You just read:

Sri Sri Ravi Shankar Inaugurates Rehab Centre at Sakra World Hospital

News provided by

Sakra World Hospital

30 Apr, 2014, 11:52 BST