Santaris Pharma A/S præsenterer de endelige Fase 2a-undersøgelsesresultater for miravirsen, der viser dosisafhængig, langtidsvirkende antiviral aktivitet hos patienter med Hepatitis C

20 Apr, 2012, 21:02 BST fra Santaris Pharma A/S

-- Data vil blive fremlagt i en mundtlig fremstilling på EASL's årlige generalforsamling –

- Miravirsen er et pan-genotype HCV antiviralt stof rettet mod værtscellen og det første microRNA-rettede lægemiddel til at indgå i kliniske forsøg.

- Miravirsen var sikkert, veltolereret og gav langtidsvirkende antiviral aktivitet uden nogen tegn på viral resistens

- Miravirsen leverede robust, dosis-afhængig antiviral aktivitet med en gennemsnitlig reduktion af Hepatitis C-virus (HCV) RNA (log10 IU/ml) på 2 til 3 logs fra baseline, der blev opretholdt langt længere end (> 4 uger) behandlingsafslutning

- I fire ud af ni patienter, som fik den højeste dosis miravirsen, kom HCV RNA under detektionsgrænsen i løbet af undersøgelsen hvilket fremsatte klinisk evidens på, at miravirsens unikke virkemåde tilbyder potentialet for at helbrede, når det bruges som monoterapi.

- Miravirsens langtidsvirkende suppression af HCV RNA, høje barriere mod viral resistens, lave tilbøjelighed til at interagere med andre lægemidler og gunstige tolerabilitet samt doseringsprofiler vil sikkert få succes som en ny behandlingsmulighed, når det gives som monoterapi eller i kombination med direkte fungerende antivirale stoffer

HØRSHOLM, Danmark og SAN DIEGO, 20. april 2012 /PRNewswire/ -- Santaris Pharma A/S, en klinisk-faset, biofarmaceutisk virksomhed, der fokuserer på forskning og udvikling af RNA-rettede behandlinger, vil fremlægge de endelige data fra et Fase 2a-forsøg, der viser, at miravirsen givet som en fire ugers monoterapi, leverede robust, dosisafhængig antiviral aktivitet med en gennemsnitlig reduktion af (HCV) RNA (log10 IU/ml) på 2 til 3 logs fra baseline, der blev opretholdt langt længere end behandlingsafslutning. Disse endelige kliniske data bliver fremlagt på International Liver Congress™ 2012, European Association for the Study of the Liver (EASL)'s årlige generalforsamling, der finder sted 18.-22. april i Barcelona, Spanien.

(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20100111/SPLOGO)

Kliniske data fra Fase 2a-undersøgelsen vil blive fremlagt i en mundtlig fremstilling den 20. april 2012 kl. 17.15. centraleuropæisk sommertid, under titlen "Endelige resultater: Randomiseret, dobbeltblindet, placebokontrolleret sikkerhedsmæssigt, antiviral bevis for effekt-undersøgelse med miravirsen, et oligonukleotid-rettende miR-122, til behandlingsnaive patienter med Genotype 1 kronisk HCV-infektion". Undersøgelsesresultater påviste følgende:

  • Miravirsen var sikkert og veltolereret
  • Bivirkninger var generelt set sjældne, milde og ens mellem behandlingsgrupperne
  • Ingen dosisbegrænsende toksiciteter eller afbrydelser som følge af bivirkninger
  • Miravirsen blev forbundet med dosisafhængige reduktioner i HCV RNA, der blev opretholdt langt længere end afslutningen på den fire ugers doseringsperiode
  • I fire ud af ni patienter, som blev behandlet med den højeste dosis (7 mg/kg) miravirsen, kom HCV RNA under detektionsgrænsen med blot fem ugentlige doser miravirsen-monoterapi  
  • Ingen evidens på viral resistens

"Disse data fremsætter klinisk evidens på, at miravirsens unikke virkemåde tilbyder en høj barriere mod viral resistens og potentialet for at helbrede med monoterapi. Som følge af dets evne til at rette miR-122 har miravirsen potentialet til at ændre den måde, hvorpå Hepatitis C bliver behandlet", udtalte Dr. Henk Reesink, Academisch Medisch Centrum, Universiteit van Amsterdam, som fremlægger dataene på EASL. "Disse data viser, at længerevarende miravirsen-monoterapi har potentialet til at producere vedvarende virologiske responser".

Gennemsnittet af den maksimale nedgang fra baseline for HCV RNA (log10 IU/ml) i løbet af den 18 ugers undersøgelse var 1,2, 2,9, 3,0 ved miravirsen-dosisgrupperne på henholdsvis 3, 5 og 7 mg/kg sammenlignet med 0,4 i placebogruppen (Tabel 1).

Tabel 1: Gennemsnittet af den maksimale ændring i HCV RNA (log10 IU/ml) fra baseline i alle 3 kohorter


Dosisgruppe

Gennemsnitlig maksimal nedgang i HCV RNA IU/ml (SEM)

p-værdi (t) MIR sammenlignet med placebo

Samlet placebo

0,4 (0,4)

---

Miravirsen 3 mg/kg

1,2 (0,6)

0,011

Miravirsen 5 mg/kg

2,9 (1,7)

0,003

Miravirsen 7 mg/kg

3,0 (1,6)

0,002
"Det glæder os, at det endelige datasæt underbygger, at miravirsen, det første microRNA-rettede lægemiddel til at blive givet til patienter, giver langtidsvirkende suppression af HCV RNA, har en høj barriere mod viral resistens og gunstig tolerabilitet samt doseringsprofiler", udtalte Michael R. Hodges, MD, vicedirektør og CMO hos Santaris Pharma A/S. "Miravirsen har potentialet til at blive brugt i kombination med direkte fungerende antivirale stoffer som del af en interferon-fri doseringsbehandling hos patienter med alle slags HCV-genotyper".

Den randomiserede, dobbeltblindede, placebokontrollerede Fase 2a-undersøgelse med stigende doser vurderede sikkerheden og tolerabiliteten ved miravirsen hos behandlingsnaive patienter med kronisk HCV-genotype 1 infektion.  Patienter med kronisk HCV-genotype 1 infektion blev tilmeldt i rækkefølge til en af tre kohorter (9 aktive: 3 placebo for hver kohorte) med doser på 3, 5 og 7 mg/kg. Miravirsen blev givet som i alt 5 ugentlige subkutane injektioner over 29 dage.

Yderligere data, der underbygger de endelige resultater af Fase 2a-undersøgelsen med miravirsen vil også blive fremlagt på plakater, der påviser evidens på dets høje barriere mod resistens og gunstige doseringsplan:

  • "Præklinisk karakterisering af miravirsen (miR), et oligonukleotid-rettende miR-122 i replikonsystemet HCV-genotype 1B" – Søren Ottosen et al., 20. april 2012 kl. 12.30-14.00 centraleuropæisk sommertid
  • "Farmakokinetikken ved miravirsen, en miR-122-inhibitor, forudsiger den langtidsvirkende virale belastningsreduktion ved behandlingsnaive genotype 1 HCV-smittede patienter" – Robert Persson et al., 21. april 2012 kl. 12.30-13.30 centraleuropæisk sommertid
  • "Sekvensanalyse af HCV-varianter fra et Fase IIa-forsøg med miravirsen (miR), et oligonukleotid-rettende miR-122, hos behandlingsnaive patienter med kronisk HCV-infektion" – A.K. Patick et al., 21. april 2012 kl. 12.30-13.30 centraleuropæisk sommertid

Miravirsen, udviklet ved hjælp af Santaris Pharma A/S' proprietære LNA Drug Platform, er en inhibitor af miR-122, en leverspecifik microRNA, som Hepatitis C-virussen behøver til replikation. Miravirsen er designet til at genkende og isolere miR-122, hvilket gør det utilgængeligt for Hepatitis C-virussen. Som resultat bliver replikationen af virussen effektivt inhiberet, og niveauet af Hepatitis C-virus bliver kraftigt reduceret.

Om Hepatitis C

Hepatitis C-infektion er en virussygdom forårsaget af Hepatitis C-virussen, der fører til inflammation i leveren. Verdenssundhedsorganisationen skønner, at cirka 3 % af verdens befolkning har været smittet med HCV, og at omkring 170 millioner har kronisk Hepatitis C og er i fare for at udvikle levercirrose og/eller levercancer[1]. Cirka 3-4 millioner amerikanere er kronisk smittet med skønsmæssigt 40.000 nye infektioner om året[2]. I Europa er der cirka 4 millioner smittebærere[1]. Behandling med pegyleret interferon i kombination med ribavirin er effektiv hos blot omkring 50 % af de behandlede personer[2]. Patienter, der ikke behandles på en effektiv måde, har en øget risiko for udvikling af leversygdom. I 2029 forventes de samlede årlige lægeudgifter i USA for personer med Hepatitis C at være mere end fordoblet, fra USD30 mia. i 2009 til omkring USD85 mia.[3].

Om microRNAer

MicroRNAer er fremstået som en vigtig klasse af små RNAer indkodet i genomet.  De fungerer for at kontrollere ekspressionen af gensæt og hele veje, og de bliver derfor anset som hovedregulatorer af genekspression. Nyere undersøgelser har påvist, at microRNAer er forbundet med mange sygdomsprocesser. Da de er enkelte molekylære entiteter, der bestemmer ekspressionen af fundamentale regulatoriske veje, repræsenterer microRNAer potentielle lægemiddelsmål til kontrol af mange biologiske og sygdomsprocesser.

Om LNA Drug Platform

LNA Drug Platform og Drug Discovery Engine udviklet af Santaris Pharma A/S kombinerer virksomhedens proprietære LNA-kemi med dens yderst specialiserede og målrettede kapabiliteter til lægemiddelsudvikling til hurtigt at levere LNA-baserede lægemiddelskandidater mod RNA-mål, både mRNA og microRNA, til en række sygdomme, inklusive kardiometaboliske lidelser, smittefarlige og inflammatoriske sygdomme, cancer samt sjældne genetiske lidelser. LNA-baserede lægemidler er en lovende ny klasse terapeutik, der gør forskere i stand til at udvikle lægemiddelskandidater, der kan arbejde sig gennem tidligere utilgængelige kliniske veje. LNA Drug Platform overvinder begrænsningerne ved tidligere antisense- og siRNA-teknologier til levering af kraftige enkeltstrengede LNA-baserede lægemiddelskandidater hen over mange forskellige sygdomstilstande. Den unikke kombination af en lille størrelse og en meget høj affinitet lader denne nye klasse lægemiddelskandidater inhibere RNA-mål kraftigt og specifikt i mange forskellige væv uden behovet for komplekse leveringsmetoder. De vigtigste funktioner ved LNA-baserede lægemidler omfatter fremragende specificitet, der giver optimal målretning, øget affinitet til mål, der giver forbedret virkningsgrad, og gunstige farmakokinetiske og vævspenetrerende egenskaber, der tillader systemisk levering af disse lægemidler uden komplekse og potentielt besværlige leveringsmetoder.

Om Santaris Pharma A/S

Santaris Pharma A/S er en privatejet klinisk-faset, biofarmaceutisk virksomhed, der fokuserer på forskning og udvikling af RNA-rettede behandlinger. LNA Drug Platform og Drug Discovery Engine udviklet af Santaris Pharma A/S kombinerer virksomhedens proprietære LNA-kemi med dens yderst specialiserede og målrettede kapabiliteter til lægemiddelsudvikling til hurtigt at levere kraftige enkeltstrengede LNA-baserede lægemiddelskandidater hen over mange forskellige sygdomstilstande. Virksomhedens forsknings- og udviklingsaktiviteter fokuserer på smittefarlige sygdomme og kardiometaboliske lidelser, mens partnerskaber med større medicinalvarefirmaer omfatter en række terapeutiske områder, inklusive cancer, kardiovaskulær sygdom, smittefarlige og inflammatoriske sygdomme samt sjældne genetiske lidelser. Virksomheden har strategiske partnerskaber med miRagen Therapeutics, Shire plc, Pfizer, GlaxoSmithKline og Enzon Pharmaceuticals. Som del af dens omfattende patentejendom har virksomheden eksklusive verdensomspændende rettigheder til at producere, få produceret og sælge produkter, der omfatter LNA (låste nukleinsyrer) som det aktive indholdsstof, til undersøgelser, der foretages med det formål at opnå marketingsgodkendelse. Santaris Pharma A/S, grundlagt i 2003, har hovedsæde i Danmark med afdelinger i USA. Besøg www.santaris.com for yderligere oplysninger.

Santaris Pharma A/S® er et registreret varemærke tilhørende Santaris Pharma A/S. Santaris(TM) og LNA-antimiR™ er varemærker tilhørende Santaris Pharma A/S.

[1] World Health Organization - http://www.who.int/csr/disease/hepatitis/Hepc.pdf

[2] American Association for the Study of Liver Diseases - http://www.aasld.org/patients/Pages/LiverFastFactsHepC.aspx

[3] Institute of Medicine of the National Academies. Hepatitis and liver cancer: a national strategy for prevention and control of hepatitis B and C. Colvin HM and Mitchell AE, ed. Kan fås på: http://www.iom.edu/Reports/2010/Hepatitis-and-Liver-Cancer-A-National-Strategy-for-Prevention-and-Control-of-Hepatitis-B-and-C.aspx.

KILDE Santaris Pharma A/SRelaterede links

http://www.santaris.com