Intertain tillkännager fördelaktig ytterligare 2-års överenskommelse om icke-konkurrens och 5 års förlängning av driftavtalen rörande Gamesys

08 Sep, 2016, 09:48 BST Från Intertain Group Ltd.

TORONTO, September 8, 2016 /PRNewswire/ --

Tillkännager partiell förskottsbetalning av Gamesys köpeskilling och ändringar i andra avtal med Gamesys   

Tillkännager värdering av alternativ för skuldreglering och initiering av Lender Consent Process   

Intertain Group Limited ("Intertain") (TSX:IT; OTCQX: ITTNF), världens största bingoledda operatör på nätet, tillkännagav idag ytterligare överenskommelser om icke-konkurrens samt ändringar i långtidsavtalet och andra avtal, mellan Intertain Group och Gamesys Limited ("Gamesys") och en del av dessa dotterbolag i enlighet med överenskomna ändringar daterade den 5 september 2016 (sammantaget "Ändringarna"), förutsatt att vissa villkor uppfyllts. The Gamesys Group är plattform för, och tjänsteleverantör till, Intertains varumärken Jackpotjoy, Starspins och Botemania. Detta meddelande görs samtidigt med Intertains och Jackpotjoy plc:s ("Jackpotjoy") gemensamma pressmeddelande. Jackpotjoy är det brittiska företag som avses bli moderbolag till Intertain Group i enlighet med Arrangemanget (definierat nedan), som också utkom idag för att, bland annat, formellt tillkännage Jackpotjoys avsikt att söka tillstånd att handla på London Stock Exchange plc.

Ändringarna är villkorade av, bland annat, att Intertain gör en förskottsbetalning till Gamesys på 150 miljoner GBP ("Förskottet") avseende Intertains köpeskillingsåtaganden i samband med varumärkena Jackpotjoy och Starspins ("JPJ-köpeskillingen"). Intertain förväntar sig för närvarande att JPJ-köpeskillingen ska överstiga förskottsbeloppet, och mellanskillnaden ska betalas i behörig ordning i enlighet med de ursprungliga villkoren för JPJ-köpeskillingen.

Bland de viktigaste villkoren för Ändringarna märks:

  • Tvåårig överenskommelse om icke-konkurrens från Gamesys-gruppen (till april 2019. Tidigare utgångsdatum april 2017);
  • och fem års förlängning av villkoren i driftavtalen (till april 2030. Tidigare utgångsdatum 2025), med en motsvarande förlängning av löptiden för avtalet om innehållslicensering (till april 2040); och
  • Sammanlagt tak på 375 miljoner GBP för JPJ-köpeskillingen (tidigare ingen övre gräns).

Ändringarna innebär också, bland annat, att Intertain-gruppen inte kan varsla om uppsägning av sina driftavtal med Gamesys-gruppen (annat än på rättslig grund) förrän tidigast april 2019, att Intertain-gruppen inte får varsla om att internalisera vissa driftfunktioner i samband med Jackpotjoys verksamhet förrän det datumet, och att Intertain-gruppen nu kan effektuera varje sådan övergång snabbare om sådan övergång slutligen inträffar. Intertain-gruppen har godtagit att betala Gamesys-gruppen sammanlagt 24 miljoner GBP i lika stora månadsbetalningar i efterskott under perioden april 2017 till april 2020 i samband med Ändringarna.

Neil Goulden, styrelseordförande: "Ändringarna utgör ytterligare ett viktigt steg i processen med att frigöra det värde vi anser ligga i våra kärntillgångar och, tillsammans med den konstruktiva anda i vilken de förhandlades fram och det tidigare tillkännagivna tillsättandet av Noel Hayden som särskild rådgivare till vår styrelse, förväntas de befästa vår starka relation med Gamesys-gruppen."

Intertain meddelade också att de aktivt bedömer sina alternativ för skuldfinansiering i samband med finansieringen av Förskottet och som en del av sin pågående värdering av gruppens kapitalstruktur, inklusive efter implementeringen av de tidigare tillkännagivna Strategiska initiativen i Storbritannien (definierade nedan). Härvid avser Intertain att uppdriva ett belopp som är minst lika stort som Förskottsbeloppet genom utfärdandet av GBP-nominerade skuldebrev med en uppskattad löptid på fem till sju år. Utfärdandet beräknas vara genomfört mellan senare delen av september och mitten av oktober 2016. Som en del av denna process kommer Intertain att diskutera möjliga ändringar av lånevillkoren med sina nuvarande långivare i samband med utfärdandet av skuldebrev och att få medgivande av dessa långivare till Arrangemanget (definierat nedan) och andra relevanta frågor. Intertain förväntas påbörja dessa diskussioner så snart det är lämpligt, och den slutliga omfattningen av utfärdade skuldebrev avgörs efter dessa diskussioner. Ändringarna avseende Gamesys medger specifikt att Intertain kan ingå i ett sådant skuldfinansieringsarrangemang och att, förutsatt att andra villkor uppfyllts, Intertain måste betala Förskottet till Gamesys vid avslutningen av sådant skuldfinansieringsarrangemang.

Intertain har också tillsammans med Jackpotjoy utkommit med ett pressmeddelande idag. Detta gemensamma pressmeddelande tillkännager formellt Jackpotjoys avsikt att söka tillstånd för dess stamaktier på standardlistsegmentet av FCA:s officiella lista (UK Financial Conduct Authority) och för handel på Londonbörsens huvudmarknad för noterade värdepapper. Jackpotjoy avses bli moderföretag för Intertain-gruppen enligt den föreslagna föreskrivna planen för det arrangemang ("Arrangemanget") som, om vissa villkor uppfylls, ska underlätta implementeringen av Intertains omfattande Storbritanniencentrerade strategiska initiativ avsedda att stärka värdet för aktieägarna ("Strategiska initiativ i Storbritannien"). En investerar- och analytikerdag för att diskutera de Strategiska initiativen i Storbritannien och Arrangemanget mer detaljerat kommer att hållas i London, England av Jackpotjoy den 7 september 2016 kl. 13.00 (Londontid) (08:00 (Torontotid)), och en direktsänd webbsändningen av presentationen kommer att finnas på http://event.on24.com/r.htm?e=1242864&s=1&k=EC1A2E9E9DA54EABB286AAB8C01D654A.

Om Intertain inte genomför Förskottsbetalningen senast den 28 februari 2017 kommer inte Ändringarna att träda i kraft och de nuvarande villkoren för Intertain-gruppens arrangemang med Gamesys-gruppen kommer fortsättningsvis att styra. Kopior av dokumentationen med villkoren för Ändringarna med ytterligare detaljer kommer att finnas på Intertains profil på SEDAR på http://www.sedar.com.

Om Intertain Group Limited  

Intertain är ett onlinespelbolag som tillhandahåller underhållning till en global kundbas. Intertain erbjuder för närvarande bingoledda spel och kasinospel till sina kunder via sina varumärken InterCasino (http://www.intercasino.com), Costa (http://www.costabingo.com), Vera&John (http://www.verajohn.com), Jackpotjoy (http://www.jackpotjoy.com), Starspins (http://www.starspins.com) och Botemania (http://www.botemania.es). Mer information om Intertain finns på http://www.Intertain.com.

DEN HÄR VERSIONEN (OCH INFORMATIONEN HÄRI) ÄR INTE TILL FÖR UTGIVNING OCH FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS ELLER DISTRIBUERAS, I SIN HELHET ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION SKULLE VARA OLAGLIG ELLER SOM SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER TILLSTÅND INOM SÅDAN JURISDIKTION ELLER TILL NÅGON ANNAN PERSON. DETTA MEDDELANDE (OCH INFORMATIONEN HÄRI) INNEHÅLLER INTE OCH UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE OM ATT KÖPA VÄRDEPAPPER I USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER SÅDANT ERBJUDANDE ÄR OLAGLIGT.

Informationen häri får inte publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i/till USA. Detta material innehåller inte och utgör inte ett erbjudande om värdepapper som är till salu, och utgör inte heller ett erbjudande att köpa värdepapper i USA. De värdepapper som beskrivs häri har inte registrerats, och kommer inte att registreras, enligt US Securities Act of 1933, i dess ändrade lydelse ("Securities Act") eller i enlighet med värdepapperslagstiftningen i någon stat eller annan jurisdiktion i USA, och får inte erbjudas eller säljas i USA i frånvaro av registrering enligt Securities Act, eller efter ett erhållet undantag från, eller i en transaktion som inte är underkastad, registreringskraven enligt Securities Act och tillämplig statlig värdepapperslagstiftning. Varken Jackpotjoy plc eller Gruppen avser att registrera värdepappren i USA eller börsnotera dem där. Varje avvikelse från förutnämnda restriktioner kan utgöra brott mot USA:s värdepapperslagstiftning.

Varning gällande framåtriktad information   

Det här meddelandet innehåller viss information och uttalanden som kan utgöra "framåtsyftande information" i den mening som avses i kanadensiska värdepapperslagar.   Ofta, men inte alltid, kan framåtblickande information identifieras genom användning av ord som "förväntar", "avser", "planerar", "föreslagen", och "tror" eller negationer av sådana ord eller andra variationer eller synonymer för sådana ord, eller anger att vissa åtgärder, händelser eller resultat "kan", "kunde", "borde", "skulle" eller "kommer" att tas, förekomma eller uppnås.   

Framåtriktad information innefattar kända och okända risker, osäkerheter och andra faktorer som kan leda till att faktiska resultat, prestationer, framgångar eller utveckling i betydande grad avviker från dem som förutsågs av Intertain och som uttrycks eller antyds i den framåtriktade informationen. Framåtriktad information i detta tillkännagivande innefattar, men är inte begränsat till, (i) driften, verksamheten, den finansiella ställningen, det förväntade finansiella resultat, effektivitet, värdering, prospekt, möjligheter, prioriteringar, delmål, mål, pågående målsättningar, strategier och Intertains framtidsutsikter; (ii) de Strategiska initiativen i Storbritannien, inklusive dessas potentiella resultat och förmåga att förbättra aktieägarvärdet; (iii) belopp och tidpunkt för förskottsbetalningen; (iv) uppfyllandet av villkoren för Ändringarna; (v) det sammanlagda beloppet för JPJ-köpeskillingen och tidpunkter för när återstoden av köpeskilling ska betalas; (vi) Intertains förmåga att lösgöra det värde de bedömer ligger i dess kärntillgångar; (vii) Intertains relation med Gamesys avseende driften; (viii) tron att Ändringarna kommer att innebära att Intertain bättre kan skydda användningen av Arrangemanget för att underlätta de Strategiska initiativen i Storbritannien; (ix) att Ändringarna ytterligare kommer att befästa Intertain-gruppens relation med Gamesys; (x) Intertains undersökning av sina alternativ för skuldreglering och det förslagna utfärdandet av skuldebrev, inklusive valutan, löptid, förväntat slutdatum för genomförandet och omfattningen av utfärdandet av sådana skuldebrev; (xi) möjligheten att Intertain kan försöka få ändringar i de befintliga krediterna och långivarnas medgivande till detta; (xii) genomförande av presentationen för analytiker och investerare; samt (xiii) vissa frågor i samband med det föreslagna Arrangemanget och de Strategiska initiativen i Storbritannien.  Dessa uttalanden speglar Intertains nuvarande förväntningar avseende framtida händelser eller framtida resultat, prestationer, framgångar, utveckling, åtgärder och framtida trender som påverkar Intertain. Alla sådana uttalanden, andra än uttalanden av historiska fakta, är framåtriktad information.   

Sådan framåtriktad information baseras på ett antal antaganden som kan visa sig vara felaktiga, inklusive med inte begränsat till, att Intertains riskfaktorer inte leder till att faktiska resultat, prestationer, framgångar eller utveckling skiljer sig väsentligt från dem som beskrivs i den framåtriktade informationen. Sådan framåtriktad information skulle också kunna påverkas i hög grad av risker inklusive, men inte begränsade till: (i) att FCA, TSX och andra myndighetsgodkännanden av Arrangemanget eller de Strategiska initiativen i Storbritannien inte fås till de villkor som förväntas av Intertain eller inte alls; (ii) godkännanden, inklusive aktieinnehavares godkännande och rättsligt godkännande som krävs för fullgörande av de Strategiska initiativen i Storbritannien kanske inte fås till villkor som förväntats av Intertain eller inte är förmånliga för Intertain eller inte alls och att de andra förutsättningarna för implementeringen av Arrangemanget inte uppfylls till villkor som är förmånliga för Intertain eller inte alls; (iii) att skuldfinansiering kan fås på villkor och med en tidslinje som är acceptabel för Intertain eller inte alls, inklusive att valuta, löptid och förväntat datum för genomförandet och omfattningen av skuldebrev som utfärdas sker så som förväntats av Intertain eller inte alls, och att andra villkor i samband med sådan skuldfinansiering uppfylls så som förväntats av Intertain eller inte alls; (iv) att långivarnas medgivandeprocess fortskrider på villkor och enligt tidslinjer som är acceptabla för Intertain eller inte alls; (v) att kostnaderna för ledningens tid och pengar negativt kan påverka Intertains verksamhet ; och (vi) att svängningar på marknaden eller förändringar i Intertains aktiepris inte påverkar Intertains förmåga att implementera de Strategiska initiativen i Storbritannien negativt, inklusive dess förmåga att fortsätta med skuldfinansieringen på villkor som är acceptabla för Intertain eller inte alls. De föregående riskfaktorerna är inte avsedda att representera en komplett lista över faktorer som kan påverka Intertain.  Ytterligare riskfaktorer diskuteras i Intertains årliga formulär från den 30 mars 2016 respektive i Cirkuläret daterat den 19 augusti 2016 under rubriken "Riskfaktorer". Alla sådana riskfaktorer kallas kollektivt "Intertains riskfaktorer".  

Även om Intertain har försökt att identifiera viktiga faktorer som kan orsaka att faktiska resultat, prestationer, framgångar eller utveckling skiljer sig väsentligt från de som beskrivs i den framåtriktade informationen, kan det finnas andra faktorer som orsakar att faktiska resultat, prestationer, framgångar eller utveckling inte blir som förväntat, beräknat eller avsett. Det finns inga garantier för att framåtriktad information kommer att visa sig vara korrekt, eftersom faktiska resultat, prestationer, framgångar eller utveckling sannolikt kommer att skilja sig, och kan skilja sig väsentligt, från dem som uttrycks i eller antyds i den framåtriktade informationen i detta meddelande. Läsare bör således inte förlita sig på framåtriktad information. Även om efterföljande händelser och utveckling kan leda till att Intertains förväntningar, beräkningar och synpunkter ändras, åtar sig Intertain inte och har inte någon skyldighet att uppdatera eller revidera någon framåtriktad information, förutom i enlighet med tillämpliga värdepapperslagar. Den framåtriktade informationen i detta meddelande får inte åberopas som att det presenterar Intertains förväntningar, beräkningar och synpunkter vid någon tidpunkt efter datumet för detta meddelande. All framåtriktad information i detta meddelande omfattas uttryckligen av denna varning.  

Annan information  

Det här meddelandet avser dagens datum och har inte verifierats av oberoende part, och ingen utfästelse eller garanti, uttryckligen eller underförstådd, ges av eller på uppdrag av Credit Suisse International ("CSI") eller någon av dess respektive chefer, tjänstemän, anställda, agenter, filialer eller rådgivare, och ingen tillit ska sättas till rättvisa, exakthet, tillförlitlighet, fullständighet, lämplighet, giltighet, kvalitet, rimlighet, sanning eller riktigheten av informationen eller yttranden inklusive några uttalanden, uppskattningar eller ekonomiska utsikter som finns och/eller hänvisas till i det här meddelandet eller i någon annan skriftlig eller muntlig kommunikation som görs tillgänglig i samband med det här meddelandet; och inget ansvar antas av sådana personer för sådan information eller åsikter eller för eventuella fel, utelämnanden eller felaktigheter i detta dokument.   

CSI, som är auktoriserat av Prudential Regulation Authority ("PRA") och regleras av Financial Conduct Authority och PRA i Storbritannien, som på uppdrag av Intertain agerar exklusivt som ensam finansiell rådgivare åt Intertain-styrelsens Specialkommitté och ingen annan i samband med de brittiska strategiska initiativen, och kommer inte att vara ansvariga gentemot någon annan än Intertain för att tillhandahålla det skydd som erbjuds CSI:s kunder eller för att tillhandahålla rådgivning i samband med det brittiska strategiska initiativet, eller transaktioner, frågor eller Arrangemanget som hänvisas till i detta tillkännagivande Varken CSI eller något av dess dotterbolag eller filialer åtar sig eller accepterar någon förpliktelse, skyldighet eller något som helst ansvar (varken direkt eller indirekt, i kontrakt, i skadestånd, enligt lag eller på annat sätt) gentemot någon person som inte är kund hos CSI i samband med innehållet i detta tillkännagivande, eller dess korrekthet, fullständighet eller verifierande av något annat uttalande häri som gjorts eller utger sig för att vara gjort av det, eller på deras uppdrag, i samband med Intertain, Jackpotjoy eller de strategiska initiativen i Storbritannien. CSI och samtliga dess dotterbolag, frånsäger sig alla förpliktelser, skyldigheter och ansvar som de i övrigt inte har i samband med detta tillkännagivande eller sådant uttalande.  

Meddelandet innehåller endast sammanfattande information och gör inte anspråk på att vara heltäckande och är inte avsett att vara (och bör inte användas som) enda grund för en analys eller annan bedömning.  

Investerar- och presskontakt: Allmänt: Amanda Brewer, Vice President, Corporate Communications, The Intertain Group Limited, Tel: +1 416 720 8150, abrewer@Intertain.com ; Brittisk press: Finsbury, James Leviton, Andy Parnis, Tel: +44(0)207 251 3801; Nordamerikansk press: Kingsdale Shareholder Services, Ian Robertson, Executive Vice President, Communication Strategy, Tel: +1 416 867 2333, Mobil: +1 647 621 2646, irobertson@kingsdaleshareholder.com

KÄLLA Intertain Group Ltd.