Nye data indikerer at pasienter med bifurkasjonsskader opplevde veldig lav hyppighet av hendelser ved bruk av CYPHER(R) sirolimus-utskillende koronaer stent

16 Mar, 2006, 19:24 GMT Fra Cordis Corporation

ATLANTA, March 16 /PRNewswire/ --

- Første kliniske forsøk blant disse pasientene som er vanskelige å behandle, presentert ved ACC 2006.

Pasienter med bifurkale skader, det vil si skader som sprer seg inn i to deler ved et felles åreskille og som ofte er vanskelige å behandle, opplevde et lavt antall av alvorlige hendelser over seks måneder med CYPHER(R) sirolimusfrigivende koronaer stent. De positive resultatene ble funnet uansett stentingsstrategi, i.h.t. nye multisenter, randomiserte kliniske forsøksdata som ble presentert i dag på Den Amerikansk Kardiologiforeningens (ACC) forskningskonferanse for 2006. Studien sammenlignet to strategier for stenting: stenting kun av hovedåren og stenting av hovedåren og sideåren.

"Bifurkale skader står for ca. 15% av tilfellene i den daglige hjertebehandling, men til nå har optimal strategi for stenting i disse tilfellene vaert ukjent på grunn av vanskelighetene med å vurdere lesjonens sanne kompleksitet", sa Dr. Leif Thuesen, studiens ledende forsker og hjertespesialist ved Skjeby Hospital på Universitet i Århus. "Resultatet av vår studie viser at CYPHER(R) Stent virket ekstremt godt på pasienter med bifurkale lesjoner."

Bifurkale lesjoner involverer blokkering av både hovedhjerteåren og en av sideårene, noe som resulterer i en lesjon som er vanskeligere å behandle. Intervensjonsbehandling med barmetall stenter, ballong-angioplasti eller andre teknikker har resultert i liten angiografisk suksess, høye komplikasjoner og høye restenose-rater.

Dataene fra denne studien, "Hovedåre og sideåre stenting vs Opsjonal sideåre stenting med bruk av sirolimusutskillende stenter i bifurkale lesjoner" ble presentert på ACC i dag av Dr. Terje Steigen ved Universitetssykehuset i Tromsø, Norge.

Om den nordiske bifurkasjonsstudien

Bifurkasjonsstudien er en multisenter, randomisert studie som undersøkte 413 pasienter med tidligere ubehandlet (de novo) bifurkale hjerteårelesjoner. Studiens primaere endepunkt var større adverse kardiologiske hendelser (MACE), som var definert som kardiologisk død, hjerteinfarkt (myokardisk infarkt eller MI), blodpropper (trombosis) og gjenbehandling av blokkert åre (mårårens revaskularisering eller TVR).

Individuelle endepunkter (MACE) etter seks måneder var som følger:

  
              Hovedåre      Hovedåre og
              Stenting      sideåre stenting
              (n = 207)     (n = 206)

  Totalt døde       1,0 prosent    1,5 prosent
  Kardisk døde      1,0 prosent    1,0 prosent
  MI           1,4 prosent    1,0 prosent
  Indeks lesjon MI    0,0 prosent    1,0 prosent
  Total lesjon      
  vaskularisering     1,4 prosent    2,0 prosent
  TVR           1,4 prosent    2,5 prosent
  Stent trombose     1,0 prosent    0,0 prosent

  P-verdi er ikke signifikant i denne studien.

Pasientene ble inndelt i to behandlingsgrupper - 207 pasienter mottok stenting av hovedåren med CYPHER(R) Stent og 206 pasienter mottok stenting av hovedåren og sideåren med CYPHER(R) Stent. Sykehus i Danmark, Sverige, Norge, Finland og Latvia deltok i undersøkelsen.

"Denne studien av bifurkasjon gir ytterligere støtte til bruk av CYPHER(R) Stent i behandling av vanskelig behandlede pasienter", sa Dr. Dennis Donohoe, Visepresident for internasjonale regulatoriske og kliniske forhold hos Cordis Corporation. "Vi er glad for å se at positive data om CYPHER(R) Stent blir presentert på ACC, og spesielt utfallet av denne studien, som bidrar til den voksende mengde av kliniske bevis som støtter CYPHER(R) Stent.

Cordis Corporation var sponsor for denne studien.

Om CYPHER(R) Stent

CYPHER(R) Stent brukes av kardiologer til å behandle mer enn 1,7 millioner pasienter med koronaere hjertelidelser over hele verden. Innretningens sikkerhet og effektivitet støttes av et robust program for kliniske forsøk som inkluderer mer enn 40 studier, inkludert uavhengige kliniske forsøk, som studerer virkningen av CYPHER(R) Stent hos et bredt spekter av pasienter. CYPHER(R) er utviklet og produsert av Cordis Corporation, og er i dag tilgjengelig i over 80 land, og har den lengste kliniske oppfølgingen av noe medisinfrigivende stent. Første generasjons stent, CYPHER SELECT(TM) sirolimusutskillende koronaer stent, ble lansert i Europa, Sørøst-Asia, Latinamerika og Canada i 2003. Mer informasjon om CYPHER(R) Stent kan finnes på http://www.cypherusa.com.

Om Cordis Corporation

Cordis Corporation er et selskap i Johnson & Johnson gruppen. Cordis Corporation er en verdensleder innen utvikling og produksjon av vaskulaer teknologi. Gjennom selskapets innovasjon, forskning og utvikling er leger over hele verden bedre i stand til å behandle millioner av pasienter med vaskulaere lidelser.

  
  - Cordis Corporation har inngått en eksklusiv verdensomfattende lisens
   med Wyeth for lokalisert administrasjon av sirolimus innenfor visse
   bruksområder, inkludert adminstrasjon via vaskulaer stenting. 
   Sirolimus, det aktive stoffet som utskilles i stenten, er makedsført 
   av Wyeth Pharmaceuticals, en divisjon av Wyeth, under navnet 
   Rapamune(R). Rapamune er et varemerke som tilhører Wyeth 
   Pharmaceuticals.

  
  Nettside: http://www.cordis.com
       http://www.cypherusa.com

KILDE Cordis Corporation