Intertain bedriver omfattande strategiska initiativ i Storbritannien för att förbättra aktieägarvärdet

28 Jul, 2016, 17:12 BST Från Intertain Group Ltd.

TORONTO, July 28, 2016 /PRNewswire/ --

AVSIKT ATT NOTERAS PÅ LONDONBÖRSEN
AVSIKT ATT LISTA UTBYTBARA AKTIER PÅ TORONTOBÖRSEN
LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE SER STORA MÖJLIGHETER ATT BYGGA PÅ STARKA KÄRNTILLGÅNGAR   

Intertain Group Limited ("Intertain") (TSX: IT; OTCQX: ITTNF), världens största bingoledda operatör på nätet, tillkännagav idag sin intention att bedriva omfattande strategiska initiativ i Storbritannien för att förbättra aktieägarvärdet ("Strategiska initiativ i Storbritannien") som tidigare tillkännagivits av Intertain.  De strategiska initiativen i Storbritannien innefattar en föreslagen börsnotering i London av stamaktierna i ett nyregistrerat bolag med säte i London som blir moderbolag för Intertain Group ("ListCo").  Intertains avsikt är att ListCos stamaktier blir tillåtna på UK Listing Authoritys ("UKLA") officiella lista och för handel inom standardlistsegmentet på Londonbörsens huvudmarknad ("Börsnoteringen i London").  Intertain fortsätter att etablera ListCos behörighet för notering i London.

Intertain räknar med att underlätta de strategiska initiativen i Storbritannien genom en domstolsgodkänd plan av arrangemanget ("arrangemanget"), vilket skulle byta ut en befintlig stamaktie i Intertain mot en stamaktie i ListCo.  Intertain avser också att tillåta vissa aktieägare bosatta i Kanada att välja att ta emot utbytbara aktier som ingår i arrangemanget istället för stamaktier i ListCo, också på en-mot-en-basis.  Intertain avser att ansöka om att få dessa utbytbara aktier registrerade på Torontobörsen ("TSX"). 

Intertains styrelse ("styrelsen") avser för närvarande inte att fullfölja ett erbjudande om stamaktier i ListCo i samband med den initiala implementeringen av de strategiska initiativen i Storbritannien.  Intertain utforskar emellertid aktivt dess skuldfinansieringsmöjligheter i samband med den processen som del av dess pågående utvärdering av tillgängliga alternativ för att möta dess skyldigheter avseende köpeskilling, som för närvarande väntas förfalla i juni 2017.

Styrelseordförande, Neil Goulden, påpekar: "Vi är mycket glada över de möjligheter som de strategiska initiativen i Storbritannien som förslagits för Intertain kommer att innebära.  Vi menar att en notering på London-börsen kommer att leda till en mer detaljerad och lämplig värdering av Intertains verksamhet, då dessa strategiska initiativ ingår i en serie initiativ avsedda att på ett avgörande sätt anpassa Intertains aktiekurs efter bolagets fundamentala verksamhetsresultat och möjligheter.  Vi anser också att de positionerar Intertain bäst för långsiktig tillväxt och framgång, vilket gynnar vårt mål att förbättra aktieägarvärdet."

På tal om den möjlighet som de strategiska initiativen i Storbritannien innebär, tillade Andrew McIver, verkställande direktör: "Jag har sedan min utnämning fått en djupare förståelse för Intertains verksamheter, dess starka uppsättning kärntillgångar och dess kompetenta team av chefer och operatörer.  Detta har stärkt min åsikt att Intertain är ett bolag som fortsätter att vara undervärderat av marknaden.  Jag tror att de strategiska initiativen i Storbritannien ger oss en stor möjlighet att förverkliga detta värde genom att ge oss en plattform för fortsatt utveckling av våra kärntillgångar, oavsett om det sker genom organisk tillväxt, expansion mot nya geografiska marknader eller på annat sätt, för Intertains och dess aktieägares och andra intressenters långsiktiga behållning.  Jag är glad över att leda Intertain-teamet när vi bygger vår befintliga marknadsledande position inom spelindustrin och framöver."

Beslutsamhet avseende att fullfölja de strategiska initiativen i Storbritannien   

Intertains strategiska granskningsprocess ("den strategiska granskningen"), som först tillkännagavs i mars 2016, har resulterat i att Intertain har mottagit preliminära och raffinerade förslag från mycket trovärdiga strategiska parter som erbjudit sig att förvärva alla aktier i Intertain.  Andra förslag om att förvärva Intertains materiella verksamhetsenheter har också mottagits.  Diskussioner i samband med denna process fortsatte efter resultatet av förra månadens folkomröstning i Storbritannien om medlemskap i Europeiska unionen, som resulterade i en störd marknad i Storbritannien och på andra håll, men inga slutgiltiga förslag har tagits emot av Intertain från dessa potentiellt intresserade parter.

Efter noggrant övervägande av en serie faktorer, inklusive Intertains nyliga finansiella och operativa resultat, och de synpunkter som framförts av Intertains större aktieägare och operativa partners under den strategiska granskningen och statusen för tredje parts försäljningsprocess,   har styrelsen enhälligt godtagit rekommendationen från styrelsens specialkommitte av oberoende direktörer ("Specialkommittén") och beslutat eftersträva de strategiska initiativen i Storbritannien, inklusive börsnoteringen i London. 

Styrelsen anser att fortsatt drift som en fristående verksamhet under starkt ledarskap av Intertains nyligen utnämnda styrelseordförande, Neil Goulden, och dess nytillsatta driftfokuserade verkställande direktör, Andrew McIver, ger en viktig möjlighet att maximera det potentiella långsiktiga värdet för Intertains aktieinnehavare och andra intressenter framöver.  Specialkommittén kommer att fortsätta övervaka den strategiska granskningen vilken nu fokuseras på implementering av de strategiska initiativen i Storbritannien, och kommer att fortsätta arbeta nära Intertains styrelsemedlemmar och ledning. 

Styrelsen avser att ge aktieinnehavarna möjligheten att överväga och rösta avseende arrangemanget att underlätta de strategiska initiativen i Storbritannien vid ett aktieägarmöte som förväntas äga rum i mitten till slutet av september 2016.  Intertain avser även att hålla en analytiker-dag i början av september 2016, efter utskicket med ledningens informationscirkulär i samband med mötet, för att mer detaljerat diskutera de strategiska initiativen i Storbritannien, inklusive den förväntade sammansättningen av ListCos styrelsemedlemmar och andra frågor. 

Stora möjligheter från börsnotering i London   

Intertain anser att Storbritannien är den naturliga hemvisten för noteringen, särskilt efter förvärvet av Jackpotjoy-verksamheten, och att de stora fördelarna med en notering i London för Intertain-koncernen förblir i stort opåverkade av resultatet av Storbritanniens folkomröstning om medlemskap i Europeiska unionen den 23 juni 2016.

Intertain förväntar sig att en börsnotering i London ska ge tillgång till en stor, flytande och internationell marknad. London är även platsen för ett stort antal av Intertains globala kollegor inom spelbranschen och en majoritet av kollegorna inom onlinespel.  Som ett resultat av denna koncentration av relevanta aktörer inom spelindustrin förväntas London-marknaden erbjuda Intertain-koncernen större exponering mot en stor analytiker-grupp med omfattande erfarenhet inom branschen och att förbättra Intertain-koncernens profil och status bland brittiska och europeiska investerare, som också har omfattande branschkunskap och förtrogenhet.  Allt detta förväntas resultera i en bredare och djupare marknad för ListCos aktier, vilket över tid bidrar till en fylligare och bättre anpassad värdering av Intertain-koncernens verksamhet.

Implementering av strategiska initiativ i Storbritannien   

Intertain väntas tillgodose strategiska initiativ i Storbritannien genom arrangemanget under Ontarios aktiebolagslag. Efter avslutad överenskommelse skulle Intertain bli ett indirekt dotterbolag till ListCo, där ListCo har rätt att utöva 100 % av rösterna i Intertain.

Intertain förutser för närvarande att överenskommelsen ska göra det möjligt för varje befintlig Intertain-aktie att bytas ut mot en ListCo-stamaktie.  Intertain avser också att tillåta vissa aktieägare bosatta i Kanada att välja att ta emot utbytbara aktier som ersättning för deras ListCo-aktier, också på en-mot-en-basis. De utbytbara aktierna skulle tillåta dessa berättigade kanadensiska aktieägare att delta i överenskommelsen med uppskjuten skatt. Intertain förväntar sig att villkoren för de utbytbara aktierna ska medföra rättigheter som, så nära som möjligt, ekonomiskt motsvarar ListCos stamaktier, och att varje innehavare av utbytbara aktier ska ha möjligheten att lägga en röst per utbytbar aktie på ListCos aktieägaremöten.  Intertain avser att ansöka om att få dessa utbytbara aktier registrerade på Torontobörsen.

Intertains styrelse avser för närvarande inte att fullgöra ett erbjudande om stamaktier i ListCo i samband med den initiala implementeringen av de strategiska initiativen i Storbritannien med hänsyn till rådande marknadsförhållanden och dess aktuella aktiekurs.  Intertain utforskar emellertid aktivt dess skuldfinansieringsmöjligheter i samband med den initiala implementeringen av de strategiska initiativen i Storbritannien som del av dess pågående utvärdering av tillgängliga alternativ för att möta dess skyldigheter avseende köpeskilling, som för närvarande väntas förfalla i juni 2017.

Slutförande av överenskommelsen ska vara föremål för aktieägarnas godkännande och vissa andra villkor. Slutförandet av börsnotering i London skulle dessutom bli föremål för godkännande av UKLA och noteringen av de utbytbara aktierna hos Torontobörsen för godkännande av TSX.Det finns inga garantier för att sådana godkännanden kommer att erhållas eller att sådana andra villkor kommer att uppfyllas, eller att någon skuldfinansiering blir slutförd.

Aktieägare med frågor beträffande implementeringsprocessen för de strategiska initiativen i Storbritannien uppmanas kontakta Kingsdale Shareholder Services på: 1 866 581 1513 (avgiftsfritt i Nordamerika), genom att ringa betalsamtal på 1-416-867-2272 (utanför Nordamerika) eller via e-post till contactus@kingsdaleshareholder.com. 

Intertains rådgivare   

Canaccord Genuity och Credit Suisse International agerar som finansiella rådgivare åt specialkommittén. 

Osler, Hoskin & Harcourt LLP agerar som ombud för specialkommittén. Cassels Brock & Blackwell och Clifford Chance LLP agerar båda som kanadensiska och amerikanska/brittiska ombud för Intertain i samband med de brittiska strategiska initiativen. Kingsdale Shareholder Services agerar som strategisk rådgivare och kommunikationsrådgivare åt Intertain.Davis Polk & Wardwell LLP och McCarthy Tétrault LLP agerar båda som brittiska/amerikanska och kanadensiska ombud för Credit Suisse International.

Om Intertain Group Limited  

Intertain är ett onlinespelbolag som tillhandahåller underhållning till en global kundbas. Intertain erbjuder för närvarande bingoledda spel och kasinospel till sina kunder via sina varumärken InterCasino (http://www.intercasino.com), Costa (http://www.costabingo.com), Vera&John (http://www.verajohn.com), Jackpotjoy (http://www.jackpotjoy.com) och Botemania (http://www.botemania.es) brands.  För mer information om Intertain, besök http://www.Intertain.com. 

DEN HÄR VERSIONEN OCH DESS INNEHÅLL ÄR INTE TILL FÖR UTGIVNING OCH FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS ELLER DISTRIBUERAS, I SIN HELHET ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL ELLER FRÅN AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION SKULLE VARA OLAGLIG ELLER SOM SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER TILLSTÅND INOM SÅDAN JURISDIKTION ELLER TILL NÅGON ANNAN PERSON.

Aktierna (inklusive de utbytbara aktierna) väntas bli utgivna som följd av att arrangemanget inte har och inte kommer att bli registrerat enligt U.S. Securities Act of 1933, i dess ändrade lydelse ("U.S. Securities Act"), eller andra värdepapperslagar, och aktierna (inklusive de utbytbara aktierna) som utges i arrangemanget väntas bli utgivna efter undantag från dessa registreringskrav enligt sektion 3(a)(10) i U.S. Securities Act och tillämpbara undantag under statliga värdepapperslagar. Detta pressmeddelande utgör inte ett säljerbjudande eller en uppmaning om ett erbjudande att köpa värdepapper.

Varning gällande framåtriktad information   

Det här meddelandet innehåller viss information och uttalanden som kan utgöra "framåtriktad information" i den mening som avses i kanadensiska värdepapperslagar.  Ofta, men inte alltid, kan framåtblickande information identifieras genom användning av ord som "förväntar", "avser", "motser", "beräknar", "planerar", "fortsätter", "potentiell" och "tror" eller negationer av sådana ord eller andra variationer eller synonymer för sådana ord, eller anger att vissa åtgärder, händelser eller resultat "kan", "kunde", "borde", "skulle" eller "kommer" att tas, förekomma eller uppnås.    

Framåtriktad information innefattar kända och okända risker, osäkerheter och andra faktorer som kan leda till att faktiska resultat, prestationer, framgångar eller utveckling i betydande grad avviker från dem som förutsågs av Intertain och som uttrycks eller antyds i den framåtriktade informationen.  Framåtriktad information i detta meddelande inkluderar, men är inte begränsat till, uttalanden avseende: (i) driften, verksamheten, den finansiella ställningen, förväntade finansiella resultat, effektivitet, värdering, prospekt, möjligheter, prioriteter, delmål, mål, pågående målsättningar, strategier och Intertains framtidsutsikter, inklusive den tänkbara påverkan av Storbritanniens folkomröstning om medlemskap i EU; (ii) de strategiska initiativen i Storbritannien, inklusive dess potentiella resultat och förmåga att förbättra aktieägarvärdet och tillhandahålla en plattform för utveckling av Intertains kärntillgångar; (iii) börsnotering i London och dess potentiella resultat, inklusive att (a) ge tillgång till en stor, likvid och internationell marknad, (b) ge Intertain-koncernen större exponering mot en stor analytikergrupp med erfarenhet av branschen, (c) förbättring av Intertain-koncernens profil och status bland brittiska och europeiska investerare, (d) resultera i en mer passande värdering av Intertain, och (e) positionera Intertain för långsiktig tillväxt och framgång; (iv) Intertains natur och förmåga att påverka börsnoteringen i London, inklusive tillträde för ListCos stamaktier på UKLA:s officiella lista; (v) Intertains natur och förmåga att förverkliga de potentiella fördelarna i relation till börsnoteringen i London; (vi) användningen av arrangemanget för att främja de strategiska initiativen i Storbritannien om Intertain fortsätter med de strategiska initiativen i Storbritannien; (vii) strukturen i det föreslagna arrangemanget, inklusive användningen av utbytbara aktier och dess villkor; (viii) registreringen av de utbytbara aktierna hos TSX; (ix) beslutet att inte erbjuda stamaktier i ListCo; (x) tron att fortsätta driften som en verksamhet på egna ben erbjuder en viktig möjlighet att maximera långsiktigt värde för Intertains aktieinnehavare och övriga intressenter; (xi) agendan, ämnet och tidpunkten för Intertains aktieägarmöte; (xii) genomförandet av en analytikerdag; samt (xiii) Intertains köpeskillingsskyldigheter och bedömning av tillgängliga finansieringsalternativ.  Dessa uttalanden speglar Intertains nuvarande förväntningar avseende framtida händelser eller framtida resultat, prestationer, framgångar, utveckling, åtgärder och framtida trender som påverkar Intertain.  Alla sådana uttalanden, andra än uttalanden av historiska fakta, är framåtriktad information.   

Sådan framåtriktad information baseras på ett antal antaganden som kan visa sig vara felaktiga, inklusive med inte begränsat till, att Intertains riskfaktorer inte leder till att faktiska resultat, prestationer, framgångar eller utveckling skiljer sig väsentligt från dem som beskrivs i den framåtriktade informationen. Sådan framåtriktad information skulle också kunna påverkas i hög grad av risker inklusive, men inte begränsade till: (i) att UKLA, TSX och andra myndighetsgodkännanden inte fås på de villkor som förväntas av Intertain eller över huvud taget och/eller att Intertain inte kan få en del av eller alla de förmåner man förväntar sig att få som resultat av implementering av de strategiska initiativen i Storbritannien (inklusive börsnoteringen i London) i sin helhet eller delvis; (ii) godkännanden, inklusive aktieinnehavares godkännande och rättsligt godkännande som krävs för fullgörande av de strategiska initiativen i Storbritannien kanske inte nås till de villkor som är förmånliga för Intertain eller inte alls; (iii) att kostnaderna för ledningens tid och pengar negativt kan påverka Intertains verksamhet; och (iv) att svängningar på marknaden eller förändringar i Intertains aktiepris inte påverkar Intertains  förmåga att implementera de strategiska initiativen i Storbritannien negativt, inklusive dess förmåga att fortsätta med skuldfinansieringen på villkor som är acceptabla för Intertain eller alls om Intertain bestämmer sig för detta.  De föregående riskfaktorerna är inte avsedda att representera en komplett lista över faktorer som kan påverka Intertain.  Ytterligare riskfaktorer diskuteras i Intertains årliga formulär från den 30 mars 2016 under rubriken "Riskfaktorer".  Alla sådana riskfaktorer kallas kollektivt "Intertains riskfaktorer".   

Även om Intertain har försökt att identifiera viktiga faktorer som kan orsaka att faktiska resultat, prestationer, framgångar eller utveckling skiljer sig väsentligt från de som beskrivs i den framåtriktade informationen, kan det finnas andra faktorer som orsakar att faktiska resultat, prestationer, framgångar eller utveckling inte blir som förväntat, beräknat eller avsett.  Det finns inga garantier för att framåtriktad information kommer att visa sig vara korrekt, eftersom faktiska resultat, prestationer, framgångar eller utveckling sannolikt kommer att skilja sig, och kan skilja sig väsentligt, från dem som uttrycks i eller antyds i den framåtriktade informationen i detta meddelande.  Läsare bör således inte förlita sig på framåtriktad information.  Även om efterföljande händelser och utveckling kan leda till att Intertains förväntningar, beräkningar och synpunkter ändras, åtar sig Intertain inte och har inte någon skyldighet att uppdatera eller revidera någon framåtriktad information, förutom i enlighet med tillämpliga värdepapperslagar.  Den framåtriktade informationen i detta meddelande får inte åberopas som att det presenterar Intertains förväntningar, beräkningar och synpunkter vid någon tidpunkt efter datumet för detta meddelande.  All framåriktad information i detta meddelande omfattas uttryckligen av denna varning.   

Annan information  

Det här meddelandet avser dagens datum och har inte verifierats av oberoennde part, och ingen utfästelse eller garanti, uttryckligen eller underförstådd, ges av eller på uppdrag av Credit Suisse International ("CSI") eller någon av dess respektive chefer, tjänstemän, anställda, agenter, filialer eller rådgivare, och ingen tillit ska sättas till rättvisa, exakthet, tillförlitlighet, fullständighet, lämplighet, giltighet, kvalitet, rimlighet, sanning eller riktigheten av informationen eller yttranden inklusive några uttalanden, uppskattningar eller ekonomiska utsikter som finns och/eller hänvisas till i det här meddelandet eller i någon annan skriftlig eller muntlig kommunikation som görs tillgänglig i samband med det här meddelandet; och inget ansvar antas av sådana personer för sådan information eller åsikter eller för eventuella fel, utelämnanden eller felaktigheter i detta dokument.   

CSI, som är auktoriserat av Prudential Regulation Authority ("PRA") och regleras av Financial Conduct Authority och PRA i Storbritannien, agerar exklusivt som ensam finansiell rådgivare till Intertain och ingen annan i samband med de brittiska strategiska initiativen, och kommer inte att vara ansvariga gentemot någon annan än Intertain för att tillhandahålla det skydd som erbjuds CSI:s kunder eller för att tillhandahålla rådgivning i samband med det brittiska strategiska initiativet, innehållet i detta tillkännagivande eller de frågor som avses häri. Varken CSI eller någon av dess dotterbolag eller filialer åtar sig eller accepterar något plikt, skyldighet eller något som helst ansvar (vare sig direkt eller indirekt, i kontrakt, i skadestånd, enligt lag eller på annat sätt) för någon person som inte är kund hos CSI i samband med detta tillkännagivande, något uttalande i detta dokument eller på annat sätt.   

Meddelandet innehåller endast sammanfattande information och gör inte anspråk på att vara heltäckande och är inte avsett att vara (och bör inte användas som) enda grund för en analys eller annan bedömning.   

Investerar- och presskontakt: Allmänt: Amanda Brewer, Vice President, Corporate Communications, The Intertain Group Limited, Tel: +1-416-720-8150, abrewer@Intertain.com ; Brittisk press: Finsbury, James Leviton, Andy Parnis, Tel: +44-(0)207-251-3801; Nordamerikansk press: Kingsdale Shareholder Services, Ian Robertson, Executive Vice President, Communication Strategy, Tel: +1-416-867-2333, Mobil: +1-647-621-2646, irobertson@kingsdaleshareholder.com

KÄLLA Intertain Group Ltd.