Endeavour rapporterer sterke kvartalsresultater og kontantstrøm

07 Nov, 2008, 21:01 GMT Fra Endeavour International Corporation

HOUSTON, November 7 /PRNewswire/ --

Endeavour International Corporation (Amex: END) (LSE: ENDV) rapporterte i dag en omsetningsøkning på 50 prosent til 71,5 millioner USD for tredje kvartal 2008, noe som gjenspeiler et salgsvolum på 8500 fat olje per dag. Omsetning for samme periode i 2007 var 47,2 millioner USD. Selskapet rapporterer en nettoinntekt til eiere av ordinaere aksjer for tredje kvartal 2008 på 75,5 millioner USD, eller 0,36 USD per utvannet aksje, sammenlignet med et nettotap på 11,7 millioner USD eller 0,09 USD per utvannet aksje for samme periode i 2007. Fri kontantstrøm for perioden vokste til 30,1 millioner USD, sammenlignet med 27,2 millioner USD for tredje kvartal 2007.

Nettoinntekt avstemt for kvartalet var 5,9 millioner USD, eller 0,03 USD per utvannet aksje, sammenlignet med et avstemt nettotap på 1,7 millioner USD, eller 0,01 USD per utvannet aksje i tredje kvartal forrige år. Justerte inntekter før renter, skatter, nedskriving og avskriving (avstemt EBITDA) økte til 47,8 millioner USD i tredje kvartal, fra 32,4 millioner USD i tredje kvartal for et år siden.

"Det vil vaere riktig å si at Endeavour er det eneste selskapet blant uavhengige selskaper med lav markedskapitalisering som er egenfinansiert med et aktivt og vellykket boreprogram og aktiva under utvikling som kan øke produksjonen markant i 2010," sier William L. Transier, styreleder og CEO. "Selskapet fortsetter å vise sterke resultater og evne til å generere kontantstrøm, samtidig som gjelden reduseres med ytterligere 15 millioner USD for andre kvartal på rad. I løpet av kvartalet har vi også utvidet vår prøveboring og bekreftende prøveboring til ni brønner, inkludert sideboringer med to naerfelts oppdagelsesbrønner i Norge."

Høydepunkter fra driften i tredje kvartal inkluderer:

Rekken med vellykkede prøveboringer i Norge fortsetter - Endeavour og partnerne har gjort syv etterfølgende prøveboringer i norsk sektor av Nordsjøen som del av satellittboring naer Njord- og Brage-feltene. En prøveboringsbrønn og sideboring ved prospektet Noatun C i PL107 traff gasskondensat i den utpekte sandsteinen fra juratiden, og forhåndsestimater fra operatøren Statoil Hydro på tyder på utvinnbare ressurser tilsvarende mellom 30 - 50 millioner fat olje. Noatun-brønnene er potensielt tilknyttet Njord-feltet som ligger 16 km lenger sør. Endeavour har en 2,5 % eierandel i Noatun-prøveboringen og Njord-feltet. I tillegg har Endeavour annonsert en prøveboring på Knockandoo-prospektet i PLO55, med produksjonsstart rett etter ferdiggjøring av fasilitetene til Brage-feltet. Brønnen på Brage-plattformen, 31/4-A-01 AT2, fant olje i de øvre lagene av de Brentgruppen fra mellomjura-tiden. Endeavour har 4,44 % eierandel i brønnen og Brage-feltet.

Fremleggelsen av en feltutviklingsplan for prøveboringen Columbus -- Endeavour og partnerne har fremlagt en feltutviklingsplan for Columbus-feltet lokalisert på blokk 23/16f i den britiske sektoren av den sentrale Nordsjøen. Planen krever en flerfaset undersjøisk tilknytning for å koble Columbus-produksjonen til det BP-drevne ETAP behandlingskomplekset 23 km lenger vest. Første produksjon er planlagt å begynne i andre halvdel av 2010. Prøveboringen etter gasskondensat på Columbus ble offentliggjort i desember 2006, etter at brønn 23/16f-11 oppnådde 17,5 millioner kubikkfot gass per dag, og 1060 fat kondensat per dag. To vellykkede evalueringsbrønner i fjerde kvartal 2007 bekreftet drivverdigheten til feltet. Endeavour har en 25 % working interest i blokk 23/16f.

Kommende boreaktiviteter -- I løpet av fjerde kvartal forventer Endeavour å delta på to strategiske brønner i den britiske sektoren av Nordsjøen. Selskapet vil drifte evalueringsbrønnen på Rochelle med planlagt borestart i midten av november i blokk 15/27 i Moray Firth Basin. Selskapet har en eierandel på 55,6 % i brønnen. Den første evalueringsbrønnen i Fault Block II på gassfunnet gjort på Cygnus i 2006, på blokk 44/11 i det Southern Gas Basin er også planlagt startet sent i november. Endeavour eier 12,5 % av blokken.

Resultatforventning for 2008 er uendret

Tabellen nedenfor viser estimater for selskapets driftsstatistikk for hele året frem til 31. desember 2008.

  
  (Alle beløp er i USD om ikke annet er angitt)


  Estimert gjennomsnittlig produksjon (A) 
   Daglig produksjon (BOEPD)            8600 til  9000 
   
  Differanse (B)               
   Olje (USD/BBL)               $ (4,00) til  $ (5,00) 
   Gass (USD/MCF)               $ (0,30) til  $ (0,40) 
   
  Total gassandel                 50 % til   55 % 
  Driftsutgifter leasing (per fat)       $ 14,00 til  $ 15,00 

   (A) Faktiske resultater kan avvike i vesentlig grad fra disse 
     estimatene. 

   (B) For estimatformål er prisforskjellene basert på beliggenhet, 
     kvalitet og andre faktorer, og det ses bort fra effekten av 
     derivater. Forskjeller i gasspriser er oppgitt som gode priser 
     (underkurs) på priser fra National Balancing Point, og forskjeller 
     i oljepriser er oppgitt som gode priser (underkurs) på daterte 
     Brent-priser. 

Fremleggelse av resultatvarsel og webcast, i dag, 4. november 2008 kl. 9.00 A.M. CST (10.00 A.M. EST) (3.00 P.M. UK)

Endeavour vil holde en konferanse og en webcast i dag for å gjennomgå de finansielle og driftsmessige resultatene fra tredje kvartal 2008 kl. 9.00 A.M. CST, 3:00 P.M. UK time. For å delta i konferansen, ring det lokale telefonnummeret og bekreftelseskoden 6134895. Gratis telefonnumre er +1-888-708-5692 for USA, 0-800-051-7166 for UK, og 800 191-83 for Norge. Andre internasjonale innringere skal bruke nummeret +1-913-312-0962 (avgifter påløper). Gå til Endeavours hjemmeside på http://www.endeavourcorp.com for å lytte til lydoverføring fra konferansen.

Endeavour International Corporation er et internasjonal selskap innen olje og gass som fokuserer på anskaffelse, utforskning og utvikling av energireserver i Nordsjøen. For mer informasjon, besøk http://www.endeavourcorp.com.

Denne pressemeldingen inneholder prognoser under seksjon 27A av "Securities Act" fra 1933 og seksjon 21E av "Securities Exchange Act" fra 1934. Den inneholder forventet produksjon av olje og gass, fremtidige utgifter, prognoserte olje- og gasspriser og uttalelser om forventet forretningsstrategi og andre planer og mål for fremtidige operasjoner. Selskapet advarer mot å ha uforholdsmessig stor tillitt til de fremtidsrettede uttalelsene, som bare tar for seg situasjonen slik den ser ut ved datoen for denne pressemeldingen, og selskapet påtar seg intet ansvar for å oppdatere denne informasjonen.

Faktorer som kan få faktiske resultater til å avvike i vesentlig grad fra de forventede resultatene er beskrevet under "Risiko relatert til selskapets forretninger" under "Risikofaktorer" i artikkel 1A i selskapets årsmeldingsrapporter på blankett 10-K. Disse faktorene inkluderer blant annet selskapets evne til å erstatte reserver og opprettholde produksjonen; gjeldsnivået; tilgjengeligheten på kapital på en økonomisk basis for å finansiere gjenskaffelse av reserver; usikkerhet i evaluering av reserver av olje og naturlig gass på anskaffede eiendeler og tilhørende potensielle forpliktelser; ikke vellykket prøveboring eller produksjonsboring, og avbrytelser i produksjon som kan påvirke selskapets kontantstrøm i alvorlig grad.

  
  (Alle beløp er i USD om ikke annet er angitt)

           Endeavour International Corporation
        Komparativ konsernbalanse (ikke revidert)

                         30. september, 31. desember 
                            2008      2007 
                     Eiendeler 
  Nåvaerende eiendeler: 
   Kontanter og likvide midler          $ 25 677    $ 16 440 
   Båndlagte midler                 22 000     22,000 
   Utestående fordringer              40 938     33 291 
   Forskuddsbetalte omkostninger og         
    andre omsetningsaktiva             38 482     46 516
    Totale omsetningsaktiva            127 097    118 247 
   
  Eiendom og utstyr, netto             315 728    335 023 
  Goodwill                     284 549    283 324 
  Andre eiendeler                   8 416     11 029 
    Totale eiendeler              $ 735 790   $ 747 623 
   
                 Gjeld og egenkapital 
  Kortsiktig gjeld: 
   Kreditorer                   $ 20 152    $ 31 036 
   Påløpne utgifter og annet            75 844     50 013 
    Totalt kortsiktig gjeld            95 996     81 049 
   
  Langsiktig gjeld                 225 885    266 250 
  Utsatt skatt                   120 480    135 552 
  Annen gjeld                    107 547     69 623 
    Total gjeld                  594 908    552 474 
   
  Forpliktelser og uforutsette omstendigheter              
   
  Konvertible preferanse-aksjer i serie C      125 000    125 000 
   
  Egenkapital                    60 882     70 149 
   
  Total gjeld og egenkapital           $ 735 790   $ 747 623            Endeavour International Corporation
      Komparativt driftsregnskap for konsernet (ikke revidert)
         (Beløp i tusen, unntatt data for hver aksje)

                Etter tre mnd       Etter ni mnd 
                30. september,       30. september 
              2008      2007     2008     2007 
   
  Omsetning      $ 71 475    $ 47 169   $ 219 072  $ 121 580 
   
  Driftskostnader: 
    Driftsutgifter   10 900      9 546    34 887    29 984 
    Nedskriving,
     verditap og
     avskriving    18 949     21 728    64 073    56 189 
    Generell og
     Administrativ   4 966      4 096    14 553    14 623 
   Totale utgifter   34 815     35 370    113 513   100 796 
   
  Driftsinntekter    36 660     11 799    105 559    20 784 
   
  Annen inntekt (kostnad): 
  Derivater: 
     Realisert
      Fortjeneste
      (tap)     (13 631)      341    (31 276)   15 356 
     Urealisert
      Fortjeneste
      (tap)     119 089     (13 032)   (41 239)   (41 340)
    Renteinntekter    264       552      956    1 738 
    Renteutgifter   (4 602)     (4 676)   (18 138)   (13 604)
    Annet        5 810     (1 430)    4 519    (3 310)
   
  Totalt andre inntekter 
   (Utgifter)      106 930     (18 245)   (85 178)   (41 160)
   
  Inntekt (Tap) før 
   Inntekstskatt    143 591     (6 446)    20 381   (20 376)
  Utgifter til
   inntektsskatt     65 395      2 395    23 001    1 812 
   
  Nettoinntekt (Tap)   78 196     (8 841)    (2 620)   (22 188)
  Preferanseaksjer 
   Utbytte        2 708      2 840     8 113    8 529 
    
  Nettoinntekt (Tap)
   for ordinaere 
   aksjeeiere     $ 75 487    $ (11 681)  $ (10 733)  $ (30 717)
   
   
  Nettoinntekt (Tap)  
   ordinaer aksje: 
   Basis        $ 0,59     $ (0,09)   $ (0,08)   $ (0,25)
   Utvannet       $ 0,36     $ (0,09)   $ (0,08)   $ (0,25)
   
  Vektet gjennomsnitt 
   Antall ordinaere 
   aksjer utestående: 
   Basis        127 810     123 649    127 658   121 981 
   Utvannet      211 811     123 649    127 658   121 981 
  
              Endeavour International Corporation
              Komparativ kontantstrøm for konsernet
                    (Beløp i tusen)

                        Etter ni mnd den 30. september
                           2008      2007 
  Kontantstrøm fra driftsaktiviteter: 
   Netto tap                  $ (2 620)    $ (22 188)
   Justeringer for å avstemme netto tap til
    netto kontant av driftsaktivitetene: 
    Nedskriving, verditap og avskriving     64 073      56 189 
    Forringelse av olje- og gasseiendommer      -        - 
    Utsatt skattefordel             (5 568)     (1 414) 
    Urealisert tap på råvarederivater      41 239      41 340 
    Avskriving av ikke-kontant kompensasjon    2 378      3 973 
    Avskriving av lånekostnader          6 135      1 275 
    Annet                     (568)       187 
    Nettoendring i eiendeler og gjeld:      (3,721)     15,827 
   Netto kontant fra driftsaktiviteter      101 348      95 189 
   
  Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter: 
   Kapitalkostnader               (46 512)     (63 325) 
   Økning i båndlagte kontanter            -     (20 133) 
  Netto kontant brukt i investeringsaktiviteter  (46 512)     (83 458) 
   
  Kontantstrøm fra finansaktiviteter: 
   Netto tilbakebetaling av lån         (32 000)     (40 000) 
   Betalte renter                 (7 969)        - 
   Betalte finanskostnader            (5 116)        
   Annet                      (514)      (157) 
  Netto kontant brukt i finansaktiviteter     (45 599)     (40 157) 
   
  Netto økning (reduksjon) i kontanter og 
   likvider                     9 237     (28 426) 
  Effekt av veksling av utenlandsk
   valuta på kontanter                 -      4 369 
  Kontanter og likvider, begynnelsen av perioden  16 440      39 814 
   
  Kontanter og likvider, slutten av perioden   $ 25 677     $ 15 757 


  

           Endeavour International Corporation
            Komparativ driftsstatistikk
                  (ikke revidert)

                  Etter tre mnd       Etter ni mnd 
                  30. september,       30. september 
                 2008     2007     2008     2007 
  Salgsvolum: 
   Salg av olje og
    kondensater (Mbbl): 
    UK            235     361     834     982 
    Norge           204     136     545     391 
    Totalt          439     497    1 379    1 373 
   
   Salg av gass (MMcf): 
    UK           1 470    2 306    5 149    6 657 
    Norge           575      72    1 640     181 
    Totalt         2 045    2 378    6 789    6 838 
   
   Totalt salg (MBOE): 
    UK            480     745    1 692    2 092 
    Norge           300     148     818     421 
    Totalt          780     893    2 510    2 513 
   
   BOE per dag        8 477    9 713    9 162    9 205 
   
  Fysisk produksjonsvolum: 
   Total produksjon
    (MBOE): 
    UK           5 075    7 986    6 064    7 860 
    Norge          2 763    1 668    2 816    1 561 
    Totalt         7 838    9 654    8 880    9 421 
   
  Realiserte priser: 
   Priser olje og kondensat
   ($ per Bbl): 
    Før råvarederivater $ 106,22   $ 70,17   $ 101,60   $ 62,55 
    Effekt av
     råvarederivater   $ (23,70)   $ (3,24)  $ (20,78)   $ 1,18 
    Realiserte priser
     Inklusive
     råvarederivater   $ 82,52   $ 66,93   $ 80,82   $ 63,73 
   
   Gasspris (USD per Mcf): 
    Før råvarederivater  $ 12,14    $ 5,16   $ 11,63    $ 5,22 
    Effekt av
     råvarederivater   $ (1,58)   $ 0,82   $ (0,39)   $ 2,01 
    Realiserte priser
     Inklusive
     råvarederivater   $ 10,56    $ 5,98   $ 11,24    $ 7,23 
   
   Tilsvarende oljepris 
    (USD per BOE): 
    Før råvarederivater  $ 91,65    $ 52,79   $ 87,26   $ 48,38 
    Effekt av
     råvarederivater   $ (17,48)    $ 0,38  $ (12,46)   $ 6,11 
    Realiserte priser
     Inklusive
     råvarederivater   $ 74,17    $ 53,17   $ 74,80   $ 54,49 
 
 
 
           Endeavour International Corporation
         Avstemming av GAAP til ikke-GAAP målinger
                (ikke revidert)
         (Beløp i tusen, unntatt data for hver aksje)

Som påkrevd under bestemmelse G i "Securities Exchange Act" fra 1934 gjengis avstemming av netto inntekt (tap) nedenfor til følgende ikke-GAAP målestokk: nettoinntekt avstemt, avstemt EBITDA og fri kontantstrøm. Selskapet benytter disse ikke-GAAP-målene for beregninger for ledelsen av selskapet og for å anskueliggjøre selskapets evne til å finansiere kapitalutgifter internt og betjene gjelden. Ikke-GAAP-målingene er nyttige for å sammenligne selskaper innen olje og gass, da de utelukker svingninger i eiendeler og gjeld som ikke har noe med driften å gjøre.

  
  (i tusen,
   unntatt per aksj e)    Etter tre mnd        Etter ni mnd 
                30. september,       30. september 
               2008     2007     2008     2007 
   
  Nettoinntekt (Tap)  $ 78 196   $ (8 841)   $ (2 620)  $ (22 188)
   
  Nedskriving, verditap
   og avskriving     18 949    21 728     64 073    56 189 
  Utsatt skattefordel
   (utgift) fordel    52 709     (474)    (5 568)   (1 414)
  Urealisert (fortjeneste)
   tap på derivater   (119 089)    13 032     41 239    41 340 
  Avskriving av
   ikke-kontant
   kompensasjon      1 182     1 238     2 378    3 973 
  Avskriving av
   lånekostnader og
   underkurs        1 556      435     6 135    1 275 
  Ikke-kontant renteutgift 1 209       -     3 252      - 
  Annet          (4 568)      94     (3 819)     187 
  Fri kontantstrøm (1) $ 30 144   $ 27 212   $ 105 070   $ 79 362 
   
  Netto inntekt (tap)
   for ordinaere aksjeeiere,
   som rapportert     75 487    (11 681)    (10 733)   (30 717)
  Urealisert (fortjeneste)
   tap på
   råvarederivater (2)  (56 404)    6 516     19 689    20 670 
  Urealisert (fortjeneste)
   tap på innebygde
   derivater       (6 280)      -     1 860      - 
  Valutapåvirkning på
   utsatt skatt      (6 926)    3 457     (4 203)    7 920 
  Netto inntekt (tap),
   som avstemt      $ 5 877   $ (1 708)    $ 6 613   $ (2 127)
   
  Vektet gjennomsnitt av
   utestående ordinaere
   aksjer - utvannet  211 811    123 649    127 658   121 981 
  Fortjeneste (tap) per
   utvannet aksje,
   som avstemt      $ 0,03    $ (0,01)    $ 0,05   $ (0,02)
   
  Netto inntekt (tap)
   for ordinaere aksjeeiere,
   som rapportert    $ 75 487   $ (11 681)   $ (10 733)  $ (30 717)
   
  Urealisert (fortjeneste)
   tap på derivater   (119 089)    13 032     41 239    41 340 
  Netto renteutgift    4 338     4 124     17 182    11 867 
  Nedskriving, verditap
   og avskriving     18 949    21 728     64 073    56 189 
  Utgifter til
   inntektsskatt     65 395     2 395     23 001    1 812 
  Utbytte
   preferanseaksjer    2 709     2 840     8 113    8 529 
   
  Avstemt EBITDA    $ 47 789   $ 32 438   $ 142 875   $ 89 020 
 
  (1)  Fri kontantstrøm er lik kontantstrøm fra driftsaktiviteter før
     endringer i driftsaktiva og gjeld. 
  (2)  Netto av skattefordel av henholdsvis $ 56 404, $ (6 516), 
     $ (19 690) og $ (20 670). 

Nettsted: http://www.endeavourcorp.com

KILDE Endeavour International Corporation