Endeavour offentliggjør økonomiske resultater og driftsresultater for første kvartal 2009

06 Mai, 2009, 00:02 BST Fra Endeavour International Corporation

HOUSTON, May 5 /PRNewswire/ --

Endeavour International Corporation (NYSE-Amex: END) (LSE: ENDV) rapporterte i dag om en fri kontantstrøm for første kvartal 2009 på US$23,4 millioner, avstemte inntekter før renter, skatt, nedskriving og avskriving (avstemt EBITDA) på US$17,9 millioner. I perioden var nettotap for vanlige aksjeeiere, inkludert forringelsen som skyldes fallende naturgasspriser på US$29,4 millioner, urealisert inntekt på derivater og valutapåvirkning på utsatt skatt, (nettotap, som avstemt) på US$2,2 millioner sammenlignet med et tap på US$4,7 millioner i samme kvartal i 2008.

"Første kvartal av 2009 har for oss vaert det beste i historien hva boreresultater angår, og av strategisk viktighet for firmaet," sa William L. Transier, styreleder, administrerende direktør og president. "Vellykkede prøvebrønner på våre felter Rochelle og Cygnus i Nordsjøen forbedret vår reservebase betydelig og vil fungere som grunnlag for en betydelig produksjonsvekst i de naermeste to årene. Salget av våre norske aktiva viser den ekte verdien innenfor Endeavour. Fortsettelsene og vår følgende kontantstrøm fra produksjonsaktiva vil gi den sikre økonomiske plattformen hvorfra vi kan fortsette våre vekststrategier i Storbritannia og USA."

Når det gjelder GAAP, var nettotap for vanlige aksjeeiere for første kvartal av 2009 på US$19,5 millioner eller US$0,15 per utvannet aksje sammenliknet med et tap på US$19,5 millioner eller US$0,15 per utvannet aksje i samme kvartal av 2008. Forringelsen registrert i første kvartal av 2009 kom først og fremst av et 50 prosents fall i Nordsjøgasspriser i løpet av perioden. I henhold til generelt aksepterte amerikanske regnskapsprinsipper kan ikke selskapets olje og gasstrategier tas i betraktning i gjeldende forringelsesberegninger, og hvis de hadde blitt brukt, ville de ha eliminert behovet for forringelse.

Høydepunkter for første kvartal er:

Salget av Endeavour Energy Norge AS for USD $150 millioner - Selskapet offentliggjorde tidlig i april at det hadde underskrevet en endelig avtale med Verbundnetz Gas AG, et tysk selskap, om å selge sitt norske datterselskap. Det foreslåtte salget vil medføre en betydelig mengde kapital som vil gjøre Endeavour i stand til å iverksette en rekke strategiske muligheter, inkludert fremskynding av utviklingen av boresuksessene i Storbritannia og aktivt forfølgelse av muligheter med kortere syklus og lavere kostnader i USA. Etter fordeling av US$68 millioner goodwill for solgt omsetningsaktiva forventer selskapet å oppnå en inntjening ved lukking på omtrent US$47 millioner. Transaksjonen forventes sluttført i slutten av mai.

Fortsatt vellykket prøveboring ved to av selskapets viktigste utviklingsfelt - Endeavour deltok i boringen av tre prøvebrønner i britisk sektor av Nordsjøen, noe som resulterte i en betydelig økning i det generelle potensialet til tidligere funn.

  
  - Cygnus - To prøvebrønner ble boret i Blokk 44/12a i det søndre
   gassbassenget løpet av første kvartal, og utgjorde en vellykket
   utvidelse av det produktive området av Cygnus-feltet til en andre og
   tredje forkastningsblokk. Selskapet antar at brutto drivbare reserver
   fra den østre delen av feltet alene kan vaere over 500 milliarder
   kubikkfot. Dette tallet er forventet å øke etter hvert som den fjerde
   og femte forkastningsblokkene bores og viser seg drivverdige. En
   revidert feltutviklingsplan for området ble forelagt Department of
   Energy and Climate Change (DECC) i mars, og viste et inndelt
   utviklingsscenario med produksjonsstart i fjerde kvartal av 2010.
   Endeavour har 12,5 prosent eierinteresse i Cygnus-området, fordelt over
   to britiske blokker, 44/11a og 12a.
  - Rochelle - Lønnsomheten til det uutviklede Rochellefunnet i Blokk 15/27
   ble bekreftet da brønnen Rochelle 15/27-11 ble testet med en
   flythastighet på 41 millioner kubikkfot gass per dag og 2.300 fat
   oljekondensat per dag fra perforeringer i den øvre 20-fot delen av en
   77-fot hydrokarbonkolonne. Reservene er beregnet til mer enn 30 
   millioner fat oljeekvivalent. Selskapet er i ferd med å utvikle en plan 
   for utviklingen av Rochelle-feltet og forventer å registrere en 
   feltutviklingsplan med DECC innen utgangen av 2009. Endeavour har en 
   55.6 eierandel i brønnen og er operatør på feltet.

Tre aktive utviklingsprospekter er i gang. Boreoperasjoner har begynt på enda to brønner som en del av selskapets utviklingskampanje for 2009 og tester fortsetter ved en tredje brønn.

  
  - Tesla - En prøvebrønn begynte å bore denne uken ved Teslaprospektet på
   Blokk 22/24c i britisk sektor av Nordsjøen. Etter planen skal brønnen
   bores til et prosjektert 15.300 fot for å teste gassreservepotensialet
   i sandstein. Endeavour har 15 prosent av driftsinteressene i brønnen.
  - Dalwhinnie - Endeavour deltar in sin tredje brønn i Sør-Texas siden
   lanseringen av onshore-initiativet i USA i slutten av 2008. Dalwhinnie-
   prospektet i Wharton County startet boring i midten av april. Endeavour
   har 20 prosent av driftsinteressene i prospektet.
  - Alligator Bayou -Armour Runnels #1 i Matagorda County i Sør-Texas er
   boret til 23.800 fot med en hel del potensiell gassand. Testing pågår
   og vil li rapportert så snart de er endelige resultater. Endeavour har
   10 prosent av eierinteressene i prospektet.

Undertegnelsen av en deltakeravtale for onshore letting og utviklingsmuligheter i USA - I april inngikk Endeavour en endelig avtale med Caza Petroleum Inc., et datterselskap av Caza Oil and Gas, Inc., for å delta i et samarbeid om leting og utviklingsprogram som dekker Cazas onhore arealposisjon og mulighetsportfolio i USA. I løpet av den første toårsperioden av avtalen vil Endeavour ha mulighet, men ikke plikt til å delta i kjøp, leting og prøveboringsaktiviteter for valgte aktiva. Caza har for øyeblikket interesser 42.000 bruttos acre i Texas, New Mexico og Louisiana.

Fortsatt framgang i gjeldsreduksjonen- Endeavour tilbakebetalte US$10 millioner i langsiktig gjeld i løpet av kvartalet. I forbindelse med salget av sitt norske datterselskap regner selskapet med å redusere gjelden med ytterligere US$25 - US$30 millioner, noe som vil redusere Endeavours nettogjeld til omtrent US$50 millioner.

Reviderte retningslinjer for 2009

Tabellen under viser anslag for firmaets driftsstatistikk for hele året fram til 31. desember 2009, etter fullføringen av salget av Endeavour Energy Norge AS.

  
  (Alle beløp er i US Dollars hvis ikke annet er oppgitt)


  Estimert gjennomsnittlig produksjon (A)   
   Daglig produksjon (boepd)       4 000 til 5 000

  Differanse (B)
   Olje ($/bbl)             $(5,50) til $(6,50)
   Gass ($/mcf)             $(0,10) til $(0,20)

  Gassprosent av total            50% til  55%
  Driftsutgifter leasing (per fat)     $9,50 til $12,00

  (A) Faktiske resultater kan avvike betydelig fra disse estimatene.

  (B) For estimatformål er prisforskjellene basert på beliggenhet, kvalitet 
    og andre faktorer, og det ses bort fra effekten av derivater.
    Gassprisdifferensialer er oppgitt som gode priser (underpris) i 
    forhold til National Balancing Point priser, og 
    oljeprisdifferensialer er oppgitt som gode priser (underpris) i 
    forhold til Dated Brent priser.

Innkalling til inntjeningskonferanse i dag, fredag 1. mai, klokka 9:00 a.m., Central Daylight Time, 3:00 p.m. British Summer Time

Endeavour vil holde en analysekonferanse og webcast i dag, fredag 1. mai 2009, for å diskutere økonomiske resultater og driftsresultater for første kvartal av 2009 9 a.m. Central Daylight Time, 3 p.m. British Summer Time. For å delta på og stille spørsmål under telefonkonferansen, ring det lokale landsnummeret og bekreftelseskoden 4312643. De avgiftsfrie numrene er 888-708-5692 i USA, 0-800-051-7166 i Storbritannia og 800-191-83 i Norge. Andre internasjonale innringere ringer +1-913-312-0962 (avgiftsbelagt nummer). For å høre på live lyd webcast, gå inn på Endeavours hjemmeside på http://www.endeavourcorp.com. Svar vil fås fra 12:00 Central Daylight Time 1. mai til 12:00 p.m. 7. mai ved å ringe gratisnummeret +1-888-203-1112 (U.S.A) eller +1-719-457-0820 (internasjonal), bekreftelseskode 4312643.

Endeavour International Corporation er et selskap innen utvikling og produksjon av olje og gass som fokuserer på anskaffelse, utforskning og utvikling av energireserver i Nordsjøen og i USA. For mer informasjon, besøk http://www.endeavourcorp.com.

Ekstra informasjon for investorer:

Enkelte vurderinger i denne pressemeldingen er framtidsrettede og er basert på Endeavours nåvaerende antagelser om resultater og tidsperspektiver angående fremtidige hendelser. Alle uttalelser, bortsett fra dem som angår historiske fakta, som angår aktiviteter som Endeavour planlegger, forventer, antar, prosjekterer, estimerer eller forutser vil, kommer til eller kan komme til å skje i framtiden, inkludert framtidig produksjon av olje og gass, framtidig kapitalutgifter og boring av brønner og framtidige økonomiske eller driftsmessige resultater er framtidsrettede uttalelser. Viktige faktorer som vil kunne føre til at virkelige resultater varierer betydelig fra disse i de framtidsrettede uttalelse framlagt her inkluderer tidsangivelse og grad av endringer i prisene på olje og gass, driftsrisiko og andre risikofaktorer som beskrevet i Endeavours årsrapport på blankett 10-K og Kvartalsrapport på blankett 10-Q i overensstemmelse med Securities and Exchange Commission (SEC). Skulle en eller flere av disse risikoene eller usikkerhetsmomentene forekomme, eller hvis de underliggende antagelsene skulle vise seg å vaere feilaktige, vil Endeavours virkelige resultater og planer kunne variere betydelig fra dem som er oppgitt i de framtidsrettede uttalelsene.

SEC tillater olje- og gasselskaper, i deres kommunikasjon med SEC, å vedlegge kun påviste reserver som et selskap har vist ved virkelig produksjon eller ved konkluderende tester å vaere økonomisk og juridisk drivverdig under eksisterende økonomiske betingelser og driftsbetingelser. Vi kan bruke enkelte begreper slik som sannsynlige mulige reserver som SECs retningslinjer strengt forbyr oss å bruke våre dokumenter som arkiveres med SEC. Disse estimeringene er av natur mer spekulative enn estimeringer av påviste reserver og er dermed gjenstand for betydelig større risiko for ikke å realiseres virkelig av Endeavour. Endeavour er også underlagt kravene til børsen i London og anser informasjonen i denne pressemeldingen for å vaere egnet og/eller nødvendig i henhold til disse retningslinjene. Faktorer som påvirker endelige resultater inkluderer olje- og gassprisen, formålet med vårt pågående boreprogram, som påvirkes direkte av tilgjengeligheten på kapital, bore- og produksjonskostnader, tilgangen på boretjenester og utstyr, boreresultater, transportrestriksjoner, reguleringsgodkjenninger og andre faktorer, og reelle boreresultater, inkludert geologiske og mekaniske faktorer som har innflytelse på utvinningsgraden. Vi ber investorer om å vurdere nøye all informasjonen som er gitt i vår blanket 10-K og alle våre blanketter 10-Q, som du finner gratis på nettstedet vårt (http://www.endeavourcorp.com). Du kan også få disse blankettene fra SEC på SECs nettsider (http://www.sec.gov), eller ved å ringe +1-800-SEC-0330.

  
             Endeavour International Corporation
               Komparativ konsernbalanse
                 (Ikke revidert)
                 (Beløp i tusen)
      (Gjenspeiler klassifiseringen av vårt norske datterselskap som
                avbrutte operasjoner).

        (Alle beløp er i US Dollars hvis ikke annet er oppgitt)                           31. mars  31. desember
                            2009    2008
                   Aktiva
  Nåvaerende eiendeler:
   Kontanter og likvide midler           $12 599   $31 421
   Båndlagte midler                 32 553   20 739
   Utestående fordringer               20 555   22 325
   Forskuddsbetalte omkostninger og andre
    Omsetningsaktiva                 38 702   42 194
   Innevaerende eiendeler for avbrutte operasjoner  13 907   16 726
    Totale omsetningsaktiva            118 316   133 405
                                     
  Eiendom og utstyr, netto              217 518   232 346
  Goodwill                      213 949   213 949
  Andre eiendeler                   9 674    9 165
  Langsiktige aktiva for avbrutte operasjoner    151 122   148 605
                                    
    Totale eiendeler               $710 579  $737 470

        Gjeld og egenkapital

  Kortsiktig gjeld:
   Gjeld                      $52 545   $38 630
   Forfalt gjeld                   6 652   13 000
   Påløpte utgifter og annet             37 895   36 642
   Innevaerende gjeld for avbrutte operasjoner    14 434   22 231
    Totalt kortsiktig gjeld            111 526   110 503
                                 
  Langsiktig gjeld                  212 552   214 855
  Utsatt skatt                    55 689   67 299
  Annen gjeld                     56 740   55 791
  Langsiktig gjeld for avbrutte operasjoner      49 432   46 051
    Total gjeld                  485 939   494 499
                                 
  Forpliktelser og uforutsette omstendigheter
                                 
  Konvertible preferanseaksjer i serie C       125 000   125 000
                                 
  Egenkapital                     99 640   117 971
                                 
  Total gjeld og egenkapital            $710 579  $737 470
  
             Endeavour International Corporation
            Komparativt driftsregnskap for konsernet
                  (Ikke revidert)
           (Beløp i tusen, unntatt for hver aksje)

       (Gjenspeiler klassifiseringen av vårt norske datterselskap som
                avbrutte operasjoner).
  
                   Tremånedersperioden som sluttet 31. mars
                             2009    2008
                                      
  Avkastning                     $16 338  $45 809
                                      
  Driftskostnader:
    Driftsutgifter                  6 182   7 347
    Nedskriving, verditap og avskriving       11 324   18 888
    Forringelse av olje- og gasseiendommer      29 402     -
    Generelt og administrativt            3 835   3 709
                                    
   Totale utgifter                  50 743   29 944
                                    
  Driftsinntekter (tap)                (34 405)  15 865
                                    
  Andre inntekter (utgifter):
    Derivater:
     Realisert fortjeneste (tap)          11 936   (3 150)
     Urealisert tap                 (1 373)  (29 642)
    Renteutgifter                  (3 911)  (8 316)
    Renteinntekter og annet              (341)    91
                                    
  Totalt Andre inntekter (utgifter)           6 311  (41 017)
                                    
  Tap før inntektsskatt                (28 094)  (25 152)
  Innekter inntektsskatt               (10 952)  (8 627)
                                    
  Tap fra pågående operasjoner            (17 142)  (16 525)
  Inntekt (tap) fra avbrutte operasjoner         279    (267)
                                    
  Nettotap                      (16 863)  (16 792)
  Utbytte preferanseaksjer               2 669   2 695
                                    
  Nettotap for vanlige aksjeeiere          $(19 532) $(19 487)
                                  
  Basis og utvannet tap per vanlig aksje:
    Pågående operasjoner               $(0,15)  $(0,15)
    Avbrutte operasjoner                 -     -
    Nettotap for vanlige aksjeeiere         $(0,15)  $(0,15)
                                    
  Veid gjennomsnittlig antall utestående 
   Ordinaere aksjer - basis og utvannet        129 291  127 537
  
             Endeavour International Corporation
            Komparativt kontantstrøm for konsernet
                  (Ikke revidert)
                  (Beløp i tusen)

                   Tremånedersperioden som sluttet 31. mars
                             2009    2008
  Kontantstrøm fra driftsaktiviteter:
   Nettotap                     $(16 863)  $(16 792)
   Avstemminger for å avstemme nettotap
    til netto kontant av driftsaktivitetene: 
    Nedskriving, verditap og avskriving       16 059    21 403 
    Forringelse av olje- og gasseiendommer      29 402      -
    Inntekter utsatt skatt              (8 423)   (3 144)
    Urealisert tap på derivater            1 373    29 642
    Avskriving av ikke-kontant kompensasjon       657     544
    Avskriving av lånekostnader og rabatt       1 201    3 156
    Utgifter til ikke-kontante renter         1 279     869
    Annet                      (1 293)     632
    Endringer i aktiva og passiva          16 347    (7 170)
   Netto kontant fra driftsaktiviteter        39 739    29 140
                                      
  Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter:
   Kapitalkostnader                 (30 584)   (19 581)
   Økning i båndlagte kontanter           (11 814)      -
  Netto kontant brukt i investeringsaktiviteter    (42 398)   (19 581)
                                      
  Kontantstrøm fra finansaktiviteter:
   Netto tilbakebetaling av lån           (10 678)   (2 000)
   Betaling av renter                 (2 656)      -
   Betalte finanskostnader                 -    (3 294)
   Andre finansaktiviteter                (50)    (246)
  Netto kontant brukt i investeringsaktiviteter    (13 384)   (5 540)
                                      
  Nettoøkning (nedgang) i kontanter og likvider    (16 043)    4 019
  Kontanter og likvider, starten av perioden      38 156    16 440
                                      
  Kontanter og likvider, slutten av perioden     $22 113   $20 459             Endeavour International Corporation
                Driftsstatistikk
                 (Ikke revidert)

                          Kvartalet sluttet 31. mars 
                             2009     2008
  Salgsvolum:
   Salg av olje og kondensater (Mbbl):
    Storbritannia                   178     265
    USA                         1      -
    Pågående operasjoner                179     265
    Avbrutte operasjoner - Norge            224      96
    Total                       403     361
                                 
   Salg av gass (MMcf):
    Storbritannia                  1 078    2 035
    USA                         51      -
    Pågående operasjoner               1 129    2 035
    Avbrutte operasjoner - Norge            533     599
    Total                      1 662    2 634
                                 
   Totalt salg (MBOE):
    Storbritannia                   358     604
    USA                         9      -
    Pågående operasjoner                367     604
    Avbrutte operasjoner - Norge            313     196
    Total                       680     800
                                 
  BOE per dag                     7 551    8 796
                                 
  Fysisk produksjonsvolum:
  Total produksjon (BOE per dag):
    Storbritannia                  4 315    7 234
    USA                         90      -
    Pågående operasjoner               4 405    7 234
    Avbrutte operasjoner - Norge           3 365    2 894
    Total                      7 770    10 128
                                 
  Realiserte priser (inkludert avbrutte operasjoner)
   For olje og kondensat ($per Bbl):
    Før råvarederivater               $41,68    $89,84
    Effekt av råvarederivater            $24,50   $(17,57)
    Realiserte priser inkludert råvare derivater  $66,18    $72,27
                                 
   Gasspris ($per Mcf):
    Før råvarederivater               $7,78    $10,93
    Effekt av råvarederivater            $1,25    $1,22
    Realiserte priser inkludert råvarederivater   $9,03    $12,15
                                  
   Tilsvarende oljepris ($per BOE):
    Før råvarederivater               $43,71   $76,53
    Effekt av råvarederivater            $17,56   $(3,94)
    Realiserte priser inkludert råvarederivater   $61,27   $72,59
  
             Endeavour International Corporation
           Avstemming av GAAP til ikke-GAAP målinger
                  (Ikke revidert)
                 (Beløp i millioner)

Som påkrevd under bestemmelse G i "Securities Exchange Act" fra 1934 gjengis avstemming av netto inntekt (tap) nedenfor til følgende ikke-GAAP økonomiske målestokk: Nettoinntekt (tap), som avstemt, Avstemt EBITDA og fri kontantstrøm. Selskapet bruker disse ikke-GAAP-målene som nøkler for styring av selskapet og til å demonstrere selskapets evne til å fundere kapitalutgifter og behandle gjeld internt. Ikke-GAAP målingene er nyttige i sammenlikning av olje og gassutviklings og produksjonsselskaper, da de inkluderer ikke-driftsendringer i aktiva og passiva.

  
  (I tusener, unntatt per aksje)  Tremånedersperioden som sluttet 31. mars
                            2009    2008
  Nettotap                     $(16 863) $(16 792)
                                    
  Nedskriving, verditap og avskriving         16 059   21 403 
  Forringelse av olje- og gasseiendommer       29 402     -
  Inntekter utsatt skatt               (8 423)  (3 144)
  Urealisert tap på derivatinstrumenter        1 373   29 642
  Avskriving av ikke-kontant kompensasjon        657    544
  Avskriving av lånekostnader og rabatt        1 201   3 156
  Utgifter til ikke-kontante renter          1 279    869
  Annet                        (1 293)    632
                                    
  Fri kontantstrøm                  $23 392  $36 310
                                    
  Nettotap for vanlige aksjeeiere, som rapportert  $(19 532) $(19 487)
  Forringelse av olje- og gasseiendommer 
   (netto av 50% skatt)                14 701     -
  Urealisert (inntekt) tap på derivater
  (netto av 50% skatt)                  687   14 821 
  Valutapåvirkning på utsatt skatt           1 946     12
                                    
  Nettotap, som avstemt               $(2 198)  $(4 654)
                                    
  Nettotap for vanlige aksjeeiere, som rapportert  $(19 532) $(19 487)
                                    
  Urealisert tap på derivater             1 373   29 642
  Renteutgifter                    3 911   8 316
  Nedskriving, verditap og avskriving         11 324   18 888
  Forringelse av olje- og gasseiendommer       29 402     -
  Innekter inntektsskatt               (10 952)  (8 627)
  (Inntekt) tap fra avbrutte operasjoner        (279)    267
  Utbytte preferanseaksjer               2 669   2 695

  Avstemt EBITDA                   $17 916  $31 694

Fri kontantstrøm er lik kontantstrøm fra driftsaktiviteter før endringer i driftsaktiva og gjeld.

KILDE Endeavour International Corporation