Odpowiedź firmy Anheuser-Busch InBev na oświadczenie spółki SABMiller

08 Paź , 2015, 18:48 BST Źródło Anheuser-Busch InBev

BRUKSELA, 8 października 2015 r. /PRNewswire/ -- Firma Anheuser-Busch InBev (zwana dalej AB InBev) (Euronext: ABI) (NYSE: BUD) przyjmuje do wiadomości oświadczenie spółki SABMiller plc (SABMiller) (LSE: SAB) (JSE: SAB), w którym to oświadczeniu odrzucono propozycję ceny 42,15 GBP za udział w gotówce z alternatywnym częściowym rozliczeniem w akcjach.

Kierownictwo firmy AB InBev wyraża zaskoczenie decyzją Zarządu spółki SABMiller (poza decyzją dyrektorów nominowanych przez największego akcjonariusza spółki SABMiller, grupy Altria Group, Inc., którzy się z nią nie zgodzili) o podtrzymaniu argumentu, według którego propozycja wciąż „znacząco zaniża wartość spółki SABMiller".

Argument nie jest wiarygodny, ponieważ:

  • propozycja gotówkowa stanowi 44% nadwyżki w stosunku do kursu zamknięcia akcji spółki wynoszącego 29,34 GBP z dnia 14 września 2015 r. (ostatniego dnia roboczego przed powrotem spekulacji co do złożenia propozycji przez firmę AB InBev); oraz
  • trzej przedstawiciele grupy Altria Group, Inc., która posiada 27% akcji spółki SABMiller zasiadający w Zarządzie spółki publicznie wyrazili poparcie dla propozycji firmy oraz wezwali członków Zarządu spółki SABMiller do „szybkiego i konstruktywnego zaangażowania w dialog z firmą AB InBev w celu uzgodnienia warunków oferty".

Członkowie Zarządu spółki SABMiller odnieśli się również do warunkowego charakteru przedłożonej propozycji, w tym poważnych przeszkód regulacyjnych w Stanach Zjednoczonych i Chinach, „w sprawie których firma AB InBev nie udzieliła spółce SABMiller żadnych zapewnień". Firma AB InBev wraz z jej doradcami poczyniła poważne postępy w zakresie regulacji i znalazła rozwiązanie prezentujące jasny wynik i pokonanie przeszkód. Kierownictwo firmy AB InBev zamierza aktywnie współpracować z organami regulacyjnymi w celu rozwiązania problemów. Firma AB InBev niejednokrotnie występowała z propozycją udostępnienia tej analizy spółce SABMiller i jej doradcom. Za każdym razem Zarząd spółki SABMiller odmówił zaangażowania się w tę sprawę.

– Niezależnie od naszych działań w dobrej wierze, Zarząd spółki SABMiller odmówił podjęcia zaangażowanej współpracy. Nasza propozycja tworzy znaczną wartość dla każdej ze stron. Jak długo potrwa zanim akcjonariusze zaczną wierzyć w wartość powyżej 42 GBP w przypadku braku oferty ze strony firmy AB InBev? Jeżeli akcjonariusze uważają, że powinniśmy rozpocząć znaczące rozmowy, powinni wyrazić ten pogląd i nie pozwolić Zarządowi spółki SABMiller na udaremnienie procesu i utratę tej okazji – powiedział Carlos Brito, dyrektor wykonawczy firmy Anheuser-Busch InBev.

Lazard działa jako wyłączny doradca finansowy firmy AB InBev i nie świadczy usług żadnej innej stronie w zakresie kwestii opisanych w niniejszym ogłoszeniu. Lazard ponosi wyłączną odpowiedzialność przed firmą AB InBev w zakresie zapewniania ochrony właściwej klientom Lazard lub też świadczenia usług doradztwa w zakresie kwestii opisanych w niniejszym ogłoszeniu. W związku z wyżej wymienionym Lazard oznacza firmę Lazard Frères & Co. LLC oraz Lazard & Co., Limited. Firma Lazard & Co., Limited jest autoryzowana i regulowana w Wielkiej Brytanii przez Urząd ds. Działań Finansowych (ang. Financial Conduct Authority). Firma Lazard, ani żaden z jej oddziałów, nie przyjmuje na siebie żadnych zobowiązań (bezpośrednich lub pośrednich, wynikających z umowy, z tytułu czynu niedozwolonego, powstałych na podstawie statutu lub w jakikolwiek inny sposób) w związku z niniejszym ogłoszeniem lub kwestiami w nim opisanymi.

Bank Deutsche Bank AG jest uprawniony do wykonywania swoich działań na podstawie niemieckiego prawa bankowego (organ właściwy: Europejski Bank Centralny) oraz w Wielkiej Brytanii (organ właściwy: Urząd ds. Regulacji Ostrożnościowych, ang. Prudential Regulation Authority). Bank jest objęty nadzorem ze strony Europejskiego Banku Centralnego i BaFin (Federalnego Urzędu Nadzoru Finansowego w Niemczech) i podlega ograniczonej regulacji Urzędu ds. Regulacji Ostrożnościowych i Urzędu Działań Finansowych (ang. Financial Conduct Authority) w Wielkiej Brytanii. Więcej informacji na temat uprawnień banku i przepisów Urzędu ds. Regulacji Ostrożnościowych oraz Urzędu Działań Finansowych można uzyskać na żądanie lub na stronie www.db.com/en/content/eu_disclosures.htm.

Bank Deutsche Bank AG, działający poprzez swój oddział w Londynie (DB) świadczy usługi brokera korporacyjnego w zakresie niniejszego ogłoszenia i jego zawartości firmie AB InBev i żadnej innej stronie. DB nie przyjmuje na siebie zobowiązań w zakresie innych podmiotów niż firma AB InBev w zakresie zapewniania ochrony właściwej klientom lub też świadczenia usług doradztwa w zakresie kwestii opisanych w niniejszym ogłoszeniu. Bez ograniczenia odpowiedzialności za oszustwo, ani DB, ani żadna z jej spółek zależnych, oddziałów lub filii, ani też żaden z dyrektorów, urzędników, przedstawicieli, pracowników, doradców lub agentów nie przyjmują na siebie żadnych zobowiązań (bezpośrednich lub pośrednich, wynikających z umowy, z tytułu czynu niedozwolonego, powstałych na podstawie statutu lub w jakikolwiek inny sposób) co do jakichkolwiek podmiotów innych niż dotychczasowi klienci DB w związku z niniejszym ogłoszeniem lub kwestiami w nim opisanymi lub w inny sposób.

Zgodnie z art. 2.6(a) kodeksu, firma AB InBev musi nie później niż o 17:00 w środę, 14 października 2015 roku ogłosić bądź to stanowczy zamiar złożenia oferty na spółkę SABMiller zgodnie z art. 2.7 kodeksu bądź ogłosić, że nie zamierza złożyć oferty na SABMiller, w którym to przypadku oświadczenie będzie traktowane jako oświadczenie objęte artykułem 2.8 kodeksu. Zgodnie z art. 2.6(c) kodeksu wyznaczony termin może być przedłużony wyłącznie za zgodą SABMiller i Panelu ds. Przejęć.

Angielska, niderlandzka i francuska wersja niniejszego komunikatu prasowego zostanie opublikowana na stronie www.ab-inbev.com.

Wymogi dotyczące ujawniania informacji zawarte w kodeksie

Zgodnie z art. 8.3(a) kodeksu każda osoba, która zainteresowana jest co najmniej 1% dowolnej klasy papierów wartościowych spółki będącej przedmiotem oferty lub papierów wartościowych oferenta, za wyjątkiem tych oferentów, co do których wydano oświadczenie potwierdzające, że oferta jest lub najprawdopodobniej będzie w pełni gotówkowa, musi dokonać ujawnienia informacji na temat pozycji otwarcia po rozpoczęciu okresu ofertowego i, jeżeli dojdzie do tego później, po wydaniu oświadczenia, w którym po raz pierwszy dokonano identyfikacji oferenta. Ujawnienie informacji na temat pozycji otwarcia musi zawierać informacje na temat interesów i krótkich pozycji osoby oraz prawa do nabycia wszelkich papierów wartościowych każdej z (a) spółek będących przedmiotem oferty i (b) jakiegokolwiek oferenta. Ujawnienie informacji na temat pozycji otwarcia przez osobę, co do której zastosowanie ma art. 8.3(a) musi zostać dokonane nie później niż o 15:30 czasu londyńskiego 10 dnia roboczego po rozpoczęciu okresu ofertowego lub, jeżeli ma to zastosowanie, nie później niż o 15:30 czasu londyńskiego 10 dnia roboczego po wydaniu oświadczenia, w którym po raz pierwszy dokonano identyfikacji oferenta. Odpowiednie osoby zajmujące się obrotem papierów wartościowych spółki będącej przedmiotem oferty lub oferenta przed wyznaczonym terminem dokonania ujawnienia informacji na temat pozycji otwarcia muszą w jej miejsce dokonać ujawnienia informacji na temat obrotu.

Zgodnie z art. 8.3(b) kodeksu każda osoba, która jest lub stanie się zainteresowana co najmniej 1% dowolnej klasy papierów wartościowych spółki będącej przedmiotem oferty lub papierów wartościowych oferenta musi dokonać ujawnienia informacji na temat obrotu, jeżeli osoba ta zajmuje się obrotem papierów wartościowych spółki będącej przedmiotem oferty lub oferenta. Ujawnienie informacji na temat obrotu musi zawierać informacje na temat przedmiotowego obrotu oraz interesów oraz krótkich pozycji danej osoby oraz prawa do nabycia wszelkich papierów wartościowych każdej z (a) spółek będących przedmiotem oferty i (b) jakiegokolwiek oferenta za wyjątkiem informacji, które już zostały ujawnione zgodnie z art. 8. Ujawnienie informacji na temat obrotu przez osobę, co do której zastosowanie ma art. 8.3(b) musi zostać dokonane nie później niż o 15:30 czasu londyńskiego pierwszego dnia roboczego po dacie dokonania przedmiotowego obrotu.

Jeżeli co najmniej dwie osoby działają wspólnie na podstawie porozumienia lub umowy, formalnie lub nieformalnie, w celu nabycia lub kontroli nad interesami w danych papierach wartościowych spółki będącej przedmiotem oferty lub papierów wartościowych oferenta, zostaną one uznane za jedną osobę na cele artykułu 8.3.

Ujawnienie informacji na temat pozycji otwarcia musi zostać także dokonane przez spółkę będącą przedmiotem oferty oraz przez oferenta, a ujawnienie informacji na temat obrotu musi zostać także dokonane przez spółkę będącą podmiotem oferty oraz przez oferenta lub przez jakiekolwiek osoby działające z nimi w porozumieniu (por. art. 8.1, 8.2 i 8.4).

Szczegółowe informacje na temat spółki będącej przedmiotem oferty i spółki oferenta, w stosunku do których konieczne jest dokonanie ujawnienia informacji na temat pozycji otwarcia i na temat obrotu dostępne są w tabeli ujawnień Panelu ds. Przejęć na stronie www.thetakeoverpanel.org.uk, włączywszy informacje dotyczące liczby akcji w emisji, kiedy doszło do rozpoczęcia okresu ofertowego oraz kiedy po raz pierwszy dokonano identyfikacji oferenta. W przypadku wątpliwości na temat konieczności dokonania ujawnienia informacji na temat pozycji otwarcia i na temat obrotu należy skontaktować się z jednostką nadzoru rynku Panelu pod numerem +44 (0)20 7638 0129.

Stwierdzenia dotyczące przyszłości

Niniejszy komunikat prasowy zawiera tzw. stwierdzenia dotyczące przyszłości. Oświadczenia te są oparte na bieżących oczekiwaniach i prognozach przyszłych wydarzeń i zmian w zarządzaniu firmy AB InBev i są w oczywisty sposób niepewne i podatne na zmiany sytuacji. Stwierdzenia dotyczące przyszłości zawarte w tym komunikacie obejmują stwierdzenia dotyczące propozycji firmy AB InBev dla Zarządu spółki SABMiller oraz inne oświadczenia i fakty przeszłe. Stwierdzenia dotyczące przyszłości zawierają stwierdzenia zazwyczaj zawierające takie słowa, jak „będzie", „może", „powinien", „uważa", „zamierzać", „oczekiwać", „przewidywać", „cele", „szacować", „prawdopodobne" i słowa o podobnym znaczeniu. Stwierdzenia dotyczące przyszłości mogą obejmować wypowiedzi związane z: oczekiwanymi cechami połączonej firmy, oczekiwania co do posiadania połączonej firmy przez akcjonariuszy firmy AB InBev i spółki SABMiller, zakresu klientów połączonej firmy, oczekiwanych korzyści z proponowanej transakcji; oraz finansowania proponowanej transakcji. Stwierdzenia dotyczące przyszłości to wszystkie oświadczenia inne niż sprawozdania z faktów. Na stwierdzeniach dotyczących przyszłości nie należy nadmiernie polegać jako, że reprezentują one obecne poglądy Zarządu firmy AB InBev i podlegają czynnikom ryzyka i niepewności w zakresie firmy AB InBev oraz spółki SABMiller. Są one również uzależnione od wielu czynników, z których część pozostaje poza kontrolą firmy AB InBev. Istnieją poważne czynniki, ryzyko i niepewność które mogą spowodować znaczne różnice między prognozowanymi, a faktycznymi wynikami i rezultatami. Zalicza się do tego brak pewności w zakresie zakończenia niniejszej propozycji ofertą lub umową lub warunków takiej umowy jak i ryzyko związane z firmą AB InBev opisane w p. 3.D sprawozdania rocznego na formularzu 20-F (formularz 20-F) złożonego w amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (ang. Securities and Exchange Commission, SEC) 24 marca 2015 r. Rzeczywiste wyniki mogą różnić się znacznie od wyników opisanych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości w wyniku czynników innych lub nieprzewidzianych.

Stwierdzenia dotyczące przyszłości należy interpretować wraz z innymi wypowiedziami ostrzegawczymi zamieszczonymi w innych miejscach, w tym w najnowszym raporcie rocznym na formularzu 20-F, raportami na formularzu 6-K oraz wszelkich innych dokumentach opublikowanych przez firmę AB InBev i spółkę SABMiller. Wszelkie stwierdzenia dotyczące przyszłości zawarte w niniejszym komunikacie podlegają całkowicie niniejszym wypowiedziom ostrzegawczym, dlatego też nie udziela się zapewnień, że zrealizowane zostaną oczekiwania firmy AB InBev w zakresie wyników i rozwoju wydarzeń a nawet, jeśli zostaną one w większej części zrealizowane, że będą miały skutki dla firmy AB InBev lub wpływ na nią lub jej działania. Za wyjątkiem przypadków przewidzianych przez prawo, firma AB InBev nie podejmuje zobowiązania się do aktualizacji lub poprawy wszelkich publikowanych stwierdzeń dotyczących przyszłości, czy to w wyniku nowych informacji, czy przyszłych zdarzeń lub z innych powodów.

Informacja dla inwestorów amerykańskich

Jeśli firma AB InBev złożyłaby ofertę na spółkę SABMiller, posiadacze amerykańskich akcji spółki SABMiller powinni zwrócić uwagę, że wszelkie etapy transakcji wymagające aprobaty akcjonariuszy spółki SABMiller mogą być przeprowadzane zgodnie z programem brytyjskim podległym prawu spółek Wielkiej Brytanii. W takim przypadku można spodziewać się, że emisja wszelkich akcji akcjonariuszom spółki SABMiller odbędzie się na podstawie zwolnienia z przepisów rejestracyjnych amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. (ang. US Securities Act of 1993), co opisane jest w części 3(a)(10) tej ustawy i będzie za to podlegać brytyjskim wymaganiom ujawniania informacji (które różnią się od wymagań w Stanach Zjednoczonych). Transakcja może zostać przeprowadzona na drodze oferty przejęcia na mocy prawa angielskiego. W takim wypadku emisja wszelkich papierów wartościowych akcjonariuszom spółki SABMiller odbędzie się na podstawie przepisów rejestracyjnych amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych w braku zwolnienia z obowiązku rejestracyjnego. W przypadku przeprowadzenia transakcji na drodze oferty przejęcia zgodnie z prawem Wielkiej Brytanii zastosowanie będą mieć przepisy amerykańskiej Ustawy o obrocie papierami wartościowymi z 1934 r.  (ang. Exchange Act of 1934) w tym wszelkie wyłączenia obowiązujące zgodnie z art. 14d-1(d).

Zgłoszenie to nie stanowi oferty sprzedaży ani też zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych. Nie jest tez dozwolona sprzedaż papierów wartościowych w jakiejkolwiek jurysdykcji, w której taka oferta sprzedaży ani też zaproszenie do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych byłyby niezgodne z prawem papierów wartościowych obowiązującym w danej jurysdykcji bez uprzedniej rejestracji lub określenia zgodnego z tym prawem. W zakresie papierów wartościowych nie zostanie złożona oferta inna niż zgodna z wymogami części 10 Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. z późniejszymi zmianami.

KONTAKTY ANHEUSER-BUSCH INBEV

Media

Inwestorzy

Marianne Amssoms

Tel.: +1-212-573-9281

E-mail: marianne.amssoms@ab-inbev.com

Graham Staley

Tel.: +1-212-573-4365

E-mail: graham.staley@ab-inbev.com

Karen Couck

Tel.: +1-212-573-9283

E-mail: karen.couck@ab-inbev.com

Christina Caspersen

Tel.: +1-212-573-4376

E-mail: christina.caspersen@ab-inbev.com

Kathleen Van Boxelaer Tel.: +32-16-27-68-23 E-mail: kathleen.vanboxelaer@ab-inbev.com

Heiko Vulsieck Tel.: +32-16-27-68-88 E-mail: heiko.vulsieck@ab-inbev.com

Steve Lipin, Brunswick Group US

Tel.: +1-212-333-3810

E-mail: slipin@brunswickgroup.com

Richard Jacques, Brunswick Group UK

Tel.: +44-20-7404-5959

E-mail: rjacques@brunswickgroup.com

Doradca finansowy - Lazard

Pośrednik korporacyjny – Deutsche Bank

William Rucker / Charlie Foreman

Tel.: +44 20 7187 2000

Ben Lawrence / Simon Hollingsworth

Tel.: +44 20 7545 8000

 

O Anheuser-Busch InBev Firma Anheuser-Busch InBev to spółka giełdowa (Euronext: ABI) z siedzibą w Leuven w Belgii pozostająca w posiadaniu Amerykańskich Kwitów Depozytowych na Nowojorskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (NYSE: BUD). Spółka jest wiodącym globalnym producentem piwa i jedną z pięciu największych na świecie firm w zakresie produktów konsumenckich. Piwo, czyli pierwotna sieć społecznościowa, jednoczy ludzi już od tysięcy lat, a nasze portfolio zawierające ponad 200 marek nadal tworzy silne więzi z klientami. W naszej ofercie znajdują się takie globalne marki, jak Budweiser®, Corona® i Stella Artois®, międzynarodowe marki Beck's®, Leffe® i Hoegaarden® oraz lokalne hity Bud Light®, Skol®, Brahma®, Antarctica®, Quilmes®, Victoria®, Modelo Especial®, Michelob Ultra®, Harbin®, Sedrin®, Klinskoye®, Sibirskaya Korona®, Chernigivske®, Cass® i Jupiler®. Zobowiązanie firmy Anheuser-Busch InBev co do jakości ma swoje źródła w 600-letniej tradycji piwowarskiej i w browarze Den Hoorn w Leuven w Belgii, a także w pionierskim podejściu browaru Anheuser & Co, którego historia sięga roku 1852 w St. Louis w Stanach Zjednoczonych. Dbając o dywersyfikację geograficzną i zrównoważone nastawienie na rynki rozwinięte i rozwijające się, firma Anheuser-Busch InBev wyciąga korzyści ze wspólnych sił około 155 000 pracowników w 25 krajach na świecie. W 2014 roku firma AB InBev zanotowała 47,1 miliarda dolarów przychodu. Dążeniem firmy jest stanie się najlepszą firmą piwowarską łączącą ludzi w jeszcze lepszym świecie. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej ab-inbev.com, na facebook.com/ABInBev lub w serwisie Twitter pod nazwą @ABInBevNews.

KOMUNIKAT NIE JEST PRZEZNACZONY DO PUBLIKACJI LUB ROZPOWSZECHNIANIA W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI W JAKIEJKOLWIEK JURYSDYKCJI, W KTÓREJ MOGŁOBY TO STANOWIĆ NARUSZENIE ODPOWIEDNICH PRZEPISÓW USTAWOWYCH I WYKONAWCZYCH.

NINIEJSZY KOMUNIKAT NIE STANOWI OŚWIADCZENIA O ZDECYDOWANYM ZAMIARZE ZŁOŻENIA OFERTY NA PODSTAWIE PRZEPISU 2.7 KODEKSU CITY W SPRAWIE PRZEJĘĆ I POŁĄCZEŃ (CITY CODE ON TAKEOVERS AND MERGERS), NIE MA TEŻ PEWNOŚCI, ŻE TAKA OFERTA ZOSTANIE ZŁOŻONA.

 

ŹRÓDŁO Anheuser-Busch InBev