Endeavour kunngjør resultatene for første kvartal 2007

10 Mai, 2007, 22:26 BST Fra Endeavour International Corporation

HOUSTON, May 10 /PRNewswire/ --

Endeavour International Corporation (Amex: END) har idag kunngjort finansielle resultater og driftsresultater for første kvartal 2007 som innebaerer en økning på 500 prosent i utbytte og en økning på 600 prosent i produksjonen av olje og gass. Den bedrede ytelsen gjenspeiler effekten av et helt kvartals drift på nylig ervervet eiendom i Storbritannia.

"Resultatene dette kvartalet gjenspeiler den positive effekten av vårt oppkjøp av produksjonsinteresser i Storbritannia sent i 2006," sa William L. Transier, styreformann, administrerende direktør og president. "I det første hele kvartalet etter kjøpet har dette aktivum overgått de første estimatene vi hadde og har generert en kontantstrøm som vi legger inn i leting og utviklings-aktiviteter."

Uten effekten av urealiserte tap på USD 15,7 millioner relatert til eeendringen i en riktig markedsverdi på kontrakter for olje og gassderivater, ville inntektene ha vaert USD 1,9 millioner, dvs. USD 0,02 pr. utvannet aksje. Faktisk tap i perioden var USD 6,0 millioner elelr USD 0,05 pr. utvannet aksje, sammenlignet med et tap på USD 6,9 millioner eller USD 0,09 pr. utvannet aksje i samme kvartal ifjor. Utbytte i første kvartal 2007 var USD 42,8 millioner, sammenlignet med USD 8,5 millioner for samme periode i 2006. Salg av olje og gass var i dette kvartalet 913 000 (BOE) til en gjennomsnittlig realisert pris på USD 58,97 pr. BOE.

Høydepunkter i kvartalet var blant annet:

Det første hele kvartal med produksjon etter oppkjøpet av interesser i Storbritannia - Endeavour oppnådde en betydning posisjon i mange produkjsfelt for olje og gass i det sentrale Nordsjøområdet ved slutten av 2006. Kombinert med produksjonen på norske felt, hadde selskapet et salg på omkring 10 000 fat oljeekvivalens pr. dag (BOEPD) i løpet av første kvartal 2007, sammenlignet med 1 700 BOEPD for samme periode i 2006.

Boringen av fire brønner planlegges som en del av den pågående letekampanjen - Gjeldende planer for 2007 tilsier at selskapet vil delta i boring av tre brønner i den britiske sektoren av Nordsjøen og en brønn på den norske kontinentalsokkelen.

  
  - Balgownie prospektet, Blokk 30/23b - Senere denne uken skal Endeavour
   starte opp broingsoperasjoner for Balgownie-prospektet på Blokk 30/23b
   i regionen Central Graben, som vil testet et mål i Fulmar sand. 
   Selskapet vil vaere operatør og har en 45 prosents eierandel i lisensen 
   etter forvaltningsmessig godkjenning av en avtale med Atlantic 
   Petroleum om driftsutsetting av en 15 prosents eierandel. Brønnen blir 
   den første av to brønner som selskapet skal bore i år med 
   oppjekkingsriggen GlobalSantaFe Galaxy II.
  - Emu-prospektet, Blokk 48/1a - Denne brønnen skal etter planen begynne
   boringen i Southern Gas Basin med Galaxy II ut på sommeren, og skal 
   teste et mål i Leman sandsten. Endeavour skal vaere operatør for 
   brønnen med en 25 prosents arbeidsandel i lisensen.
  - NW Flan-prospektet, Njårdfeltet - Endeavour skal delta i boringen av en
   letebrønn i Norge i løpet av tredje kvartal. Selskapet har en 2,5 
   prosents arbeidsandel i NW Flank-prospektet på Haltenbanken som skal 
   teste ut det midlere til lavere Jura-snittet i to vridde blokker.
  - Acer, Blokk 16/18b - Acer-prospektet i det Sørlige Viking
   Graben-området i Nordsjøen er tettet igjen og forlatt. Prospektet 
   testet et sansteinsmål i Øvre Jura syd for Brae og Miller-feltene. 
   Endeavour har en fem prosents eierandel i brønnen.

Forpliktet til å bore den første testbrønnen på Columbus - Endeavour og partnere har forpliktet seg til å bore den første testbrønnen på Columbus-oppdagelsen på Blokk 23/16f i det sentrale Nordsjøområdet i tredje kvartal. SEDCO 704 halvnedsenkbar rigg er kontraktert for å bore en brønn nord for oppdagelsen.

Sluttfasen av utviklingen i Enrich-feltet på Blokk 16/13a - Det forventes at det settes i gang produksjon senere i mai på Enrich-feltet på medianen mellom Storbritannia og Norge. Endeavour forventer innledningsvis en nettoproduksjon på 1 000 BOEPD. Selskapet har en eierandel på åtte prosent i feltet.

Telefonkonferanse om inntjening imorgen, onsdag 9 mai kl. 9:00 A.M. CDST (10:00 A.M. EDST)

Endeavour avholder en telefonkonferanse for analytikere i morgen onsdag 9 mai, 2007 kl 09:00 CDT (10:00 EDT) for å gjennomgå resultatstallene for inntjening i første kvartal 2007. For å delta og stille spørsmål under telefonkonferansen kan du ringe +1-877-704-5379 (U.S., toll-free) eller +1-913-312-1293 (resten av verden), med inngangskode: 6984086. For å lytte til den direkte sendingen på audio webcast over internett, kan du gå inn på Endeavours nettsted på internett: http://www.endeavourcorp.com .

Sendingen vil også kunne høres fra kl 12:00 CDT 9 mai til og med kl 12:00 CDT 16 mai ved å ringe gratisnummeret +1-888-203-1112 (USA) eller +1-719-719-457-0820 (resten av verden), inngangskode: 6984086.

Endeavour International Corporation er et internasjonalt lete- og produksjonsselskap innenfor olje og gass, som fokuserer på oppkjøp, leting og utvikling av energireserver i Nordsjøen. For ytterligere informasjon, besøk http://www.endeavourcorp.com .

Visse uttalelser i denne pressemeldingen må anses som "fremadskuende" uttalelser i verdipapirlovgivningens forstand. Disse uttalelsene gjelder kun for den dagen de fremsettes. Slike uttalelser er betinget av antakelser, risiko og usikkerhet. Faktiske resultater eller begivenheter vil kunne variere betydelig.

  
            Endeavour International Corporation
         Sammenlignende sammenfattede driftsuttalelser
         (Beløp i tusen USD  Bortsett fra data pr. aksje)

      (all valuta er oppgit i USD, med mindre noe annet er oppgitt)

                        Tre måneder Til og med 31 mars 
                             2007     2006 
   
  Inntekter                     $42 790    $8 476 
   
  Driftskostnader:                   
   Driftsutgifter                  10 711     2 145 
   Avskrivninger, forringelse og amortisering    19 213     2 296 
   Forringelse av olje- og gasseiendeler        ---      849 
   Generelt og administrativt             5 367     5 451 
   
  Totale utgifter                   35 291    10 741 
   
  Inntekt (Tap) fra drift               7 499    (2 265) 
   
  Andre inntekter (utgifter):                 
   Råvarederivater:                  
    Realiserte gevinster              11 072      --- 
    Urealisert tap                 (15 696)     --- 
   Renteinntekter                    604      621 
   Renteutgifter                   (4 773)    (1 163) 
   Annet                        (559)     (249) 
   
  Totalt Annet Utgift                 (9 352)     (791) 
    
  Tap før inntektsskatt                (1 853)    (3 056) 
  Inntektsskatt Utgift                 1 290     3 843 
   
  Nettotap                      (3 143)    (6 899) 
  Utbytte referanseaksjer               2 844      39 
   
  Nettotap for ordinaere aksjebesittere       $(5 987)   $(6 938) 
   
  Tap pr. ordinaer aksje, grunnleggende og utvannet  $(0,05)    $(0,09) 
   
  Vektet gjennomsnittstall for ordinaere 
   aksjer utestående, grunnleggende og utvannede   120 304    78 334 


  
            Endeavour International Corporation
        Sammenlignende sammensatt konsolidert balanseregnskap
               (Beløp i tusen USD)

                           31. mars, 31. desember, 
                             2007     2006 
              Aktiva 
  Omløpsmidler:                     
   Kontanter og kontantekvivalenter        $23 157    $39 814 
   Kontanter i depositum              21 963     1 867 
   Utestående fordringer              35 583     61 104 
   Forhåndsbetalte og andre omløpsaktiva      18 450     25 783 
    Totalt Omløpsmidler              99 153    128 568 
   
  Eiendom og utstyr netto              314 460    319 315 
  Goodwill                     291 752    291 752 
  Andre aktiva                    25 341     34 835 
   
    Totalt aktiva                $730 706    $774 470 
   
         Passiva og egenkapital i aksjeselskapet 
  Løpende forpliktelser:                   
   Kreditorer                   $30 779    $36 928 
   Løpende gjeld                    ---     2 410 
   Påløpte kostnader og annet            34 222     41 799 
    Totalt løpende forpliktelser          65 001     81 137 
   
  Langsiktig gjeld                 276 250    303 840 
  Utsatte skatter                  115 389    115 155 
  Andre forpliktelser                35 093     32 510 
    Totalt forpliktelser             491 733    532 642 
   
  Forpliktelser og betingede utfall              
   
  Serie C Konvertible preferanseaksjer       124 585    125 000 
   
  Egenkapital i aksjeselskapet           114 388    116 828 
   
  Totale forpliktelser og egenkapital i 
   aksjeselskapet                 $730 706    $774 470 
  
            Endeavour International Corporation
       Komparativt sammensatt konsolidert regnskap for kontantstrøm 
               (Beløp i tusen USD)

                        Tre måneder Til og med 31 mars 
                            2007      2006 
  Kontantstrøm fra drift:          
   Nettotap                     $(3 143)   $(6 899) 
   Justeringer for å bringe overensstemmelse mellom 
    nettotap og nettokontanter brukt i 
    driftsaktiviteter:                       
    Avskrivninger, forringelse og amortisering    19 213    2 296 
    Forringelse av olje- og gasseiendeler        ---     849 
    Kostnader (fordel) utsatt skatt           261    3 031 
    Urealisert gevinst på råvarederivater      15 696     --- 
    Amortisering av ikke-kontant kompensasjon     1 884    2 832 
    Annet                        442     172 
    Endringer i aktiva og passiva:            
     Fall i fordringer               25 427     263 
     Økning (fall) i andre løpende aktiva      2 829     (909) 
     Fall i kortsiktig gjeld og 
      periodiserte kostnader            (16 298)   (15 058) 
  Nettokontanter besørget av (brukt i)
   driftsaktiviteter Aktiviteter            46 311   (13 423) 
   
  Kontantstrøm fra investeringsvirksomhet:          
   Kapitalkostnader                 (13 480)   (10 299) 
   (Økning) fall i kontanter i depositum       (20 096)    2 873 
  Netto kontanter brukt i investeringsaktiviteter   (33 576)   (7 426) 
   
  Kontantstrøm fra finansieringsvirksomhet:          
   Nedbetaling av lån                (30,000)     --- 
   Annen finansiering                  (110)     --- 
  Netto kontanter besørget av finansaktiviteter    (30 110)     --- 
   
  Nettoreduksjon i kontanter og kontantekvivalenter  (17 375)   (20 849) 
  Virkning av endringer i utenlandsk valuta på
   kontanter                       718    1 079 
  Kontanter og kontantekvivalenter, 
   Begynnelsen av perioden               39 814    76 127 
   
  Kontanter og kontantekvivalenter, 
   Slutten av perioden                $23 157   $56 357 


  
            Endeavour International Corporation
               Driftsstatistikk

                          Kvartal avsluttet 31 mars 
                            2007      2006 
  Produksjon:                       
  Salg av olje og kondensat (Mbbl):             
   Storbritannia                   397      --- 
   Norge                       131      144 
   Ialt                        528      144 
 
  Salg av gass (MMcf):                    
   Storbritannia                  2 259      --- 
   Norge                        54       54 
   Ialt                       2 313       54 
  
  Salg i alt (MBOE):                   
   Storbritannia                   773      --- 
   Norge                       140      153 
   Ialt                        913      153 

  Realiserte priser:                     
  PRise olje og kondensat ($ pr. bbl):          
   Før råvarederivater               $53,54     $61,93 
   Virkningen av råvarederivater          $5,96     $(7,67) 
   Realiserte priser inkludert råvare 
    derivater                   $59,50     $54,26 

  Gasspris ($ per Mcf):                  
   Før råvarederivater               $6,28     $12,14 
   Virkningen av råvarederivater          $3,43      $--- 
   Realiserte priser inkludert råvare 
    derivater                    $9,71     $12,14 

  Ekvivalent oljepris ($ per BOE):            
   Før råvarederivater               $46,85     $62,58 
   Virkningen av råvarederivater          $12,12     $(6,86) 
   Realiserte priser inkludert råvare 
    derivater                   $58,97     $55,72

Nettsted: http://www.endeavourcorp.com

KILDE Endeavour International Corporation