Anheuser-Busch InBev potvrdzuje zvýšenie navrhovanej sumy pre spoločnosť SABMiller

13 Október , 2015, 12:18 BST z Anheuser-Busch InBev

Upravený návrh predstavuje 43,50 GBP za jednu akciu v hotovosti a alternatívu čiastkovej akcie

Hotovostná ponuka s prémiou vo výške 48%

Alternatíva čiastkovej akcie s prémiou vo výške 33%

BRUSEL, 13. októbra 2015 /PRNewswire/ -- Obsah tejto správy tvoria zákonné informácie podľa belgickej kráľovskej vyhlášky zo 14. novembra 2007, týkajúcej sa povinností emitentov finančných nástrojov, ktorí majú povolenie na obchodovanie na regulovanom trhu

NIE JE URČENÉ NA UVEREJNENIE, PUBLIKOVANIE ALEBO DISTRIBÚCIU VCELKU ALEBO PO ČASTIACH V, DO ALEBO Z KTOREJKOĽVEK KRAJINY, V RÁMCI KTOREJ BY TOTO KONANIE MOHLO SPôSOBIŤ PORUŠENIE RELEVANTNÝCH ZÁKONOV ALEBO PREDPISOV DANEJ KRAJINY.

TENTO OZNAM NIE JE OZNAM O KONEČNOM ZÁMERE O VYHLÁSENÍ PONUKY PODĽA ODSEKU 2.7 PREDPISOV O PREBRATÍ PODNIKANIA A FÚZIÁCH A NEEXISTUJE ŽIADNA ZÁRUKA, ŽE PONUKA BUDE SKUTOČNE VYHLÁSENÁ.

V súvislosti s nedávnymi špekuláciami sa spoločnosť Anheuser-Busch InBev ("AB InBev") (Euronext: ABI) (NYSE: BUD) rozhodla oznámiť a potvrdiť, že dnes upravila ponuku predstavenstvu spoločnosti SABMiller plc ("SABMiller") (LSE: SAB) (JSE: SAB) na spojenie týchto dvoch firiem a vybudovanie prvej skutočne globálnej pivnej spoločnosti.

Zvýšenie navrhovanej sumy

Zvýšenie v novom návrhu spoločnosti AB InBev predstavuje hotovostnú ponuku vo výške 43,50 GBP za jednu akciu s alternatívou čiastkovej akcie pre približne 41% akcií spoločnosti SABMiller.

Hotovostný návrh obsahuje prémiu vo výške viac než 48% v porovnaní s uzatváracou cenou akcií spoločnosti SABMiller vo výške 29,34 GBP dňa 14. septembra 2015 (posledný pracovný deň pred opätovným prehodnotením prístupu zo strany AB InBev).

Alternatíva čiastkovej akcie

Podľa aktualizovanej ponuky dostanú akcionári spoločnosti SABMiller, ktorí sa rozhodnú pre alternatívu čiastkovej akcie 0,483969 obmedzenej akcie a 3,56 GBP v hotovosti za každú akciu spoločnosti SABMiller [1]. Na základe ceny za bežnú akciu spoločnosti AB InBev pri uzatvorení dňa 9. októbra 2015 vo výške 98,30 EUR, by mala čiastková akcia, vrátane 3,56 GBP v hotovosti hodnotu 38,88 GBP na jednu akciu spoločnosti SABMiller, čo znamená prémiu približne 28% oproti cene za akciu spoločnosti SABMiller pri uzatvorení vo výške 29,34 GBP dňa 14. septembra 2015[2].

Táto aktualizovaná ponuka je podmienečná pre firmy Altria Group, Inc. aj BevCo Ltd., ak sa rozhodnú pre alternatívu čiastkovej akcie v súvislosti so všetkými svojimi akciami vo firme SABMiller.

AB InBev predpokladá, že väčšina akcionárov spoločnosti SABMiller, okrem firmy Altria Group, Inc. a BevCo Ltd., si zvolí hotovostnú ponuku.

AB InBev sa nebude uchádzať o odporúčanie predstavenstva spoločnosti SABMiller v súvislosti s alternatívou čiastkovej akcie.

Ostatné záležitosti

Vyhlásenie formálnej transakcie bude podliehať vyššie uvedeným okolnostiam a ďalším podmienkam a predpokladom uvedeným vo vyhlásení spoločnosti AB InBev dňa 7. októbra 2015. AB InBev si vyhradzuje právo odvolať niektoré alebo všetky podmienky vyhlásenia ponuky popísanej v danom ozname alebo uvedené vyššie.

Návrh so zvýšenou sumou neobsahuje ponuku, ani neukladá spoločnosti AB InBev žiadnu povinnosť dať ponuku a neobsahuje dôkazy o zámere spoločnosti dať ponuku v zmysle Predpisov. Spoločnosť AB InBev ju preto nepovažuje za základ pre vyhlásenie podľa odseku 2.2(a) Predpisov.

Nie je isté, že bude predložená formálna ponuka. Ďalšie vyhlásenia budú uverejnené podľa potreby.

Spoločnosť AB InBev si vyhradzuje nasledovné práva:

a) vyhlásiť iné formy návrhu a/alebo obmeniť kompozíciu návrhu,

b) realizovať transakciu prostredníctvom alebo spolu s dcérskou spoločnosťou firmy AB InBev alebo firmou, ktorá sa stane dcérskou spoločnosťou firmy AB InBev,

c) to ) kedykoľvek predložiť ponuku (vrátane hotovostnej ponuky a alternatívy čiastkovej akcie) spoločnosti SABMiller s menej priaznivými podmienkami:

     (i) so súhlasom alebo odporúčaním predstavenstva spoločnosti SABMiller,

     (ii) ak tretia strana vyhlási jednoznačný zámer predložiť spoločnosti SABMiller ponuku s menej  priaznivými podmienkami,

     (iii) po vyhlásení finančnej pomoci vo forme whitewash transakcie spoločnosťou SABMiller v súlade s Predpismi,

d) znížiť svoju ponuku, v prípade že ktorákoľvek dividenda bude vyhlásená, deklarovaná, realizovaná alebo splatená spoločnosťou SABMiller (vrátane hotovostnej ponuky a alternatívy čiastkovej akcie) o hodnotu tejto dividendy.

Spoločnosť Lazard vystupuje výlučne v roli finančného poradcu firmy AB InBev a žiadnej inej strany v súvislosti s vyššie uvedenými záležitosťami popísanými v tomto ozname a nezodpovedá sa a nebude sa zodpovedať žiadnemu inému subjektu okrem firmy AB InBev za poskytovanie ochrany klientom spoločnosti Lazard alebo za poskytovanie poradenstva súvisiaceho so záležitosťami popísanými v tomto ozname. Pre tieto účely bude názov „Lazard" znamenať Lazard Frères & Co. LLC a Lazard & Co., Limited. Spoločnosť Lazard & Co., Limited má v Spojenom kráľovstve oprávnenie od Financial Conduct Authority a nariadeniami tohto orgánu sa pri výkone svojich aktivít aj riadi. Spoločnosť Lazard, ani žiadna z jej pridružených spoločností nepreberá a neprijme žiadnu zodpovednosť, povinnosti či záväzky (či už priame alebo nepriame, zmluvné, právne, štatutárne alebo iné) voči osobe, ktorá nie je klientom spoločnosti Lazard v súvislosti s týmto oznamom alebo záležitosťami popísanými v tomto ozname.

Deutsche Bank AG má oprávnenie podľa nemeckého zákona o bankách (oprávnená osoba je Európska centrálna banka) a v Spojenom kráľovstve má oprávnenie od Prudential Regulation Authority. Podlieha dozoru Európskou centrálnou bankou a BaFin, nemeckým federálnym orgánom pre finančný dohľad a v Spojenom kráľovstve sa riadi nariadeniami zo strany týchto finančných orgánov: Prudential Regulation Authority a Financial Conduct Authority. Podrobnosti ohľadne rozsahu jej kompetencií a regulácie zo strany Prudential Regulation Authority a zo strany Financial Conduct Authority sú k dispozícii na vyžiadanie alebo na web stránke www.db.com/en/content/eu_disclosures.htm

Deutsche Bank AG koná prostredníctvom svojej londýnskej pobočky („DB") ako firemný maklér pre spoločnosť AB InBev a žiadnej inej osoby v súvislosti s týmto oznamom alebo jeho obsahom. DB sa nebude zodpovedať žiadnemu inému subjektu okrem firmy AB InBev za poskytovanie ochrany klientom spoločnosti DB alebo za poskytovanie poradenstva súvisiaceho so záležitosťami popísanými v tomto ozname.  Bez obmedzenia zodpovednosti za podvod, DB ani žiadna z jej dcérskych podnikov, pridružených spoločností či pobočiek ani žiaden z jej riaditeľov, referentov, predstaviteľov, zamestnancov, poradcov či sprostredkovateľov nepreberá a neprijme žiadnu zodpovednosť, povinnosti či záväzky (či už priame alebo nepriame, zmluvné, právne, štatutárne alebo iné) voči osobe, ktorá nie je klientom spoločnosti DB v súvislosti s týmto oznamom alebo záležitosťami popísanými v tomto ozname.

V súlade s odsekom 2.6(a) Predpisov musí spoločnosť AB InBev najneskôr do 17.00  stredy 14. októbra 2015 buď oznámiť jednoznačný zámer predložiť spoločnosti SABMiller ponuku v súlade s odsekom 2.7 Predpisov alebo oznámiť, že nie je jej zámerom predložiť spoločnosti SABMiller ponuku a v tom prípade bude oznam považovaný za vyhlásenie podľa odseku 2.8 Predpisov. Tento konečný termín bude predĺžený len so súhlasom spoločnosti SABMiller a Preberacím výborom v súlade s odsekom 2.6(c) Predpisov.

Anglická, holandská a francúzska verzia tejto tlačovej správy bude k dispozícii na www.ab-inbev.com.

POZNÁMKY

Požiadavky na uverejnenie informácií podľa Predpisov

Podľa odseku 8.3(a) Predpisov, akákoľvek osoba, ktorá má záujem o 1% alebo viac z ktorejkoľvek triedy relevantných cenných papierov cieľovej spoločnosti alebo ktoréhokoľvek navrhovateľa na burze cenných papierov (pričom musí ísť o iného navrhovateľa ako je ten, v súvislosti s ktorým bolo oznámené, že jeho ponuka je alebo pravdepodobne bude len v hotovosti) musí uverejniť otvorenie pozície po začiatku obdobia trvania ponuky, ale najneskôr po vyhlásení, v ktorom bol menovaný akýkoľvek navrhovateľ na burze cenných papierov. Uverejnenie otvorenej pozície musí obsahovať podrobnosti ohľadne záujmu osoby, krátkych pozícií a práv na upisovanie akýchkoľvek relevantných cenných papierov každej z (i) cieľových spoločností a (ii) navrhovateľa(ov) na burze cenných papierov. Uverejnenie otvorenej pozície osobou, na ktorú sa vzťahuje odsek 8.3(a), musí byť vykonané najneskôr do 15.30 (londýnskeho času) v 10-ty pracovný deň nasledujúci po začiatku obdobia trvania ponuky a, ak je to relevantné, najneskôr do 15.30 (londýnskeho času) v 10-ty pracovný deň nasledujúci po vyhlásení, v ktorom bol po prvýkrát menovaný akýkoľvek navrhovateľ na burze cenných papierov. Osoby, ktoré sú zainteresované do záležitostí relevantných cenných papierov cieľovej spoločnosti alebo navrhovateľa na burze cenných papierov pred konečným termínom na uverejnenie otvorenej pozície, musia namiesto toho vykonať obchodné zverejnenie.

Podľa odseku 8.3(b) Predpisov, akákoľvek osoba, ktorá má záujem o 1% alebo viac z ktorejkoľvek triedy relevantných cenných papierov cieľovej spoločnosti alebo ktoréhokoľvek navrhovateľa na burze cenných papierov, musí vykovať obchodné zverejnenie, ak má táto osoba do činenia s akýmikoľvek relevantnými cenných papiermi cieľovej spoločnosti alebo navrhovateľa na burze cenných papierov. Obchodné zverejnenie musí obsahovať podrobnosti ohľadne daného obchodu a záujmu osoby, jej krátkych pozícií a práv na upisovanie akýchkoľvek relevantných cenných papierov každej (i) cieľovej spoločnosti a (ii) navrhovateľa(ov) na burze cenných papierov, s výnimkou prípadov, kedy boli takéto podrobnosti už v minulosti zverejnené podľa odseku 8. Obchodné zverejnenie osobou, na ktorú sa vzťahuje odsek 8.3(b), musí byť vykonané najneskôr do 15.30 (londýnskeho času) pracovného dňa nasledujúceho po dátume relevantného obchodu.

Ak dve alebo viac osôb koná spoločne podľa dohody alebo porozumenia, či už formálneho alebo neformálneho, v záujme získania alebo kontroly nad relevantnými cennými papiermi cieľovej spoločnosti alebo navrhovateľa na burze cenných papierov, budú tieto pre účely odseku 8.3. považované za jednu osobu.

Zverejnenie otvorenej pozície musí vykonať cieľová spoločnosť aj ktorýkoľvek navrhovateľ a obchodné zverejnenia musí vykonať cieľová spoločnosť, ktorýkoľvek navrhovateľ aj ktorákoľvek osoba konajúca v súčinnosti s ktorýmkoľvek z nich (viď odsek 8.1, 8.2 a 8.4).

Podrobnosti ohľadne cieľovej spoločnosti a navrhovateľa, v súvislosti s ktorými majú byť vykonané zverejnenia otvorenej pozície pre nákup cenných papierov a obchodné zverejnenia, nájdete v tabuľke zverejnenia na webovskej stránke Preberacieho výboru: www.thetakeoverpanel.org.uk spolu s podrobnosťami ohľadne počtu relevantných cenných papierov v emisii, kedy začalo obdobie trvania ponuky a kedy bol menovaný prvý navrhovateľ. Ak máte akékoľvek pochybnosti o tom, či by ste mali vykonať zverejnenie otvorenia pozície alebo obchodné zverejnenie, obráťte sa na Oddelenie prieskumu trhu Preberacieho výboru na čísle: +44 (0)20 7638 0129.

Výhľadové vyhlásenia

Táto tlačová správa obsahuje výhľadové vyhlásenia. Tieto vyhlásenia sa odvíjajú od súčasných očakávaní a pohľadov na budúce udalosti a vývoj vo vedení spoločnosti AB InBev, takže môžu prirodzene podliehať neistote a zmenám okolností. Výhľadové vyhlásenia obsiahnuté v tejto správe zahŕňajú vyhlásenia týkajúce sa návrhu spoločnosti AB InBev pre predstavenstvo firmy SABMiller a iné vyhlásenia okrem historických faktov. Výhľadové vyhlásenia sa vyznačujú tým, že obsahujú slová ako „bude", „môže", „by", „veríme", „zámer", „očakáva", „predpokladá", „cieľom", „odhady", „pravdepodobne", „dá sa predpokladať" a iné slová podobného významu. Tieto výhľadové vyhlásenia sa môžu týkať: očakávaných charakteristík spojeného podniku, očakávaného vlastníctva spojeného podniku zo strany akcionárov firiem AB InBev a SABMiller, očakávanej dostupnosti nového spojeného podniku pre jeho zákazníkov, očakávaných prínosov navrhovanej transakcie a financovania navrhovanej transakcie. Všetky vyhlásenia okrem historických skutočností patria do kategórie výhľadových vyhlásení. Na tieto vyhlásenia nie je možné sa úplne spoliehať, pretože odrážajú súčasný pohľad vedenia spoločnosti AB InBev, môžu podliehať mnohým rizikám a neistotám v súvislosti s oboma spoločnosťami AB InBev a SABMiller a závisia od mnohých faktorov, pričom na niektoré z nich nemá firma AB InBev dosah. Môžu sa vyskytnúť dôležité prvky, riziká a neistoty, ktoré by mohli zmeniť podstatu výsledného efektu, vrátane skutočnosti, že neexistuje žiadna istota, že prístup uplatnený pri navrhovanej transakcii popísanej v tomto ozname vyústi do predloženia ponuky alebo zmluvy, nie sú jasné podmienky takejto zmluvy a nie je jasný ani vývoj súvisiaci s rizikami pre spoločnosť AB InBev popísanými v časti 3.D jej výročnej správy vo formulári 20-F (ďalej „formulár 20-F") registrovanými v rámci US Securities and Exchange Commission („SEC") 24. marca 2015. Ďalšie neznáme alebo nepredvídateľné faktory môžu spôsobiť zmenu výsledného efektu oproti tomu, ktorý je zahrnutý vo výhľadových vyhláseniach.

Výhľadové vyhlásenia musia byť chápané v nadväznosti na ostatné varovné vyhlásenia zahrnuté v iných častiach, vrátane formuláru 20-F AB spoločnosti InBev, správ uvedených vo formulári 6-K a akýchkoľvek iných dokumentov, ktoré spoločnosť AB InBev alebo SABMiller zverejnila. Akékoľvek výhľadové vyhlásenia obsiahnuté v tomto komuniké musia byť chápané vo svojej celistvosti aj v spojitosti s týmito varovnými vyhláseniami a nikto nedokáže zaistiť, že sa skutočne zrealizujú výsledky alebo vývoj očakávaný zo strany spoločnosti AB InBev alebo ak sa dokonca aj z podstatnej časti zrealizuje, že prinesie očakávaný efekt alebo prínos pre spoločnosť AB InBev, jej prosperitu či pre jej prevádzky. S výnimkou toho, ako požaduje zákon, spoločnosť AB InBev nepreberá žiadnu povinnosť verejne aktualizovať alebo upravovať žiadne zo svojich výhľadových vyhlásení, či už budú výsledkom nových informácií, budúcich udalostí alebo iných okolností.

Oznam pre investorov v USA

Ak predloží spoločnosť AB InBev ponuku firme SABMiller, akcionári firmy SABMiller v USA by mali vziať na vedomie, že kroky obsiahnuté v akejkoľvek transakcii vyžadujúcej súhlas akcionárov firmy SABMiller sa budú riadiť postupmi zaužívanými v Spojenom kráľovstve podľa anglického podnikového práva. V takomto prípade sa predpokladá, že akékoľvek akcie, ktoré majú byť vydané v rámci tejto transakcie akcionárom firmy SABMiller, budú vydané v súvislosti s výnimkou z registračných požiadaviek zákona o cenných papieroch platného v USA od roku 1933, § 3(a)(10) tohto zákona a budú podliehať požiadavkám na zverejňovanie platným v Spojenom kráľovstve (ktoré sa odlišujú od požiadaviek platných v USA). Transakcia môže byť realizovaná aj na základe ponuky na prevzatie podľa anglického práva. V takomto prípade budú akékoľvek akcie vydané akcionárom firmy SABMiller v rámci tejto transakcie registrované podľa zákona o cenných papieroch platného v USA, bez možnosti aplikácie výnimky z registračnej povinnosti. Ak bude transakcia realizovaná v rámci ponuky na prevzatie podľa legislatívy Spojeného kráľovstva, bude sa riadiť pravidlami platnými podľa zákona o burze platného v USA od roku 1934, vrátane akýchkoľvek možných výnimiek podľa odseku 14d-1(d) tohto zákona.

Tento oznam nie je ponukou na predaj ani žiadosťou o ponuku na kúpu akýchkoľvek cenných papierov a žiadny predaj cenných papierov nebude realizovaný v ktorejkoľvek krajine, v ktorej by takáto ponuka, žiadosť alebo predaj bola nezákonná pred registráciou alebo kvalifikáciou podľa zákonov o cenných papieroch. Ponuka cenných papierov bude predložená len prostredníctvom dokumentu, ktorý spĺňa požiadavky § 10 zákona o cenných papieroch z roku 1933 v znení neskorších predpisov.

 

KONTAKTY NA ANHEUSER-BUSCH INBEV

Médiá

Investori

Marianne Amssoms

Tel: +1-212-573-9281

E-mail: marianne.amssoms@ab-inbev.com

Graham Staley

Tel: +1-212-573-4365

E-mail: graham.staley@ab-inbev.com

Karen Couck

Tel: +1-212-573-9283

E-mail: karen.couck@ab-inbev.com 

Christina Caspersen

Tel: +1-212-573-4376

E-mail: christina.caspersen@ab-inbev.com

Kathleen Van Boxelaer Tel: +32-16-27-68-23 E-mail: kathleen.vanboxelaer@ab-inbev.com

Heiko Vulsieck Tel: +32-16-27-68-88 E-mail: heiko.vulsieck@ab-inbev.com

Steve Lipin, Brunswick Group US

Tel: +1-212-333-3810

E-mail: slipin@brunswickgroup.com Richard Jacques, Brunswick Group UK

Tel: +44-20-7404-5959

E-mail: rjacques@brunswickgroup.com

Finančný poradca spoločnosti Lazard

Firemný maklér Deutsche Bank

William Rucker / Charlie Foreman

Tel: +44 20 7187 2000

Ben Lawrence / Simon Hollingsworth Tel: +44 20 7545 8000

O spoločnosti Anheuser-Busch InBev

Anheuser-Busch InBev je verejne obchodovanou spoločnosťou (Euronext: ABI) so sídlom v belgickom Leuvene, s americkými depozitnými certifikátmi na newyorskej burze (NYSE: BUD). Je to celosvetovo známy pivovar a jedna z 5 najväčších spoločností na svete produkujúcich spotrebný tovar. Pivo, pôvodná sociálna sieť, spája ľudí po tisícky rokov a naše portfólio viac ako 200 pivných značiek naďalej udržiava silné putá so svojimi konzumentmi. Medzi tieto patria globálne znčky Budweiser®, Corona® a Stella Artois®; medzinárodné značky Beck's®, Leffe®, a Hoegaarden®; a lokálni šampióni Bud Light®, Skol®, Brahma®, Antarctica®, Quilmes®, Victoria®, Modelo Especial®, Michelob Ultra®, Harbin®, Sedrin®, Klinskoye®, Sibirskaya Korona®, Chernigivske®, Cass® a Jupiler®. Už viac ako 600 rokov je pre spoločnosť Anheuser-Busch InBev najvyššou hodnotou kvalita pochádzajúca z pivovaru v Den Hoorn v belgickom Leuvene, upevnená priekopníckym duchom pivovaru Anheuser & Co s pôvodom v St. Louis, USA od roku 1852. Anheuser-Busch InBev je geograficky rôznorodá spoločnosť so zastúpeniami na rozvinutých ako aj na rozvíjajúcich sa trhoch. V súčasnosti má približne 155 000 zamestnancov v 25 krajinách sveta. V roku 2014 zaznamenalo AB InBev výnosy vo výške 47,1 miliárd USD. Spoločnosť sa usiluje o titul Najlepší výrobca piva spájajúci ľudí pre lepší svet. Viac nájdete na ab-inbev.com, na facebook.com/ABInBev alebo na Twitter cez @ABInBevNews.

[1] V prípade, že bude záujem o obmedzené akcie prevyšovať 326 miliónov obmedzených akcií, počet týchto akcií bude proporcionálne zredukovaný.

[2] Na základe výmenného kurzu 1,3469 EUR : 1,0000 EUR, ktorý pochádza z údajov od spoločnosti Bloomberg ku dňu 9. októbra 2015 o 16.30 BST.

 

ZDROJ Anheuser-Busch InBevSúvisiace odkazy

http://ab-inbev.com