Endeavour rapporterer 470 prosents økning i reserver og 2006 fjerdekvartals og årsskifteresultat

07 Mar, 2007, 18:57 GMT Fra Endeavour International Corporation

HOUSTON, March 7 /PRNewswire/ --

Endeavour International Corporation (Amex: END) kunngjorde i dag fjerdekvartals og helårs finansielle og operasjonelle resultat som inkluderte en 470 prosents økning i påviste pluss sannsynlige reserver.

Selskapets påviste pluss sannsynlige olje og gass-reserver økte til tilsvarende 29,6 millioner fat olje (BOE) per 31 desember 2006, fra 6,3 millioner BOE ved årsslutt 2005. Økningen ble drevet både av ervervelser og av suksessrikt letearbeid i løpet av året.

"Endeavour ble transformert i 2006 fra å vaere et nyetablert firma til å bli et balansert letearbeids og produksjonsselskap med forventet substansiell vekst i produksjon og kontantstrøm for 2007" sa William L. Transier, styreformann, øverste sjef og president. "Vår reservebase ble nesten femdoblet med ervervelser av interesser i britiske felt og to prøveboringsfunn i løpet av året. Vi vil lansere vår 2007 olje og gassletingskampanje i andre kvartal og forventer å gå aggressivt på med fire utviklingsprosjekt".

Inntekter for fjerde kvartal var 31,3 millioner amerikanske dollar sammenlignet med 11,0 millioner amerikanske dollar for den samme perioden i 2005. Produksjonen for kvartalet var 595.000 BOE, en økning fra 205.000 BOE i fjerde kvartal 2005. Inntekter for hele året 2006 var 54,1 millioner amerikanske dollar, opp fra 38,7 millioner amerikanske dollar foregående år. Produksjonen for året økte med 33 prosent fra 760.000 BOE i 2005 til 1,01 millioner BOE. Økningen skyldtes i hovedsak to måneder med produksjon fra kjøpet av interesser i sju produserende felter i Storbritannia i fjerde kvartal av 2006.

Selskapet rapporterte om en fjerdekvartals operasjonsprofitt på 5,4 millioner amerikanske dollar, sammenlignet med et operasjonstap på 17,2 millioner amerikanske dollar for det same kvartalet i 2005. For hele året 2006 rapporterte Endeavour om et operasjonstap på 4,3 millioner amerikanske dollar sammenlignet med et operasjonstap på 28,0 millioner amerikanske dollar i 2005.

Et nettotap for ordinaere aksjeeiere på 6,7 millioner amerikanske dollar, eller 0,06 amerikanske dollar per utvannete aksje, ble registrert i fjerde kvartal, sammenlignet med et tap på 25,6 millioner amerikanske dollar eller 0,34 amerikanske dollar per utvannete aksje i den samme perioden for 2005. For hele året 2006 noterte selskapet et nettotap for ordinaere aksjeeiere på 8,8 millioner amerikanske dollar, eller 0,10 amerikanske dollar per utvannete aksje, sammenlignet med et tap på 31,5 millioner amerikanske dollar eller 0,42 amerikanske dollar per utvannete aksje for hele året 2005.

Vesentlige begivenheter for selskapet inkluderer:

Økt produksjon fra erverv av interesser i Storbritannia - Endeavour fikk en posisjon i sju produserende olje og gass-felt i Sentral-Nordsjøen ved et oppkjøp av eiendeler i løpet av fjerde kvartal. Kombinert med produksjonen fra dets Njord og Brage interesser i Norge, produserer selskapet for øyeblikket omtrent 10.000 fat olje ekvivalent per dag (BOEPD).

Suksess i leteboring og pågående progresjon med letekampanje - Endeavour deltok i boringen av tre brønner i løpet av 2006, hvorav man gjorde funn i to. Boring vil igangsettes for 2007-leteboringskampanjen i andre kvartal.

  
  - Cygnus, blokk 44/12, Sørlige Gass Reservoir -- Brønnen ble suksessfullt
   testet som et gassfunn i en forkastningsblokk av en potensielt 
   flerfoldig forkastningsblokk akkumulasjon. Brønnen strakte seg nordover 
   grensen for gassbaerende sand i Leman sandsteinen i Rotliegend 
   formasjonen. Endeavour holder en 12,5 prosents interesse i brønnen.
  - Columbus, blokk 23/16f, Sentral Graben -- I løpet av fjerde kvartal
   boret selskapet i Columbus prospektet og oppdaget en materiell 
   gass-søyle som testet for 17,5 millioner kubikkfot av gass og 1.060 fat 
   av kondensat per dag. Endeavour stod for boreoperasjonene og testingen 
   av brønnen, og har en 25 prosents interesse i lisensen.
  - Bacchus,Blokk 22/6S (N), Sentral Graben -- Endeavour deltok også i
   boringen av en prøvebrønn på Bacchus prospektet I fjerde kvartal, naer
   Forties-feltet. Resultatene av prøveboringen var ikke definitive, og
   evalueringer fortsetter for å bestemme den kommersielle verdien av 
   feltet. Endeavour har en 10 prosents interesse i lisensen.
  - Howgate, Blokk 9/4a, Nord Viking Graben -- Selskapet har valgt å ikke
   anvende sin rett til å ta en interesse i Howgate prospektet i Blokk 
   9/4a, og har ikke hatt noen kapitalutgifter i forbindelse med boringen 
   av brønnen.
  - Balgownie, Blokk 30/23b, Sentral Graben -- 2007 prøveboringskampanjen
   vil påbegynnes i andre kvartal med boringen av Balgownie-prospektet 
   som vil sikte på et Fulmarsand mål. Endeavour er operatøren.

Fire prosjekter I ferd med å utvikles - Endeavour er i den siste fasen av utviklingen av Enochfeltet i Blokk 16/13a som er forventet å bidra med en opprinnelig produksjon av 1.000 fat olje ekvivalent per dag (BOEPD) i andre kvartal av året. Endeavour har en åtte prosents interesse i feltet. Tre andre prosjekter går mot utvinning som ifølge selskapets beregninger vil legge til 4.000 netto BOEPD i løpet av siste del av 2009.

  
  - Columbus leteboring -- Planer for kommersialisering inkluderer boring
   av en prøvebrønn i løpet av sommeren for å utvide grensene til feltet 
   og etablere dets produksjonratepotensial.
  - Cygnus leteboring -- den første prøvebrønnen er berammet for boring på
   Cygnus gassfunnet rundt slutten av året.
  - Rochelle leteboring -- Selskapet forventer å bore en prøvebrønn i 2008
   i det uutviklede Rochellefunnet. Planer går ut på at brønnen skal 
   forbindes med en naerliggende flytende produksjonsenhet. Endeavour er 
   operatør på Rochelle og har en 55,62 prosents interesse.

Utvidet leteforpaktningsposisjon -- Endeavour har fortsatt å ha suksess i de årlige offshore lisensrundene i Storbritannia og Norge. Selskapets totale forpaktningsposisjoner utgjør omtrent 2,4 millioner acres i de britiske og norske sektorene av Nordsjøen og i Irskesjøen.

  
  - UK 24th Seaward Licensing round - Det britiske Handels og
   Industridepartementet tildelte selskapet åtte lisenser, fordelt over ti
   blokker, hvorav Endeavour vil vaere operatør på fem.
  - Tildelinger i Predefined Areas (APA Runden) - Endeavour ble tildelt fem
   produksjonslisenser på den norske kontinentalsokkelen i det norske Olje 
   og Energidepartementets lisensrunde. Selskapet vil vaere operatør for 
   to av lisensene, og ha ikke-operativt eierskap i de tre resterende.
  - Slyne-Erris-Donegal Bid Round - Det irske departementet for
   kommunikasjon, hav og naturressurser tildelte Endeavour en 
   grenseletings lisens som dekker et område i Donegal Basin i Irskesjøen.

Veiledning for 2007-kalkyler

Tabellen nedenfor viser gjeldende kalkyler angående selskapets operatørstatistikk for hele året, med sluttdato 31 desember 2007. Disse kalkylene er basert på tidligere operatørprestasjoner og trender, anslag av olje og gassreserver per 31 desember 2006, og planlagte kapital og operatørvirksomhets-budsjett for 2007.

  
   2007 Anslått gjennomsnittlig produksjon (A)

   Daglig produksjon (boepd)             8.800 to 9.200
   Oljeprisdifferensialer(B)               US$(3,00)

   Prosent av gass av total                  38 %
   Gassprisdifferensialer(B)               US$(0,35)

   Lease operatør utgifter (per fat)           US$12-13

  (A) Faktiske resultat kan avvike betydelig fra disse anslagene.

  (B) For 2007-anslagene er antakelser om prisdifferensialer baser på
    lokasjon, kvalitet og andre faktorer, sett bort i fra effektene av 
    derivative finansielle virkemidler. Gassprisdifferensialer er gitt 
    som rabatt fra National Balancing Point prisgivning, og 
    oljeprisdifferensialer er gitt som rabatter fra Dated Brent 
    prisgivning. 

Inntjenings- telefonkonferanse-innbydelse i morgen, tirsdag 6 mars, kl.9:00 A.M. CST (10:00 A:M: EST)

Endeavour vil avholde en analytiker-telefonkonferanse i morgen kl.9:00 a.m. CST (10:00 a.m. EST) for å diskutere de finansielle og operasjonelle resultat fra 2006, og for å oppdatere omkring planene for 2007. For å delta og stille spørsmål i telefonkonferansen, tast +1-800-811-0667 (U.S., toll-free) eller +1-913-981-4901 (internasjonalt), inngangskode: 6402450. For bare å lytte til live audio webcast via internett gå til Endeavours hjemmeside på http://www.endeavourcorp.com . Et replay vil vaere tilgjengelig ved å ringe gratisnummeret +1-888-203-1112 (U.S.) eller +1-719-457-0820, fra 12.00 p.m. CST 6 mars, fram til 12.00 p.m. CST 13 mars 2007.

Endeavour International Corporation er et olje- og gassutvinnings- og produksjonsselskap med fokus på erverv, utprøving og utvikling av energireserver i Nordsjøen. For mer informasjon besøk http://www.endeavourcorp.com.

Visse uttalelser i denne pressemeldingen må anses som "fremtidsskuende" uttalelser i verdipapirlovgivningens betydning. Disse uttalelsene gjelder kun for den dagen de fremsettes. Slike uttalelser er betinget av antakelser, risikoer og usikkerheter. Faktiske resultater eller begivenheter vil kunne avvike betydelig.

Verdipapir og valutakommisjonen har vanligvis tillatt olje og gass-selskaper å bare registrere påviste reserver som et selskap har påvist ved faktisk produksjon eller sikre formasjonstester å vaere økonomisk og legalt produserbare under eksisterende økonomiske og operatørmessige betingelser. Bruken av begrepet "sannsynlige" reserver er forbudt I SEC registreringer, ettersom disse funnene bare er potensielt utnyttbare gjennom ytterligere boring eller gjenvinningsteknikker. Disse estimatene er av natur mer spekulative enn estimater av påviste reserver, og er derfor utsatt for betydelig større risiko når det gjelder selskapets realisering av verdiene.

  
            Endeavour International Corporation
     Komparative forkortete regnskapstall for operasjonsvirksomheten
        (Beløp i tusen US$, bortsett fra per aksje data)

                       Kvartal       år
                   Slutt 31 desember,  slutt 31 desember,
                    2006   2005    2006   2005

  Inntekter             $31.284  $11.011  $54.131  $38.656 
   
  Operasjonskostnader:      
   Operative utgifter        7.856   4.047   15.568  11.990 
   Avskriving,utvinning 
    og amortisasjon        12.262   2.477   20.164   9.337 
   Forringelse av olje 
    og gass eiendeler         ---  17.723    849  27.116 
   Egenkapital tap fra enheter 
    med olje og gass eiendeler     ---    ---    ---    79 
  Generelle og administrative     5.728   3.967   21.924  18.223 
  Total utgifter           25.846  28.214   58.505  66.745 
   
  Operasjons Profitt (tap)      5.438  (17.203)  (4.374) (28.089) 
   
  Annet (inntekt) utgifter:    
   Urealisert gevinst 
   på derivasjonsinstrumenter   (17.380)   ---  (34.531)   --- 
   renteutgifter           4.558   1.207   7.941   4.322 
   rettsforlikutgifter         ---   5.265    ---   5.265 
   (Gevinst)tap på salg av olje 
    og gass interesser         ---    ---    ---  (14.966) 
  Annet (inntekt) utgifter      6.587   (465)   5.141  (2.868) 
   
  Total annet (inntekt) utgifter   (6.235)  6.007  (21.449)  (8.247) 
   
  Inntekt (tap) før 
   Minoritetsinteresse 
                    11.673  (23.210)  17.075  (19.842) 
  Minoritetsinteresse          ---    ---    ---   (470) 
   
  Inntekt (tap)før inntekstskatter  11.673  (23.210)  17.075  (20.312) 
  Inntekstskattutgifter       16.526   2.346   23.913  11.061 
   
  Netto tap             (4.853) (25.556)  (6.838) (31.373) 
  Fortrinnsutbytte          (1.873)   (39)  (1.991)   (158) 
   
  Nettotap for ordinaere aksjeeiere $(6.726) $(25.595)  $(8.829) $(31.531) 
   
  Nettotap Per ordinaere aksje- 
   Basis og utvannet         $(0,06)  $(0,34)  $(0,10)  $(0,42) 
   
  Vektede gjennomsnittstall av 
  utestående ordinaere aksjer - 
   Basis og utvannet        107.726   75.471   86.636  74.433             Endeavour International Corporation
        Komparativt forkortet konsolidert Balanseregnskap
               (beløp i tusener US$)

                               31 Desember 
                             2006     2005
               Aktiva
  Omløpsmidler:   
   kontanter og kontantekvivalenter         $39.814   $76.127
   Tilgodehavender                  61.104    4.876
   Forhåndsbetalte utgifter og andre omløpsmidler   27.650    8.070
    Totale omløpsmidler               128.568    89.073

  Eiendom og utstyr, netto              319.315    59.084
  Goodwill                      291.752    27.795
  Bundne kontanter                    ---    2.304
  Anbdre aktiva                    34.835    8.710
  Total aktiva                   $774.470   $186.966

         Heftelser og egenkapital
  Kortsiktig gjeld:   
   Leverandørgjeld                  $36.928   $18.194
   Forfalt gjeld                    2.410     ---
   Påløpte utgifter og diverse            41.799    21.240
    Total kortsiktig gjeld              81.137    39.434
  
  Langsiktig gjeld                  303.840    81.250
  Utsatte skatter                   115.155    19.185
  Andre heftelser                   32.510    6.753
  Total heftelser                   532.642   146.622
  
  Konvertible preferanseaksjer            100.657     ---

  Egenkapital                     141.171    40.344
  Total heftelser og egenkapital           $774.470   $186.966
  
            Endeavour International Corporation
      Comparative Condensed Consolidated Statements of Cash Flows
               (beløp i tusener US$)

                                Årslutt
                               31 Desember 
                             2006     2005

  Kontanstrøm fra operatøraktiviteter:          
   Netto tap                     $(6.838)  $(31.373)
   Tilpasninger for å avstemme nettotap
    til netto kontanter tjent på by operative aktiviteter:           
   Avskriving,utvinning og amortisasjon        20.164    9.337 
     Avskriving av olje og gasseiendommer        849    27.116 
     Utsatte skatteutgifter             13.038    3.243 
     Amortisasjon av ikke-kontant amortisasjon    11.573    7.070 
     Urealisert gevinst på derivasjonsinstrumenter (34.531)     --- 
     Rettsforliksutgifter                ---    5.265 
     Gevinst på salg av aktiva             ---   (14.966)
     Andre operative aktiviteter           6.408     567 
     Økning (reduksjon) i netto aktiva 
     og heftelser                  (24.763)   21.703 
   Netto kontanter anskaffet fra (brukt i)
  Operasjonsaktiviteter                (14.100)   27.962
   
                             
  Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter:          
   Kapitalutgifter                  (55.496)   (47.552) 
   Ervervelser, netto kontanter ervervet      (376.915)   (1.437) 
   Utbytte fra aktivasalg                ---    19.465 
   Other investing activities             5.293    (5.448) 
  Netto kontanter brukt i investeringsaktiviteter  (427.118)   (34.972) 
   
  Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter:          
   Utbytte fra (tilbakebet. av) lån, netto      225.000    77.244 
  Utferdigelse av ordinaere og preferanseaksjer,netto 184.624     --- 
   Finansieringsutgifter betalt            (9.565)   (3.661)
   Utbytte fra ordinaere og preferanse 
    aksjer utstedt og utstedbare            3.310     --- 
   Annen finansiering                  ---    1.828 
  Netto kontanter fra finansieringsaktiviteter    403.369    75.411 
   
  Netto vekst(nedgang) i kontanter 
  og tilsvarende                   (37.849)   68.401 
  Effekt av utenlandske valutaendringer på kontanter  1.535    (1.249) 
  Kontanter og tilsvarende kontanter, begynnelse av 
  periode                       76.127    8.975 
   
  Kontanter og tilsvarende kontanter, slutt av 
  periode                       $39.813   $76.127             Endeavour International Corporation
                Operativ statistikk

                        Kvartal       År
                        Slutt       Slutt 
                       31 Desember    31 Desember 
                      2006   2005   2006   2005
        
  Storbritannia:  
   Olje og kondensat salg (Mbbl)     209   ---    209   ---
   Olje og kondensate pris, 
   før kurssikring ($ per Bbl)     49,88   ---   49,88   ---
   Olje og kondensat pris, 
   etter kurssikring ($ per Bbl)    49,88   ---   49,88   ---
   Gass salg (MMcf)           1.539   ---   1.539   ---
   Gass pris, før og
   etter kurssikring($ per Mcf)     9,38   ---   9,38   ---
 
  Norge:  
   Olje og kondensat salg (Mbbl)     119   196    508   726
   Olje og kondensat pris, 
   før kurssikring ($ per Bbl)     59,43  57,78   64,89  54,92
   Olje og kondensat pris, 
   etter kurssikring ($ per Bbl)    49,88  53,74   54,12  51,74
    
   Gass salg (MMcf)            60    52    203   184
   Gas pris, før og
   etter kurssikring ($ per Mcf)     8,06   8,83   8,75   6,06

  Total:  
   Olje og kondensat salg (Mbbl)     328   196    717   726
   Olje og kondensat pris, 
   før kurssikring ($ per Bbl)     53,33  57,78   60,51  54,92
   Olje og kondensat pris, 
   etter kurssikring($ per Bbl)     49,88  53,74   52,88  51,74

   Gass salg (MMcf)           1.599    52   1.742   184
   Gass pris, før og etter
   kurssikring ($ per Mcf)        9,33   8,83   9,30   6,06

Web site: http://www.endeavourcorp.com

KILDE Endeavour International Corporation