Endeavour kunngjør resultatene for tredje kvartal 2007

07 Nov, 2007, 23:24 GMT Fra Endeavour International Corporation

HOUSTON, November 7 /PRNewswire/ --

Endeavour International Corporation (Amex: END) har i dag lagt fram et resultat for tredje kvartal 2007 på 47,2 millioner USD sammenliknet med 31,6 millioner USD i annet kvartal av 2007. Inntjening før renter, skatter, avskriving og amortisering (EBITDA) har økt med 64 prosent eller 33,9 millioner USD i tredje kvartal av 2007 fra 20,7 millioner USD i andre kvartal. Tilgjengelig kontantstrøm var 27,2 millioner USD i tredje kvartal sammenliknet med 17,8 millioner USD i siste kvartal.

De økonomiske resultatene for de første ni månedene av 2007 viste et utbytte på 121,6 millioner USD sammenliknet med 22,8 millioner USD for samme periode av 2006. EBITDA økte fra et negativt resultat på 1,1 millioner USD i de første ni månedene av 2006 til 92,3 millioner USD i de første ni månedene av 2007. Tilgjengelig kontantstrøm var på 79,4 millioner USD i de første ni månedene tilsvarende 1,3 millioner USD for den samme perioden i 2006.

"I tredje kvartal har våre aktiva fortsatt å generere en sterk kontantstrømfra produksjonen av 9 700 fat oljeekvivalens per dag," sa William L. Transier, styreformann, administrerende direktør og president. "I løpet av de første tre kvartalene har vi redusert gjelden vår med 40 millioner USD samtidig som vi har brukt 63 millioner USD på utviklingen av våre produksjonsinteresser og letearbeidsprosjekter. Et viktig punkt er at det administrative teamet vårt nå er fullstendig på plass med tilsetningen av to svaert erfarne fagpersoner i løpet av kvartalet. Vi har nå teamet, driftsgrunnlaget og muligheten til å bringe selskapet vårt opp til neste nivå."

Basert på GAAP (amerikanske regnskapsregler), rapporterte selskapet et nettotap for ordinaere aksjonaerer for tredje kvartal av 2007 på 11,7 millioner USD eller 0,09 USD per utvannede aksje sammenliknet med inntjeningen av 15,2 millioner USD eller 0,17 USD per utvannet aksje for samme kvartal i 2006. Nettotap for tredje kvartal 2007 ville ha vaert på 0,6 millioner USD eller utjevning per aksje uten effekten av derivativ-transaksjoner og valutainnvirkning på balanseregnskapet.

Viktige begivenheter for andre halvdel av året inkluderer:

  
  -- Tilsetningen av to nye medlemmer i vårt administrative team -- I
    oktober ble John G. Williams utnevnt til administrerende visepresident 
    for prøveboring og J. Michael Kirksey ble utnevnt til administrerende 
    visepresident og finansdirektør.

  -- Store produksjonsvolum -- Olje og gassalg for kvartalet hadde et
    gjennomsnitt på 9,700 fat oljeekvivalens per dag, høyere enn 
    gjennomsnittet for annet kvartal, som var på 7,800 fat oljeekvivalens 
    per dag.

  -- Prøveboring av Columbus-oppdagelsen -- Prøveboringsoperasjoner
    fortsetter på Blokk 23/16f i britisk sektor av den sentrale Nordsjøen. 
    Brønnen befinner seg cirka tre kilometer nord for prøvebrønnen som ble 
    boret sent i 2006.

  -- Fortsatt boring i norsk del av Nordsjøen -- Prøveboringsaktiviteter er
    i gang på en prøveborings- og fremtidig produksjonsbrønn i den 
    nordvestlige Njord-flanken som ble oppdaget i 2000 i tilknytning til 
    Njordfeltet.

  -- Godkjenning av omreguleringen av interessen i to norske blokker
    --Endeavour påtok seg operatøransvar for PL 270 i løpet av kvartalet. 
    Selskapet virker nå som operatør og holder 65 prosent arbeidsinteresse 
    i PL 270 og PL 246 som omgir Blokk 35/3 på norsk kontinentalsektor.
    Som operatør har selskapet til hensikt å fremskynde letingen og
    utviklingen av Agat naturgassforekomstene og forfølge andre 
    prøveboringsmuligheter i disse to blokkene.

  -- Deltakelse i norsk APA 2007 lisensieringsrunde - Endeavour har for
    tredje år på rad deltatt i offshore lisensieringsrunden ledet av det 
    norske Olje- og energidepartementet. Industrideltakelsen var svaert 
    høy og resultater ventes tidlig i 2008.

Veiledningen for årskalkylene 2007 forblir uendret

Tabellen under presenterer beregninger for selskapets driftsstatistikk for hele året fram til 31. desember 2007, hvor Endeavour forventer en produksjon av 9 000 - 9 400 BOEPD for året. Dette gjenspeiler hele årets resultater med tilegnelsen av britiske produksjonsaktiva på slutten av 2006 og salg av produksjon fra Enoch-feltet. Gassproduksjon forventes å utgjøre 40 prosent av total produksjon. For de ni månedene fram til 30. september 2007 var produksjonsgjennomsnittet på 9 200 BOEPD.

  
  Forventet gjennomsnittlig produksjon (A)

   Daglig produksjon (boepd)            9 000 til 9 400   

   Differenser (B)
     Olje ($/bbl)                US$(4,25)  
     Gass ($/mcf)                US$(0,30)

   Gassprosent av total                40%
   Lease driftskostnader (per fat)         US$12-13   

  (A) Faktiske resultater kan avvike vesentlig fra disse anslagene.

  (B) For anslagene er antakelser om prisdifferanser basert på
    lokalisering, kvalitet og andre faktorer, ekskludert effektene av 
    derivative finansielle virksomheter. Gassprisdifferanser er gitt som 
    rabatt fra National Balancing Point prisgivning, og 
    oljeprisdifferanser er gitt som rabatter fra Dated Brent prisgivning.

Telefonkonferanse om inntjening i morgen, tirsdag 6. november klokka 10:00 A.M. EST (9:00 A.M. CST)

Endeavour avholder en telefonkonferanse for analytikere og webcast i morgen for å diskutere 2007 resultatene fra tredje kvartal og oppdatere driftsplanene for resten av året klokka 10:00 a.m. Eastern Standard Time. For å delta og stille spørsmål under konferansen, ring +1-888-220-8450 (U.S., avgiftsfritt) eller +1-913-981-5552 (resten av verden), inngangskode: 1786437. For å bare høre på den direkte sendingen på audio webcast via internett, se Endeavours hjemmeside på http://www.endeavourcorp.com. Et opptak vil vaere tilgengelig fra klokka 12:00 p.m. EST 6. november fram til klokka 12:00 p.m. EST 16. november, ved å ringe avgiftsfritt +1-888-203-1112 (U.S.A) eller +1-719-457-0820 (resten av verden), inngangskode: 1786437.

Endeavour International Corporation er et internasjonalt lete- og produksjonsselskap innenfor olje og gass som fokuserer på oppkjøp, leting og utvikling av energireservene i Nordsjøen. For ytterligere informasjon se http://www.endeavourcorp.com.

Denne pressemeldingen inneholder visse "fremadskuende" uttalelser i verdipapirlovgivningens forstand. "Fremadskuende" uttalelser gir selskapets gjeldende forventninger eller prognoser for fremtidige hendelser. De inkluderer forventet olje og naturgass-produksjon og framtidige kostnader, prognoser angående fremtidige olje- og naturgasspriser og uttalelser angående planlagt forretningsstrategi og andre planer og mål for framtidige operasjoner. Selskapet advarer mot at det blirlagt for stor vekt på disse framtidsvyene, og påpeker at de gjelder kun for datoen for denne pressemeldingen, og selskapet tar ikke noe ansvar for å oppdatere denne informasjonen.

Faktorer som vil kunne forårsake at faktiske resultater skiller seg fra forventede resultater er beskrevet i "Risks related to the company's Business" under "Risk Factors" i punkt 1A av selskapets årsrapport fra 2006 på Skjema 10-K arkivert den 15. mars 2007. Disse risikofaktorene inkluderer blant annet selskapets evne til å erstatte reserver og opprettholde produksjonen; gjeldsnivå;kapitaltilgjengelighet på økonomisk basis for å dekke erstatningskostnader; usikkerhet angående evaluering av olje og naturgassreserver av tilegnet eiendom og eventuelle tilknyttede passiva; resultatløs prøveboring; og produksjonsavbrudd som vil kunne påvirke selskapets kontantstrøm negativt.

  
           Endeavour International Corporation
       Sammenliknende sammensatt konsolidert balanseregnskap
             (Beløp i tusener)
      (All valuta er i USD, med mindre annet er spesifisert)

                         30. september  31. desember 
                            2007      2006  
                  Aktiva                 
  Omløpsmidler:                           
   Kontant og kontantekvivalenter         $15 757    $39 814 
   Kontanter i depositum              22 000     1 867 
   Utestående fordringer              22 431     61 104 
   Forhåndsbetalte og andre omløpsaktiva      42 711     25 783 
     Sum ompløpsmidler              102 899    128 568 
                                     
  Eiendom og utstyr, Netto             336 212    319 315 
  Goodwill                     291 752    291 752 
  Andre aktiva                    18 150     34 835 
     Totalt aktiva               $749 013    $774 470 
                                     
       Aksjeselskapets passiva og egenkapital          
  Kortsiktig gjeld:                         
   Leverandørgjeld                 $22 229    $36 928 
   Løpende gjeld                     -     2 410 
   Påløpte utgifter og annet            38 428     41 799 
     Sum kortsiktig gjeld             60 657     81 137 
                                     
  Langsiktig gjeld                 266 250    303 840 
  Utsatte skatter                  146 375    115 155 
  Andre forpliktelser                53 913     32 510 
     Sum forpliktelser              527 195    532 642 
                                     
  Forpliktelser og betingede utfall                    
                                     
  Serie C Konvertible preferanseaksjer       124 613    125 000 
                                     
  Aksjeselskapets egenkapital            97 205    116 828 
  Selskapets totale forpliktelser og
   egenkapital                   $749 013    $774 470                                
  
           Endeavour International Corporation
      Sammenliknende sammenfattende konsoliderte regnskapstall for 
              driftsvirksomhet
        (Beløp i tusener, bortsett fra data pr. aksje)

                     Tre måneder    Ni måneder  
                   slutt 30. september slutt 30. september 
                     2007   2006   2007   2006 
  Inntekter              $47 169  $6 726 $121 580  $22 847 
                                     
  Driftskostnader:                         
   Driftsutgifter           9 546  2 556  29 984   7 712 
   Avskrivninger, forringelse og 
    amortisering           21 728  3 374  56 189   7 901 
   Forringelse av olje og gass- 
    eiendeler               -    -     -    849 
   Generelt og administrativt     4 096  5 447  14 623  16 196 
   Totale utgifter           35 370  11 377  100 796  32 658 
                                     
  Driftsinntekter (tap)        11 799  (4 651)  20 784  (9 811)
                                     
  Andre inntekter (utgifter):                       
   Råvarederivater:                        
    Realisert gevinst          341    -  15 356     - 
    Urealisert gevinst (tap)    (13 032) 20 453  (41 340)  17 151 
   Renteinntekter            552   435   1 738   1 604 
   Renteutgifter           (4 676) (1 041) (13 604)  (3 384)
   Annet               (1 430)   621  (3 310)   (158)
                                     
  Sum annen inntekt (utgifter)    (18 245) 20 468  (41 160)  15 213 
                                     
  Avkastning (tap) før skatt      (6 446) 15 817  (20 376)  5 402 
  Inntektsskatt utgifter        2 395   553   1 812   7 386 
                                     
  Nettoavkastning (tap)        (8 841) 15 264  (22 188)  (1 984)
  Utbytte preferanseaksjer       2 840    39   8 529    118 

  Nettoavkastning (tap) 
    for ordinaere
    aksjonaerer          $(11 681) $15 225 $(30 717) $(2 102)

  Nettoavkastning (tap) per ordinaere aksje:

  Aksje                $(0,09)  $0,19  $(0,25)  $(0,03)
  Utvannet aksje            $(0,09)  $0,17  $(0,25)  $(0,03)

  Vektet gjennomsnittstall 
   for ordinaere

  utestående aksjer:
  Aksje                123 649  80 647  121 981  79 722
  Utvannet aksje           123 649  97 033  121 981  79 722
  
          Endeavour International Corporation
    Sammenliknende sammensatt konsolidert regnskap for kontantstrøm
             (Beløp i tusen USD)

                            Ni måneder avsluttet  
                             30. september 30,   
                             2007     2006 
  Kontantstrøm fra driftsaktiviteter:                
   Nettotap                     $(22 188)   $(1 984)
   Justeringer for overensstemmelse mellom 
    nettotap og nettokontanter brukt i            
    driftsaktiviteter:             
    Avskrivninger, forringelse og amortisering    56 189    7 901 
    Forringelse av olje- og gasseiendeler         -     849 
    Kostnader (fordel) utsatt skatt         (1 414)    2 016 
    Urealisert gevinst (tap) på råvarederivater   41 340   (17 151)
    Amortisering av ikke-kontant kompensasjon     3 973    9 179 
    Amortisering av lånekostnader           1 275     402 
    Annet                        187     101 
    Endringer i aktiva og passiva:          15 827   (10 710)
   Nettokontanter (brukt i) drifts- 
    aktiviteter                    95 189    (9 397)
                                     
  Kontantstrøm fra investeringsvirksomhet:                
   kapitalkostnader                 (63 325)   (30 520)
   Ervervelser, netto ervervede kontanter        -    (11 637)
   (Økning) fall i kontanter i depositum       (20 133)    3 650 
  Netto kontanter brukt i investeringsvirksomhet   (83 458)   (38 507)
                                     
  Kontantstrøm fra finansieringsvirksomhet:                
   Netto nedbetaling av lån             (40 000)      - 
   Aksjeutbytte                      -    3 210 
   Annet                        (157)      - 
  Netto kontanter (brukt i) finansierings-               
   aktiviteter                    (40 157)    3 210 
                                     
  Nettonedgang i kontanter og kontantekvivalenter   (28 426)   (44 694)
  Virkning av endringer i utenlandsk valuta på 
   kontanter                      4 369    1 110 
  Kontanter og kontantekvivalenter, 
   starten av perioden                 39 814    76 127 
                                     
  Kontanter og kontantekvivalenter, 
   slutten av perioden                $15 757   $32 543 
  
           Endeavour International Corporation
              Driftsstatistikk 

                    Tre måneder slutt Ni måneder slutt 
                      30. september    30. september  
                     2007   2006   2007   2006 
  Produksjon:                             
   Salg av olje og kondensat (Mbbl):                   
    Storbritannia           361     -    982     - 
    Norge               136    116    391    389 
    Totalt               497    116   1 373    389 
                                     
   Salg av gass (MMcf):                          
    Storbritannia          2 306     -   6 657     - 
    Norge                72    50    181    143 
    Totalt              2 378    50   6 838    143 
                                     
   Totalt salg (MBOE):                         
    Storbritannia           745     -   2 092     - 
    Norge               148    124    421    413 
    Totalt               893    124   2 513    413 
                                     
   BOE per dag            9 713   1 353   9 205   1 512 
                                     
                                     
  Realiserte priser:                           
   Olje og kondensatpris 
    ($ per Bbl):                              
    Før råvarederivater       $70,17  $69,24  $62,55  $66,56 
    Virkning av råvarederivater   $(3,24) $(14,21)  $1,18  $(11,14)
    Realiserte priser inkludert                      
    råvarederivater         $66,93  $55,03  $63,73  $55,42 
                                     
   Gasspris ($ per Mcf):                        
    Før varederivater        $5,16   $6,67   $5,22   $9,04 
    Virkning av råvarederivater   $0,82    $ -   $2,01    $ -   
    Realiserte priser inkludert                      
     råvarederivater         $5,98   $6,67   $7,23   $9,04 
                                     
   Ekvivalent oljepris ($ per BOE):                  
    Før råvarederivater       $52,79  $67,27  $48,38  $65,85 
    Virkning av råvarederivater   $0,38  $(13,25)  $6,11  $(10,50)
    Realiserte priser inkludert                      
     råvarederivater        $53,17  $54,02  $54,49  $55,35 


            Endeavour International Corporation
          Forening av GAAP- og Ikke-GAAP-målestokker

Som påkrevd under Regulering G i Securities Exchange Act of 1934 (amerikansk verdipapirlovgivning), presenter vi under en forening av nettoinntekt (tap) til følgende ikke-GAAP (GAAP = amerikanske nøkkelmål for styring av selskapet og for å vise selskapets evne til internt å finansiere kapitalutgifter og betjene gjeld. Disse ikke-GAAP-målestokkene er nyttige i sammenlikningen av lete- og produksjonsselskaper innen olje- og gassektoren da de utelukker ikke-driftsmessige svingninger i aktiva og passiva.

  
  (i millioner, unntatt per aksje)  Tre måneder slutt  Ni måneder slutt 
                  30. september 30. juni   30. september  
                     2007   2007    2007   2006 

  Nettoutbytte for ordinaere
  aksjonaerer, som rapportert    $(11,7)  $(13,0)  $(30,7)  $(2,1)

  Urealisert tap (gevinst) av råvare-                     
   derivater (netto av 50% skatt)    6,5    6,3    20,7   (8,6)
  Valutavirkning av utsatt skatt    3,5    3,2    7,9    0,8 
  Valutavirkning på andre faktorer   1,3    1,1    2,8   (0,3)
   Skattetrykk            (0,2)   (3,0)   (3,4)    - 
                                     
  Nettoinntekt som justert       (0,6)   (5,4)   (2,7)  (10,2)
                                     
  Netto renteutgifter          4,1    3,6    11,9    1,8 
  Avskrivning, forringelse og                     
   amortisering            21,7   15,2    56,2    7,9 
  Forringelse av olje og gasseiendeler  -     -     -    0,8 
  Kostnader inntekstskatt, justert                     
   for skattetrykk over         5,7    4,3    17,9   (2,0)
  Utbytte av preferanseaksjer      2,8    2,8    8,5    0,1 
  Andre utgifter            0,2    0,2    0,5    0,5 
                                     
  EBITDA               $33,9   $20,7   $92,3   $(1,1)
                                     
  Vektet gjennomsnittstall for                      
  ordinaere utestående 
   aksjer - aksje          123,6   123,7   122,0   79,7

  Utbytte per aksje, justert     $(0,00)  $(0,04)  $(0,02)  $(0,13)
                                     
  Nettotap              $(8,8)  $(10,2)  $(22,2)  $(2,0)
                                     
  Avskrivning, forringelse og                     
   amortisering            21,7   15,2    56,2    7,9 
  Forringelse av olje- og gass-                      
   eiendeler               -     -     -    0,8 
  Kostnader (fordel) utsatt skatt   (0,5)   (1,2)   (1,4)   2,0 
  Urealisert tap (gevinst)                      
   varederivater            13,0   12,6    41,3   (17,2)
  Amortisering av ikke-kontant                       
   kompensasjon             1,2    0,9    4,0    9,2 
  Amortisering av lånekostnader     0,4    0,4    1,3    0,4 
  Annet                 0,2    0,1    0,2    0,2 
                                     
  Tilgjengelig kontantstrøm      $27,2   $17,8   $79,4   $1,3 

  nettsted: http://www.endeavourcorp.com

KILDE Endeavour International Corporation