Intertain tillkännager ekonomiska resultat för andra kvartalet 2016

13 Aug, 2016, 18:47 BST Från Intertain Group Ltd.

TORONTO, August 13, 2016 /PRNewswire/ --


Företaget uppvisar signifikant tillväxt på alla mått; intäkter upp 22 % på årlig basis, justerat EBITDA upp 34 %  

Intertain Group Limited ("Intertain" eller "Företaget") (TSX: IT; OTCQX: ITTNF) tillkännagav idag sitt ekonomiska resultat för de tre månader som avslutades 30 juni 2016. Alla belopp anges i kanadensiska dollar såvida inte annat anges.

Finansiella höjdpunkter:  


 
 
 
               3 månader avslutade 3 månader avslutade Varians(%)
                   30 juni 2016    30 juni 2015
                   (0000-tal $)     (000-tal $)
 
  Total intäkt och annan inkomst    118 807      97 501    22 %
  Kassaflöde              34 275     (43 037)    -
  Nettoinkomst/(förlust)        (27 490)     (48 816)    44 %
  Justerat EBITDA (1)          43 397      32 500    34 %
  Justerad nettoinkomst (1)       35 377      24 669    43 %
  Utspädd nettoinkomst per aktie (1)   (0,39) $     (0,70) $   44 %
  Utspädd justerad nettoinkomst      0,48 $      0,34 $   41 %
  per aktie (1)(2)   

(1) Detta meddelande innehåller icke-IFRS-mått som noteras där de används. För ytterligare information, inklusive avseende avstämningar från dessa icke-IFRS-mått, se informationen under rubriken "Justerat EBITDA och Justerad nettoinkomst för de tre månaderna som avslutades 30 juni 2016" på sidan 3 i denna utgåva.

(2) Siffror per aktie beräknas på en utspädd viktad genomsnittsbasis genom att använda IFRS-kassametoden.

Q2 Finansiella och verksamhetsrelaterade höjdpunkter  

 • Signifikant tillväxt på alla mått på årsbasis   
  • Totala intäkter ökade med 22 % till 118,8 miljoner $.
  • Justerat EBITDA ökade med 34 % till 43,4 miljoner $.
  • Justerad nettoinkomst ökade med 43 % till 35,4 miljoner $.
  • Utspädd justerad nettoinkomst per aktie ökade med 41 % till 0,48 $/aktie.
 • Fortlöpande organisk tillväxt i alla segment   
  • Jackpotjoy genererade intäkter på 82,3 miljoner $ under andra kvartalet 2016, vilket utgör 19 % tillväxt på årsbasis och pro forma konstant valutabasis.
  • Vera&John genererade intäkter på 24,7 miljoner $ under andra kvartalet 2016, vilket utgör 37 % tillväxt på årsbasis och en konstant valutabasis, utom intäkter från InterCasinos intäktsgaranti.[(3)]
  • Mandalay genererade intäkter på 10,1 miljoner $ under andra kvartalet 2016, vilket utgör 8 % tillväxt på årsbasis och en konstant valutabasis.
 • Mobilanvändning driver på organisk tillväxt   
  • Jackpotjoy UK nådde rekordnivåer av mobilanvändning när intäkter som intjänats från mobiler ökade till 47 % under kvartalet.
  • Mobilplattformen Botemania lanserades 19 maj 2016 och 43 % av aktiva som spelade på mobilplattformen under kvartalet.
  • Starspins-intäkter som intjänats från mobilanvändare ökade till 48 % under kvartalet.
  • Jackpotjoy Sweden lanserade sin nya mobilplattform 3 augustird 2016.
 • Brexit-relaterad GBP:CAD F/X-nedgång positiv för hävstångsminskning   
  • GBP:CAD avistakurs minskade 7,6 % från 31 mars 2016 (1 865) till 30 juni 2016 (1 723), och ökade värdet på företagets valutaränteswappar vilket i sin tur ledde till att företagets skulder under instrumentets löptid och villkorade köpeskilling minskade med 24,7 miljoner $ respektive 30,0 miljoner $.
  • Vid jämförelse av kvartalsresultat genom att använda GBP:CAD avistakurs från 31 mars 2016 kontra 30 juni 2016 som ett genomsnitt för andra kvartalet, är minskningen i justerad nettoinkomst 2,0 miljoner $ eller ungefär 19 gånger mindre än minskningen i skulder under instrumentets löptid och villkorade tilläggsköpeskilling.
 • Tillkännagav avsikt att fullfölja en rad initiativ i Storbritannien   
  • Den 26 juni tillkännagav företaget sin avsikt att fullfölja strategiska initiativ i Storbritannien inklusive en föreslagen börsnotering i London av stamaktierna i ett nyregistrerat bolag med säte i London som blir moderbolag för Intertain ("ListCo").
  • Intertains avsikt är att ListCos stamaktier godkänns av UK Listing Authority och för handel inom standardlistsegmentet på Londonbörsens huvudmarknad.
  • Intertain räknar med att underlätta de strategiska initiativen i Storbritannien genom en domstolsgodkänd plan av arrangemanget ("arrangemanget"), vilket skulle byta ut en befintlig stamaktie i Intertain mot en stamaktie i ListCo.
  • Intertain avser också att tillåta vissa aktieägare bosatta i Kanada att välja att ta emot utbytbara aktier som ingår i arrangemanget istället för stamaktier i ListCo, även detta på en-mot-en-basis.
  • Intertain avser att ansöka om att få dessa utbytbara aktier registrerade på Torontobörsen.

"Intertain hade ett starkt andra kvartal, där alla affärssegment förbättrade sina resultat jämfört med samma period förra året", sade Andrew McIver, verkställande direktör på Intertain. "Företaget fortsätter att realisera signifikanta vinster från organisk tillväxt, med intäkter upp 22 % från andra kvartalet 2015. Vi har också gjort en avsevärd investering inom marknadsföring för att driva på tillväxten under framtida kvartal. Att öka aktieägarvärdet förblir mitt viktigaste mål och alla ansträngningar framåt kommer att fokusera på att positionera företaget för långsiktig tillväxt och framgång."

Justerat EBITDA och justerad nettoinkomst för de tre månaderna som avslutades 30 juni 2016(4)  


 
 
 
                  3 månader avslutade  3 månader avslutade
                    30 juni 2016     30 juni 2015
                    (0000-tal $)     (000-tal $)
  Nettoförlust för perioden       (27 490)      (48 816)
  Ränteutgifter, netto          15 453       14 063
  Skatter                  24        191
  Amortering               26 115       30 378
  EBITDA                 14 102       (4 184)
  Aktiebaserad ersättning          458       1 658
  Kostnader för skuldavräkning        -       5 692
  Avgångsvederlag            10 526         -
    Justering till verkligt värde på
   villkorad köpeskilling (5)      31 935        598
    Vinst på försäljning av immateriella
   tillgångar                -        (430)
  Vinst på valutaränteswap       (26 304)         -
          Transaktionsrelaterade kostnader (6)  8 995       29,092
  Utländsk valuta             3 685         74
  Justerat EBITDA (7)          43 397       32,500
 
  Nettoförlust för perioden       (27 490)      (48 816)
  Aktiebaserad ersättning          458       1 658
  Kostnader för skuldsanering         -       5 692
  Kostnader för avgångsvederlag     10 526         -
    Justering till verkligt värde på
  villkorad köpeskilling (5)       31 935        598
    Vinst på försäljning av immateriella
   tillgångar                 -        (430)
  Vinst på valutaränteswap       (26 304)         -
          Transaktionsrelaterade kostnader (6)  8 995       29,092
  Utländsk valuta             3 685         74
  Amortering av förvärv relaterat
             inköpspris immateriella tillgångar  25 884       30 313
  Tillväxt                7 688       6 488
  Justerad nettoinkomt (8)        35 377       24 669
                      

  Utspädd nettoförlust per aktie (2)   (0,39) $      (0,70) $
    Utspädd justerad nettoinkomst
   per aktie (2)              0,48 $       0,34 $


(3) Den 13 april 2016 migrerade varumärket InterCasino till Intertains äganderättsskyddade Plain Gaming-plattform.  I samband med denna operativa ändring, gjorde företaget en ny bedömning av ledning och rapportering för det kombinerade segmentet och kom fram till att InterCasino-segmentet skulle slås samman med Vera&John-segmentet.

(4) Detta meddelande innehåller icke-IFRS-mått som noteras där de används. Dessa icke-IFRS-mått används eftersom ledningen tror att de tillhandahåller ytterligare användbar information om fortlöpande operativ och ekonomisk prestation. Läsare uppmärksammas på att icke-IFRS-mått inte är erkända mått enligt IFRS, inte har standardiserade betydelser som föreskrivs i IFRS, och bör inte betraktas isolerat eller tolkas som alternativ till intäkter och nettoresultat (förlust) och totalresultat (förlust) för perioden som fastställts i enlighet med IFRS eller som indikatorer på likviditet, resultat eller kassaflöden. Vår metod för att beräkna dessa mått kan skilja sig från den metod som används av andra enheter. Följaktligen kanske våra mått inte är jämförbara med liknande namn som används av andra enheter eller i andra jurisdiktioner.

(5) Justeringar till verkligt värde på villkorad köpeskilling är relaterade till förvärvet av Jackpotjoy.

(6) Transaktionsrelaterade kostnader består av juridiska och professionella avgifter, försäkringsgivnings- och förvärvsgranskningsavgifter, särskilda kommittéavgifter, bonusar som betalats till ledningen och andra direkta kostnader/avgifter förknippade med transaktioner och förvärv som har övervägts eller genomförts samt den strategiska granskningen som utförs av företagets styrelse och UK Strategic Initiatives. Minskningen av transaktionsrelaterade kostnader i jämförelse med motsvarande tre månader 2015 har med det faktum att göra att företaget inte hade genomfört några förvärv under andra kvartalet 2016, och signifikanta förvärvsrelaterade kostnader inkluderades i de tre månader som avslutades 30 juni 2015 för Jackpotjoy-transaktionen som avslutades andra kvartalet 2015. Transaktionsrelaterade kostnader inkluderade i de tre månader som avslutades 30 juni 2016 avsåg till största delen den fortlöpande strategiska granskningen.

(7) Justerat EBITDA enligt företagets definition är resultatet före räntekostnader (netto av ränteintäkter), inkomstskatter, amortering, aktierelaterade ersättningar, avgångsvederlag, vinst på valutaränteswap, kostnader för skuldavräkning, justeringar till verkligt värde på villkorad köpeskilling, transaktionsrelaterade kostnader och utländsk valuta. Ledningen anser att justerat EBITDA är ytterligare en viktig indikator på utfärdarens förmåga att generera likviditet genom det operativa kassaflödet till utestående skuldbetalningar och utbetalning av tilläggsköpeskilling vid fondförvärv och använder detta mått för detta ändamål. Uteslutandet av amortering och aktiebaserade ersättningar eliminerar icke-kassamässig effekt och uteslutandet av kostnader för avgångsvederlag, vinst på valutaränteswap, kostnader för skuldsavräkning, justeringar till verkligt värde på villkorad köpeskilling, transaktionsrelaterade kostnader, och utländsk valuta eliminerar poster som ledningen anser vara icke-operativa.

(8) Justerad nettoinkomst enligt företagets definition betyder nettoinkomst plus eller minus särskilda poster som ledningen rimligen kan kvantifiera och anser kommer att ge läsaren en bättre förståelse av företagets underliggande affärsprestation. Justerad nettoinkomst beräknas genom att justera nettoinkomst för tillväxt, amortering av förvärvsrelaterade inköpspris av immateriella tillgångar, aktiebaserade ersättningar, kostnader för avgångsvederlag, vinst på valutaränteswap, kostnader för skuldavräkning, justeringar till verkligt värde på villkorad köpeskilling, transaktionsrelaterade kostnader och utländsk valuta. Uteslutandet av ränteintäkter och aktiebaserade ersättningar eliminerar kassamässig effekt och uteslutandet av kostnader för avgångsvederlag, amortering av förvärvsrelaterat inköpspris på immateriella tillgångar, justeringar till verkligt värde på villkorad köpeskilling, transaktionsrelaterade kostnader, och utländsk valuta eliminerar poster som ledningen anser vara icke-operativa. Ledningen anser att justerad nettoinkomst är en viktig indikator på utfärdarens förmåga att generera likviditet genom det operativa kassaflödet till utestående skuldbetalningar och utbetalning av tilläggsköpeskilling vid fondförvärv och använder detta mått för detta ändamål. Justerad nettoinkomst övervägs också av vissa investerare och analytiker som underlag till värdering av ett företag.

Räkenskapsår 2016 Vägledning  

Intertain bekräftar tidigare tillkännagivna vinstvägledning för räkenskapsåret, justerat EBITDA, justerad nettoinkomst och justerad nettoinkomst per aktie i sin intäktsredovisning den 9 mars 2016 (tillsammans "Vägledningen") för kvartalet som avslutades 30 juni 2016, utan några ändringar av intervallerna som tillhandahålls eller några viktiga ändringar av företagets prestationsantaganden som används för att fastställa Vägledningen. Intertain noterar att vägledningen förbereddes baserat på USD/CAD växlingskurs på 1,33, GBP/CAD växlingskurs på 1,90 och EUR/CAD växlingskurs på 1,46 den 7 mars 2016. Vid stängningen den 9 augusti 2016, var USD/CAD-växlingskursen 1,31, GBP/CAD-växlingskursen var 1,71, och EUR/CAD-växlingskursen var 1,46. Om denna nivå på GBP/CAD bibehålls under budgetåret kommer Intertains årsresultat att luta mot vägledningens lägre del.

Kvartalsrapport andra kvartalet 2016 och ledningens diskussion och analys  

Kvartalsrapporterna, kommentarer angående kvartalsrapporterna och ledningens diskussion och analys rörande de tre månaderna som avslutades 30 juni 2016 kommer att finnas tillgängliga på SEDAR på http://www.sedar.com samt på Intertains webbplats på http://www.intertain.com.

Telefonkonferens för andra kvartalet 2016  

Ett konferenssamtal för att diskutera Intertains resultat för andra kvartalet 2016 kommer att hållas 11 augusti 2016 kl. 8.00 ET. Andrew McIver, CEO för Intertain, och Keith Laslop, CFO för Intertain, kommer att leda samtalet.

Intresserade parter ombeds ringa (647)427-7450, 1(888)231-8191 eller 0-800-051-7107, 10 minuter före den utsatta starten av samtalet.  En inspelning av konferenssamtalet kommer att finnas tillgänglig fram till 25 augusti 2016 genom att ringa 1(855)859-2056 eller (416)849-0833 och ange referensnummer 58475056. En utskrift kommer också att göras tillgänglig på Intertains webbplats.

Om Intertain Group Limited  

Intertain är ett holdingbolag som tillhandahåller onlinespel via sina operativa dotterbolag och tillhandahåller underhållning till en global kundbas där sådana dotterbolag är verksamma. Intertain erbjuder för närvarande bingoledda spel och kasinospel till sina kunder med hjälp av varumärkena InterCasino http://www.intercasino.com, Costa http://www.costabingo.com, Vera&John http://www.verajohn.com, Jackpotjoy http://www.jackpotjoy.com samt jackpotjoy.se och Botemania http://www.botemania.es. Mer information om Intertain finns på http://www.intertain.com.

Varning gällande framåtriktad information   

Det här meddelandet innehåller viss information och uttalanden som kan utgöra "framåtsyftande information" i den mening som avses i kanadensiska värdepapperslagar. Ofta, men inte alltid, kan framåtsyftande information identifieras genom användning av ord som "planerar", "förväntar", "beräknar", "projicerar", "förutspår", "inriktar sig på", "söker", "avser", "emotser" eller "tror" eller den negativa innebörden av sådana ord, eller andra variationer däravav eller synonymer till sådana ord, eller uttalanden om att vissa handlingar, händelser eller resultat "kan", "skulle kunna", "bör", "borde", "kanske kan" eller "kommer att" vidtas, inträffa eller uppnås. Framåtsyftande information innefattar kända och okända risker, osäkerheter och andra faktorer som kan leda till att faktiska resultat, prestationer, framgångar eller utveckling i betydande grad avviker från dem som förutsågs av företaget och som uttalas eller antyds i de framåtsyftande uttalandena. Framåtsyftande information i denna utgåva innefattar, men är inte begränsad till, uttryck avseende företagets framtida finansiella prestation, framtidsutsikter för företagets verksamhet och drift, företagets tillväxtmöjligheter och realiserandet av tillväxtstrategier, de strategiska initiativen i Storbritannien, Intertains förmåga att påverka listning på Londonbörsen (inklusive upptagandet av ListCo:s stamaktier på den officiella listan hos UK Listing Authority), användningen av arrangemanget att möjliggöra de strategiska initiativen i Storbritannien om Intertain går vidare med de strategiska initiativen i Storbritannien, det föreslagna arrangemangets struktur (inklusive användningen av utbytbara aktier och deras villkor) samt listningen av de utbytbara aktierna på Torontobörsen. Dessa uttalanden speglar företagets nuvarande förväntningar avseende framtida händelser eller framtida resultat, prestationer, framgångar eller utveckling och framtida trender som påverkar företaget. Alla sådana uttalanden, utom uttalanden rörande historiska fakta, är framåtsyftande information. Sådan framåtsyftande information baseras på ett antal antaganden som kan visa sig vara felaktiga, inklusive, men inte begränsat till, möjligheten för företaget att säkra, bibehålla och följa alla erforderliga licenser, tillstånd och certifieringar för att bedriva affärsverksamhet i de jurisdiktioner där det verkar eller har för avsikt att verka; myndighetsåtgärder eller lagstadgade åtgärder, inklusive införandet av nya lagar eller lagändringar (eller tolkningen av dessa) som relaterar till onlinespel; allmän affärsverksamhet, ekonomiska och marknadsmässiga förhållanden; den konkurrensmässiga miljön; den förväntade tillväxten på onlinespelsmarknaden och potentiella nya marknadsmöjligheter; förutsedda och oförutsedda kostnader; skyddet av företagets immateriella äganderättigheter; företagets förmåga att framgångsrikt integrera och realisera fördelarna med dess genomförda förvärv; och företagets förmåga att erhålla ytterligare finansiering om och när det behövs. Sådana uttalanden kan också avsevärt påverkas av risker relaterade till bristen på tillgänglig och kvalificerad personal eller ledning; fluktuerande aktiemarknad; skatteregler; konkurrens; operationer utomlands; företagets begränsade operativa historik; företagets förmåga att erhålla tillräckligt med kapital från interna och externa källor; att UK Listing Authority, Torontobörsen och andra myndighetsgodkännanden kanske inte erhålls på de villkor som Intertain förväntar sig eller alls; godkännanden, inklusive aktieägargodkännanden och domstolsgodkännanden, som krävs för att genomföra de strategiska initiativen i Storbritannien kanske inte erhålls på de villkor som Intertain förväntar sig eller på villkor som är gynnsamma för Intertain eller alls; att kostnader för handläggningstid och pengar negativt kan påverka Intertains affärsverksamhet; och att marknadens flyktighet eller ändringar av Intertains aktiepris inte negativt påverkar Intertains  förmåga att implementera de strategiska initiativen i Storbritannien. De förutnämnda riskfaktorerna är inte avsedda att utgöra en komplett lista över faktorer som kan påverka företaget. Ytterligare riskfaktorer diskuteras i företagets årliga informationsformulär daterat 30 mars 2016 under rubriken "Riskfaktorer". Även om företaget har försökt identifiera viktiga faktorer som kan orsaka att faktiska resultat, prestationer, framgångar eller utveckling skiljer sig väsentligt från de som beskrivs i de framåtsyftande uttalandena, kan det finnas andra faktorer som orsakar att faktiska resultat, prestationer, framgångar eller utveckling inte blir som förväntat, beräknat eller avsett. Det finns inga garantier för att framåtsyftande uttalanden kommer att visa sig vara korrekta, eftersom faktiska resultat, prestationer, framgångar eller utveckling sannolikt kommer att skilja sig, och kan skilja sig väsentligt, från dem som uttrycks i eller antyds i den framåtsyftande informationen i detta meddelande. Läsare bör således inte förlita sig på framåtsyftande information. Även om efterföljande händelser och utveckling kan leda till att företagets förväntningar, beräkningar och synpunkter ändras, åtar sig företaget inte och har inte någon skyldighet att uppdatera eller revidera någon framåtsyftande information, förutom i enlighet med tillämpliga värdepapperslagar. Den framåtsyftande informationen i detta meddelande ska inte antagas representera företagets förväntningar, beräkningar eller synpunkter vid någon tidpunkt efter datumet för detta meddelande. Den framåtsyftande informationen i detta meddelande omfattas uttryckligen av denna varning.  

Amanda Brewer, Vice President, Corporate Communications, The Intertain Group Limited, telefon: +1 416 720 8150, abrewer@intertain.com


KÄLLA Intertain Group Ltd.