Jackpotjoy plc tillkännager sin avsikt att flyta på Londonbörsen

12 Sep, 2016, 05:43 BST Från Intertain Group Ltd.

TORONTO, September 12, 2016 /PRNewswire/ --

Intertain Group Limited tillkännager ytterligare två år av överenskommelser med Gamesys om icke-konkurrens samt ändringar i Gamesys driftavtal och andra avtal   

DEN HÄR VERSIONEN (OCH INFORMATIONEN HÄRI) ÄR INTE TILL FÖR UTGIVNING OCH FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS ELLER DISTRIBUERAS, I SIN HELHET ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION SKULLE VARA OLAGLIG ELLER SOM SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER TILLSTÅND INOM SÅDAN JURISDIKTION ELLER TILL NÅGON ANNAN PERSON. DETTA MEDDELANDE (OCH INFORMATIONEN HÄRI) INNEHÅLLER INTE OCH UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE OM ATT KÖPA VÄRDEPAPPER I USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUERING ELLER SÅDANT ERBJUDANDE ÄR OLAGLIGT.

Varken detta meddelande eller någonting annat häri ska utgöra grund för, eller åberopas i samband med, något annat erbjudande eller åtagande i någon jurisdiktion.

Detta meddelande är en annonsering av syftena med prospektreglerna från Storbritanniens Financial Conduct Authority ("FCA"). Det är inte ett prospekt och det är inte ett erbjudande om värdepapper till salu i någon jurisdiktion, inklusive i eller in i eller från USA, Australien, Sydafrika, Kanada eller Japan. Investerare bör inte köpa några överförbara värdepapper som hänvisas till i detta meddelande, förutom baserat på den information i prospektet ("Prospektet") som Jackpotjoy plc avser att publicera i vederbörlig ordning i samband med den föreslagna antagningen av dess stamaktier ("Aktierna") i segmentet för standardnoteringar i FCA:s officiella lista, och antagningen till handel på huvudmarknaden för noterade värdepapper vid Londonbörsen plc ("Londonbörsen"). Kopior av Prospektet kommer efter publicering att finnas tillgängliga för inspektion på Jackpotjoy plc:s registrerade kontor och på http://www.intertain.com, med förbehåll för tillämpliga värdepapperslagar.

Jackpotjoy plc
Föresats att flyta på Londonbörsen    

Intertain Group Limited
Ytterligare två år av överenskommelser om icke-konkurrens med Gamesys samt ändringar i Gamesys driftavtal och andra avtal   

Jackpotjoy plc ("Företaget") tillkännager idag sin föresats att ansöka om antagning av sina Aktier till segmentet för standardnoteringar i FCA:s officiella lista och om handel på Londonbörsens huvudmarknad för noterade värdepapper (sammantaget "Antagningen"). Företaget förväntar sig att Antagningen kommer att ske i början eller mitten av oktober 2016 (under förutsättning att vissa villkor uppfylls). I sinom tid har företaget för avsikt att ansöka om notering av sina Aktier i den officiella listans premiesegment.

Intertain Group Limited (TSX:IT; OTCQX: ITTNF) ("Intertain") (TSX:IT; OTCQX: ITTNF), tillkännagav samtidigt idag ytterligare överenskommelser om icke-konkurrens samt ändringar i långtidsavtalet och andra avtal, mellan Gruppen och Gamesys Limited ("Gamesys") och en del av dessa dotterbolag i enlighet med överenskomna ändringar daterade den 5 september 2016 (sammantaget "Ändringarna"), förutsatt att vissa villkor uppfyllts. Intertain har utfärdat ett separat tillkännagivande i samband med dessa Ändringar och i samband med deras utvärdering av skuldfinansieringsmöjligheter.

I samband med Antagningen kommer Intertain att genomföra en omorganisering av företaget enligt en domstolsövervakad s.k. plan of arrangement i Kanada ("Plan of Arrangement") under Business Corporations Act (Ontario) (en process liknande Storbritanniens scheme of arrangement). Enligt denna Plan of Arrangement, och förutsatt att vissa villkor att genomföra Plan of Arrangement, kommer Intertain slutligen att bli ett helägt, indirekt dotterbolag till Jackpotjoy plc (som kommer att bli holdingföretag för Intertaingruppen (som för närvarande består av Intertain och dess samtliga dotterbolag)). En aktieägaromröstning vid ett årligt och särskilt möte för Intertains aktieägare för att bland annat godkänna Plan of Arrangement är planerat till den 23 september 2016 i Toronto ("Mötet").

I detta meddelande avser alla referenser till "Gruppen" (i) Intertain och dess dotterbolag innan det blev ett helägt dotterbolag av Företaget, enligt Plan of Arrangement, eller (ii) Företaget och dess dotterbolag då Plan of Arrangement träder i kraft vid Antagningen.

Huvudpunkter om Gruppen  

 • Gruppen är världens ledande B2C bingo-ledda operatör på nätet som erbjuder verkliga pengar och underhållning med fokus på vadslagning till sin internationella kundbas
 • Efter att ha genomfört en strategisk granskning har Intertains styrelse beslutat att låta sig börsnoteras i Storbritannien.
 • Styrelsen tror att Storbritannien är Gruppens naturliga hem och en brittisk börsnotering skulle ge tillgång till en stor, likvid och internationell marknad där en väsentlig del av Gruppens onlinespelare hör hemma.
 • En notering i London förväntas också ge Gruppen större exponering till investerare och analytiker med avsevärd erfarenhet inom spelsektorn. Detta förväntas resultera i en vidare och djupare marknad för Företagets aktier, vilket skulle bidra till en mer rättvisande värdering av Gruppens verksamhet över tid.
 • Gruppen fortsätter att handla starkt, något som bygger på de 27 % marknadsandelar som gör dem till ledare på Storbritanniens onlinebingomarknad[1]. Under första hälften av 2016 levererade Gruppen en omsättningstillväxt på 23 %, en 57-procentig ökning av justerad EBITDA och en justerad EBITDA-marginal på 39 %[2]
 • Två erfarna, oberoende icke-verkställande direktörer som är baserade i Storbritannien, Colin Sturgeon och Nigel Brewster, som båda har innehaft ett antal styrelseposter, kommer att gå med i Styrelsen vid Antagningen
 • Intertain tillkännagav också idag ytterligare överenskommelser om icke-konkurrens samt ändringar i långsiktiga driftavtal och andra avtal mellan Gruppen och Gamesysgruppen. Gamesysgruppen är plattformen och serviceleverantören till Gruppens Jackpotjoy-verksamhet. Ändringarna är villkorade av att Intertain gör en förskottsbetalning till Gamesys på 150 miljoner GBP ("Förskottet") avseende Intertains köpeskillingsåtaganden[3]. Bland de viktigaste villkoren för Ändringarna märks[4]:
  • Ytterligare två års överenskommelse om icke-konkurrens från Gamesys-gruppen (till april 2019. Tidigare utgångsdatum april 2017);
  • Fem års förlängning av villkoren i driftavtalen (till april 2030. Tidigare utgångsdatum 2025), med en motsvarande förlängning av löptiden för avtalet om innehållslicensering (till april 2040); och
  • Sammanlagt tak på 375 miljoner GBP för betalningar av köpeskillingen till Gamesys (tidigare ingen övre gräns).
 • Intertain har dessutom idag tillkännagivit att man nu aktivt utvärderar sina skuldfinansieringsalternativ i samband med finansieringen av Förskottsbetalningen. Man har för avsikt att samla in ett belopp som minst motsvarar beloppet för Förskottsbetalningen genom obligationsemissioner
 • Gruppens mål är att skapa långsiktigt värde för sina intressenter och utforma en distributionspolicy för aktieägare som återspeglar tillväxtmöjligheterna och lönsamheten hos Gruppen. Det är Styrelsens avsikt att börja betala ut aktieutdelningar så snart det är möjligt, medan man samtidigt bibehåller driftslikviditeten på lämplig nivå och uppfyller finansiella överenskommelser
 • Styrelsen ser med tillförsikt på Gruppens framtidsutsikter och man ser ett antal spännande tillväxtmöjligheter, som t.ex. utvecklingen av dess multiplattformutbud, fortsatt ökning av marknadsandelar i kärnmarknaderna och expansion till nyligen reglerande speljurisdiktioner

Neil Goulden, styrelseordförande för Jackpotjoy plc säger:  

"Det är roligt att vara ordförande i Jackpotjoys styrelse vid en sån här spännande tidpunkt i företagets historia. Under Andrew McIvers ledarskap, med stöd av Keith Laslop och med en högkalibrig ledning och en välbalanserad styrelse, försöker nu Jackpotjoy följa de allra högsta standardkraven för brittisk bolagsstyrning. Följaktligen kommer vi även att frivilligt rätta oss efter vissa skyddsmekanismer för investerare, som vore vi ett premiumlistat företag. På så vis säkerställer vi att vi nu har den rätta bolagsstyrningsstrukturen på plats för att ta företaget till nästa tillväxtfas."  

Historisk finansiell information och nyckeltal för Gruppen  

(i kanadensiska dollar)  
 
             År som slutade  Period     År    Period    Period
      Ej reviderad, förutom 31 december slutade 30  slutade 31  slutade 30  slutade 30
  där så angives      2015     juni 2015 december   juni 2015  juni 2016
                            2015      
              Reviderad  Rapporterad  Proforma   Förvärvs-  Rapporterad
                                   justerad                 
             (1 000 CAD)  (1 000 CAD) (1 000 CAD)  (1 000 CAD) (1 000 CAD)

  Omsättning (1)     384 465    130 292   460 205   205 974  247 333

  Justerad EBITDA (2)   139 452     42 489   168 401    71 380   98 506

  Justerad EBITDA
  marginal %(3)        36 %      33 %     37 %     35 %    40 %

  Justerad netto-
  inkomst (4)       111 564     33 291   140 190    62 167   81 418

  Justerad nettoinkomst
  marginal %(5)        29 %      26 %     30 %     30 %    33 %

  Utspädd justerad netto-
  inkomst per andel (6)   1,72 CAD    0,61 CAD   2,16 CAD   1,13 CAD  1,10 CAD

  Operativt kassaflöde
  (reviderad)       48 265    (35 952)     N/A     N/A   86 496

  Operativt kassaflöde
  omräkning (i % av

  justerad EBITDA)       35 %     (85 %)    N/A     N/A     88 %

  Genomsnittligt antal aktiva 
  kunder per
  månad nr (7)      169 579    130 904   204 073   199 893  224 188

  Genomsnittlig
  spelomsättning i verkliga
  pengar per

  genomsnittlig aktiv 
  kund (8)          157      136     154     131    165


(1) "Intäkt" i Intertains rapport avser "nettointäkt från spel" och definieras som den totala summan som spelare satsat minus alla vinster som ska betalas till spelare, tilldelade bonusar och bidrag till jackpottar. Detta inkluderar belopp som är relaterade till Vera&John-verksamheten som hänför sig till intäktsgarantin Amaya och engångsavgifter för plattformsmigration inkasserade under andra kvartalet 2016.

(2) "Justerad EBITDA" är en icke-IFRS finansiell åtgärd som definieras av Intertain som inkomst före ränteutgifter (netto av ränteinkomst), inkomstskatter, amorteringar, andelsbaserad kompensation, avgångsvederlag, oberoende utskottsrelaterade utgifter, nedskrivningar, vinst vid valutaswap, skuldsaneringsutgifter, justeringar till verkligt värde på villkorad köpeskilling, vinst vid försäljning av immateriella tillgångarg, transaktionsrelaterade kostnader och valutavinster/(förluster).

(3) "Justerad EBITDA-marginal" är en icke-IFRS finansiell åtgärd som definieras av Intertain som justerad EBITDA (som definieras ovan) som en procentsats på "Intäkter".

(4) "Justerad nettoinkomst" är en icke-IFRS åtgärd som definieras av Intertain som nettoinkomst före andelsbaserad kompensation, avgångsvederlag, oberoende utskottsrelaterade utgifter, nedskrivningar, vinst vid valutaswap, skuldsaneringsutgifter, justeringar till verkligt värde på villkorad köpeskilling, vinst vid försäljning av immateriella tillgångar, transaktionsrelaterade kostnader och valutavinster/(förluster).

(5) "Justerad nettoinkomstmarginal" är en icke-IFRS finansiell åtgärd som definieras av Intertain som justerad nettoinkomst (som definieras ovan) som en procentsats på "Intäkter".

(6) "Utspädd justerad nettoinkomst per andel" är en icke-IFRS åtgärd som Intertain definierar som justerad nettoinkomst delat med ett utspätt genomsnitt av utestående andelar, vilket räknas ut med hjälp av IFRS finansförvaltningsmetod, för den aktuella perioden.

(7) Genomsnittligt antal aktiva kunder per månad är ett nyckeltal som används av Intertain, som definieras som det genomsnittliga antalet aktiva användare per månad över alla plattformar, utslaget på en tremånadersperiod.

(8) Genomsnittliga spelintäkter per kund i verkliga pengar är ett nyckeltal som används av Intertain och definieras som ett genomsnitt av månatliga "Intäkter" delat med "Genomsnittligt antal aktiva kunder per månad".
Kolumnerna "Proforma" och "Förvärvsjusterad" i ovanstående tabell visar finansiell information och nyckeltal justerade som om Jackpotjoy-verksamheten hade varit en del av Gruppen under hela perioden som visas (verklig förvärvstidpunkt: 8 april 2015).

Jackpotjoy plc i korthet  

Genom sina prisbelönta verksamheter med onlinebingo och kasino är Gruppen den ledande bingoledda operatören i världen[5]. De erbjuder en branschledande nivå av "spelarlikviditet", vilket innebär mer frekventa spel, kortare väntetider, fler vinnare och högre jackpottar, vilket genererar högre kundlojalitet och anmärkningsvärt många nya kunder. Under de första sex månaderna 2016, genererades 72 % av intäkterna från Gruppens bingoledda utbud, med 79 % av intäkterna från reglerade europeiska marknader, varav 66 % i Storbritannien[6]. Storbritannien är Gruppens viktigaste kundmarknad där man är marknadsledande med en 27-procentig andel av onlinebingomarknaden 2015[7].

Gruppen driver (direkt eller genom tredje part) inom ramen för sina onlineverksamheter, betrodda, välkända webbplatser som t.ex.: Jackpotjoy, Botemania, Starspins samt Jackpotjoys och Starspins sociala sajter vilka är del av Jackpotjoys bingoledda verksamhet; Vera&John, Vera&Juan och InterCasino som är del av onlinekasinot Vera&Johns verksamhet; samt Cost Bingo och Sing Bingo som är del av den bingoledda verksamheten Mandalay. Jackpotjoy plc äger och driver egenutvecklad mjukvara inom ramen för sin Vera&John-verksamhet, varav en B2C- och B2B-plattform som ligger i framkant. Gruppen använder tredje partsplattformsleverantörerna Gamesysgruppen respektive 888 för sina verksamheter Jackpotjoy och Mandalay.

Gruppens genomsnittliga antal aktiva användare, som uppgår till ca 224 000 per månad i genomsnitt de första sex månaderna av 2016, har tillgång till ett stort utbud av onlinebingovarianter och en livlig onlinecommunity vilket säkerställer en hög nivå av varumärkes- och kundlojalitet. Genom varumärket Jackpotjoy äger Gruppen världens ledande webbplats för onlinebingo[8].

År 2014 påbörjade Gruppen sin resa till att bli världsledande inom onlinebingo och -kasino genom att förvärva sin första verksamhet, InterCasino, och börsnoteras i Toronto, Kanada ("TSX") som Intertain Group Limited. Sedan dess har Gruppen förvärvat ytterligare tre ledande onlinespelverksamheter, var och en med ett välkänt varumärke och sin egen unika kundnytta. Förvärvet av verksamheterna Mandalay och Vera&John skedde år 2014 och i april 2015 genomfördes förvärvet av Jackpotjoy. Gruppen innehar nu en marknadsledande portfölj med distinkta B2C onlinebingomärken som genererar en intäkt på 502 miljoner CAD (263 miljoner pund) och justerad EBITDA på 195 miljoner CAD (103 miljoner pund) under tolv månader fram till juni 2016[9].

Som beskrevs i ett tillkännagivande av Intertain den 26 juli 2016, lanserades en strategisk granskningsprocess i mars 2016 som svar på den upplevda felinriktningen av Intertains affärsfundamenta och aktiepriset på Torontobörsen, TSX. Efter en omfattande granskning av olika strategiska alternativ som står till buds för Intertain har Styrelsen beslutat att arbeta mot en börsnotering i Storbritannien med avsikt att maximera det potentiella långsiktiga värdet för sina aktieägare.

Intertains styrelse tror att Storbritannien, som är deras främsta kundmarknad, är naturlig hemvist för Gruppens moderbolag.  För att nå fram till slutsatsen att Plan of Arrangement låg i Gruppens bästa intresse hade ett specialutskott från Intertains styrelse övervägt ett antal faktorer. Bland dessa faktorer var att Antagningen förväntas ge Gruppen tillgång till en stor, likvid och internationell marknad där en markant andel av Gruppens branschkollegor inom global spelindustri hör hemma; större exponering till en stor community av analytiker med viktig branscherfarenhet; och en höjning av Gruppens profil och status bland investerare i Storbritannien och Europa. Alla dessa faktorer förväntas utmynna i en bredare och djupare marknad för Företagets Aktier, vilket över tid bidrar till en mer fullständig och avvägd värdering av Gruppens verksamhet.

I morgon, från kl 13:00 BST och 8:00 EST kommer Företaget att hålla en presentation vid en analytiker- och investerardag för att ge mer information om Gruppen och den föreslagna Antagningen. En liveljudsändning från presentationen kommer att finnas tillgänglig på: http://event.on24.com/r.htm?e=1242864&s=1&k=EC1A2E9E9DA54EABB286AAB8C01D654A.

Frågor   

Jackpotjoy plc +1-416-720-8150
Amanda Brewer, Vice President of Corporate Communications

Finansiell rådgivare: Credit Suisse +44-20-7888-8888
George Maddison
Laurence van Lancker
Lewis Burnett
Omri Lumbroso

Mediefrågor: Finsbury +44-20-7251-3801
James Leviton
Andy Parnis

YTTERLIGARE INFORMATION  

Gruppens höjdpunkter och viktigaste styrkor  

Gruppen driver prisbelönta B2C bingoledda och kasinospelsajter online. Trots dess relativt korta verksamhetshistoria som onlinespelgrupp har Gruppens kärnverksamhet en dokumenterad historia av tillväxt:

 • Underliggande omsättning för affärssegmentet Jackpotjoy ökade med en årlig sammanlagd tillväxttakt ("CAGR") på 11 % mellan 2013 och 2015[10];
 • Vera&Johns underliggande omsättning ökade med en CAGR på 32 % över samma period[11]; och
 • Mandalays underliggande omsättning ökade med en CAGR på 19 % över samma period

Gruppen har fortsatt att visa stark tillväxt under första halvåret 2016. Intäkter för Gruppen ökade 23 % mot samma period 2015[12], med en årlig intäktsökning på 20 % i Jackpotjoys verksamhet, 42 % i Vera&Johns verksamheter och 9 % i Mandalays verksamheter.

Världens främsta bingoledda operatör med den djupaste likviditeten inom bingo  

 • Gruppens affärsmodell har utformats för att fokusera på den starkt växande onlinebingomarknaden i Storbritannien och norra Europa. Genom förvärv och drift av välkända varumärken inom onlinebingo (t.ex. Jackpotjoy, Costa Bingo och Botemania) erbjuder Gruppen en gemensam bingospelupplevelse till sin växande kundbas. Dessutom erbjuder Gruppen genom sina varumärken fokuserade på onlinekasino (t.ex. Jackpotjoy Slots, Vera&John och Starspins) sina spelare ett varierat utbud med spelupplevelser
 • Till skillnad från traditionella spel ger Gruppens fokus på onlinebingo med verkliga pengar möjlighet till kraftig tillväxt i såväl skala som spelplattformar så att kunderna kan få del av ett stort nätverk med sociala gemenskapsspel. Detta skapar en hög grad av "likviditet" för onlinebingo, d.v.s. att antalet och bredden av tillgängliga spel ökar, och därmed med storleken och variationen av potentiella jackpottar, i takt med att antalet spelare och satsningar ökar. Denna likviditet ökar spelplattformarnas attraktionskraft och är en viktig drivkraft för kunders efterfrågan och lojalitet, samt för att generera nya kunder
 • I kärnan av Gruppens verksamhet finns en strategi att bibehålla sin marknadsledande ställning och den höga likviditeten i bingospelet. Gruppen är marknadsledande med en 27-procentig andel av den brittiska onlinebingomarknaden under H1 2015. Företagets styrelse anser att det föreligger ett cykliskt förhållande mellan hög likviditet, kundlojalitet och marknadsandel. Därför utgörs kärnan av Gruppens strategi av att bibehålla volymerna av spelare, spel och jackpottar. Dessutom bidrar bibehållandet av en hög likviditetsnivå till att förhindra nya inträden på onlinebingomarknaden och skapar en positiv konkurrensfördel för Gruppen gentemot sina kollegor
 • Ett av Gruppens viktigaste bingovarumärken, Jackpotjoy, är det ledande varumärket på den brittiska bingomarknaden med över 25 miljarder pund satsade sedan starten 2009 och en 23-procentig andel av bingoledda bruttovinster i Storbritannien[13]. Likviditeten inom verksamheten under varumärket Jackpotjoy stärks avsevärt genom att slå samman plattformsdriften med Jackpotjoy Sweden och Starspins, vilket ger Gruppen ytterligare tvärmarknadsföringsmöjligheter

Attraktiv demografi har huvudsakligen fokuserat på den kvinnliga publiken  

 • Onlinebingo är en växande marknad och Gruppen har en unik position på världens dominerande onlinebingomarknad. Storbritannien är världens största marknad för onlinebingo med verkliga pengar och representerar ungefär 28 % av den globala onlinebingomarknaden[14]. Inom denna marknad fortsätter bingo att vara en i stor utsträckning kvinnoorienterad form av onlineunderhållning och Gruppen fokuserar mycket på denna viktiga målgrupp. År 2015 kunde 62 % av Gruppens intäkter härledas till kvinnliga spelare som fortsätter att värdesätta Gruppens distinkta varumärken och sociala onlinemiljöer
 • Företagets styrelse tror att Gruppens affärsmodell, som riktar sig till kvinnliga spelare mellan 35 och 50 år som attraheras av känslan av gemenskap i onlinebingo, bidrar framgångsrikt till dess höga likviditet och bibehållna marknadsandel. Denna demografiska målgrupp ger Gruppen en unik position bland andra brittiska onlinespelföretag, som fokuserar mer på en manlig demografi som satsar på sportspel

Distinkta varumärken ger hög kundlojalitet  

 • Företagets styrelse anser att Gruppens viktigaste varumärken historiskt har visat markant kundlojalitet, vilket innebär att spelare är lojala till sina onlineplattformar en längre tid och att nya spelare sannolikt kommer att återvända. Gruppens flaggskeppsvarumärken, som t.ex. Jackpotjoy, Costa Bingo och Botemania, är extremt välbekanta bland de viktigaste målgrupperna, till stor del på grund av regelbundna marknadsföringskampanjer med hög profil. Gruppen har tidigare tagit hjälp i marknadsföringen av sina märkesplattformar till målgrupperna, av Barbara Windsorin när det gäller Jackpotjoy, och Mel B "Scary Spice" när det gäller Costa Bingo
 • Gruppen har ett högkvalitativt utbud av flera varumärken med distinkt skillnad mellan vart och ett av dem för att rikta sig till olika kategorier av spelare. Gruppen strävar efter att skapa ett brett produktutbud så att spelarna kan känna igen de olika inslagen i varje bingomärke och kan avgöra vilken plattform de vill använda. Denna strategi med flera varumärken är ämnad att förbättra kundlojaliteten och även möjliggöra för gruppen att erbjuda spelare en anpassad nytta beroende på hur ofta de spelar. Dessutom ger den Gruppen tvärmarknadföringsmöjligheter att förbättra det ulitmata värdet från spelarna
 • Företagets styrelse tror att spelare ansluter sig till Gruppens bingocommunities och förblir lojala kunder delvis på grund av de sociala miljöerna. År 2015 kunde 89 % av Gruppens intäkter härledas till spelare som blev kunder för första gången under 2014 eller tidigare. Denna höga kundlojalitet är ytterst viktig i Gruppens strategi och gör det möjligt att bibehålla en stor marknadsandel
 • Gruppens spelarbas är särskilt lojal och värdesätter Gruppens betrodda rykte och upplevelse av gemenskap. Webbplatsen med Jackpotjoys varumärke har vunnit flera utmärkelser bl.a.: Årets bingosajt, årets marknadsföringskampanj för bingo, årets innovation, årets kundtjänst och årets bästa spel

79 % av intäkterna genereras från reglerade marknader  

 • Ca 79 % av Gruppens intäkter härrör från reglerade marknader (marknader med en etablerad regim som reglerar onlinespel) under första halvan av 2016. Denna inkomstandel är god i jämförelse med andra jämbördiga inom onlinespelbranschen
 • Företagets styrelse anser att det innebär en väsentlig fördel för Gruppen att en stor andel av intäkterna kommer från reglerade marknader. Kassaflödena blir därmed mindre känsliga för risken att nya marknadsregleringar införs. Att driva verksamheten under reglerade jurisdiktioner fungerar dessutom som en barriär mot inträde av konkurrenter som är mindre anpassade till reglerade miljöer
 • Storbritannien, som representerar ca 66 % av Gruppens intäkter, reglerades och införde en "point-of-consumption"-skatt i december 2014.

Hög tillväxt, stora marginaler och låg kapitalintensitet   

 • Omsättningen har ökat väsentligt efter förvärvet av Jackpotjoy under andra kvartalet 2015. Under de sex månaderna fram till och med den 30 juni 2016 jämfört med sex månader fram till och med den 30 juni 2015, med kontinuerliga justeringar för valuta och förvärv, ökade Gruppens underliggande omsättning med 23 % och underliggande justerad EBITDA ökade med 57 %
 • Gruppens höga organiska tillväxttakt för vart och ett av affärssegmenten har i stor utsträckning drivits av tillväxt inom onlinespelsektorn, i synnerhet på den brittiska nyckelmarknaden, men även av introduktionen av nya multiplattformprodukter. Ett exempel är introduktionen av kasinospel som ett komplement till Gruppens kärnutbud av bingo till den spanska kundbasen
 • Gruppen uppnådde en branschledande justerad EBITDA-marginal på 39 % för de sex månader som slutade 30 juni 2016. Gruppen drar nytta av en variabel kostnadsstruktur, vilken minskar oförutsedda nedgångar i omsättningens inverkan på vinsten

Gruppens tillväxtstrategi  

Tack vare sin ledande marknadsposition och mångfaldiga kundbas(både geografiskt och demografiskt) ser Gruppen flera möjligheter att leverera fortsatt tillväxt. Styrelsen har identifierat följande strategiska prioriteringar för att kapitalisera på dessa möjligheter:

Driva kärnverksamheternas marknadsandelar på befintliga marknader  

 • Gruppen verkar på stora, stabila och växande marknader, med 86 % av omsättningen från europeiska spelmarknader, huvudsakligen i Storbritannien, Spanien och Norden[15]. Företagets styrelse tror att stabiliteten hos bingoledda kärnmarknader och vikten av likviditet innebär en möjlighet till fortsatt tillväxt på befintliga marknader. Med en stark marknadsandel och hög kundlojalitet har Gruppen ett bra utgångsläge att dra nytta av denna marknadsdynamik. Jackpotjoys ledande position exempelvis, med 23 % av de totala bingoledda bruttovinsterna i Storbritannien 2015, sätter den större Gruppen i en bra position för att dra nytta av en ökande nationell efterfrågan på bingounderhållning online
 • Gruppen fokuserar nu på organisk tillväxt inom sin ledande varumärkesportfölj och har för närvarande inga planer på ytterligare förvärv. Företagets styrelse tror att tillväxt i Gruppens verksamheter i Storbritannien uppnås bäst genom fortsatt fokus på organiska spellanseringar och marknadsföringskampanjer
 • Företagets styrelse tror även att det finns en markant möjlighet att öka marknadspenetrationen med verksamheten Botemania i den uppkommande spanska marknaden, där den är den ledande bingosajten
 • Förutom att bibehålla hög likviditet för att främja kundernas lojalitet strävar Gruppen efter att attrahera nya kunder genom innovativa spelinitiativ (t.ex. community-jackpott) och nya marknadsföringskampanjer. Demografiska målgrupper har tidigare varit receptiva till sådana åtgärder och Gruppen satsar på att fortsätta konsolidera och expandera sin spelarbas med hjälp av den här modellen (se Riktad marknadsföring mot viktiga målgrupper nedan)

Produktutveckling, i synnerhet till mobila enheter  

 • Under de senaste åren har onlinespelmarknaden genomgått en markant övergång av spelarengagemanget från stationära till mobila enheter. Denna migration förväntas fortsätta så att mobila enheter blir den huvudsakliga arenan för bingo- och kasinospel online
 • Gruppens spelplattformar har utvecklats för olika enheter, antingen direkt av Gruppen, som i Vera&Johns fall, eller indirekt genom deras plattformsoperatörer. I kärnan av Gruppens strategi ligger målsättningen att fortsätta utveckla den mobila delen för att stärka kundvärdet och tillfredsställelsen.
 • Gruppen fortsätter att utveckla sitt mobila utbud genom förbättringar av plattformarna för var och en av de enskilda verksamheterna Jackpotjoy, Vera&John och Mandalay

Utveckling av nya marknader - utnyttja befintliga styrkor på nyligen reglerade marknader  

 • Framtida förändringar i regelverket på vissa geografiska platser kan potentiellt erbjuda en möjlighet för Gruppen att utveckla nya marknader. Den höga likviditeten hos Gruppens bingovarumärken innebär att Gruppen är välpositionerad att snabbt vinna marknadsandelar på nya marknader. Gruppen övervakar kontinuerligt regeländringar för att bedöma vilka marknader som kan erbjuda störst potential för framtida tillväxt
 • För närvarande finns det ett flertal möjligheter på marknader som antingen håller på att införa regler eller som nyligen har börjat regleras. Gruppen utvärderar just nu om det är genomförbart att träda in på vissa europeiska marknader, som exempelvis Rumänien, samt ett antal marknader i Amerika, inklusive Mexiko. Företagets styrelse håller dessutom på att utforska en geografisk expansion av verksamheten Vera&John, bl.a. tittar man på en nylansering i Storbritannien
 • Verksamheter som Gruppen förvärvat har historiskt sett expanderat till nya geografiska platser och inträtt på nya marknader genom förvärv och sammanslagning av dess varumärken. Tack vare naturliga skalfördelar kan Gruppen träda in och verka på nya marknader till minimala marginalkostnader

Riktad marknadsföring mot viktiga demografiska målgrupper   

 • Gruppen har genomfört en rad marknadsföringskampanjer med hög profil för sina viktigaste varumärken, vilket har medfört ett starkt igenkännande av varumärkena. Hittills har Gruppen effektivt anlitat medier såväl offline som online på de viktigaste marknaderna. Man har till exempel hyrt in välkända celebriteter i sin reklam för de största varumärkena. Sedan 2010 har varumärket Jackpotjoy haft ett samarbete med den brittiska tv-kändisen Barbara Windsor (under namnet "Queen of Bingo"), medan Mel B "Scary Spice" och Johnny Vegas har gjort reklam för varumärket Costa Bingo
 • Gruppens kvinnliga kärnpublik är bevisligen lojala kunder och har visat en hög nivå av mottaglighet för riktade marknadsföringskampanjer. Förutsatt att efterfrågan är stark tänker Gruppen fortsätta att driva kampanjer riktade till sin spelarkrets som domineras av kvinnor och som fortfarande har utrymme att växa, i syfte att öka antalet aktiva spelare och driva upp omsättningen. Med sin stora marknadskännedom strävar Gruppen efter att inta en effektiv inställning till marknadsåtgärder med riktade kampanjer för att återaktivera befintliga och locka nya kunder, som är utformade för att maximera avkastning på investeringar och livslängden på marknadsföringen
 • Kampanjer för att "återaktivera" inaktiva användare drivs på webbplatserna med Jackpotjoys varumärke och en ny marknadsföringskampanj har nyligen lanserats för Mandalays varumärke "Costa Bingo"

Tvärförsäljningsmöjligheter över olika spel och plattformar  

 • Gruppens spelarbas har i allt större utsträckning visat benägenhet att delta på flera plattformar. Till exempel väljer ofta bingofokuserade spelare att spela kasinobaserade spel. Andelen användare som har tillgång till spel både på mobil och plattform har ökat avsevärt sedan 2014
 • Inom verksamheten Jackpotjoy genererade kunder som spelade på både mobil och stationär dator mer än 2,5 gånger intäkterna som för bara stationära spelare[16]
 • Gruppen har för avsikt att dra nytta av den här trenden genom att främja tvärförsäljning över de viktigaste plattformarna samtidig som man bibehåller hög kundlojalitet

Intertains historia  

 • Intertain införlivades i Ontario, Kanada den 26 november 2010 som Aumento Capital II Corporation. Intertain (dåvarande Aumento Capital II Corporation) gjorde sin första börsintroduktion av 2 605 000 stamaktier som ett s.k. capital pool company (d.v.s. ett förvärvsbolag med speciellt syfte) på TSX Venture Exchange ("TSXV") den 6 oktober 2011, och stamaktierna börsnoterades och började handlas den 12 oktober 2011 under handelssymbolen "AQT.P". Den 10 februari 2014 bytte Intertain namn till "The Intertain Group Limited".
 • Som förvärvsbolag drev inte Intertain någon kommersiell rörelse förutom att det deltog i diskussioner i syfte att identifiera potentiella föremål för förvärv och ägde inga tillgångar annat än kontanter innan man hade gjort sitt första företagsförvärv. InterCasino (som nu är del av Vera&John-verksamheten) förvärvades den 18 februari 2014 varefter Intertains utestående stamaktier börsnoterades på TSX under handelssymbolen "IT".
 • Efter detta första förvärv, köpte Intertain sedan även Mandalay Media (som var ägare av varumärket Costa Bingo) och verksamheterna Vera&John i juli och december 2014. I april 2015 förvärvade Intertain det största (mätt i omsättning) av sina segment: Jackpotjoy-verksamheten. Förvärvet av Jackpotjoy innehöll, som en del i det totala övervägandet, en villkorad del baserad på verksamhetens finansiella resultat vid olika perioder under fem år efter förvärvet. Som påpekades ovan och i Intertains särskilda tillkännagivande idag, har Intertain omförhandlat överenskommelsen om icke-konkurrens och det långsiktiga driftsavtalet och andra avtal mellan Intertaingruppen och Gamesysgruppen.

Översikt över Antagningen   

 • Beroende på resultatet av Intertains aktieägaromröstning vid Mötet den 23 september 2016 och huruvida villkoren för genomförandet av Plan of Arrangement har uppfyllts, avser Företaget att ansöka om antagning till standardlistan i FCA:s officiella lista och om att börja handlas på Londonbörsen i oktober 2016
 • Jackpotjoy plc, med Storbritannien som skattemässig hemvist, kommer att direkt och indirekt förvärva alla Intertains stamaktier, som för närvarande är noterade på TSX, i enlighet med en Plan of Arrangement som träder i kraft vid Antagningen:
  • Enligt villkoren för Plan of Arrangement kommer Intertains aktieägare att byta Intertains stamaktier mot stamaktier i Jackpotjoy plc en mot en, vilket kommer att resultera i att Intertain blir ett indirekt dotterbolag till Jackpotjoy plc
  • Intertains nuvarande aktieägare kommer att få lika många Jackpotjoy plc-aktier som deras innehav i Intertain. Dessutom, för att Intertains berättigade aktieägare bosatta i Kanada ska kunna skjuta upp skatt på kanadensisk kapitalvinst i samband med avyttrandet av deras Intertainaktier och/eller för att fortsätta inneha kanadensiska börsnoterade värdepapper, har dessa berättigade aktieägare bosatta i Kanada erbjudits att ta emot antingen Jackpotjoy plc-aktier eller aktier i ett indirekt dotterbolag till Företaget, vilka kan bytas ut mot Jackpotjoy plc-aktier (de "Utbytbara aktierna")
  • Avsikten är att de Utbytbara aktierna ska noteras på TSX och ett villkorligt godkännande för börsnoteringen har redan erhållits
 • Handel med Intertain (som för närvarande handlas med förkortningen "IT" på TSX) kommer att upphöra vid stängningen av marknaden den arbetsdag som direkt föregår Antagningen och stamaktierna kommer att avnoteras från TSX samma dag som Antagningen
 • Handelsvolymerna i Jackpotjoy plc-aktien under antagningsdagen till Londonbörsen, och potentiellt under de två följande handelsdagarna, förväntas vara extremt begränsade
  • Detta beror på att ett stort antal av Intertains aktier består av innehav genom CDS & Co. som CREST redovisar för. Intertains aktieägares innehav genom CDS & Co. förväntas endast krediteras förutsatt att relevant dokumentation levereras till Computershare klockan 8:00 på den tredje bankdagen efter ikraftträdandet. Dessutom, eftersom TSX har villkorligen godkänt noteringen av de Utbytbara aktierna som utfärdats enligt Plan of Arrangement i utbyte mot de för närvarande noterade Intertainaktierna vid tidpunkten för inträdandet av Plan of Arrangement, finns det en risk för att likviditeten i aktierna kan påverkas på kort sikt om en stor andel av aktieägarna som är bosatta i Kanada väljer att ta emot de Utbytbara aktierna (med tillhörande rättigheter) istället för Aktierna. Om en aktiv handelsmarknad inte utvecklas eller upprätthålls kan likviditeten och aktiekursen påverkas negativt
 • Antagningen är avhängig medgivande från nuvarande långivare av ändringen av kontroll som sker till följd av Plan of Arrangement
 • Credit Suisse International ("Credit Suisse") och Canaccord Genuity ("Canaccord") är finansiella rådgivare åt Styrelsens specialkommitté.

Utvärdering av skuldfinansieringsalternativ  

Intertain meddelade också idag att de aktivt bedömer sina alternativ för skuldfinansiering i samband med finansieringen av Förskottet och som en del av sin pågående värdering av Gruppens kapitalstruktur. Härvid avser Intertain att uppdriva ett belopp som är minst lika stort som Förskottsbeloppet genom utfärdandet av GBP-nominerade skuldebrev med en uppskattad löptid på fem till sju år. Utfärdandet beräknas vara genomfört mellan senare delen av september och mitten av oktober 2016.

Som en del av denna process kommer Intertain att diskutera möjliga ändringar i lånevillkoren med sina nuvarande långivare i samband med utfärdandet av skuldebrev och att få medgivande av dessa långivare till Plan of Arrangement och andra relevanta frågor. Intertain förväntas påbörja dessa diskussioner så snart det är lämpligt, och den slutliga omfattningen av utfärdade skuldebrev avgörs efter dessa diskussioner. Ändringarna medger specifikt att Intertain kan ingå i ett sådant skuldfinansieringsarrangemang och att, förutsatt att andra villkor uppfyllts, Intertain måste betala Förskottet till Gamesys vid avslutningen av sådant skuldfinansieringsarrangemang.

Utdelningspolicy  

Företagets mål är att skapa långsiktigt värde för sina intressenter och utforma en distributionspolicy för aktieägare som återspeglar tillväxtmöjligheterna och lönsamheten hos Gruppen samtidigt som en lämplig nivå av den operativa likviditeten bibehålls.

Med förbehåll för att tillräckligt med kontanter finns kvar i verksamheten säkerställs, bland annat för att möta förväntat rörelsekapitalbehov, eventuella förpliktelser och finansiella skulder (inklusive med avseende på eventuell villkorad köpeskilling till Gamesys som en följd av förvärvet av Jackpotjoy-varumärkena) och andra kapitalkrav avser Företagets styrelse att sikta på en årlig total utdelning på 50 % av Företagets justerade nettoresultat (ett icke-IFRS-mått), som definieras och beräknas från tid till annan av Företaget. Jackpotjoy plc:s styrelse har för avsikt att introducera en sådan policy så snart Företagets soliditet har antagit liknande proportioner som dess kollegor som också är noterade i Storbritannien. Man kommer sedan att kontinuerligt se över denna policy.

Styrelsen vid Antagningen  

Neil Goulden, ordförande  

Neil är ordförande i styrelsen och utsågs till ledamot i Intertains styrelse i juni 2016. Neil har suttit i styrelsen för ett antal fritidsföretag de senaste 25 åren, däribland Ladbrokes, Compass Plc, Allied Leisure Plc och Gala Coral Group. Han var Group Managing Director, Chief Executive Officer, ordförande och Ordförande Emeritus för Gala Coral Group från 2001 till 2014. Neil är för närvarande Senior Independent Director på Marston's plc, ett pub- och bryggeriföretag på FTSE 350-listan, där han även är ordförande för ersättningsutskottet och tidigare även för revisionskommittén. Neil är direktör i ett fleratal andra företag och förtroendeman i ett antal välgörenhetsorganisationer. Dessutom har han, och har haft, ett antal departementsuppdrag. Han var medlem av Low Pay Commission från 2007 till 2015 och regeringens rådgivare i spelfrågor. Han var medlem i styrelsen för ansvarsfullt spelande (Responsible Gambling Strategy Board) (2008 till 2011), ordförande i stiftelsen ansvarsfullt spelande (Responsible Gambling Trust) (2011 till 2016) och numera rådgivare till regeringen som medlem i styrelsen för hästkapplöpningsvadslagning (Horserace Betting Levy Board). Neil tog examen från University of Southampton 1975 med en kandidatexamen i juridik och politik och är BSc in Politics and Law and är kompanjon i Chartered Management Institute och medlem av Institute of Hospitality.

Andrew McIver, Chief Executive Officer och Director  

Andrew är Företagets Chief Executive Officer (vd) och valdes också in i Intertains styrelse i juni 2016. Andrew var tidigare Chief Executive Officer för onlinespelföretaget Sportingbet plc under sex år, och dessförinnan var han företagets CFO i nästan fem år. Under sin tid på Sportingbet utvecklade och diversifierade Andrew verksamheten och expanderade in i 26 länder, bland annat Australien, Spanien och Grekland. I mars 2013 ansvarade han för försäljningen av verksamheten för 480 miljoner pund till ett gemensamt anbud från vadslagningsagenten William Hill och sportbettings- och spelgruppen GVC. Före sin tid hos Sportingbet hade Andrew höga positioner för kända varumärken inom detaljhandeln, telekommunikation och vadslagning, t.ex. Ladbrokes, British Telecom och House of Fraser som auktoriserad revisor. Andrew tog sin examen vid University of Bristol 1985 med en kandidatexamen i ekonomi.

Keith Laslop, Chief Financial Officer och Director  

Keith är Företagets ekonomichef. Innan det var Keith huvudman för Newcourt Capital, ett litet exklusivt riskkapitalbolag. Från 2004 till 2008 var Keith Chief Financial Officer (ekonomichef), och sedan President för Prolexic Technologies, Inc., världens största leverantör av förebyggande tjänster mot Distributed Denial of Service (DDoS). Från 2001 till 2004 var han CFO och Business Development Director för Elixir, en Londonbaserad utvecklare av videospelsmjukvara. Före sin tid hos Elixir arbetade Keith i ett fleratal olika roller inom företagsutveckling, fusioner och förvärv och spelkonsultationer i London, England och Toronto, Kanada. Keith är auktoriserad revisor och innehar ackrediteringen Chartered Financial Analyst (CFA).

David Danziger, oberoende icke-verkställande direktör  

David är auktoriserad revisor och Senior Vice President av Assurance Services på MNP LLP, Chartered Professional Accountants, en komplett revisions- och bokföringsbyrå. Han leder även bolagets Public Markets-praktik. David har stor erfarenhet som managementkonsult och affärsrådgivare. Han var Chief Executive Officer och direktör på Aumento Capital Corporation (numera Annidis Corporation), ett capital pool-företag som avslutade sin kvalificering i juni 2011, Aumento Capital III Corporation (nu Exo U Inc.), ett capital pool-företag som avslutade sin kvalificering i juni 2013 och Aumento Capital IV Corporation (nu GreenSpace Brands Inc.), ett capital pool-företag som avslutade sin kvalificering i april 2015. För närvarande är han direktör för Eurotin Inc. (TSXV), Euro Sun Mining Inc. (tidigare Carpathian Gold Inc.) (CSE), Era Resources Inc. (TSXV) och Poydras Gaming Finance Inc. (TSXV). Han tog en handelsexamen vid University of Toronto 1978 och utnämndes till auktoriserad revisor 1983.

Paul Pathak, oberoende icke-verkställande direktör  

Paul har varit delägare av Chitiz Pathak LLP sedan 1996, en advokatbyrå i Toronto med kunder från värdepappers- och investeringsbranschen. Paul praktiserar huvudsakligen juridik inom områdena företag, värdepapper, fusioner och förvärv samt handelsrätt. Paul har företrätt emittenter i ett brett spektrum av värdepapperstransaktioner, bl.a. börsintroduktioner, omvänt förvärv, etablering av capital pool-företag, privatiseringar och flertalet finansieringsstrukturer. Paul har ingått i styrelsen hos ett flertal privata och publika företag som är börsnoterade i Kanada, bl.a. Aumento Capital Corporation (numera Annidis Corporation), ett capital pool-företag som avslutade sin kvalificering i juni 2011, Aumento Capital III Corporation (nu Exo U Inc.), ett capital pool-företag som avslutade sin kvalificering i juni 2013 och Aumento Capital IV Corporation (nu GreenSpace Brands Inc.), ett capital pool-företag som avslutade sin kvalificering i april 2015. Paul blev kallad till Ontario Bar 1994, efter att ha avslutat sin jur. kandutbildning på Osgoode Hall Law School 1992.

Jim Ryan, oberoende icke-verkställande direktör  

Jim är för närvarande Chief Executive Officer på Pala Interactive, LLC. Han tillför onlinespelbranscen stor erfarenhet då han tidigare har verkat som Co-Chief Executive Officer hos bwin.party digital entertainment plc och som Chief Executive Officer hos PartyGaming plc. Jim sitter även i styrelsen för Gaming Realms plc, Duke Royalty plc och Fralis International LLC. Jim erhöll sin yrkeskvalificering som auktoriserad revisor från Canadian Institute of Chartered Accountants och en examen i företagsekonomi från Goodman School of Business vid Brock University.

Colin Sturgeon, oberoende icke-verkställande direktör  

Colin har lång erfarenhet av att leda och hantera finanserna både inom privat och offentlig sektor. I juli 2005 pensionerades Colin från RBC Capital Markets efter över 20 års tjänstgöring. Under sin karriär hos RBC hade Colin olika roller med stigande ansvarsnivå, bl.a. Head of Corporate and Investment Banking för Europa, Mellanöstern och Afrika och senast som vice ordförande för Royal Bank of Canada Europe Limited och ordförande för European Banking and Trading Risk Management Committees. Innan han började på RBC 1981 arbetade Colin i tio år för Merrill Lynch International i London med penningmarknad, valutahandel och investmentbanking. Efter pensionen från RBC har Colin varit involverad i Affinity Sutton Group, en av Storbritanniens största leverantörer av socialboenden, som styrelseledamot i gruppen och för närvarande som medlem av den skuggstyrelse som är utnämnd i samband med den planerade sammanslagningen av Affinity Sutton och Circle Housing. Colin har ingått i styrelsen för ett flertal företag, bl.a. Krupaco Finance UK Limited, Channel Services Limited och RBC Pension Trustees Limited. Colin har dessutom varit senior rådgivare till Financial Services Authority (FSA).

Nigel Brewster, oberoende icke-verkställande direktör  

Nigel är en erfaren finans- och företagsledare som har haft ledande roller i riskkapitalägda bolag inom fritidsindustrin. Senast var Nigel, från november 2015 till april 2016, CFO för Parkdean Resorts Limited, ledande riskkapitalägt bolag som driver husvagnuppställningsplatser. Där ansvarade han för sammanslagningen av Park Resorts och Parkdean Holidays, en seniorskuldhöjning på 570 miljoner pund och olika aspekter av integration efter sammanslagningen. Dessförinnan tjänstgjorde han som CFO för Park Resorts Limited från april 2012. Nigel tjänstgjorde tidigare som CFO för ADP Dental Group från april 2010 till oktober 2011, där han ansvarade för försäljningen till IDH Group. Från 2005 till 2009 hade Nigel flera ledande roller för Gala Coral Group, ett av Europas största integrerade spelföretag, där han tjänstgjorde som Group Commercial Director, International Business Development Director och senast Group Finance Director. Hos Gala Coral ledde Nigel ett kostnadsminskningsinitiativ för att sänka 10 % av företagets kostnadsbas, övervakade upprättandet av företagets internationella division och var inblandad i att utforma och implementera en integrerad strategi för gruppens IT. Nigel arbetade även som UK Finance Director hos Apollo Leisure (nu SFX Entertainment Inc.), teaterägare och producent av live-evenemang med bl.a. bingo, från 1995 till 2001. Nigel har en fil. kandexamen och är auktoriserad revisor från Institute of Chartered Accountants of England and Wales och kvalificerades hos Price Waterhouse Coopers.

Jörgen Nordlund, icke-verkställande direktör  

Jörgen var en av grundarna till Vera&John Casino och är för närvarande medlem i styrelsen för West International AB, ett börsnoterat företag på NASDAQ First North. Jörgen grundade Maria Bingo och var från 2006 till 2007 bolagets Chief Executive Officer. Från 2003 till 2005 var Jörgen Chief Executive Officer och license key representative för Spero Online AB, en licensierad och reglerad speloperatör med tillstånd från Lotteriinspektionen. Jörgen har även grundat Redcyber AB och från 2000 till 2002 var han bolagets Chief Executive Officer. Från 1998 till 2000 var han Business Director på Ericsson Frankrike och Holland, och från 1995 till 1998 var han Marketing Director på Ericsson Kina (Shanghai). Dessutom har Jörgen haft en ledande chefsposition på Unibet Group och arbetade som produktchef på Volvo. Jörgen har en civilingenjörsexamen från Luleå Tekniska Universitet och en masterutbildning i företagsekonomi från Thunderbird School of Global Management.

Ansvarsfriskrivningar  

Framåtsyftande uttalanden   

Det här meddelandet innehåller viss information och uttalanden som kan utgöra "framåtsyftande information". Ofta, men inte alltid, kan framåtsyftande information identifieras genom användning av ord som "förväntar", "avser", "förutser", "beräknar", "planerar", "fortsätter", "inriktar sig på", "projicerar", "föreslår", "potentiell", "prognos" och "tror" eller den negativa innebörden av sådana ord, eller andra variationer av eller synonymer till sådana ord, eller uttalanden om att vissa handlingar, händelser eller resultat "kan", "skulle kunna", "bör", "borde", "kanske kan" eller "kommer att" vidtas, inträffa eller uppnås, eller av framåtsyftande karaktär hos strategiska diskussioner, planer eller avsikter eller av dessas sammanhang.

Framåtsyftande information innefattar kända och okända risker, osäkerheter och andra faktorer som kan leda till att faktiska resultat, prestationer, framgångar eller utveckling i betydande grad avviker från dem som förutsågs av Företaget och som uttrycks eller antyds i den framåtsyftande informationen.

Framåtsyftande information i detta meddelande inkluderar, men är inte begränsat till, uttalanden avseende Gruppens omsättning, justerat EBITDA, justerad EBITDA-marginal, justerat nettoinkomst och justerad nettoinkomstmarginal och branschen i vilken Gruppen är verksam, samt uttalanden som avser, bland annat, (i) driften, verksamheten, den finansiella ställningen, förväntade finansiella resultat, effektivitet, värdering, prospekt, möjligheter, prioriteter, delmål, mål, pågående målsättningar, strategier och Företagets framtidsutsikter; (ii) Gruppens fokuserade strategi i Storbritannien, inklusive dess potentiella resultat och förmåga att förbättra aktieägarvärdet och tillhandahålla en plattform för utveckling av Intertains kärntillgångar; (iii) Antagningen och dess potentiella resultat, inklusive att (a) ge tillgång till en stor, likvid och internationell marknad, (b) ge Företaget större exponering mot en stor analytikergrupp med erfarenhet av branschen, (c) förbättring av Företagets profil och status bland brittiska och europeiska investerare, (d) resultera i en mer passande värdering av Gruppen, och (e) positionera Företaget för långsiktig tillväxt och framgång; (iv) Företagets natur och förmåga att genomföra Antagningen; (v) Företagets natur och förmåga att förverkliga de potentiella fördelarna relaterade till Antagningen; (vi) användningen av Plan of Arrangement för att främja den fokuserade strategin i Storbritannien; (vii) strukturen i den föreslagna Plan of Arrangement, inklusive användningen av utbytbara aktier; (viii) noteringen av de utbytbara aktierna hos TSX; (ix) beloppet och tidpunkten för Förskottsbetalningen;(x) uppfyllandet av villkoren i tilläggsavtalet som börjar gälla; (xi) det sammanlagda beloppet av Gamesys köpeskilling och tidsramen för när saldot av en sådan köpeskilling ska betalas; (xii) Intertains utvärdering av sina skuldfinansieringsalternativ; (xiii) hållandet av en presentationsdag för analytiker och investerare; (xiv) tron att fortsätta driften som en verksamhet på egna ben erbjuder en viktig möjlighet att maximera långsiktigt värde för aktieinnehavare och övriga intressenter; (xv) agendan, ämnet och tidpunkten för Intertains aktieägarmöte samt (xvi) Gruppens köpeskillingsskyldigheter och bedömning av tillgängliga finansieringsalternativ. Dessa uttalanden återspeglar Företagets övertygelse och aktuella förväntningar inför framtida händelser eller de framtida resultat, prestationer, framgångar, utvecklingar, ageranden och framtida trender som kan påverka Företaget och Gruppen och innebära risk och osäkerhet eftersom de hänför sig till händelser och beror på omständigheter som kommer att inträffa eller kan ändras i framtiden. De baseras på flera antaganden beträffande Intertains och/eller Företagets nuvarande och framtida affärsstrategier och den miljö som Intertain och Företaget kommer att vara verksam i och är föremål för inneboende risker och osäkerheter som kan vara orsak till att faktiska resultat skiljer sig avsevärt från dem som beskrivs eller antyds i dessa uttalanden. Alla sådana uttalanden, utom uttalanden rörande historiska fakta, är framåtsyftande information.

Framåtsyftande uttalanden baseras på ett antal antaganden som kan visa sig inkorrekta och involvera inneboende kända och okända risker, osäkerheter och eventualiteter eftersom den hänför sig till händelser och beror på omständigheter som eventuellt kommer att inträffa i framtiden och som kan vara orsak till att Intertains och/eller Företagets faktiska resultat, prestationer eller bedrifter att skilja sig avsevärt från de som beskrivs eller antyds av sådana framåtsyftande uttalanden, inklusive men inte begränsat till, Intertains och Företagets möjlighet att försäkra, bibehålla och uppfylla alla krav för att driva verksamhet i den jurisdiktion de är verksamma i eller har för avsikt att driva verksamhet i; statliga regleringsåtgärder; allmänna affärs-, ekonomiska och marknadsförhållanden; konkurrens; onlinespelmarknadens förväntade tillväxt; Intertains och/eller Företagets nuvarande verksamheter och potentiella nya marknadsmöjligheter; förutsedda eller oförutsedda kostnader; skydd av Intertains immateriella rättigheter; Intertains och/eller Företagets förmåga att integrera och realisera fördelarna med genomförda förvärv; de förväntade betalningarna av köpeskillingar som måste göras i samband med Intertains och/eller Företagets genomförda förvärv; Financial Conduct Authority, Toronto Stock Exchange och andra myndighetsgodkännanden kanske inte erhålls med de av Intertain och/eller Företaget förväntade villkoren eller överhuvudtaget; godkännanden, inklusive godkännanden av aktieägarna och av domstol, som krävs för att genomföra Plan of Arrangement kan inte erhållas på villkor som förutses av Intertain och/eller Företaget, eller på villkor som är gynnsamma för Intertain och/eller Företaget eller överhuvudtaget, och att andra villkor för genomförandet av Plan of Arrangement inte kan uppfyllas på villkor som gynnar Intertain och/eller Företaget eller överhuvudtaget; ; att kostnaderna för hantering av tid och pengar kan inverka negativt på Intertains och/eller Företagets verksamhet; Gruppen kan inte få några av eller alla de fördelar som den kan förväntas få som ett resultat av genomförandet av en fokuserad strategi i Storbritannien (inklusive Antagningen) helt eller delvis; att volatiliteten på marknaden eller förändringar i aktiekursen för Intertain inte negativt påverkar Gruppens förmåga att genomföra Plan of Arrangement och börsnoteringen i London; att en återfinansiering av skulder kommer att finnas tillgänglig för Gruppen på villkor och en tidshorisont som är godtagbar för Gruppen eller överhuvudtaget, och att andra eventuella villkor med avseende på sådan skuldåterfinansiering kommer att uppfyllas på det sätt som förväntas av Gruppen eller överhuvudtaget; och Gruppen kan inte få alla de fördelar den förväntar sig erhålla från börsnoteringen i London

Många av dessa risker och osäkerheter avser faktorer som ligger utanför Intertains och/eller Företagets förmåga att kontrollera eller uppskatta exakt, såsom framtida marknadsförhållanden, valutaförändringar, beteendet hos andra marknadsaktörer, regelmyndigheternas ageranden och andra faktorer såsom Intertains och/eller Företagets förmåga att fortsätta att erhålla finansiering för att uppfylla sina likviditetsbehov, förändringar i det politiska, sociala och rättsliga ramverk inom vilket Intertain och/eller Företaget är verksamt eller ekonomiska eller tekniska trender eller villkor, bristen på tillgänglig eller kvalificerad personal eller ledning, volatiliteten på aktiemarknaden, skattepolitik, ändringar i lagstiftningen, utlandsverksamheter och Intertains och Företagets begränsade verksamhetshistoria, liksom de riskfaktorer som beskrivs i Intertains årliga informationsskrift daterad den 30 mars 2016 ("AIF"), ledningens informationscirkulär daterat den 19 augusti 2016 ("Cirkuläret") och andra offentliggjorda dokument tillgängliga under Intertains SEDAR-profil på http://www.sedar.com.

Även om Företaget har försökt att identifiera viktiga faktorer som kan orsaka att faktiska resultat, prestationer, framgångar eller utveckling skiljer sig väsentligt från dem som beskrivs i den framåtsyftande informationen, kan det finnas andra faktorer som orsakar att faktiska resultat, prestationer, framgångar eller utveckling inte blir som förväntat, beräknat eller avsett. Det finns inga garantier för att framåtsyftande information kommer att visa sig vara korrekt, eftersom faktiska resultat, prestationer, framgångar eller utveckling sannolikt kommer att skilja sig, och kan skilja sig väsentligt, från dem som uttrycks i eller antyds i den framåtsyftande informationen i detta meddelande. Läsare bör således inte förlita sig på framåtsyftande information. Även om efterföljande händelser och utveckling kan leda till att företagets förväntningar, beräkningar och synpunkter ändras, åtar sig företaget inte och har inte någon skyldighet att uppdatera eller revidera någon framåtsyftande information, förutom i enlighet med tillämpliga värdepapperslagar. Därför uppmanas du att inte förlita dig på sådana framåtsyftande uttalanden.

Varken Företaget, Intertain, Gruppen, Credit Suisse eller något av deras respektive dotterbolag, agenter eller rådgivare eller någon av dessas direktörer, tjänstemän, anställda eller agenter, eller någon annan person tar något ansvar för riktigheten i åsikterna som uttrycks i detta meddelande eller de underliggande antagandena. Tidigare resultat ska inte tas som en indikation eller garanti för framtida resultat, och ingen utfästelse eller garanti, uttrycklig eller underförstådd, görs om framtida resultat. En del av informationen är fortfarande i form av ett utkast och kommer endast att slutföras, om det är juridiskt verifierbart, vid ett senare tillfälle. Framåtsyftande uttalanden gäller endast för deras datum och var och en av Företaget, Intertain, Gruppen och Credit Suisse eller någon av deras respektive chefer, tjänstemän, anställda, agenter, dotterbolag och rådgivare avsäger sig uttryckligen alla skyldigheter eller åtaganden att komplettera, ändra, uppdatera, hålla aktuellt eller ändra något av de framåtsyftande uttalanden som görs häri, utom där det skulle krävas enligt gällande lag. All framåtsyftande information i detta meddelande omfattas uttryckligen av denna varning.

Icke-IFRS finansiell information, resultatåtgärder och marknadsuppgifter  

Detta meddelande omfattar icke-IFRS åtgärder, inklusive men inte begränsat till, justerat nettoresultat, justerat nettoresultat per aktie, justerat nettoresultatmarginal, justerad EBITDA, justerad EBITDA-marginal, operativt kassaflöde, omvandling av operativt kassaflöde (i % av justerad EBITDA), nettospelintäkter, genomsnittliga aktiva kunder per månad, CAGR och vissa nyckeltal. I allmänhet är en icke-IFRS finansiell åtgärd ett numeriskt mått som antingen utesluter eller omfattar belopp som normalt inte är uteslutna eller ingår i den mest direkt jämförbara finansiella åtgärden som beräknas och redovisas i enlighet med IFRS. Dessutom visas några av dessa åtgärder på "Justerad" basis för att visa finansiell information och nyckeltal justerade som om Jackpotjoy-verksamheten hade varit en del av Gruppen under hela perioden som visas (verklig förvärvstidpunkt: 8 april 2015). Gruppen använder vissa icke-IFRS-mått eftersom ledningen anser att de tillhandahåller ytterligare användbar information om fortlöpande operativt och ekonomiskt resultat, och därmed belyser trender som annars inte blir synliga om man förlitar sig endast på IFRS-mått. Läsare uppmärksammas på att icke-IFRS-mått inte är erkända mått enligt IFRS, inte har standardiserade betydelser som föreskrivs i IFRS, och ska inte betraktas isolerat eller tolkas som alternativ till IFRS-mått eller som indikatorer på likviditet, resultat eller kassaflöden. Företagets metod för att beräkna dessa mått kan skilja sig från den metod som används av andra enheter. Följaktligen kanske måtten som beskrivs i detta meddelande inte är jämförbara med mått med liknande namn som används av andra enheter eller i andra jurisdiktioner.

I den mån sådana finns har bransch- och marknadsuppgifter i detta meddelande kommit från officiella källor eller tredje part. Branschpublikationer, -studier och -undersökningar från tredje part uppger i allmänhet att uppgifter däri har hämtats från källor som anses vara tillförlitliga, men att det inte finns någon garanti för riktigheten eller fullständigheten i sådana uppgifter. Även om ledningen bedömer att var och en av dessa publikationer, studier och undersökningar har upprättats av en väl ansedd källa, har Företaget inte oberoende verifierat uppgifterna däri.

Vissa siffror i detta dokument, inklusive finansiell information, har varit föremål för justeringar med avrundning. Följaktligen kanske summan eller procentuella förändringar av siffror i detta dokument i vissa fall inte överensstämmer exakt med den totala siffra som anges.

All historisk finansiell och operativ information som hänför sig till Jackpotjoy-verksamheten före Intertains förvärv av Jackpotjoys varumärken från Gamesys i detta meddelande baserar sig enbart på uppgifter som lämnats av Gamesys och dess företrädare, och har inte oberoende verifierats av Gruppen. Även om Företaget inte har någon anledning att betvivla riktigheten eller fullständigheten i den information som lämnats av Gamesys, kan sådan information vara ofullständig eller felaktig, och eventuella försummelser eller oriktigheter i sådan information kan leda till oförutsedda skyldigheter eller utgifter, eller ha negativ inverkan på Gruppens operativa planer, resultat och finansiella ställning. Detta meddelande innehåller även information från tredje part med avseende på verksamheterna Vera&John och Mandalay för perioderna före Intertains förvärv av dessa, vilken inte oberoende har verifierats av Företaget.

Ytterligare information om icke-IFRS-måtten beskrivs i Intertains lednings diskussion och analys för perioden som avslutades den 30 juni 2016, som finns tillgänglig på Intertains profil på http://www.sedar.com.

Viktigt meddelande   

Innehållet i detta meddelande, som har upprättats och utfärdas av och ansvaras i sin helhet för av Företaget, har godkänts av Credit Suisse, enbart med anledning av sektion 21(2)(b) i Financial Services and Markets Act 2000 (med ändringar) ("FSMA").

Informationen i detta meddelande utgör endast bakgrundsuppgifter och gör inte anspråk på att vara fullständig eller komplett. Ingen tillit kan, av någon som helst anledning, sättas till informationen i detta meddelande eller dess riktighet eller fullständighet.

Den här skriften (och informationen häri) är inte till för utgivning, publicering eller distribution, i sin helhet eller delvis, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Kanada, Japan eller någon annan jurisdiktion där sådan distribution skulle vara olaglig eller som skulle kräva registrering eller tillstånd inom sådan jurisdiktion eller till någon annan person. Detta meddelande (och informationen häri) innehåller inte och utgör inte ett erbjudande om att köpa värdepapper i USA, Australien, Japan eller i någon annan jurisdiktion där sådan distribuering eller sådant erbjudande är olagligt. Distributionen av detta meddelande kan begränsas av lag i vissa jurisdiktioner och personer som kommer i besittning av något dokument eller någon annan information som omnämns häri bör informera sig om och observera sådana restriktioner. Varje avvikelse från dessa restriktioner kan utgöra brott mot värdepapperslagstiftningen i någon av dessa jurisdiktioner.

Informationen häri får inte publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i/till USA. Detta material innehåller inte och utgör inte ett erbjudande om värdepapper som är till salu, och utgör inte heller ett erbjudande att köpa värdepapper i USA. De värdepapper som beskrivs häri har inte registrerats, och kommer inte att registreras, enligt US Securities Act of 1933, i dess ändrade lydelse ("Securities Act") eller i enlighet med värdepapperslagstiftningen i någon stat eller annan jurisdiktion i USA, och får inte erbjudas eller säljas i USA i frånvaro av registrering enligt Securities Act, eller efter ett erhållet undantag från, eller i en transaktion som inte är underkastad, registreringskraven enligt Securities Act och tillämplig statlig värdepapperslagstiftning. Varken Jackpotjoy plc eller Gruppen avser att registrera värdepappren i USA eller börsnotera dem där. Varje avvikelse från förutnämnda restriktioner kan utgöra brott mot USA:s värdepapperslagstiftning.

Aktierna (inklusive de utbytbara aktierna) som väntas bli utgivna som följd av Plan of Arrangement har inte och kommer inte att bli registrerade enligt Securities Act, eller några andra statliga värdepapperslagar, och Aktierna (inklusive de utbytbara aktierna) som utges i Plan of Arrangement väntas bli utgivna efter undantag från dessa registreringskrav enligt sektion 3(a)(10) i U.S. Securities Act och tillämpbara undantag under statliga värdepapperslagar.

Förtjänsten och lämpligheten hos en investering i Företaget eller Intertain bör oberoende utvärderas och varje person som överväger en sådan investering i Företaget eller Intertain rekommenderas att söka oberoende rådgivning om frågor rörande juridik, regelverk, skatter, redovisning, finans, kredit och andra relaterade frågor innan denne gör en investering. Varje investering i Företagets värdepapper bör göras enbart på grundval av informationen i Prospektet som skall utfärdas av Företaget i samband med Antagningen. Ingen tillit kan eller ska sättas någon, av någon som helst anledning, till informationen i detta meddelande eller dess fullständighet, riktighet eller opartiskhet. Informationen i detta meddelande kan komma att ändras.

De datum som omnämns i detta meddelande, t.ex. publicering av Prospektet och/eller datum för Antagningen, kan påverkas av en rad omständigheter, t.ex. marknadsförhållanden och resultatet av omröstningen om Plan of Arrangement. Det finns ingen garanti för att Prospektet kommer att publiceras eller att Antagningen kommer att ske och du ska inte basera dina finansiella beslut på Företagets avsikter beträffande Antagningen i det här skedet. Tidigare resultat är inte en vägledning för framtida prestationer. Informationen i detta meddelande eller någon annan handling rörande Antagningen kan inte åberopas som en vägledning för framtida resultat.

I den mån sådana finns har uppgifter om branschen, marknaden, marknadsandel och konkurrenssituation som hänvisas till i detta meddelande kommit från officiella källor eller tredje part. Rapporter, publikationer, studier och undersökningar från tredje part uppger i allmänhet att uppgifter däri har hämtats från källor som anses vara tillförlitliga, men att det inte finns någon garanti för riktigheten eller fullständigheten i sådana uppgifter. Även om ledningen bedömer att sådana rapporter, publikationer, studier och undersökningar har upprättats av en väl ansedd källa, har varken Företaget eller Credit Suisse oberoende verifierat uppgifterna däri. Dessutom har vissa uppgifter om branschen, marknaden, marknadsandelar och konkurrenssituationer som hänvisas till i detta meddelande kommit från Gruppens egen interna forskning, dokument, uppgifter och uppskattningar baserade på kunskap och erfarenhet av Gruppens ledning på de marknader där Gruppen är verksam (av vilka några kan ha tagits upp av tredje part i sina rapporter). Även om företaget skäligen anser att sådan forskning, dokument, uppgifter och uppskattningar är rimliga och tillförlitliga, har de och deras underliggande metodik och antaganden inte verifierats av någon oberoende källa för riktighet eller fullständighet och kan komma att ändras utan föregående notis. Därför bör ingen otillbörlig tillit placeras på några av uppgifterna om branschen, marknaden, marknadsandelar eller konkurrenspositioner som finns i detta meddelande.

Credit Suisse, som är auktoriserat av Prudential Regulation Authority ("PRA") och regleras i Storbritannien av FCA och PRA, agerar exklusivt som finansiell rådgivare till Företaget i samband med Antagningen och Intertainstyrelsens specialkommitté i samband med Plan of Arrangement och Antagningen, och kommer inte att vara ansvariga gentemot någon annan än Företaget och Intertain för att tillhandahålla det skydd som erbjudes dess klienter eller för att tillhandahålla rådgivning i samband med Plan of Arrangement, Antagningen eller transaktioner, frågor eller arrangemanget som hänvisas till i detta meddelande. Bortsett från eventuella ansvar och skyldigheter som kan åläggas Credit Suisse av FSMA eller därunder inrättade regelverk accepterar eller åtar sig varken Credit Suisse eller något av dess dotterbolag någon förpliktelse, skyldighet eller något som helst ansvar (varken direkt eller indirekt, i kontrakt, i skadestånd, enligt lag eller på annat sätt) gentemot någon person som inte är kund hos Credit Suisse i samband med innehållet i detta meddelande, eller dess korrekthet, fullständighet eller verifierande av något annat uttalande häri som gjorts eller utger sig för att vara gjort av det, eller på deras uppdrag, i samband med Företaget, Intertain, Gruppen, Aktierna eller Antagningen. Credit Suisse och samtliga dess dotterbolag, frånsäger sig alla förpliktelser, skyldigheter och ansvar som de i övrigt kan ha i samband med detta tillkännagivande eller sådant uttalande. Ingen utfästelse eller garanti, uttrycklig eller underförstådd, ges av eller på uppdrag av Credit Suisse eller någon av dess respektive chefer, tjänstemän, anställda, agenter eller dotterbolag avseende riktigheten, fullständigheten eller tillräckligheten av den information som anges i detta meddelande.

Credit Suisse och samtliga dess dotterbolag kan ha ägnat sig åt affärer med och tillhandahållit investmentbanking, finansiell rådgivning och andra tjänster till Företaget, Intertain och/eller Gruppen för vilket de skulle ha tagit emot sedvanliga avgifter. Credit Suisse och samtliga dess dotterbolag kan i framtiden erbjuda sådana tjänster till Företaget, Intertain och några av deras dotterbolag. Dessutom kan Credit Suisse och samtliga dess dotterbolag ingå finansieringsarrangemang (inklusive swappar eller contracts for differences CFD) med investerare i samband med vilket Credit Suisse eller dess dotterbolag kan från tid till annan förvärva, inneha eller avyttra Aktier, Intertainaktier och/eller utbytbara aktier.

       Marknadsandel avser samtliga Gruppens bingo-ledda varumärken i Storbritannien under de första sex månaderna

    1 av 2015.

       Baserat på en jämförelse med samma period 2015. Tillväxttakten som visas är på en

       förvärvsjusterad basis som om verksamheterna inom Jackpotjoy-segmentet hade varit en

       del av Gruppen under hela första halvåret 2015. Exkluderar även

    2 engångsposter.

       Köpeskilling betalas till Gamesys med avseende på Jackpotjoys varumärken

       som förvärvades i april 2015. Det verkliga värdet av dessa belopp presenteras som "villkorad

       köpeskilling" på Intertain balansräkning. Återstoden av dessa

       köpeskillingsförpliktelser skall betalas i sinom tid i enlighet med de ursprungliga

    3 villkoren för köpeskillingsförpliktelser.

       Ändringarna innebär också, bland annat, att Gruppen inte kan

       varsla om uppsägning av sina driftsavtal med Gamesysgruppen (annat än för

       orsak) till åtminstone april 2019, att Intertaingruppen inte kan varsla om

       att internalisera vissa operativa funktioner i samband med Jackpotjoys

       verksamhet tills samma tidpunkt, och att Intertaingruppen nu kommer att kunna

       genomföra en sådan övergång snabbare om en sådan övergång sker i slutändan. Intertaingruppen

       har gått med på att betala Gamesysgruppen sammanlagt 24 miljoner GBP

       i lika stora månatliga betalningar i efterskott under perioden från april 2017 till april

    4 2020 i samband med Ändringarna.

       Företagsuppgifter. Baserat på den totala brittiska andelen varumärken som Gruppen äger på

    5 marknaden för bingoledda onlinespel för första halvåret 2015.

       Det första halvåret 2016. Reglerade marknader avser länder som har en

       sedan tidigare rättslig ordning för spel eller hasardspel, inklusive exempelvis en etablerad

    6 skattestruktur, såsom Storbritannien.

       Marknadsandel i Storbritannien avser samtliga Gruppens bingo-ledda varumärken under de första sex

    7 månaderna 2015.

       Baserat på en 23-procentig marknadsandel av brittiska bingo-ledda bruttovinster under H1 2015 (bruttovinster

       definieras som totala spelintäkter före avdrag för spelskatter, tredje parts

    8 licenser och plattformsavgifter).

    9 Omräknat till GBP till den genomsnittliga kursen för H1 2016 1,9057 CAD/GBP.

       Intäktstillväxttakten visas på en förvärvsjusterad basis som om verksamheten

    10 hade varit del av Gruppen under hela den angivna perioden.

       Intäktstillväxttakten som visas exkluderar belopp avseende en garanterad

       minimiintäkt i överenskommelse med Amaya Inc. vid förvärvet av InterCasinoverksamheten

       2014 (vilken slutade att gälla första finansiella kvartalet 2016). Exkluderar även engångs-

    11 avgifter för plattformar inkasserade under Q2 2016.

       Intäktstillväxttakten visas på en förvärvsjusterad basis som om Jackpotjoysegmentets

       verksamhet hade varit del av Gruppen under hela första halvåret

    12 av 2015. Exkluderar även engångsposter.

    13 Gambling Commissions forskningsuppskattningar.

    14 Enligt H2 Gambling Capital.

    15 Norden definieras som Finland, Sverige och Norge.

       Genomsnittlig avkastning per månad för året som slutade 31 december 2015 beräknas som genomsnittlig

    16 nettospelintäkt per månad och plattform delat med aktiva användare.

Förfrågningar: Jackpotjoy plc +1-416-720-8150, Amanda Brewer, Vice President of Corporate Communications; Finansiell rådgivare: Credit Suisse +44-20-7888-8888, George Maddison, Laurence van Lancker, Lewis Burnett, Omri Lumbroso; Mediefrågor: Finsbury +44-20-7251-3801, James Leviton, Andy Parnis

KÄLLA Intertain Group Ltd.