Europa må styre transportpolitikken i riktig retning

31 Mar, 2009, 12:00 BST Fra European Environment Agency

BRUSSEL og KØBENHAVN, March 31 /PRNewswire/ -- Transportsektoren bidrar fortsatt uforholdsmessig mye til utslipp av klimagasser, dårlig luftkvalitet og støy i Europa og benytter seg fortsatt av de minst effektive måtene å flytte mennesker og varer på.

Disse funnene presenteres i rapporten "Transport at a crossroads" (transporten ved skilleveien), som ble lansert i Europaparlamentet i Brussel i dag av professor Jacqueline McGlade, EEAs administrerende direktør. "Vi vet at vi har den teknologien vi trenger for å håndtere innvirkningen fra transportsektoren på miljøet i Europa. Mange av kjøretøyene som produseres, er imidlertid alt annet enn grønne, transportsektoren favoriserer fortsatt de minst effektive transportmetodene, og jernbanene i EU er fortsatt ikke samkjørt."

"I en tid der vi trenger å håndtere økonomiske og miljørelaterte problemer gjennom baerekraftige og grønne løsninger, peker transporttrendene i feil retning, noe som betyr fortsatt luftforurensning, økte utslipp av klimagasser og mange negative konsekvenser for miljøet," sier professor McGlade.

  
  - Klimagassutslippene har økt med 26 %, eller 180 millioner
  tonn, mellom 1990 og 2006, og da er internasjonal luftfart og skipsfart
  ikke medregnet. Denne økningen er større enn de årlige nasjonale
  utslippene for 2006 fra Belgia (132 millioner tonn) eller Romania (157
  millioner tonn).[1]
  - Mellom 1996 og 2006 økte de samlede godsvolumene målt i
  tonnkilometer for EU-medlemsstatene med 35 %, eller 650 M tonnkm, som er
  betydelig mer enn Tysklands samlede godstransport. Markedsandelen for
  godstransport med jernbane og på innlands vannveier sank.
  - Mellom 1995 og 2006 økte bilparken i EU-27 med 22 %, eller 52
  millioner biler. Økningen er altså like stor som hele bilparken i
  Storbritannia og Spania samlet. Antallet passasjerkilometer i EEAs
  medlemsland økte med 65 millioner i 2006.
  - Utslippene til luft fra kjøretøy går ned, men luftkvaliteten er
  fortsatt et problem i Europa.

Transportveksten må frikoples fra økonomisk vekst

Gode retningslinjer for å håndtere transportbehovet kan redusere transportvolumene. Det vil gi bedre transporteffektivitet i økonomien og frikople transportvekst fra økonomisk vekst. Rapporten bekrefter også at prissignaler spiller en viktig rolle for forbrukernes valg, så når etterspørselen etter busstjenester gikk opp med 20 %, har dette absolutt sammenheng med at drivstoffprisene økte 10 %.

"Vi trenger fortsatt klare, målbare, realistiske og tidfestede mål for å redusere klimagassutslipp, utslipp til luft og transportstøy. Og noe som kanskje er mer avgjørende er att kundenes reaksjoner på prissvingningene i fjor tyder på at drivstoffpriser og veiprising er viktige virkemidler for å redusere transportbehovet," sier professor McGlade.

Bakgrunn for rapporten

Det europeiske miljøbyrås rapport "Transport at a crossroads" er en årlig publikasjon fra Miljøbyråets Transport- og miljørapporteringsmekanisme (TERM), som kartlegger framdriften i og effektene av arbeidet med å integrere strategiene på transport- og miljøområdet. TERM-rapportene er blitt utgitt siden 2000 og gir viktige innblikk som kan bidra til utviklingen av EUs politikk. Rapporten tar sikte på å dekke alle Miljøbyråets medlemsland.

Det europeiske miljøbyrås medlemsland: Østerrike, Belgia, Bulgaria, Kypros, Den tsjekkiske republikk, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Hellas, Ungarn, Island, Irland, Italia, Latvia, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Romania, Spania, Den slovakiske republikk, Slovenia, Sverige, Sveits, Tyrkia og Storbritannia.

Om Det europeiske miljøbyrå (EEA)

Miljøbyrået har sine kontorer i København. Det har som mål å bidra til å oppnå betydelig og målbar forbedring av Europas miljø ved å levere aktuell, målrettet, relevant og pålitelig informasjon til politiske beslutningstakere og allmennheten.

---------------------------------

[1] Årlige utslipp for 2006 - EEAs Data Viewer for klimagasser - http://dataservice.eea.europa.eu/PivotApp/pivot.aspx?pivotid=455

KILDE European Environment Agency