Výskum prezentovaný na Sympóziu o rakovine prsníka v San Antoniu mieri priamo do srdca rakovinových kmeňových buniek.

10 December, 2015, 13:00 GMT z Dompe

Štúdia fRida otvára cestu k potenciálnej liečbe trojito negatívnej forme rakoviny prsníka

- na Sympóziu o rakovine prsníka v San Antoniu bola prezentovaná multicentrická štúdia fRida vo fáze 2, ktorá má za cieľ posúdiť bezpečnosť a účinnosť experimentálneho lieku reparixínu v kombinácii s chemoterapiou u metastázujúcich nádorov; skúšania sa zúčastňuje 65 centier v 7 krajinách

- Experimentálny liek, ktorý vznikol na základe výskumu spoločnosti Dompe má účinkovať priamo v mikroprostredí, v ktorom sa rozmnožujú rakovinové bunky s cieľom zastaviť ich množenie a diferenciáciu

- Otvára sa teraz cesta k potenciálnej liečbe tohto druhu rakoviny, ktorá sa kvôli nedostatočnej citlivosti na dostupné cielené terapie v súčasnosti lieči len chemoterapiou

SAN ANTONIO, 10. decembra 2015 /PRNewswire/ -- Vo veku cielených terapií vytvorených s konkrétnym liečebným cieľom sa onkológia borí s potrebou nachádzania nových spôsobov boja s tými formami rakoviny, ktoré sa prejavujú prítomnosťou buniek bez špecifických markerov využiteľných ako cieľ pre účinok lieku. Z tohto pohľadu sa taliansky výskum snaží otvárať inovatívne cesty liečby trojito negatívnej formy rakoviny prsníka, ktorá predstavuje približne 15 percent1 všetkých prípadov rakoviny prsníka. Tento prístup spočíva v účinku v mikroprostredí, v ktorom sa nádorové kmeňové bunky rozmnožujú, čím sa môžu stať potenciálnym terčom liečby, ktorá je momentálne testovaná.

Po prvotných pozorovaniach súvisiacich s bezpečnosťou a tolerovateľnosťou momentálne prebieha fRida klinické skúšanie kombinovanej terapie chemoterapeutického lieku (paclitaxelu) a experimentálneho lieku reparixínu – výsledku výskumov spoločnosti Dompe, talianskej biofarmaceutickej firmy. Ide o multicentrickú randomizovanú dvojito-zaslepenú, placebom kontrolovanú štúdiu vo fáze 2, ktorej cieľom je porovnať kombinovanú terapiu  paclitaxelom a reparixínom so samostatnou chemoterapeutickou liečbou. Štúdia je prezentovaná na 38. Sympóziu o rakovine prsníka v San Antoniu, ktoré práve prebieha v Spojených štátoch amerických.

"Existujú experimentálne a klinické dôkazy schopnosti rakovinových kmeňových buniek regenerovať v čase, čo má za následok opakovaný výskyt rakoviny a spustenie tvorby metastáz," povedala Jenny Chang, M.D., riaditeľka metodistického centra rakoviny v Houstone, ktorá sa už dlhšiu dobu zaoberá skúmaním využitia  reparixínu v predklinických štúdiách aj v klinických skúšaniach. „Predchádzajúca fáza štúdie Ib u pacientov s metastázujúcou rakovinou prsníka už bola ukončená a získali sme z nej dáta2, ktoré poskytujú ďalšie dôkazy pravdivosti našej pracovnej hypotézy a hlavne potenciálny mechanizmus účinku reparixínu v liečbe týchto druhov rakoviny, u ktorých momentálne nemáme cielenú liečbu."

Skúšanie fRida, do ktorého je v súčasnosti zapojených 65 centier v 7 krajinách počnúc Európou až po Spojené štáty americké, prijíma pacientov s metastázujúcou trojito negatívnou formou rakoviny prsníka a rozdeľuje ich do dvoch skupín: týždenná liečba paclitaxelom (80 mg/m2) po dobu dvoch týždňov (tri dávky) je kombinovaná s reparixínom v jednej skupine a s placebom, 1200 mg trikrát denne počas nasledujúcich 21 dní v kontrolnej skupine. Po jednom týždni bez terapie začne opäť kombinovaná liečba na začiatku 5. týždňa. Progresia ochorenia sa posudzuje každých 8 týždňov. Pacienti sú potom sledovaní ešte 12 mesiacov po skončení liečby. Primárnym cieľom skúšania je posúdiť dobu prežívania bez progresie (PFS). Sekundárnymi cieľmi sú merania mediánu PFS, celkového prežívania a objektívnej klinickej odpovede na kombinovanú terapiu, okrem bezpečnosti.

„Operácie, rádioterapia a chemoterapia sú jediným momentálne dostupným spôsobom liečby tejto formy rakoviny. Pozorujeme však, že chemoterapia napomáha rozširovanie rakovinových kmeňových buniek s následným rozmachom metastáz a recidívami po ukončení liečby," povedal Dr. Chang. "Preto dôsledne posudzujeme úlohu reparixínu, ktorý je zacielený na rakovinové kmeňové bunky."

Mechanizmus účinku reparixínu spočíva v tom, že sa zameria na jeden z "cieľov", o ktorých sa predpokladá, že zodpovedajú za vznik a prežívanie rakovinových kmeňových buniek v bežnej liečbe: interleukín-8 (IL-8 alebo CXCL8). Táto molekula sa ukázala ako špecifický inhibítor receptorov CXCL8, chemokínu, ktorý sa podieľa na vzniku zápalu. „Toto je míľnik vo vývoji reparixínu, experimentálneho lieku, ktorí vyvinuli naši vedci a ktorý má potenciál ponúknuť riešenie pre všetkých pacientov, ktorí dnes bojujú s týmto ochorením bez cielenej liečby," povedal Eugenio Aringhieri, výkonný riaditeľ spoločnosti Dompe. „Nachádzanie riešení pre najmenej uspokojené terapeutické potreby pomocou inovácie, to je poslanie spoločnosti Dompe. Dúfame, že výsledky štúdie fRida budú predstavovať významný krok vpred v boji proti metastázujúcej trojito negatívnej forme rakoviny prsníka."

O spoločnosti Dompe
Dompe je jednou z popredných biofarmaceutických spoločností v Taliansku, zameriavajúcou sa na vývoj inovatívnych farmaceutických riešení pre choroby so značným spoločenským dosahom a často aj na choroby neliečiteľné. Dompe má sídlo v Miláne a svoj výskum realizuje hlavne v oblastiach s najmenej uspokojenými terapeutickými  potrebami ako je diabetes, orgánové transplantáty, oftalmológia a onkológia. Výrobné centrum s biotechnologickým vybavením sa nachádza v L'Aquila (Abruzzo) a je známe na celom svete svojou kvalitou a výrobou liekov pre primárnu starostlivosť dovážaných na trhy asi 40 krajín sveta. V roku 2014 Dompe otvoril svoje pobočky v New Yorku a v Tiran a v roku 2015 v Barcelone.

Ďalšie informácie nájdete na: www.dompe.com a www.dompetrials.com

Výhľadové vyhlásenia
Táto tlačová správa sa odvoláva na určité informácie, ktoré sa nemusia zhodovať s očakávanými budúcimi výsledkami. Dompe pevne verí v kvalitu a racionálnosť uvedených konceptov. Napriek tomu môžu byť niektoré informácie neisté vo vzťahu k prebiehajúcemu výskumu a rozvoju a tiež overovaniu zo strany regulačných orgánov. Preto od dnešného dňa nemôže Dompe garantovať, že očakávané výsledky budú plne v súlade s vyššie uvedenými informáciami.

1 William D. Foulkes, Ian E. Smith, Jorge S. Reis-Filho, Triple-Negative Breast Cancer, N Engl J Med 2010; 363:1938-1948

2 V nedávno dokončenej Ib fáze štúdie u pacientov s metastázujúcou rakovinou prsníka viedla kombinácia reparixínu a paclitaxelu (bežne používaná chemoterapeutická látka) k nižšiemu výskytu a závažnosti nežiaducich reakcií, k značnej klinickej odpovedi a predĺženiu času do progresie.

ZDROJ DompeSúvisiace odkazy

http://www.dompe.com