Rekordstor kontantstrøm for Endeavour i første kvartal

12 Mai, 2008, 23:24 BST Fra Endeavour International Corporation

HOUSTON, May 12 /PRNewswire/ --

Endeavour International Corporation (Amex: END) (LSE: ENDV) kunngjorde i dag at tilgjengelig kontantstrøm i første kvartal 2008 økte til 36,3 millioner USD, opp fra 34,4 millioner USD i første kvartal 2007 og opp sekvensielt fra 33,6 millioner USD i fjerde kvartal. Inntektene for dette kvartalet økte med 40 % til 61,3 millioner USD, sammenlignet med 42,8 millioner USD i første kvartal i fjor og 54,5 millioner USD i fjerde kvartal 2007. Justert inntjening før renter, skatt, avskriving og amortisering (justert EBITDA) økte til 42,6 millioner USD i første kvartal i år, opp fra 37,2 millioner USD i første kvartal 2007 og 35,2 millioner USD i fjerde kvartal i fjor.

"Sterk produksjon og gode råvarepriser forsatte fra sist år og resulterte i svært sterke økonomiske prestasjoner for selskapet vårt," sa William L. Transier, styreformann, administrerende direktør og president. "Resultatet var en rekordstor tilgjengelig kontantstrøm for selskapet. Endeavour viser nå konsekvent fordelene av balansen mellom stabile operasjoner, økonomisk styrke, kvalitetservervelser og potensial innenfor letearbeid. Den sterke kontantstrømmen fra dette kvartalet og det å se fremover vil finansiere vårt letearbeid og produksjonsprogrammer og fremme gjeldsreduksjon."

Uten effekten av ikke-kontant derivative transaksjoner og valutainnvirkning på utsatt skatt, ville nettotapet for kvartalet vært på 2 millioner USD eller 0,02 USD per aksje. Inkludert i resultatene for 2008 er en engangsavgift på 4,3 millioner USD eller 0,03 USD per aksje for tidlig gjeldsnedbetaling. Dette sammenlignes med nettoinntekt på 3,1 millioner USD eller 0,03 USD per aksje i første kvartal i fjor. Basert på GAAP (amerikanske regnskapsregler) rapporterte selskapet et nettotap for ordinære aksjonærer i første kvartal 2008 på 19,5 millioner USD eller 0,15 USD per aksje sammenlignet med et nettotap på 6 millioner USD eller 0,05 USD per aksje i tilsvarende kvartal i fjor.

Nye viktige begivenheter inkluderer:

  
  -- Vedvarende sterk produksjon - Produksjon i første kvartal forbedret
    til et gjennomsnitt på 10 128 boepd versus 9767 boepd i samme kvartal 
    i fjor, og sammenlignet med 8180 boepd i fjerde kvartal 2007. 
    Salgsvolumet var 8796 boepd i dette kvartalet sammenlignet med 10 148 
    boepd i første kvartal i fjor og opp fra 8268 boepd i fjerde kvartal 
    2007. Nåværende løfteplan indikerer at salg vil overskride produksjon 
    i andre kvartal.

  -- 2008-leting startet - Boreoperasjoner på Galtvort-brønnen i Norge
    startet i april, den første av minst syv letebrønner som det etter 
    planen skal bores i dette året.

  -- Gjorde ferdig enda en vellykket produksjonsbrønn på Bragefeltet -
    A-28-brønnen på Bragefeltet ble gjort ferdig og produksjon startet i 
    dette kvartalet. Brønnen produserer for tiden stabile 14 500 boepd 
    brutto. Selskapet har en andel på 4,4 % i feltet.

  -- Mottok investering fra Smedvig-familien - I desember ble Smedvig-
    familien enig om å investere 40 millioner USD i en konvertibel nota  
    til 2,36 USD per aksje og øremerket en fremtidig investering på 60 
    millioner USD til strategiske vekstmuligheter. Den første 
    transaksjonen ble avsluttet i januar.

  -- Nedbetalte terminlån med 2. prioritet - Ved å bruke eksisterende
    ressurser og penger fra den konvertible notaen, nedbetalte selskapet
    terminlånet med 2. prioritet på 75 millioner USD. Lånet hadde en rente
    på Libor pluss 700 basispoeng og flere restriktive bestemmelser som
    begrenset selskapets finansielle fleksibilitet.

Veiledningen til beregninger for 2008 forblir uforandret

Tabellen under presenterer beregninger for selskapets driftsstatistikk for hele året fram til 31. desember 2008.

  
  (Alle beløp er i USD med mindre annet er indikert)


  Forventet gjennomsnittlig produksjon (A)                   
    Daglig produksjon (boepd)           8600   til   9000 
                                     
  Differanser (B)                          
    Olje ($/bbl)                 $(4,00)  til  $(5,00)
    Gass ($/mcf)                 $(0,30)  til  $(0,40)
                                     
  Gassprosent av total                50%  til   55%
  Lease driftskostnader (per fat)         $14,00  til  $15,00


  (A) Faktiske resultater kan avvike vesentlig fra disse beregningene.

  (B) Med tanke på beregningene, antakelser om prisdifferanser basert på  
    plassering, kvalitet og andre faktorer, ekskludert effektene av
    derivative finansobjekter. Gassprisdifferanser er oppført som
    overkurs (rabatt) fra National Balancing Point-prisgivning, og
    oljepris-differanser er oppført som overkurs (rabatter) fra Dated
    Brent-prisgivning.

Konferansesamtale om inntekter torsdag 8. mai 2008 kl. 10.00 Eastern Time (09.00 Central Time, 15.00 London-tid)

Endeavour vil holde en analytisk konferansesamtale og nettsending i dag for å diskutere resultater for første kvartal 2008, og oppdatere årets driftsplaner kl. 10.00 Eastern Time. For å delta og spørre spørsmål under konferansesamtalen, vennligst tast inn kode 5321499 etter at du har ringt telefonnummeret i landet du befinner deg i. I USA taster du +1-866-322-8032 (USA, gratis), i Storbritannia taster du +0-808-234-4489 (Storbritannia, gratis), i Norge taster du +800-198-31 (Norge, gratis), mens alle andre taster +1-416-640-3406 (internasjonalt, ikke gratis). For å høre på konferansen live via internett, gå inn på Investor Relations på Endeavours hjemmeside på http://www.endeavourcorp.com. Et opptak vil være tilgjengelig fra kl. 12.00 Central Time 9. mai helt til kl. 12.00 Central Time 22. mai ved å ringe gratis +1-888-203-1112 (USA) eller +1-719-457-0820 (internasjonalt), kode: 5321499.

Endeavour International Corporation er et selskap som både leter etter og produserer olje og gass, og de fokuserer på ervervelse, leting og utvikling av energireserver i Nordsjøen. For mer informasjon, gå til http://www.endeavourcorp.com.

Denne pressemeldingen inkluderer "fremadskuende uttalelser" innenfor betydningen av Section 27A i Securities Act fra 1933 og Section 21E i Securities Exchange Act fra 1934. Fremadskuende uttalelser gir selskapet oppdaterte forventninger eller prognoser for fremtidige hendelser. De inkluderer forventet olje- og naturgassproduksjon og fremtidige kostnader, prognoser angående fremtidige olje- og naturgasspriser, og uttalelser angående forventet forretningsstrategi og andre planer og mål for fremtidige operasjoner. Selskapet advarer mot at det blir lagt for stor vekt på disse fremadskuende uttalelsene, og påpeker at de gjelder kun for datoen for denne pressemeldingen. Selskapet tar ikke noe ansvar for å oppdatere denne informasjonen.

Faktorer som vil kunne forårsake at faktiske resultater skiller seg fra forventede resultater er beskrevet i "Risks related to the company's Business" under "Risk Factors" i punkt 1A av selskapets årsrapport på skjema 10-K. Disse risikofaktorene inkluderer blant annet selskapets evne til å erstatte reserver og opprettholde produksjonen; gjeldsnivå; kapitaltilgjengelighet på økonomisk basis for å dekke erstatningskostnader; usikkerhet angående evaluering av olje- og naturgassreserver på tilegnet eiendom og eventuelle tilknyttede passiva; resultatløs lete- og produksjonsboring, og produksjonsavbrudd som vil kunne påvirke selskapets kontantstrøm.

  
            Endeavour International Corporation
         Sammenlignende forkortet konsolidert balanse
                 (Ikke revidert)
                (Beløp i tusener)

                         31. mars,   31. desember, 
                          2008       2007   
  Eiendeler     
  Omløpsmidler:                           
   Kontant og kontantekvivalenter       $20 459     $16 440 
   Kontanter i depositum            22 000      22 000 
   Utestående fordringer            36 505      33 291 
   Forhåndsbetalte og andre omløpsaktiva    53 559      46 516
    Sum omløpsmidler             132 523     118 247 
                                     
  Eiendom og utstyr, netto           331 073     335 023 
  Goodwill                   283 324     283 324 
  Andre eiendeler                 9 650      11 029 
    Totale eiendeler             $756 570     $747 623 
                                     
            Gjeld og aksjonærenes egenkapital
  Kortsiktig gjeld:                         
   Leverandørgjeld               $22 798     $31 036 
   Påløpte utgifter og annet          59 633      50 013 
    Sum kortsiktig gjeld            82 431      81 049
                                     
  Langsiktig gjeld               251 923     266 250 
  Utsatte skatter                147 942     135 552 
  Annen gjeld                  99 577      69 623 
    Sum gjeld                 581 873     552 474 
                                     
  Forpliktelser og betingede utfall                    
                                     
  Serie C konvertible preferanseaksjer     125 000     125 000 
                                     
  Aksjonærenes egenkapital            49 697      70 149 
  Sum gjeld og aksjonærenes egenkapital    $756 570     $747 623             Endeavour International Corporation
           Sammenlignende forkortet konsoliderte
            regnskapstall for driftsvirksomhet
                 (Ikke revidert)
         (Beløp i tusener, bortsett fra data per aksje)

                            Tre måneder  
                           Slutt 31. mars
                          2008    2007           
  Inntekter                   $61 255   $42 790  
                                     
  Driftskostnader:                         
   Driftsutgifter                10 020   10 711 
   Avskrivninger, forringelse og                     
   amortisering                 21 403   19 213   
   Generelt og administrativt          4 751    5 367
   Totale utgifter                36 174   35 291
                                     
  Driftsinntekter                25 081    7 499
         
  Andre inntekter (utgifter):  
   Derivater:   
    Realiserbare gevinster (tap)        (3 150)   11 072 
    Urealiserbare gevinster (tap)       (29 642)   15 696  
   Renteinntekter                (8 207)   (4 773)  
   Renteutgifter                  366     604    
   Annet                     (770)    (559)  
                                     
  Sum annen inntekt (utgifter)         (41 403)   (9 352)   
                                     
  Inntekt (tap) før skatt            (16 322)   (1 853)  
  Utgifter på inntektsskatt (fordel)        470    1 290 
                                     
  Netto tap                   (16 792)   (3 143)  
  Utbytte preferanseaksjer            2 695    2 844
                                    
  Netto tap ordinære aksjonærer        $(19 487)  $(5 987)
                                     
                                     
  Netto tap per ordinære aksje -                      
   Vanlig og utvannet              $(0,15)   $(0,05)  
                                     
  Vektet gjennomsnittstall for ordinære 
  utestående aksjer -                      
   Vanlig og utvannet             127 537   120 304 
  
            Endeavour International Corporation
     Sammenlignende forkortet konsolidert regnskap for kontantstrøm
                 (Ikke revidert)
                (Beløp i tusener)

                            År avsluttet 31. mars, 
                             2008     2007 
  Kontantstrøm fra driftsaktiviteter:                
   Netto tap                    $(16 792)   $(3 143)
   Justeringer for overensstemmelse mellom netto
   tap og netto kontanter brukt til driftsaktiviteter:                             
   Avskrivninger, forringelse og amortisering     21 403    19 213 
   Kostnader (fordel) utsatt skatt          (3 144)     261 
   Urealiserbar gevinst (tap) på                  
   derivater                     29 642    15 696
   Amortisering av ikke-kontant kompensasjon       544    1 884 
   Amortisering av lånekostnader og rabatter      3 156     427
	Utgift på økonomiske kostnader            869      - 
   Annet                         632      15
   Endringer i driftseiendeler og gjeld:       (7 170)   11 958
  Nettokontanter fra driftsaktiviteter         29 140    46 311  
                                     
  Kontantstrøm fra investeringsvirksomhet:                
   Kapitalkostnader                 (19 581)   (13 480)
   (Økning) fall i kontanter i depositum          -   (20 096)   
  Netto kontanter brukt i investeringsvirksomhet   (19 581)   (33 576)
                                     
  Kontantstrøm fra finansieringsvirksomhet:                
   Netto utbytte (nedbetaling) av lån         (2 000)   (30 000)                     
   Betalte finansieringsutgifter           (3 294)      - 
   Annen finansiering                  (246)    (110)
  Netto kontanter brukt i finansieringsaktiviteter   (5 540)   (30 110) 
                                     
  Netto økning (nedgang) i kontanter og 
   kontantekvivalenter                (4 019)   (17 375)
  Virkning av endringer i utenlandsk valuta på kontanter  -     718 
  Kontant og kontantekvivalenter,               
  starten på periode                  $16 440   $39 814 
                                     
  Kontant og kontantekvivalenter, slutten på periode  $20 459   $23 157             Endeavour International Corporation
                Driftsstatistikk
                 (Ikke revidert)

                         Tre måneder avsluttet
                             31. mars 
                          2008    2007 
  Produksjon:                             
   Salg av olje og kondensat (mbbl): 
   Storbritannia                 265     397   
   Norge                      96     131    
   Totalt                     361     528   
                                     
  Salg av gass (mmcf):                          
   Storbritannia                2 035    2 259   
   Norge                     599     54    
   Totalt                    2 634    2 313   
                                     
  Totalt salg (mboe):                         
   Storbritannia                 604     773   
   Norge                     196     140    
   Totalt                     800     913   
                                     
  BOE per dag                  8 796   10 148   
                                     
                                     
  Realiserbare priser:                           
  Olje og kondensatpris ($ per bbl):                              
   Før råvarederivater             $89,84   $53,54  
   Virkning av råvarederivater        $(17,57)   $5,96  
   Realiserbare priser inkludert                      
    råvarederivater              $72,27   $59,50   
                                     
  Gasspris ($ per mcf):                        
   Før råvarederivater             $10,93    $6,28   
   Virkning av råvarederivater         $1,22    $3,43
   Realiserbare priser inkludert                      
    råvarederivater              $12,15    $9,71   
                                     
  Tilsvarende oljepris ($ per boe): 
   Før råvarederivater             $76,53   $46,85   
   Virkning av råvarederivater         $(3,94)   $12,12  
   Realiserbare priser inkludert                       
    råvarederivater              $72,59   $58,97  
  
            Endeavour International Corporation
          Forening av GAAP- og Ikke-GAAP-målestokker
                 (Ikke revidert)

  Som påkrevd under regulering G i Securities Exchange Act of 1934
  (amerikansk verdipapirlovgivning), presenter vi under en forening av 
  netto inntekt (tap) til følgende ikke-GAAP økonomiske målestokker: netto 
  inntekt som justert, justert EBITDA og tilgjengelig kontantstrøm. 
  Selskapet bruker disse ikke-GAAP målestokkene som viktige målestokker 
  for styringen av selskapet og for å demonstrere selskapets evne til å 
  finansiere kapitalutgifter og betjene gjeld internt. 
  Ikke-GAAP-målestokkene er nyttige i sammenligning av lete- og 
  produksjonsselskaper innen olje- og gassektoren, da de utelukker 
  ikke-driftsmessige svingninger i eiendeler og gjeld.

  (i tusener, unntatt per aksje)       Tre måneder slutt 31. mars,        
                          2008      2007    
  
  Netto tap                  $(16 792)    $(3 143)

  Avskrivninger, forringelse og amortisering  21 403     19 213                   
  Utgifter på utsatt skatt (fordel)       (3 144)      261    
  Urealiserbare (gevinst) tap på derivate 
   instrumenter                 29 642     15 696   
  Amortisering av ikke-kontant kompensasjon    544     1 884     
  Amortisering av lånekostnader og rabatter   3 156      427
  Utgift på økonomiske kostnader          869       -
  Annet                      632       15     
                                     
  Tilgjengelig kontantstrøm          $36 310    $34 353  Nettoutbytte for ordinære aksjonærer, 
   som rapportert               $(19 487)    $(5 987)   
  Urealiserbare (gevinst) tap på derivater                        
   (netto av 50% skatt)             14 821     7 848    
  Valutainnvirkning på utsatt skatt       2 641     1 237      
                                     
  
  Netto inntekt (tap) som justert       $(2 025)    $3 098  
                                     
  Vektet gjennomsnittstall på ordinære 
   utestående aksjer - vanlige og utvannede  125 537    120 304    
                                     
  Inntekt per aksje, som justert        $(0,02)     $0,03   
                                     
  Netto tap for ordinære aksjonærer, som                           
   rapportert                 $(19 487)    $(5 987)  
  Urealiserbare (gevinst) tap på derivater   29 642     15 696    
  Netto renteutgifter              7 841     4 169    
  Avskrivninger, forringelse og amortisering  21 403     19 213          
  Utgifter på inntektsskatt (fordel)        470     1 290     
  Utbytte på preferanseaksjer          2 695     2 844    
                                     
  Justert EBITAD                $42 564    $37 225    

Tilgjengelig kontantstrøm er lik kontantstrøm fra driftsaktiviteter før forandringer i driftseiendeler og -gjeld.

Nettside: http://www.endeavourcorp.com

KILDE Endeavour International Corporation