Vyhlásenie spoločnosti Anheuser-Busch InBev v súvislosti s firmou SABMiller plc

16 September, 2015, 23:41 BST z Anheuser-Busch InBev

BRUSEL, 16. septembra 2015 /PRNewswire/ -- Anheuser-Busch InBev (AB InBev) (Euronext: ABI) (NYSE: BUD) berie na vedomie vyhlásenie firmy SABMiller plc. AB InBev potvrdzuje, že sa v súvislosti so spojením týchto dvoch spoločností obrátila na správnu radu spoločnosti SABMiller. Zámerom AB InBev je spolupracovať so správnou radou SABMiller smerom k odporúčanej transakcii.

Neexistujú žiadne záruky, že tento postup bude viesť k vypracovaniu ponuky alebo zmluvy a nie sú známe ani žiadne podmienky takejto potenciálnej ponuky alebo zmluvy.

Takéto oznámenie bude vykonané podľa potreby.

V súlade s odsekom 2.6(a) Predpisov o prebratí podnikania a fúziách (ďalej len "Predpis"), musí AB InBev najneskôr v stredu 14. októbra 2015 o 17.00 buď oznámiť zámer spoločnosti dať ponuku spoločnosti SABMiller v súlade s odsekom 2.7 Predpisov alebo oznámiť, že nemá záujem dať spoločnosti SABMiller ponuku a v takom prípade bude oznámenie považované za vyhlásenie podľa odseku 2.8 Predpisov. Tento konečný termín je možné predĺžiť len so súhlasom spoločnosti SABMiller a Preberacím výborom v súlade s odsekom 2.6(c) Predpisov.

V súlade s odsekom 2.10 Predpisov, spoločnosť AB InBev potvrdzuje, že odo dňa tohto vyhlásenia, má 1 608 242 156 kmeňových akcií bez nominálnej hodnoty v emisii a súhlasila s ich obchodovaním na Euronext Brussels (ISIN: BE0003793107). AB InBev má program amerických depozitných certifikátov ("ADR"), ktoré má v úschove The Bank of New York Mellon. Každý cetifikát ADR predstavuje jednu kmeňovú akciu AB InBev. ADR certifikáty sa obchodujú na newyorskej burze (ISIN: US03524A1088).

Anglická, holandská a francúzska verzia tejto tlačovej správy bude k dispozícii na  www.ab-inbev.com .

POZNÁMKY

Požiadavky na uverejnenie informácií podľa Predpisov pre prebratie podnikania ("Predpisy")

Podľa odseku 8.3(a) Predpisov, akákoľvek osoba, ktorá má záujem o 1% alebo viac z ktorejkoľvek triedy relevantných cenných papierov cieľovej spoločnosti alebo ktoréhokoľvek navrhovateľa na burze cenných papierov (pričom musí ísť o iného navrhovateľa ako je ten, v súvislosti s ktorým bolo oznámené, že jeho ponuka je alebo pravdepodobne bude len v hotovosti) musí uverejniť otvorenie pozície po začiatku obdobia trvania ponuky, ale najneskôr po vyhlásení, v ktorom bol menovaný akýkoľvek navrhovateľ na burze cenných papierov. Uverejnenie otvorenej pozície musí obsahovať podrobnosti ohľadne záujmu osoby, krátkych pozícií a práv na upisovanie akýchkoľvek relevantných cenných papierov každej z (i) cieľových spoločností a (ii) navrhovateľa(ov) na burze cenných papierov. Uverejnenie otvorenej pozície osobou, na ktorú sa vzťahuje odsek 8.3(a), musí byť vykonané najneskôr do 15.30 (londýnskeho času) v 10-ty pracovný deň nasledujúci po začiatku obdobia trvania ponuky a, ak je to relevantné, najneskôr do 15.30 (londýnskeho času) v 10-ty pracovný deň nasledujúci po vyhlásení, v ktorom bol po prvýkrát menovaný akýkoľvek navrhovateľ na burze cenných papierov. Osoby, ktoré sú zainteresované do záležitostí relevantných cenných papierov cieľovej spoločnosti alebo navrhovateľa na burze cenných papierov pred konečným termínom na uverejnenie otvorenej pozície, musia namiesto toho vykonať obchodné zverejnenie.

Podľa odseku 8.3(b) Predpisov, akákoľvek osoba, ktorá má záujem o 1% alebo viac z ktorejkoľvek triedy relevantných cenných papierov cieľovej spoločnosti alebo ktoréhokoľvek navrhovateľa na burze cenných papierov, musí vykovať obchodné zverejnenie, ak má táto osoba do činenia s akýmikoľvek relevantnými cenných papiermi cieľovej spoločnosti alebo navrhovateľa na burze cenných papierov. Obchodné zverejnenie musí obsahovať podrobnosti ohľadne daného obchodu a záujmu osoby, jej krátkych pozícií a práv na upisovanie akýchkoľvek relevantných cenných papierov každej (i) cieľovej spoločnosti a (ii) navrhovateľa(ov) na burze cenných papierov, s výnimkou prípadov, kedy boli takéto podrobnosti už v minulosti zverejnené podľa odseku 8. Obchodné zverejnenie osobou, na ktorú sa vzťahuje odsek 8.3(b), musí byť vykonané najneskôr do 15.30 (londýnskeho času) pracovného dňa nasledujúceho po dátume relevantného obchodu.

Ak dve alebo viac osôb koná spoločne podľa dohody alebo porozumenia, či už formálneho alebo neformálneho, v záujme získania alebo kontroly nad relevantnými cennými papiermi cieľovej spoločnosti alebo navrhovateľa na burze cenných papierov, budú tieto pre účely odseku 8.3. považované za jednu osobu.

Zverejnenie otvorenej pozície musí vykonať cieľová spoločnosť aj ktorýkoľvek navrhovateľ a obchodné zverejnenia musí vykonať cieľová spoločnosť, ktorýkoľvek navrhovateľ aj ktorákoľvek osoba konajúca v súčinnosti s ktorýmkoľvek z nich (viď odsek 8.1, 8.2 a 8.4).

Podrobnosti ohľadne cieľovej spoločnosti a navrhovateľa, v súvislosti s ktorými majú byť vykonané zverejnenia otvorenej pozície pre nákup cenných papierov a obchodné zverejnenia, nájdete v tabuľke zverejnenia na webovskej stránke Preberacieho výboru: www.thetakeoverpanel.org.uk spolu s podrobnosťami ohľadne počtu relevantných cenných papierov v emisii, kedy začalo obdobie trvania ponuky a kedy bol menovaný prvý navrhovateľ. Ak máte akékoľvek pochybnosti o tom, či by ste mali vykonať zverejnenie otvorenia pozície alebo obchodné zverejnenie, obráťte sa na Oddelenie prieskumu trhu Preberacieho výboru na čísle: +44 (0)20 7638 0129.

 

ANHEUSER-BUSCH INBEV KONTAKTY

Médiá

Investori

Marianne Amssoms

Tel: +1-212-573-9281

E-mail: marianne.amssoms@ab-inbev.com

Graham Staley

Tel: +1-212-573-4365

E-mail: graham.staley@ab-inbev.com

Karen Couck

Tel: +1-212-573-9283

E-mail: karen.couck@ab-inbev.com

 

Kathleen Van Boxelaer

Tel: +32-16-27-68-23

E-mail:kathleen.vanboxelaer@ab-inbev.com

 

Christina Caspersen

Tel: +1-212-573-4376

E-mail: christina.caspersen@ab-inbev.com

 

Heiko Vulsieck

Tel: +32-16-27-68-88

E-mail: heiko.vulsieck@ab-inbev.com

Steve Lipin, Brunswick Group US

Tel: +1-212-333-3810

E-mail : slipin@brunswickgroup.com

 

Richard Jacques, Brunswick Group UK

Tel: +44-20-7404-5959

E-mail : rjacques@brunswickgroup.com

O spoločnosti Anheuser-Busch InBev Anheuser-Busch InBev je verejne obchodovanou spoločnosťou (Euronext: ABI) so sídlom v belgickom Leuvene, s americkými depozitnými certifikátmi na newyorskej burze (NYSE: BUD). Je to celosvetovo známy pivovar a jedna z 5 najväčších spoločností na svete produkujúcich spotrebný tovar. Pivo, pôvodná sociálna sieť, spája ľudí po tisícky rokov a naše portfólio viac ako 200 pivných značiek naďalej udržiava silné putá so svojimi konzumentmi. Medzi tieto patria globálne znčky Budweiser®, Corona® a Stella Artois®; medzinárodné značky Beck's®, Leffe®, a Hoegaarden®; a lokálni šampióni Bud Light®, Skol®, Brahma®, Antarctica®, Quilmes®, Victoria®, Modelo Especial®, Michelob Ultra®, Harbin®, Sedrin®, Klinskoye®, Sibirskaya Korona®, Chernigivske®, Cass® a Jupiler®. Už viac ako 600 rokov je pre spoločnosť Anheuser-Busch InBev najvyššou hodnotou kvalita pochádzajúca z pivovaru v Den Hoorn v belgickom Leuvene, upevnená priekopníckym duchom pivovaru Anheuser & Co s pôvodom v St. Louis, USA od roku 1852. Anheuser-Busch InBev je geograficky rôznorodá spoločnosť so zastúpeniami na rozvinutých ako aj na rozvíjajúcich sa trhoch. V súčasnosti má približne 155 000 zamestnancov v 25 krajinách sveta. V roku 2014 zaznamenalo AB InBev výnosy vo výške 47,1 miliárd USD. Spoločnosť sa usiluje o titul Najlepší výrobca piva spájajúci ľudí pre lepší svet. Viac nájdete na ab-inbev.com, na facebook.com/ABInBev alebo na Twitter cez @ABInBevNews.

Vyššie uvedené informácie obsahujú zákonné informácie podľa belgickej kráľovskej vyhlášky zo 14.novemebra 2007, týkajúcej sa povinností emitentov finančných nástrojov, ktorí majú povolenie na obchodovanie na regulovanom trhu.

ZDROJ Anheuser-Busch InBevSúvisiace odkazy

http://www.ab-inbev.com