You just read:

Argosy University, Atlanta Nursing Program Granted Accreditation

News provided by

Argosy University

Nov 09, 2018, 15:54 ET