Endeavour offentliggjør resultatene for tredje kvartal 2006

07 Nov, 2006, 20:02 GMT Fra Endeavour International Corporation

HOUSTON, November 7 /PRNewswire/ --

Endeavour International Corporation (Amex: END) kunngjorde i dag at inntektene for tredje kvartal 2006 var på USD 15,3 millioner eller USD 0,16 utvannet resultat per aksje sammenlignet med et tap på USD 14,5 millioner eller USD 0,19 utvannet resultat per aksje i samme kvartal 2005. Netto inntekt for tredje kvartal i 2006 omfatter urealiserte gevinster på derivative råvareinstrumenter på USD 20,5 millioner. Inntektene for tredje kvartal 2006 var på USD 6,7 millioner sammenlignet med USD 10,9 millioner i den samme perioden i 2005. Produksjonen i kvartalet var 125 000 fat oljeekvivalenter (BOE) til en gjennomsnittlig realisert pris på USD 54,02 per BOE. Dette sammenlignet med produksjonen på 199 000 BOE til en gjennomsnittlig realisert pris på USD 54,63 per BOE i den samme perioden i 2005.

"Endeavour er blitt omformet til et balansert utvinnings- og produksjonsselskap med en solid vekstplattform," uttalte William L. Transier, styreformann, administrerende direktør og president. "Med vår utvidede produksjonsbase har vi nå den kontantstrømmen som trengs for å akselerere utforsknings- og utviklingsaktivitetene våre."

  
  Viktige begivenheter når det gjelder andre halvparten av året, omfatter:  
 
   - Ervervet av de første produksjonsaktivaene i Storbritannia - Den 1. 
    november 2006 gjennomførte Endeavour sitt første erverv av interesser 
    i åtte felt i Nordsjøen med en gjennomsnittlig dagsproduksjon på rundt 
    8800 fat oljeekvivalenter i løpet av det første halvåret. 
   - Gjenopptak av utforskningsboringskampanjen - To forsøksbrønner driller 
    nå i Storbritannias sektor i Nordsjøen. Forsøksprospektet Columbus i 
    blokk 23/16f startet opp boringen 28. oktober 2006. Endeavour som har 
    en driftsinteresse på 25 prosent, virker som operatør av brønnen som 
    skal teste et paleocen-geologisk mål. Selskapet har også inngått 
    avtale om å erverve en driftsinteresse på 10 prosent i 
    Bacchus-prospektet, som for tiden borer i den nordlige delen av blokk 
    22/6a. Prospektet skal teste det kommersielle potensialet i en 
    oppdagelsesbrønn som ble drillet i 2005, og hvorfra det strømmet ut 
    olje fra sandstein fra øvre jura-perioden. I tillegg har selskapet 
    en opsjon på kjøp av en driftsinteresse på 10 prosent i 
    Howgate-prospektet i blokk 9/4 i tilfelle det gjøres et funn. 
    Howgate-brønnen forventes å starte opp boringen i desember 2006 og 
    gjøre bruk av en rigg som for tiden er kontraktbundet til Endeavour 
    for å bore i prospektet. Brønnen vil rette seg inn mot 
    updip-sandstein fra øvre jura-perioden i en tidligere boret brønn som 
    støtte på hydrokarboner.
   - Fortsatt utvikling av Enoch-feltet, der den første oljen forventes å 
    strømme ut i første kvartal - Borevirksomhetene er vellykket 
    gjennomført for den single, extended-reach-produksjonsbrønnen på 
    Enoch-feltet. Undersjøiske tie-back-operasjoner og de endelige 
    fasilitetsinstallasjonene er i gang, og den første produksjonen 
    forventes første kvartal 2007. Endeavour har en driftsinteresse på 
    åtte prosent i dette feltet. 
   - Inngåelse av avtale om utvinningsaktiviteter i regionen Outer Moray 
    Firth -- Endeavour har inngått avtale om at Nexen Petroleum U.K. 
    Limited, et datterselskap av Nexen Inc., skal ta en driftsinteresse 
    på 50 prosent i blokk 15/12a som kompensasjon for å finansiere et 
    gjensidig omforent utforskningsarbeidsprogram over ett år og virke 
    som operatør av blokken. Nexen U.K. har også opsjon på senere å 
    utnytte et av sine riggengasjement for å bore i en brønn på blokken. 
   - Deltakelse i den 24. britiske sjøverts lisensrunden. -- For tredje 
    året har Endeavour vaert aktiv og sendt inn søknader til den årlige 
    offshore-lisensrunden som administreres av Department of Trade and 
    Industry (DTI)[Handels- og Industridepartementet]. Søknadsmengden og 
    antallet nye deltakere i runden har forsinket kunngjøringen av 
    tildelingene, som før ble forventet å komme i september. DTI 
    forventes å kunngjøre tildelingene senere denne måneden. Runden 
    omfatter 80 tidligere lisensierte blokker som var inaktive og ble 
    fristilt ved styresmaktenes lavt leteaktivitets-initiativ.
   - Deltakelse i den norske APA 2006-lisensrunden -- Endeavour har igjen 
    sendt inn søknader når det gjelder offshore-lisensrunden som 
    administreres av det norske olje- og energidepartementet [Norwegian 
    Ministry of Petroleum and Energy] (MPE). Bransjedeltakelsen var meget 
    høy, og tildelingene som normalt finner sted i desember, har MPE 
    utsatt til tidlig i 2007.

Innkalling til inntektskonferanse i morgen, tirsdag 7. november 2006 klokken 0900 CST (1000 A.M. EST)

Endeavour vil stå som vert for en analytikerkonferansesamtale og en websending i morgen for å drøfte resultatene for tredje kvartal i 2006 og for å oppdatere operasjonsplaner for resten av året klokken 1000 EST. For å delta og stille spørsmål under konferansesamtalen, skal du ringe +1-800-817-2743 (gratis i USA) eller +1-913-981-4915 (internasjonalt), passkode: 8929412. For kun å høre på live-audio-websendingen via Internett, skal du gå til Endeavours internetthjemmeside på http://www.endeavourcorp.com . En repetisjon vil vaere tilgjengelig med oppstart klokken 1200 EST, 7. november til og med klokken 1200 EST, 14. november ved å ringe gratis +1-888-203-1112 (gratis i USA) eller +1-719-457-0820 (internasjonalt), passkode: 8929412.

Endeavour International Corporation er et internasjonalt olje- og gassutvinnings- og produksjonsselskap med fokus på erverv, utvinning og utvikling av energireserver i Nordsjøen. Besøk http://www.endeavourcorp.com hvis du ønsker mer informasjon.

Visse uttalelser i denne pressemeldingen må anses som "fremtidsskuende" uttalelser i verdipapirlovgivningens betydning. Disse uttalelsene gjelder kun for den dagen de fremsettes. Slike uttalelser er betinget av antakelser, risikoer og usikkerheter. Faktiske resultater eller begivenheter kan hende vil avvike betydelig.

  
            Endeavour International Corporation 
           Komparative komprimerte driftsregnskaper 
        (Beløp i tusen USD  Bortsett fra per andelsdata) 
 
 
                  Tre måneder 	       Ni måneder 
                Utløp 30. september    Utløp 30. september       
                2006     2005     2006     2005 
  Omsetning USD        $6 726   $ 10 852   $ 22 847  $ 27 645 
   
  Driftskostnader:       
   Driftsutgifter       2 556    2 569    7 712    7 943 
   Avskrivning forringelse 
    og amortisering      3 374    2 399    7 901    6 860 
   Forringelse av olje- og  
    gasseiendommer       ---    9 394     849    9 394 
   Aksjetap fra enheter  
    med olje- og  
    gasseiendommer       ---     ---     ---     79 
   Generelt og 
    administrativt      5 447    5 730    16 196   14 255 
  Totale utgifter       11 377    20 092    32 658   38 531 
   
  Tap på drift        (4 651)   (9 240)   (9 811)  (10 886) 
   
  Annet (Inntekt) Utgift:     
   Renteinntekt        (435)    (770)   (1 604)   (1 714) 
   Renteutgift        1 041    1 150    3 384    3 115 
   Gevinst på salg av olje- og 
    gassinteresser       ---     (22)     ---  (14 966) 
   Urealisert gevinst på 
    derivative 
    instrumenter      (20 453)     ---   (17 151)    --- 
   Annet (inntekt) utgift   (621)     (26)     158    (687) 
    
  Totalt annet (Inntekt) 
   Utgift          (20 468)     332   (15 213)  (14 252) 
   
  Inntekt (tap) før 
   minoritetsinteresser    15 817    (9 572)    5 402    3 366 
  minoritetsinteresser      ---     ---     ---    (470) 
   
  Inntekt (tap) før 
   Inntektsskatt       15 817    (9 572)    5 402    2 896 
  Inntektsskatt utgift      553    4 850    7 386    8 714 
   
  Nettoinntekt (tap)     15 264   (14 422)   (1 984)   (5 818) 
  Utbytte preferanseaksjer    (39)     (39)    (118)    (118) 
   
  Nettoinntekt (tap) for 
   ordinaere aksjebesittere $ 15 225  $ (14 461)  $ (2 102) $ (5 936) 
   
  Nettoinntekt (tap) per 
   ordinaer aksje:      
   Grunnleggende       $ 0,19   $ (0,19)   $ (0,03)  $ (0,08) 
   Utvannet          $ 0,16   $ (0,19)   $ (0,03)  $ (0,08) 
   
  Vektet gjennomsnittstall 
   for ordinaere aksjer 
   Utestående:   
   Grunnleggende       80 647    74 656    79 722   74 084 
   Utvannet          97 033    74 656    79 722   74 084 
 
 
 
           Endeavour International Corporation 
       Komparative komprimert konsolidert balanseregnskap 
              (Beløp i tusen USD ) 
 
 
                         30. september 31. desember  
                           2006      2005 
               Aktiva 
  Omløpsmidle                 
   Kontanter og kontantekvivalenter       $ 32 543    $ 76 127 
   Utestående fordringer              3 804     4 876 
   Forhåndsbetalte og andre omløpsaktiva      33 396     8 070 
    Totalt omløpsmidler              69 743     89 073 
   
  Eiendom og utstyr netto              94 706     59 084 
  Goodwill                     27 795     27 795 
  Andre aktiva                   17 658     11 014 
  Totalt aktiva                 $ 209 902   $ 186 966 
   
        Passiva og egenkapital i aksjeselskapet 
  Løpende forpliktelser:                   
   Kreditorer                  $ 10 619    $ 18 194 
   Påløpte kostnader og annet           29 834     21 240 
    Totalt løpende forpliktelser         40 453     39 434 
   
  Langsiktig gjeld                 81 250     81 250 
  Utsatte skatter                  22 045     19 185 
  Andre forpliktelser                7 428     6 753 
    Totalt forpliktelser             151 176    146 622 
   
  Egenkapital i aksjeselskapet           58 726     40 344 
  Totalt forpliktelser og egenkapital i     $ 209 902   $ 186 966 
   aksjeselskapet
 
 
           Endeavour International Corporation 
     Komparativt komprimert konsolidert regnskap for kontantstrømmen 
              (Beløp i tusen USD ) 
 
 
                            Ni måneder med utløp 
                             30. september 30  
                            2006      2005 
  Kontantstrøm fra diftsaktiviteter:           
   Nettotap                    $ (1 984)   $ (5 818) 
   Justeringer for å bringe overensstemmelse 
    mellom nettotap og nettokontanter besørget 
    av (brukt i) driftsaktiviteter:                   
    Avskrivning, forringelse og amortisering    7 901     6 860 
    Forringelse av olje- og gasseiendommer      849     9 394 
    Kostnader utsatt skatt             2 016     3 275 
    Urealisert gevinst på derivative instrumenter (17 151)     --- 
    Amortisering av ikke-kontant kompensasjon    9 179     5 131 
    Markedsverdijustering av aksjeopsjoner      ---      287 
    Gevinst på salg av olje- og gassinteresser    ---    (14 966) 
    Annet                       503     1 011 
    Endringer i aktiva og passiva         (10 710)     8 804 
   Nettokontanter besørge av (brukt i) 
    driftsaktiviteter               (9 397)    13 978 
   
  Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter:           
   Kapitalkostnader                (30 520)    (22 648) 
   Erverv med fradrag av kontanter ervervet    (11 637)    (1 437) 
   proveny fra salg av aktiva             ---     19 465 
   Anne investering                  3 650    (2 454) 
  Netto kontanter bruke i investeringsaktiviteter  (38 507)    (7 074) 
   
  Kontantstrøm fra finansaktiviteter:           
   Nettoproveny fra lån                ---     77 244 
   Proveny fra garanti- og aksjeopsjonsinnløsning   3 210     1 518 
   Finanskostnader betalt               ---     (3 648) 
   Annen finansiering                 ---      (95) 
  Nettokontanter besørget fra finansaktiviteter    3 210    75 019 
   
  Nettoøkning (-reduksjon) i kontanter og 
   kontantekvivalenter                (44 694)    81 923 
  Virkning av endringer i utenlandsk valuta 
   på kontanter                    1 110    (1 777) 
  Kontanter og kontantekvivalenter Begynnelsen 
   på perioden                    76 127     8 975 
   
  Kontanter og kontantekvivalenter Utløp av 
   periode                     $ 32 543   $ 89 121 

Nettsted: http://www.endeavourcorp.com

KILDE Endeavour International Corporation