Pluris Energy inngår investeringsbankavtale med Terra Securities ASA

19 Des, 2006, 10:00 GMT Fra Pluris Energy Group Inc.

HOUSTON, December 19 /PRNewswire/ --

Pluris Energy Group Inc. (OTC-oppslagstavle: PEYG) har gleden av å kunngjøre at man har inngått en mandatavtale om investeringsbanktjenester ("avtalen") med Terra Securities ASA i Oslo, Norge ("Terra"), og ifølge denne skal Terra virke som økonomisk rådgiver og øverste leder for Pluris Energy knyttet til administrasjonen av aksjesaker, aksjerelaterte finansinstrumenter , den første offentlige emisjonen og registreringen av Pluris Energys ordinaere aksjer på Oslo Børs og noteringen av Pluris Energys "A"-obligasjoner på Oslos alternative obligasjonsmarked [Oslo Alternative Bond Market ("ABM").(a)

Terra er et investeringsbankselskap som helt og fullt er basert i Oslo, Norge og er et dattersselskap i Terra Gruppen AS. Terra er medlem av aksjebørsene i Oslo og Stockholm og har mer enn 30 000 registrerte klienter med en samlet omsetning av utførte transaksjoner på over USD 16 milliarder til i dag. Terra har så langt i år stått for rundt USD 2,5 milliarder i nye obligasjonsutstedelser og mer enn USD 500 millioner i aksjetransaksjoner, private plasseringer og offentlige emisjoner som ledende og fellesledende administrator. Terra er et mangfoldig investeringsbankfirma som besørger aksjesalg, aksjeundersøkelser spesielt fokusert på sektorene olje og gass, materialer, energi og finanstjenester, bedriftsfinansiering i offentlige emisjoner, fusjoner og oppkjøp, offentlige og private plasseringer og strukturerte finansforretninger samt besørgelse av gjeldskapitalmarkedstjenester [debt capital market services]("DCM"), der man gjennomfører DCM-salg, DCM-saker og DCM-syndikeringer.

Avtalen går ut på at Terra skal besørge tjenester til Pluris Energy som dets eneste finans- og investeringsbankrådgiver under utarbeidelsen av et prospekt og annen investeringsdokumentasjon i forbindelse med Pluris Energys søknader i tilknytning til dets foreslåtte offentlige emisjon av ordinaere aksjer for selskapet på Oslo Børs' aksjebørs, for tiden beregnet til annet kvartal av 2007. Terra vil i tillegg gi råd og assistere selskapet i forbindelse med Pluris Energys "A"-obligasjoner på Oslos ABM. I denne forbindelse vil Terra råde Pluris Energy i relasjon til strukturen for den foreslåtte offentlige emisjonen og ABM-noteringen som utstedelsesstørrelse, tegningsprissetting samt alle andre saker knyttet til tegningsrettigheter, betalingsgarantier, verdsettinger og verdsettingsmodeller relatert til selskapet og aktivaene som erverves av Pluris Energy gjennom kjøpsavtalen som inngås knyttet til selskapets søramerikanske forretningsutviklingsmandat.(a)

Pluris Energys styreformann og administrerende direktør, Sacha H. Spindler, fastslo at "Vi er meget fornøyd over å jobbe sammen med Terra Securities for å bevege oss fremover med våre bedriftsplaner knyttet til selskapets foreslåtte offentlige emisjon på Oslo Børs' aksjebørs og noteringen av våre "A"-obligasjoner på Oslo ABM. Med denne avtalen på plass er Pluris Energy meget godt posisjonert for å gjennomføre sitt mandat om å la seg registrere og notere selskapets ordinaere aksjer og obligasjoner på det europeiske markedet og spesielt på et marked som Oslo, Norge, som forstår og er farget av verdiprinsippene knyttet til internasjonale olje- og gassforetak som Pluris Energy." Herr Spindler sa videre at "Det å inngå en mandatavtale med Terra Securities skaper det grunnlaget for aksjonaerene våre som vi tror vil gi Pluris Energy den beste muligheten til å bevege seg fremover, idet man realiserer den grunnleggende verdien i selskapets nåvaerende utviklingsplaner , da dette knytter seg til vårt søramerikanske ervervsmandat og i saerdeleshet da det knytter seg til Pluris Energys inntektsportefølje bestående av olje- og gassaktiva ved fullførelsen av ervervet av San Enrique Petrolera."(a)

Oslo Børs' aksjebørs ligger i Oslo, Norge og er en av de hurtigst voksende aksjebørsene i verden. Norge er et av de største produsent- og utviklingsområdene for olje og gass i verden, og det har ført til at finansmiljøet i Oslo er et av de mest sofistikerte og proaktive internasjonale olje- og gassinvesteringsmiljøene. Majoriteten av internasjonale banker har sete på Oslo Børs. Finansfirmaer som befinner seg i Oslo, Norge, har meget god tilgang til internasjonal kapital som ønsker å investere i selskaper notert på Oslo Børs på grunn av Oslos investeringsmiljøs inngående forståelse av olje- og gassektoren. I tillegg skyldes dette delvis det faktum at Oslo Børs har utviklet og gjør bruk av et av de mest sofistikerte markedsovervåkingssystemene i verden, noe som kan føre til høyere verdsettinger og større likviditet for de olje- og gasselskapene som er notert på børsen. Når selskapets foreslåtte offentlige emisjon er gjennomført på Oslo Børs, vil de ordinaere Pluris Energy-aksjene fortsatt bli notert og omsatt i USA.

Om Pluris Energy

Pluris Energy Group Inc. er et internasjonalt energiselskap som engasjerer seg i erverv og utvikling av ikke-drevne olje- og gassinteresser i globale, høyprofilerte utviklingsspill. Pluris Energy investerer også i forskning i og utvikling av energieffektive teknologier som har som mål å maksimere diversifiseringen av det verdensomspennende energinettet. Hvis du vil ha mer informasjon, skal du gå til selskapets nettsted på http://www.pluris.com .

  
  Selskapskontakt
  Louis J. Fruchier
  Senior V.P. Corporate Developments
  Pluris Energy Group Inc.
  +1-281-383-9403
  fruchier@pluris.com

Frasigelse vedrørende fremtidsrettede utsagn

Denne pressemeldingen inneholder "fremtidsrettede utsagn". Utsagn i denne pressemeldingen som ikke er rent historiske, er fremtidsrettede utsagn og omfatter mulige utsagn vedrørende antakelser, planer, forventninger eller intensjoner angående fremtiden. Slike fremtidsrettede utsagn er merket med "(a)" og omfatter blant annet forventninger og/eller krav, etter hva som passer, om at (i) selskapet skal gjennomføre en offentlig emisjon og registrering av Pluris Energys ordinaere aksjer på Oslo Børs' aksjebørs, (ii) selskapet vil gjennomføre noteringen av Pluris Energys "A"-obligasjoner på Oslos alternative obligasjonsmarked, (iii) selskapet vil vaere i stand til å selge sitt tilbud av "A"-obligasjoner og (iv) at selskapet vil gjennomføre kjøpet av andelene i San Enrique Petrolera, SA.

Det er viktig å legge merke til at faktiske utbytter og selskapets faktiske resultater kan vaere betydelig ulike dem som finnes i slike fremtidsrettede utsagn. Faktiske resultater kan vaere ulike dem som er prosjektert i eventuelle fremtidsrettede utsagn på grunn av mange faktorer. Slike faktorer omfatter blant annet: (i) at Terra mislykkes med å finne investorer som vil kjøpe andeler i selskapet under den foreslåtte offentlige emisjonen, (ii) mislykkes med å notere selskapets ordinaere aksjer på Oslo Børs' aksjebørs av en eller annen grunn, (iii) at man ikke lykkes med å finne investorer som er villige til å kjøpe alle eller en betydelig del av "A"-obligasjonene, (iv) at man ikke lykkes med å notere "A"-obligasjonene på Oslos alternative obligasjonsmarked, (v) at man ikke lykkes med at det å inngå avtalen med Terra Securities vil gi den beste muligheten for å bevege seg fremover mot realiseringen av den grunnleggende verdien i selskapets utviklingsplaner relatert til dets søramerikanske ervervsmandat, (vi) den fortsatte etterspørselen etter olje og gass; (vii) at det ikke lykkes å gjennomføre ervervet av San Enrique Petrolera, SA eller eventuelle andre planlagte erverv uansett grunn,; (viii) at det ikke lykkes å reise provenyer fra den foreslåtte offentlige emisjonen, herunder at det ikke lykkes å gjennomføre utstedelsen av alle eller noen av "A"-obligasjonene som trengs for å fullføre eventuelle erverv av olje- og gassproduksjonsinteresser; (ix) nøyaktigheten i de anslåtte reservene for San Enriques utviklingsinteresser; (x) usikkerheten når det gjelder kravene som miljøorganene stiller; (xi) selskapets evne til å skaffe seg gjelds- eller aksjefinansiering for operasjoner, (xii) selskapets evne til å beholde kvalifiserte ansatte eller rådgivere, og (xiii) sannsyneligheten for at ingen kommersielle mengder av olje og gass blir funnet eller kan dekkes inn på noen av eiendommene der selskapet har en interesse. Når det gjelder flere risikofaktorer om selskapet, bør leserne se på risikoavdekkingene i våre seneste formular 10-KSB og 10-QSB som finnes hos USAs kredittilsyn på Edgar.

Nettsted: http://www.pluris.com

KILDE Pluris Energy Group Inc.