Ontario gir rettigheter til bruk av statens skoger

23 Feb , 2011, 16:08 GMT Fra Ontario Ministry of Economic Development and Trade

OTTAWA, Canada, February 23, 2011 /PRNewswire/ -- Canada er en av de mest skogrike landene i verden. Området som er dekket av skog er på hele 400 millioner hektar. I provinsen Ontario er hele to tredjedeler dekket av skog. På om lag 713 000 kvatdratkilometer står det rundt 85 milliarder traer. Det er et utrolig potensial innen skogbruksnaeringen som provinsregjereningen har som mål å utnytte i større grad.

For å kunne gjøre de statlige skogene mer tilgjengelige, per i dag er 90 % av skogen statlig eid, avskrev provinsregjeringen i november 2009 11 millioner kubikkmeter skog. Selskaper med innovative prosjekter som ønsker å investere i et kraftig og baerekraftig skogbruk kunne søke. Etterspørselen var enorm. Man mottok 115 henvendelser. Regjeringen har nå gitt kontrakter til 12 selskaper med en årlig utnyttelse av 1 044 700 million kubikkmeter trevirke. Gjennom ulike oppdrag har selskapene nå investert i produksjonen og ansatt 163 nye arbeidstakere.

De utvalgte selskapene skal bruke trevirke fra Ontarios skoger, både til produksjon av tradisjonelle produkter og til produksjon av såkalte nye skogbruksprodukter. Atikokan Renewable Fuel vil med en årlig tildeling på 279 000 kubikkmeter av poppel og bjørk for eksempel produsere 140 000 tonn trepellets. Med det som utgangspunkt vil selskapet bygge en ny mølle og oppgradere eksisterende varmeanlegg fra gass til trefiber. AbitibiBowater Inc., en verdensleder innen treforedlingsindustrien, får konsesjon på 221 000 kubikkmeter tømmer av løvtraer per år til produksjon av trelast. Greenview Wood Products starter opp igjen et nedlagt sagbruk og setter i gang tørkeovner igjen. Med 30 nye medarbeidere, vil selskapet i fremtiden produsere 55 500 kubikkmeter trepellets fra nåle- og løvskog . I tillegg planlegger selskapet å starte opp et nytt kombinert varme- og biomassekraftverk. Gervais Forest Products Ltd. får konsesjon på 21 000 kubikkmeter furu, og kan dermed produsere helt og saget tømmer til gruvene.

Dette varselet er et ledd i omstruktureringen av Ontarios skogsektor. I fremtiden vil provinsregjeringen legge til rette for privat sektors videre tilgang til offentlige skogressurser og dermed utarbeide en ny leieavtale og et nytt lisensieringssystem. "Det langsiktige målet er å bygge et sterkt skogbruk og gi fornybar energi en global lederrolle for eksempel gjennom økt bruk av biomasse", sier Michael Gravelle, minister for utvikling i nord, gruvedrift og skogbruk.

  
  Mediekontakt:
  Christine Fröhler, Markus Engel
  Communication Consultants GmbH - Jurastr. 8 - 70565 Stuttgart
  Tlf. +49-711-97893-37 - Faks +49-711-97893-44
  E-post: ontario@postamt.cc
  Internett: http://www.presseforum.cc/ontario

KILDE Ontario Ministry of Economic Development and Trade