  84 234   14 154 
  Valutainnvirkning på 
   utsatt skatt         81   3 225   2 722   4 462 
  Netto inntekt (tap),
   som justert        $2 974  $(3 518)   $736   $(420) 
   
  Vektet gjennomsnittstall 
   på ordinaere utestående 
   aksjer - vanlige og 
   utvannet         127 626  123 661  127 581  121 133 
  Inntekt per aksje, 
   Som justert        $0,02  $(0,03)  $0,01   $(0,00) 
   
  Netto tap for 
   ordinaere aksjonaerer, 
   som rapportert     $(66 733) $(13 049) $(86 220) $(19 036) 
   
  Urealiserbare tap på 
   derivater        130 686  12 612  160 328   28 308 
  Netto renteutgifter     5 004   3 574  12 845   7 742 
  Avskrivninger,  
   forringelse og 
   amortisering       23 720  15 247  45 123   34 461 
  Utbytte på inntekstsskatt (42 864)  (1873) (42 394)   (582) 
  Utbytte på 
   preferanseaksjer      2 709   2 844   5 404   5 688 
   
  Justert EBITAD      $52 522  $19 355  $95 086  $56 581 


  (1) Tilgjengelig kontantstrøm er lik kontantstrøm fra driftsaktiviteter
    før forandringer i driftseiendeler og -gjeld.
  (2) Netto skatteutbytte på henholdsvis $61 060, $6 306, $76 094 og 
    $14 154.

Nettside: http://www.endeavourcorp.com

KILDE Endeavour International Corporation