SABMiller plc ("SABMiller") a Anheuser-Busch InBev SA/NV ("AB InBev") sa dohodli na zásadných otázkach a predĺžili konečný termín na predloženie ponuky

14 Október , 2015, 00:06 BST z Anheuser-Busch InBev

BRUSEL, 14. októbra 2015 /PRNewswire/ -- Predstavenstvá spoločností AB InBev (Euronext: ABI) (NYSE: BUD) a SABMiller (LSE: SAB) (JSE: SAB) oznamujú, že sa dohodli na zásadných otázkach potenciálnej odporúčanej ponuky, ktorú spoločnosť AB InBev predloží v súvislosti so všetkými vydanými akciami spoločnosti SABMiller aj s tými, ktoré budú vydané („potenciálna ponuka").

Podmienky potenciálnej ponuky

V rámci podmienok potenciálnej ponuky budú mať akcionári spoločnosti SABMiller nárok na 44,00 GBP na akciu v hotovosti, s alternatívou čiastkovej akcie ("PSA"), ktorá sa bude vzťahovať na približne 41% akcií spoločnosti SABMiller.

Hotovostná ponuka predstavuje zisk prémie vo výške približne 50% v porovnaní s uzatváracou cenou akcií spoločnosti SABMiller vo výške 29,34 GBP dňa 14. septembra 2015 (posledný pracovný deň pred opätovným prehodnotením prístupu zo strany AB InBev).

PSA pozostáva z 0,483969 nekótovaných akcií a z hotovosti vo výške 3,7788 GBP za každú akciu spoločnosti SABMiller, čo je ekvivalent k hodnote 39,03 GBP za každú akciu spoločnosti SABMiller k 12. októbru 2015 s prémiou približne 33% v porovnaní z uzatváracou cenou akcie firmy SABMiller vo výške 29,34 GBP k 14. septembru 2015. Ďalšie podrobnosti ohľadne PSA sú uvedené nižšie.

Okrem toho budú mať v rámci potenciálnej ponuky akcionári spoločnosti SABMiller nárok na dividendy deklarované alebo vyplatené spoločnosťou SABMiller v bežnom rámci za akékoľvek ukončené šesťmesačné obdobie, ktoré skončilo 30. septembra alebo 31. marca pred realizáciou akejkoľvek možnej transakcie, ktorá neprevýši 0,2825 USD za akciu za obdobie, ktoré skončilo 30. septembra 2015 a na ďalších 0,9375 USD za akciu za obdobie, ktoré skončilo 31. marca 2016 (spolu 1,22 USD za akciu), ak táto suma neprevýši čiastku dohodnutú medzi spoločnosťami AB InBev a SABMiller v uvedených obdobiach (tieto obdobia budú zverejnené v ozname o jednoznačnom zámere o predložení ponuky). 

Predstavenstvo spoločnosti SABMiller naznačilo firme AB InBev, že by bolo pripravené jednohlasne odporučiť hotovostnú ponuku vo výške 44,00 GBP za akciu spoločnosti SABMiller akcionárom spoločnosti SABMiller za predpokladu plnenia ich zmocneneckých povinností a uspokojivého vyriešenia ostatných podmienok potenciálnej ponuky.

Protimonopolné opatrenia a zmluvná pokuta

V súvislosti s potenciálnou ponukou by AB InBev súhlasilo so záväzkom „vyvinúť čo najväčšie úsilie" pri získaní regulačných povolení v záujme uzavretia transakcie. Okrem toho by AB InBev súhlasilo aj so zmluvnou pokutou vo výške 3 miliardy USD splatnou spoločnosti SABMiller v prípade, že sa transakcia neuskutoční v dôsledku neschopnosti získať regulačné povolenia alebo súhlas od akcionárov AB InBev.

Podmienky

Vyhlásenie formálnej transakcie bude podliehať nasledujúcich okolnostiam:

a) jednohlasné odporúčanie zo strany Predstavenstva spoločnosti SABMiller v súvislosti s hotovostnou ponukou a neodvolateľný záväzok voliť v prospech transakcie zo strany členov Predstavenstva spoločnosti  SABMiller vo forme, ktorá bude pre spoločnosť AB InBev akceptovateľná,

b) neodvolateľný záväzok voliť v prospech transakcie a súhlas s alternatívou čiastkových akcií zo strany dvoch hlavných akcionárov spoločnosti SABMiller - Altria Group, Inc. a BevCo Ltd.,   v každom prípade s ohľadom na všetky svoje akcie a vo forme, ktorá bude pre spoločnosť AB InBev akceptovateľná,

c) neodvolateľný záväzok voliť v prospech transakcie zo strany najväčších akcionárov spoločnosti AB InBev - Stichting Anheuser-Busch InBev, EPS Participations SaRL a BRC SaRL vo forme, ktorá bude akceptovateľná pre firmu AB InBev a SABMiller,

d) uspokojivé ukončenie bežnej hĺbkovej analýzy,

e) konečné schválenie predstavenstvom spoločnosti AB InBev.

Predstavenstvo spoločnosti AB InBev plne podporuje podmienky potenciálnej ponuky a je pripravené (za podmienok uvedených vyššie) vyjadriť svoj formálny súhlas hneď pred vyhlásením.

AB InBev si vyhradzuje právo odvolať niektoré alebo všetky podmienky vyhlásenia ponuky popísanej v danom ozname alebo uvedené vyššie, okrem bodu c), ktorý nebude odvolaný.

Podmienky transakcie budú bežné pre spájanie spoločností tohto druhu a bude zahŕňať súhlas akcionárov oboch spoločností a prijatie, za uspokojivých podmienok, všetkých protimonopolných a regulačných schválení.

S ohľadom na časový harmonogram získania niektorých z týchto schválení plánuje spoločnosť AB InBev postupovať na základe podmienečnej transakcie v súlade s Predpismi.

Hotovostná čiastka, zvažovaná v rámci tejto transakcie, by bola financovaná kombináciou interných finančných zdrojov spoločnosti AB InBev a nového dlhu tretej strany.

Podrobnosti ohľadne alternatívnej čiastkovej akcie

Upravený návrh obsahuje alternatívu čiastkovej akcie, ktorá pozostáva z 326 miliónov akcií a vzťahuje sa približne na 41% akcií spoločnosti SABMiller. Tieto akcie by predstavovali samostatnú formu oddelenej triedy akcií spoločnosti AB InBev (ďalej len „obmedzené akcie")1 s nasledovnými charakteristikami:

  • nebudú zaregistrované a obchodované na žiadnej akciovej burze,
  • budú predmetom päťročného uzamknutia akcií od termínu uzatvorenia,
  • po skončení tohto päťročného obdobia budú konvertovateľné na bežné akcie spoločnosti AB InBev v pomere jedna k jednej,
  • budú hodnotené rovnako ako bežné akcie AB InBev, čo sa týka dividend a volebných práv,
  • nominačné práva riaditeľa.

Akcionári firmy SABMiller, ktorí si zvolia alternatívu čiastkovej akcie, dostanú 0,483969 obmedzenej akcie2 a 3,7788 GBP v hotovosti za každú akciu firmy SABMiller.

Predĺženie konečného termínu pre predloženie ponuky

V súlade s odsekom 2.6(a) Predpisov mala spoločnosť AB InBev najneskôr do 17.00  stredy 14. októbra 2015 buď oznámiť jednoznačný zámer predložiť spoločnosti SABMiller ponuku v súlade s odsekom 2.7 Predpisov alebo oznámiť, že nie je jej zámerom predložiť spoločnosti SABMiller ponuku a v tom prípade bude oznam považovaný za vyhlásenie podľa odseku 2.8 Predpisov.

V súlade s odsekom 2.6(c) Predpisov požiadalo predstavenstvo spoločnosti SABMiller, aby Výbor pre prebratie podnikania a fúzie („Výbor") predĺžil relevantný konečný termín, ktorý je uvedený vyššie, aby mohli obe strany pokračovať v rozhovoroch o potenciálnej ponuke. Vo svetle tejto požiadavky Výbor umožnil predĺženie termínu a spoločnosť AB InBev musí najneskôr do 17.00 dňa 28. októbra 2015 buď oznámiť jednoznačný zámer predložiť spoločnosti SABMiller ponuku v súlade s odsekom 2.7 Predpisov alebo oznámiť, že nie je jej zámerom predložiť spoločnosti SABMiller ponuku a v tom prípade bude oznam považovaný za vyhlásenie podľa odseku 2.8 Predpisov. Tento konečný termín bude predĺžený len so súhlasom Výboru v súlade s odsekom 2.6(c) Predpisov.

Spoločnosť AB InBev si vyhradzuje nasledovné práva:

a) vyhlásiť iné formy návrhu a/alebo obmeniť kompozíciu návrhu,

b) realizovať transakciu prostredníctvom alebo spolu s dcérskou spoločnosťou firmy AB InBev alebo NewCo alebo firmou, ktorá sa stane dcérskou spoločnosťou firmy AB InBev alebo NewCo,

c) kedykoľvek predložiť ponuku (vrátane hotovostnej ponuky a alternatívy čiastkovej akcie) spoločnosti SABMiller s menej priaznivými podmienkami,

(i) so súhlasom alebo odporúčaním predstavenstva spoločnosti SABMiller,

(ii) ak tretia strana vyhlási jednoznačný zámer predložiť spoločnosti SABMiller ponuku s menej priaznivými podmienkami,

(iii) po vyhlásení finančnej pomoci vo forme whitewash transakcie spoločnosťou SABMiller v súlade s Predpismi,

d) znížiť svoju ponuku (vrátane hotovostnej ponuky a alternatívy čiastkovej akcie) o čiastku akejkoľvek dividendy, ktorá bola vyhlásená, deklarovaná, realizovaná alebo splatená spoločnosťou SABMiller pred uzavretím transakcie, okrem bežných dividend, deklarovaných alebo vyplatených pred uzavretím transakcie, ktoré neprekročia čiastku 0,2825 USD na akciu za obdobie končiace 30. septembrom 2015 a ďalších 0,9375 USD na akciu za obdobie končiace 31. marcom 2016 (v celkovej sume 1,22 USD na akciu), ktoré neprekročia čiastku, ktorá bude schválená spoločnosťami AB InBev a SABMiller v súvislosti s danými obdobiami (tieto obdobia budú uverejnené v ozname o jednoznačnom zámere o ponuke).

Návrh neobsahuje ponuku, ani neukladá spoločnosti AB InBev žiadnu povinnosť dať ponuku a neobsahuje dôkazy o zámere spoločnosti dať ponuku v zmysle Predpisov. Nie je isté, že bude predložená formálna ponuka.

Ďalšie vyhlásenia budú uverejnené podľa potreby.

Otázky

SABMiller plc      

+44 (0) 20 7659 0100

Christina Mills, riaditeľka, Group Communications

+44 (0) 20 7659 0105

+44 (0) 7825 275605

Gary Leibowitz, riaditeľ, Investor Relations

+44 (0) 7717 428540

Richard Farnsworth, Group Media Relations

+44 (0) 7734 776317

Robey Warshaw                 

+44 (0) 20 7317 3900

Simon Robey

Simon Warshaw

J.P. Morgan Cazenove

+44 (0) 20 7777 2000

John Muncey

Dwayne Lysaght

Morgan Stanley

+44 (0) 20 7425 8000

Henry Stewart

Paul Baker

Goldman Sachs

+44 (0) 20 7774 1000

Gilberto Pozzi

Mark Sorrell

Finsbury               

+44 (0) 20 7251 3801

Faeth Birch

James Murgatroyd

Anheuser-Busch InBev SA/NV

Marianne Amssoms            

+1 212 573 9281

Graham Staley

+1 212 573 4365

Karen Couck   

+1 212 573 9283

Kathleen Van Boxelaer      

+32 (0) 16 27 68 23

Christina Caspersen

+1 212 573 4376

Heiko Vulsieck     

+32 (0) 16 27 68 88

Lazard – Finančný poradca

+44 (0) 20 7187 2000

William Rucker

Charlie Foreman

Deutsche Bank – Firemný maklér

+44 (0) 20 7545 8000

Ben Lawrence

Simon Hollingsworth

Brunswick Group

Steve Lipin

+1 212 333 3810

Richard Jacques

+44 (0) 20 7404 5959

Linklaters LLP a Hogan Lovells International LLP zostávajú právnymi poradcami spoločnosti SABMiller.

Freshfields Bruckhaus Deringer LLP a Cravath, Swaine & Moore zostávajú právnymi poradcami spoločnosti AB InBev.

Dôležité oznamy týkajúce finančných poradcov

Robey Warshaw LLP („Robey Warshaw") má oprávnenie a podlieha dozoru zo strany Financial Conduct Authority a koná ako spoločný finančný poradca spoločnosti SABMiller InBev a žiadnej inej strany v súvislosti s vyššie uvedenými záležitosťami popísanými v tomto ozname a nezodpovedá sa a nebude sa zodpovedať žiadnemu inému subjektu okrem firmy SABMiller za poskytovanie ochrany svojim klientom alebo za poskytovanie poradenstva súvisiaceho so záležitosťami popísanými v tomto ozname.

J.P. Morgan Limited vykonáva v Spojenom kráľovstve aktivity spojené s investičným bankovníctvom pod názvom J.P. Morgan Cazenove („J.P. Morgan Cazenove") a má oprávnenie a podlieha dozoru zo strany Financial Conduct Authority v Spojenom kráľovstve. J.P. Morgan Cazenove a koná ako spoločný finančný poradca spoločnosti SABMiller InBev a žiadnej inej strany v súvislosti s vyššie uvedenými záležitosťami popísanými v tomto ozname a nezodpovedá sa a nebude sa zodpovedať žiadnemu inému subjektu okrem firmy SABMiller za poskytovanie ochrany klientom J.P Morgan Cazenove alebo za poskytovanie poradenstva súvisiaceho so záležitosťami popísanými v tomto ozname.

Morgan Stanley & Co. International plc („Morgan Stanley") má oprávnenie od Prudential Regulation Authority a podlieha dozoru zo strany Financial Conduct Authority a Prudential Regulation Authority v Spojenom kráľovstve a koná ako spoločný finančný poradca spoločnosti SABMiller InBev a žiadnej inej strany v súvislosti s týmto oznamom. Vo vyššie uvedených záležitostiach nebude spoločnosť Morgan Stanley, jej pridružené spoločnosti a ich riaditelia, referenti, zamestnanci a agenti považovať za svojich klientov žiadne iné osoby a nebudú sa zodpovedať žiadnemu inému subjektu za poskytovanie ochrany, ktorá prináleží ich klientom alebo za poskytovanie poradenstva súvisiaceho so záležitosťami popísanými v tomto ozname či inými vyššie uvedenými záležitosťami.

Goldman Sachs International („Goldman Sachs") má oprávnenie od Prudential Regulation Authority a podlieha dozoru zo strany Financial Conduct Authority a Prudential Regulation Authority v Spojenom kráľovstve a pracuje výlučne pre spoločnosť SABMiller a žiadnu inú stranu v súvislosti s vyššie uvedenými záležitosťami popísanými v tomto ozname a nezodpovedá sa a nebude sa zodpovedať žiadnemu inému subjektu okrem firmy SABMiller za poskytovanie ochrany klientom Goldman Sachs alebo za poskytovanie poradenstva súvisiaceho so záležitosťami popísanými v tomto ozname.

Spoločnosť Lazard vystupuje výlučne v roli finančného poradcu firmy AB InBev a žiadnej inej strany v súvislosti s vyššie uvedenými záležitosťami popísanými v tomto ozname a nezodpovedá sa a nebude sa zodpovedať žiadnemu inému subjektu okrem firmy AB InBev za poskytovanie ochrany klientom spoločnosti Lazard alebo za poskytovanie poradenstva súvisiaceho so záležitosťami popísanými v tomto ozname. Pre tieto účely bude názov „Lazard" znamenať Lazard Frères & Co. LLC a Lazard & Co., Limited. Spoločnosť Lazard & Co., Limited má v Spojenom kráľovstve oprávnenie od Financial Conduct Authority a nariadeniami tohto orgánu sa pri výkone svojich aktivít aj riadi. Spoločnosť Lazard, ani žiadna z jej pridružených spoločností nepreberá a neprijme žiadnu zodpovednosť, povinnosti či záväzky (či už priame alebo nepriame, zmluvné, právne, štatutárne alebo iné) voči osobe, ktorá nie je klientom spoločnosti Lazard v súvislosti s týmto oznamom alebo záležitosťami popísanými v tomto ozname.

Deutsche Bank AG má oprávnenie podľa nemeckého zákona o bankách (oprávnená osoba je Európska centrálna banka) a v Spojenom kráľovstve má oprávnenie od Prudential Regulation Authority. Podlieha dozoru Európskou centrálnou bankou a BaFin, nemeckým federálnym orgánom pre finančný dohľad a v Spojenom kráľovstve sa riadi nariadeniami zo strany týchto finančných orgánov: Prudential Regulation Authority a Financial Conduct Authority. Podrobnosti ohľadne rozsahu jej kompetencií a regulácie zo strany Prudential Regulation Authority a zo strany Financial Conduct Authority sú k dispozícii na vyžiadanie alebo na web stránke www.db.com/en/content/eu_disclosures.htm

Deutsche Bank AG koná prostredníctvom svojej londýnskej pobočky („DB") ako firemný maklér pre spoločnosť AB InBev a žiadnej inej osoby v súvislosti s týmto oznamom alebo jeho obsahom. DB sa nebude zodpovedať žiadnemu inému subjektu okrem firmy AB InBev za poskytovanie ochrany klientom spoločnosti DB alebo za poskytovanie poradenstva súvisiaceho so záležitosťami popísanými v tomto ozname.  Bez obmedzenia zodpovednosti za podvod, DB ani žiadna z jej dcérskych podnikov, pridružených spoločností či pobočiek ani žiaden z jej riaditeľov, referentov, predstaviteľov, zamestnancov, poradcov či sprostredkovateľov nepreberá a neprijme žiadnu zodpovednosť, povinnosti či záväzky (či už priame alebo nepriame, zmluvné, právne, štatutárne alebo iné) voči osobe, ktorá nie je klientom spoločnosti DB v súvislosti s týmto oznamom alebo záležitosťami popísanými v tomto ozname.

Požiadavky na uverejnenie informácií podľa Predpisov o prebratí podnikania a fúziách („Predpisy")

Podľa odseku 8.3(a) Predpisov, akákoľvek osoba, ktorá má záujem o 1% alebo viac z ktorejkoľvek triedy relevantných cenných papierov cieľovej spoločnosti alebo ktoréhokoľvek navrhovateľa na burze cenných papierov (pričom musí ísť o iného navrhovateľa ako je ten, v súvislosti s ktorým bolo oznámené, že jeho ponuka je alebo pravdepodobne bude len v hotovosti) musí uverejniť otvorenie pozície po začiatku obdobia trvania ponuky, ale najneskôr po vyhlásení, v ktorom bol menovaný akýkoľvek navrhovateľ na burze cenných papierov. Uverejnenie otvorenej pozície musí obsahovať podrobnosti ohľadne záujmu osoby, krátkych pozícií a práv na upisovanie akýchkoľvek relevantných cenných papierov každej z (i) cieľových spoločností a (ii) navrhovateľa(ov) na burze cenných papierov. Uverejnenie otvorenej pozície osobou, na ktorú sa vzťahuje odsek 8.3(a), musí byť vykonané najneskôr do 15.30 (londýnskeho času) v 10-ty pracovný deň nasledujúci po začiatku obdobia trvania ponuky a, ak je to relevantné, najneskôr do 15.30 (londýnskeho času) v 10-ty pracovný deň nasledujúci po vyhlásení, v ktorom bol po prvýkrát menovaný akýkoľvek navrhovateľ na burze cenných papierov. Osoby, ktoré sú zainteresované do záležitostí relevantných cenných papierov cieľovej spoločnosti alebo navrhovateľa na burze cenných papierov pred konečným termínom na uverejnenie otvorenej pozície, musia namiesto toho vykonať obchodné zverejnenie

Podľa odseku 8.3(b) Predpisov, akákoľvek osoba, ktorá má záujem o 1% alebo viac z ktorejkoľvek triedy relevantných cenných papierov cieľovej spoločnosti alebo ktoréhokoľvek navrhovateľa na burze cenných papierov, musí vykovať obchodné zverejnenie, ak má táto osoba do činenia s akýmikoľvek relevantnými cenných papiermi cieľovej spoločnosti alebo navrhovateľa na burze cenných papierov. Obchodné zverejnenie musí obsahovať podrobnosti ohľadne daného obchodu a záujmu osoby, jej krátkych pozícií a práv na upisovanie akýchkoľvek relevantných cenných papierov každej (i) cieľovej spoločnosti a (ii) navrhovateľa(ov) na burze cenných papierov, s výnimkou prípadov, kedy boli takéto podrobnosti už v minulosti zverejnené podľa odseku 8. Obchodné zverejnenie osobou, na ktorú sa vzťahuje odsek 8.3(b), musí byť vykonané najneskôr do 15.30 (londýnskeho času) pracovného dňa nasledujúceho po dátume relevantného obchodu.

Ak dve alebo viac osôb koná spoločne podľa dohody alebo porozumenia, či už formálneho alebo neformálneho, v záujme získania alebo kontroly nad relevantnými cennými papiermi cieľovej spoločnosti alebo navrhovateľa na burze cenných papierov, budú tieto pre účely odseku 8.3. považované za jednu osobu.

Zverejnenie otvorenej pozície musí vykonať cieľová spoločnosť aj ktorýkoľvek navrhovateľ a obchodné zverejnenia musí vykonať cieľová spoločnosť, ktorýkoľvek navrhovateľ aj ktorákoľvek osoba konajúca v súčinnosti s ktorýmkoľvek z nich (viď odsek 8.1, 8.2 a 8.4).

Podrobnosti ohľadne cieľovej spoločnosti a navrhovateľa, v súvislosti s ktorými majú byť vykonané zverejnenia otvorenej pozície pre nákup cenných papierov a obchodné zverejnenia, nájdete v tabuľke zverejnenia na webovskej stránke Preberacieho výboru na http://www.thetakeoverpanel.org.uk spolu s podrobnosťami ohľadne počtu relevantných cenných papierov v emisii, kedy začalo obdobie trvania ponuky a kedy bol menovaný prvý navrhovateľ. Ak máte akékoľvek pochybnosti o tom, či by ste mali vykonať zverejnenie otvorenia pozície alebo obchodné zverejnenie, obráťte sa na Oddelenie prieskumu trhu Preberacieho výboru na čísle: +44 (0)20 7638 0129.

Uverejnenie na webovskej stránke

Kópia tohto oznamu bude k dispozícii na www.sabmiller.com najneskôr o 12.00 (londýnskeho času) dňa 14. októbra 2015.

Tlačenú verziu tohto oznamu získate na sekretariáte spoločnosti SABMiller na čísle +44 (0) 1483 264000. Všetky budúce dokumenty, oznamy a informácie súvisiace s touto ponukou vám môžu byť na vyžiadanie zaslané aj v tlačenej podobe.

Ďalšie informácie a dokumenty týkajúce navrhovanej transakcie nájdete na www.globalbrewer.com.

Anglická, holandská a francúzska verzia tejto tlačovej správy bude k dispozícii na www.ab-inbev.com.

Základ pre výpočet

Hodnota PSA rovnajúca sa 39,03 GBP za akciu spoločnosti SABMiller bola vypočítaná v nadväznosti na:

  • výmenný pomer 0,483969 akcií v spoločnosti AB InBev za každú akciu spoločnosti SABMiller podľa potenciálnej ponuky,
  • cenu akcie spoločnosti AB InBev pri uzatvorení v hodnote 98,35 EUR dňa 12. októbra 2015,
  • výmenný kurz EUR/GBP v hodnote 1,35010 získaný z dát spoločnosti Bloomberg ku dňu 12. októbra 2015 o 16.30 BST,
  • hotovostný prvok vo výške 3,7788 GBP za akciu spoločnosti SABMiller podľa potenciálnej ponuky.

Výhľadové vyhlásenia

Táto tlačová správa obsahuje výhľadové vyhlásenia. Tieto vyhlásenia sa odvíjajú od súčasných očakávaní a pohľadov na budúce udalosti a vývoj vo vedení spoločnosti AB InBev, takže môžu prirodzene podliehať neistote a zmenám okolností. Výhľadové vyhlásenia obsiahnuté v tejto správe zahŕňajú vyhlásenia týkajúce sa návrhu spoločnosti AB InBev pre predstavenstvo firmy SABMiller a iné vyhlásenia okrem historických faktov. Výhľadové vyhlásenia sa vyznačujú tým, že obsahujú slová ako „bude", „môže", „by", „veríme", „zámer", „očakáva", „predpokladá", „cieľom", „odhady", „pravdepodobne", „dá sa predpokladať" a iné slová podobného významu. Tieto výhľadové vyhlásenia sa môžu týkať: očakávaných charakteristík spojeného podniku, očakávaného vlastníctva spojeného podniku zo strany akcionárov firiem AB InBev a SABMiller, očakávanej dostupnosti nového spojeného podniku pre jeho zákazníkov, očakávaných prínosov navrhovanej transakcie a financovania navrhovanej transakcie. Všetky vyhlásenia okrem historických skutočností patria do kategórie výhľadových vyhlásení. Na tieto vyhlásenia nie je možné sa úplne spoliehať, pretože odrážajú súčasný pohľad vedenia spoločnosti AB InBev, môžu podliehať mnohým rizikám a neistotám v súvislosti s oboma spoločnosťami AB InBev a SABMiller a závisia od mnohých faktorov, pričom na niektoré z nich nemá firma AB InBev dosah. Môžu sa vyskytnúť dôležité prvky, riziká a neistoty, ktoré by mohli zmeniť podstatu výsledného efektu, vrátane skutočnosti, že neexistuje žiadna istota, že prístup uplatnený pri navrhovanej transakcii popísanej v tomto ozname vyústi do predloženia ponuky alebo zmluvy, nie sú jasné podmienky takejto zmluvy a nie je jasný ani vývoj súvisiaci s rizikami pre spoločnosť AB InBev popísanými v časti 3.D jej výročnej správy vo formulári 20-F (ďalej „formulár 20-F") registrovanými v rámci US Securities and Exchange Commission („SEC") 24. marca 2015. Ďalšie neznáme alebo nepredvídateľné faktory môžu spôsobiť zmenu výsledného efektu oproti tomu, ktorý je zahrnutý vo výhľadových vyhláseniach.

Výhľadové vyhlásenia musia byť chápané v nadväznosti na ostatné varovné vyhlásenia zahrnuté v iných častiach, vrátane formuláru 20-F AB spoločnosti InBev, správ uvedených vo formulári 6-K a akýchkoľvek iných dokumentov, ktoré spoločnosť AB InBev alebo SABMiller zverejnila. Akékoľvek výhľadové vyhlásenia obsiahnuté v tomto komuniké musia byť chápané vo svojej celistvosti aj v spojitosti s týmito varovnými vyhláseniami a nikto nedokáže zaistiť, že sa skutočne zrealizujú výsledky alebo vývoj očakávaný zo strany spoločnosti AB InBev alebo ak sa dokonca aj z podstatnej časti zrealizuje, že prinesie očakávaný efekt alebo prínos pre spoločnosť AB InBev, jej prosperitu či pre jej prevádzky. S výnimkou toho, ako požaduje zákon, spoločnosť AB InBev nepreberá žiadnu povinnosť verejne aktualizovať alebo upravovať žiadne zo svojich výhľadových vyhlásení, či už budú výsledkom nových informácií, budúcich udalostí alebo iných okolností.

Budúce oznamy v rámci SEC a tento oznam: Dôležitá informácia

V prípade, že spoločnosti AB InBev a SABMiller vstúpia do spoločnej transakcie, bude spoločnosť AB InBev alebo NewCo možno musieť predložiť relevantné materiály Komisii USA pre cenné papiere a burzu. Takéto dokumenty však v súčasnosti nie sú k dispozícii. JE POTREBNÉ, ABY INVESTORI ČÍTALI VŠETKY DOKUMENTY TÝKAJÚCE SA POTENCIÁLNEJ TRANSAKCIE, KEĎ BUDÚ K DISPOZÍCII, PRETOŽE BUDÚ OBSAHOVAŤ DôLEŽITÉ INFORMÁCIE. Investori budú mať prístup k bezplatnej kópii akéhokoľvek takéhoto oznamu na webovskej stránke SEC (http://www.sec.gov) po jeho registrácii v rámci SEC. Kópie takýchto dokumentov je možné bezplatne získať aj od spoločnosti AB InBev po ich registrácii v rámci SEC.

Oznam pre investorov v USA

Ak predloží spoločnosť AB InBev ponuku firme SABMiller, akcionári firmy SABMiller v USA by mali vziať na vedomie, že kroky obsiahnuté v akejkoľvek transakcii vyžadujúcej súhlas akcionárov firmy SABMiller sa budú riadiť postupmi zaužívanými v Spojenom kráľovstve podľa anglického podnikového práva. V takomto prípade sa predpokladá, že akékoľvek akcie, ktoré majú byť vydané v rámci tejto transakcie akcionárom firmy SABMiller, budú vydané v súvislosti s výnimkou z registračných požiadaviek zákona o cenných papieroch platného v USA od roku 1933, § 3(a)(10) tohto zákona a budú podliehať požiadavkám na zverejňovanie platným v Spojenom kráľovstve (ktoré sa odlišujú od požiadaviek platných v USA). Transakcia môže byť realizovaná aj na základe ponuky na prevzatie podľa anglického práva. V takomto prípade budú akékoľvek akcie vydané akcionárom firmy SABMiller v rámci tejto transakcie registrované podľa zákona o cenných papieroch platného v USA, bez možnosti aplikácie výnimky z registračnej povinnosti. Ak bude transakcia realizovaná v rámci ponuky na prevzatie podľa legislatívy Spojeného kráľovstva, bude sa riadiť pravidlami platnými podľa zákona o burze platného v USA od roku 1934, vrátane akýchkoľvek možných výnimiek podľa odseku 14d-1(d) tohto zákona.

Tento oznam nie je ponukou na predaj ani žiadosťou o ponuku na kúpu akýchkoľvek cenných papierov a žiadny predaj cenných papierov nebude realizovaný v ktorejkoľvek krajine, v ktorej by takáto ponuka, žiadosť alebo predaj bola nezákonná pred registráciou alebo kvalifikáciou podľa zákonov o cenných papieroch. Ponuka cenných papierov bude predložená len prostredníctvom dokumentu, ktorý spĺňa požiadavky § 10 zákona o cenných papieroch z roku 1933 v znení neskorších predpisov.

 [1] Potenciálna ponuka bude zahŕňať informácie o novej spojenej spoločnosti („NewCo"), ktorá bude mať podľa očakávaní sídlo v Belgicku a bude vlastniť 100% spoločnosti AB InBev. Akcionári spoločnosti AB InBev by dostali jednu novú bežnú akciu spoločnosti NewCo za každú akciu spoločnosti AB InBev. Referencie k obmedzeným akciám a bežným akciám, ktoré vzniknú po konverzii, sú referencie k akciám vo firme NewCo.  Referencie k spoločnosti AB InBev budú sprostredkované podľa potreby.

[2] V prípade, že bude záujem o obmedzené akcie prevyšovať 326 miliónov obmedzených akcií, počet týchto akcií bude proporcionálne zredukovaný.

Vyššie uvedené informácie obsahujú zákonné informácie podľa belgickej kráľovskej vyhlášky zo 14. novembra 2007, týkajúcej sa povinností emitentov finančných nástrojov, ktorí majú povolenie na obchodovanie na regulovanom trhu.

NIE JE URČENÉ NA UVEREJNENIE, PUBLIKOVANIE ALEBO DISTRIBÚCIU VCELKU ALEBO PO ČASTIACH V, DO ALEBO Z KTOREJKOĽVEK KRAJINY, V RÁMCI KTOREJ BY TOTO KONANIE MOHLO SPôSOBIŤ PORUŠENIE RELEVANTNÝCH ZÁKONOV ALEBO PREDPISOV DANEJ KRAJINY.

TENTO OZNAM NIE JE OZNAM O KONEČNOM ZÁMERE O VYHLÁSENÍ PONUKY PODĽA ODSEKU 2.7 PREDPISOV O PREBRATÍ PODNIKANIA A FÚZIÁCH A NEEXISTUJE ŽIADNA ZÁRUKA, ŽE PONUKA BUDE SKUTOČNE VYHLÁSENÁ.

 

ZDROJ Anheuser-Busch InBevSúvisiace odkazy

http://www.ab-inbev.com