Tørke og overforbruk av vann i Europa

17 Mar, 2009, 04:00 GMT Fra European Environment Agency

KØBENHAVN og ISTANBUL, March 17 /PRNewswire/ -- Fra golfbaner til bøker, olivenolje til ferier - alle de varene og tjenestene vi er avhengige av, i tillegg til mange av våre daglige aktiviteter, krever en livsviktig ressurs: vann. En ny rapport fra Det europeiske miljøbyrå (EEA) bekrefter at vannforbruket i mange deler av Europa ikke er baerekraftig, og anbefaler en ny tilnaerming til forvaltningen av vannressursene.

EEA-rapporten "Water resources across Europe - confronting water scarcity and drought" setter fokus på at Sør-Europa fortsetter å oppleve størst problemer med vannmangel, mens vannstresset også øker i Nord-Europa. I tillegg kommer klimaendringene til å føre til at tørkeperiodene blir alvorligere og vil forekomme oftere, noe som vil øke vannstresset ytterligere, saerlig i sommermånedene.

Hvis vi ser bort fra illegal vannbruk, tar Europa ut ca. 285 km3 ferskvann hvert år. Det utgjør i snitt 5 300 m3 pr. innbygger, eller rundt regnet to olympiske svømmebasseng.

- Vi lever over evne når det gjelder vann. Den kortsiktige løsningen på vannmangelen har vaert å hente ut enda større vannmengder fra overflate- og grunnvannsforekomster. Overbeskatning er ikke en baerekraftig løsning. Det har store konsekvenser for kvaliteten og mengden på det gjenvaerende vannet og for økosystemene som er avhengige av det, sier professor Jacqueline McGlade, EEAs administrerende direktør. - Vi må kutte ned på forbruket, redusere mengden vann vi henter ut til et minimum, og bruke vannet mer effektivt.

Viktige funn og anbefalinger

Å flytte forvaltningsfokuset fra økt forsyning til redusert etterspørsel forutsetter innsats på forskjellige politiske og praktiske plan:

  
  - I alle sektorer, også landbruket, må vann prises i forhold til mengdene
  som brukes.

  - Myndighetene bør i større grad gjennomføre planer for håndtering av
  tørke og fokusere på risiko snarere enn på krisehåndtering.

  - Vannintensive bioenergiavlinger bør unngås i områder med lite vann.

  - En kombinasjon av valg av avlinger og ulike vanningsmetoder kan øke
  vanneffektiviteten i landbruket betydelig hvis det samtidig gjennomføres 
  egne rådgivningsprogrammer for gårdbrukere. Nasjonale og europeiske 
  midler som Den europeiske unions Felles landbrukspolitikk kan spille en 
  viktig rolle når det gjelder å fremme et effektivt og baerekraftig 
  vannforbruk i landbruket.

  - Tiltak som tar sikte på å bevisstgjøre befolkningen, som miljømerking,
  miljøsertifisering og opplaeringsprogrammer i skolen, er avgjørende for 
  å få til et baerekraftig vannforbruk.

  - Lekkasjer i offentlige vannforsyninger må tas hånd om. I deler av
  Europa kan vanntapet fra lekkasjer overstige 40 % av den samlede 
  forsyningen.

  - Illegale uttak av vann, ofte for landbruksformål, er utbredt i visse
  deler av Europa. Hensiktsmessig overvåking og et system med bøter eller
  straff bør innføres for å gjøre noe med dette.

  - Myndighetene bør skape insentiver for økt bruk av alternative
  vannforsyninger, som behandlet avløpsvann, gråvann og oppsamlet regnvann, 
  for å redusere vannstress.

Oversikt over Europas vannforbruk

I Europa som helhet går 44 % av vannuttaket til energiproduksjon, 24 % til landbruksformål, 21 % til offentlig vannforsyning og 11 % til industriformål. Disse tallene skjuler imidlertid betydelige forskjeller i vannforbruk etter sektor. I Sør-Europa står landbruket for eksempel for 60 % av det samlede vannuttaket, og i visse områder hele 80 %.

Overflatevann, som innsjøer og elver, utgjør 81 % av Europas samlede ferskvannsressurser og er de viktigste vannkildene for industri-, energi, og landbruksformål. Derimot baserer offentlige vannforsyninger seg mest på grunnvann fordi det generelt er av høyere kvalitet. Nesten alt vann som brukes i energiproduksjon, returneres til en vannforekomst, mens vannuttak til landbruksformål ikke gjør det.

Avsalting blir stadig oftere brukt som alternativ til tradisjonelle vannkilder, saerlig i vannstressede regioner i Europa. Det høye energibehovet og de saltholdige biproduktene må imidlertid også tas med i vurderingen av konsekvensene på miljøet av avsalting.

Merknader til redaktøren

Rapporten er tilgjengelig på http://www.eea.europa.eu/publications/water-resources-across-europe/

Rapporten skal presenteres for pressen på det femte World Water Forum i Istanbul i Tyrkia: http://worldwaterforum5.org/

Om Det europeiske miljøbyrå (EEA)

Miljøbyrået har sine kontorer i København. Det bidrar til å oppnå betydelig og målbar forbedring av Europas miljø ved å levere aktuell, målrettet, relevant og pålitelig informasjon til politiske beslutningstakere og allmennheten.

KILDE European Environment Agency