BB&T's WPA vierde kwartaal komt uit op $0,75, stijging van 6%; 2013 reflecteert record gecorrigeerde winst

Jan 17, 2014, 07:02 ET from BB&T Corporation

WINSTON-SALEM, North Carolina, 17 januari 2014 /PRNewswire/ -- BB&T Corporation (NYSE: BBT) heeft vandaag bekendgemaakt dat het netto beschikbare inkomen voor gewone aandeelhouders over het vierde kwartaal van 2013 $537 miljoen bedraagt, een stijging van 6,1% ten opzichte van de $506 miljoen in het vierde kwartaal van 2012. De winst per verwaterd aandeel kwam uit op $0,75, een stijging van 5,6% ten opzichte van het vierde kwartaal van het voorgaande jaar. De kwartaalresultaten omvatten een winst na belasting van $19 miljoen als gevolg van de verkoop van een kredietverlenende dochteronderneming.

Over het volledige jaar 2013 bedroeg het netto beschikbare inkomen voor gewone aandeelhouders $1,6 miljard, ofwel een winst per verwaterd aandeel van $2,19. Deze resultaten zijn inclusief $516 miljoen aan eerder aangekondigde belastingwijzigingen. Zonder deze wijzigingen kwam de winst van BB&T in 2013 uit op een recordbedrag van $2,1 miljard, een stijging van 8,5% ten opzichte van 2012.

De winst in het vierde kwartaal produceerde een jaarlijks rendement op gemiddelde activa van 1,31% en een jaarlijks rendement op het gemiddelde eigen vermogen van aandeelhouders van 10,85%. Het rendement op het gemiddelde kernkapitaal over het vierde kwartaal kwam uit op 17,91%.

"BB&T heeft een recordbedrijfsresultaat behaald over het jaar en de meeste van onze strategische doeleinden gerealiseerd," aldus voorzitter en Kelly S. King. "Onze groei van 6% van de winst in dit kwartaal werd gedreven door aanhoudende verbeteringen in kredietkwaliteit en record prestaties van onze activiteiten trust- en beleggingsadvies, en van onze activiteiten beleggingen en courtage.

"Kredietkwaliteit verbeterde aanzienlijk in 2013 en de kredietratio's over het vierde kwartaal blijven erg sterk," aldus King. "Onrendabele activa, exclusief gedekte activa, daalden met 9% naar de laagste niveaus als percentage van de totale activa sinds 2007. Daarnaast bleven de netto oninbare schulden laag op 0,49% van gemiddelde leningen en leases, exclusief gedekte leningen. Netto oninbare schulden zijn sinds het eerste kwartaal van het jaar met 52% gedaald, wat leidde tot een daling in onze voorzieningen voor verliezen op leningen en andere aan krediet gerelateerde kosten.

"Terwijl gemiddelde leningen exclusief de verkoop van een kredietverstrekkende dochteronderneming eerder in dit kwartaal een bescheiden groei lieten zien, nam de vraag in het tweede helft van het kwartaal toe. Onze sterkste leningscategorieën in het vierde kwartaal waren verkoopfinanciering met een stijging op jaarbasis van 12%; revolverend krediet met een stijging van 8% en CRE voor andere leningen met een stijging van 5%. Woninghypotheken stegen met 10% waarvan 6% uit organische groei en 4% uit leningen overgedragen van andere kredietverlenende dochterondernemingen. Exclusief de verkoop van de dochteronderneming en een daling in warehousing, stegen de gemiddelde leningen met 1,5% op jaarbasis.

"We zagen dit kwartaal een daling van 4% op jaarbasis voor niet-rentedragende kosten die, in combinatie met verhoogde omzet, leidden tot een positief operationeel hefboomeffect en een daling in efficiencyratio's. We blijven ons in 2014 richten op kostenbeheersing en we verwachten dat de kosten gedurende het jaar lager zullen liggen en dat de efficiency zal verbeteren," aldus King.

"Vooruitkijkend naar 2014 zijn we optimistisch over een aantal initiatieven die zullen helpen bij het drijven van prestaties," aldus King. "We hebben onlangs een overeenkomst bekendgemaakt voor de overname van 21 retailbranches in Texas wat de groei van onze franchise in deze snelgroeiende markten zal versnellen. We blijven tevens onze activiteiten vermogen, zakelijk bankieren, verzekeringen en speciale leningen uitbreiden. We zullen ons blijven richten op het leveren van de beste waardepropositie in onze markten via ons model voor het bankwezen van de gemeenschap."

Hoogtepunten in de prestaties in het vierde kwartaal van 2013

 • De gemiddelde totale leningen en leases voor beleggingsdoeleinden daalden op jaarbasis met 1,2% in vergelijking met het derde kwartaal van 2013, exclusief de verkoop van de dochteronderneming stegen de gemiddelde leningen met 0,3%.       
  • Gemiddelde financieringsleningen stegen met 11,9%.
  • Het gemiddelde revolverend krediet nam toe met 8,4% 
  • Gemiddelde CRE voor andere leningen steeg met 5,2%
  • Gemiddelde leningen van andere kredietverstrekkende dochterondernemingen daalden met 20,5%; exclusief de verkoop van de dochteronderneming en de overdracht van leningen naar woninghypotheken, gemiddelde leningen in andere leningen stegen met 3,5%
  • Gemiddelde C&I-leningen daalden met 3,6%; exclusief warehousing bleven deze gelijk
  • Gemiddelde directe leningen aan detailhandel daalden met 2,8%
  • Leningen aan het einde van de periode stegen met 1,0% op jaarbasis
 • Totale belastbare equivalente baten bedroegen in het vierde kwartaal $2,4 miljard, een stijging van 3,9% op jaarbasis ten opzichte van het derde kwartaal     
  • De netto rentemarge was 3,56%, een daling van twaalf basispunten ten opzichte van het laatste kwartaal vanwege de verkoop van de dochteronderneming en het afbouwen van gedekte activa
  • De verzekeringsinkomsten stegen met $16 miljoen door seizoensfactoren 
  • Het inkomen uit hypotheekbankieren is met $17 miljoen gedaald door een teruglopende vraag vanuit de markt, vastere prijzen en het behoud van bepaalde hypotheken
  • Beleggingsbankieren en courtage stegen met $12 miljoen naar een recordbedrag van $101 miljoen
 • De resultaten uit de kwaliteit van de activa is aanzienlijk verbeterd 
  • Onrendabele activa namen af met $109 miljoen, of 9,4%, exclusief gedekte activa
  • De netto afschrijvingen, exclusief de gedekte, bedroegen 0,49% van de gemiddelde leningen voor het kwartaal. Dit is gelijk gebleven met het derde kwartaal van 2013 en gedaald van 1,04% in het vierde kwartaal van 2012
  • De reserves voor de dekking van kredietverliezen (exclusief de gedekte kredieten) als percentage van onrendabele kredieten die zijn aangehouden voor investering namen toe van 1,66% in het derde kwartaal van 2013 tot 1,73% in het vierde kwartaal van 2013
 • Niet-rentedragende kosten daalden geannualiseerd met 4,0% ten opzichte van het derde kwartaal van 2013
  • De professionele dienstverlening daalde met $14 miljoen, voornamelijk vanwege verminderde juridische, systeem- en projectgerelateerde kosten
  • Andere kosten daalden met $14 miljoen
  • Aan fusie en herstructurering gerelateerde kosten stegen met $6 miljoen
 • De gemiddelde niet-rentedragende deposito's namen toe met $1,1 miljard, of jaarlijks 12,8% op kwartaalbasis
  • Gemiddelde rentedragende deposito's daalden in het vierde kwartaal met drie basispunten naar 0,28%
 • Over de hele linie verbeterden de kapitaalniveaus
  • Kernkapitaal gewone aandelen op materiële vaste activa bedroeg 7,3%
  • De Tier 1 gewone aandelen aan risicogewogen activa was 9,9%
  • Het Tier 1-risicodragend kapitaal was 11,8%
  • Het hefboomkapitaal bleef stevig op 9,3% 
  • Het totale kapitaal bedroeg 14,3%

Winstpresentatie en overzicht kwartaalpresentaties

Om mee te luisteren met BB&T's live conference call over de winsten van het vierde kwartaal van 2013 bel vandaag om 08:00 uur het telefoonnummer +1-888-632-5009 en toets de deelnemerscode 5184622 in. Tijdens de conference call over de winsten zal er gebruik gemaakt worden van een presentatie die beschikbaar is op onze website: www.bbt.com. Herhalingen van de conference call zijn beschikbaar tot 16 februari 2014 via het telefoonnummer +1-888-203-1112 (toegangscode code 4313363).

De presentatie, inclusief een bijlage met niet algemeen aanvaarde actuariële grondslagen is beschikbaar op www.bbt.com/Investor-Presentations.

BB&T's overzicht van de prestaties van het vierde kwartaal 2013, dat gedetailleerde financiële schema's bevat, is beschikbaar op de website van BB&T: www.bbt.com/financials.html.

Over BB&T

Vanaf 31 december 2013 is BB&T een van de grootste holdingmaatschappijen in de financiële dienstverlening van de Verenigde Staten met $182,3 miljard aan activa en een marktkapitalisatie van $26,4 miljard.  Gevestigd in Winston-Salem, North Carolina, is de onderneming actief in 1.825 financiële centra in twaalf staten en in Washington, D.C. en biedt een breed scala aan producten en diensten op het gebied van consumenten- en zakenbankieren, effectenbemiddeling, vermogensbeheer en hypotheek-en verzekeringsproducten en-diensten.  Genoteerd in de Fortune 500-lijst wordt BB&T wordt stelselmatig erkend voor uitstekende klanttevredenheid door J.D. Power and Associates, de U.S. Small Business Administration, Greenwich Associates en anderen. op www.bbt.com. Kijk voor meer informatie over BB&T en haar producten en diensten op www.bbt.com.

Kapitaalratio's zijn voorlopig.  De gegevens over de kredietkwaliteit zijn exclusief gedekte en door de overheid gegarandeerde leningen waar van toepassing.

Dit persbericht bevat financiële informatie en prestatiemaatstaven die niet in overeenstemming zijn met de algemeen aanvaarde actuariële grondslagen (GAAP) in de Verenigde Staten. Het management van BB&T gebruikt deze 'non-GAAP'-maatstaven in de analyse van de prestaties van haar bedrijf en de efficiency van haar activiteiten. Het management gelooft dat deze non-GAAP-maatstaven een beter inzicht bieden in de lopende bedrijfsactiviteiten en de vergelijkbaarheid verbeteren van resultaten in voorliggende periodes en daarnaast de effecten aantonen van de aanzienlijke baten en lasten in de huidige periode.  Het bedrijf gelooft dat het voor een betekenisvolle analyse van haar financiële prestaties nodig is de factoren te begrijpen die ten grondslag liggen aan die prestatie.  Het management van BB&T gelooft dat investeerders deze non-GAAP-maatstaven kunnen gebruiken voor de analyse van de financiële prestatie zonder dat daarin de invloed van incidentele gebeurtenissen wordt meegenomen die een vertekend beeld kunnen geven van BB&T's onderliggende prestatie.  Deze informatie dient niet te worden beschouwd als een vervanging voor de financiële maatstaven die zijn bepaald in overeenstemming met GAAP. Deze zijn ook niet per definitie vergelijkbaar met de non-GAAP-prestatiemaatstaven die mogelijk worden gepresenteerd door andere bedrijven.  Hieronder volgt een lijst van de types non-GAAP-maatstaven die in dit persbericht zijn gehanteerd:

 • Kernkapitaal, Tier 1 gewone aandelen en andere relevante kapitaalratio's zijn non-GAAP-maatstaven.  Het rendement op gemiddelde risicogewogen activa is een non-GAAP-maatstaaf De Basel III-norm voor Tier 1 gewone aandelen reflecteert de interpretatie van het management van de regelgeving die onderhavig is aan verandering.  Het management van BB&T hanteert deze maatstaven om de kwaliteit van haar kapitaal te beoordelen en geloofd dat investeerders deze nuttig kunnen vinden bij hun analyse van het bedrijf.
 • De activakwaliteitsratio's zijn bijgesteld om het effect van de verworven leningen en het afgeschermd eigendom die gedekt worden door de FDIC's verliesdelingsovereenkomsten uit de teller en de noemer van deze ratio's te verwijderen.  Het management gelooft dat de opname hiervan een zodanig vertekend beeld geeft van deze verhoudingen dat deze mogelijk onvergelijkbaar zijn met andere gepresenteerde periodes of portfolio's die niet zijn beïnvloed door aankooprekeningen.
 • Provisie-inkomsten en efficiencyratio's zijn non-GAAP in die zin dat ze winsten (verliezen) op effecten, kosten met betrekking tot afgeschermd eigendom, afschrijving van immateriële activa, fusie-gerelateerde en reorganisatiekosten, de invloed van FDIC's verliesdelingsberekening en bepaalde andere elementen buiten beschouwing laten. Het management van BB&T hanteert deze maatstaven in haar analyse van de prestaties van het bedrijf.  BB&T is van mening dat deze maatstaven een beter inzicht verschaffen in de lopende activiteiten en de vergelijkbaarheid vergroten van de resultaten in voorliggende periodes, investeerders deze nuttig kunnen vinden bij hun analyse van het bedrijf en daarnaast de gevolgen effecten van de aanzienlijke baten en lasten aantonen.  
 • Rendement op het gemiddelde kernkapitaal van de normale aandeelhouders is een non-GAAP-maatstaf die het rendement berekend op het gemiddelde gewone eigen vermogen zonder de invloed van immateriële activa en de daarbij behorende afschrijvingen.  Deze maatstaf is nuttig voor de consistente evaluatie van zowel extern verworven als intern ontwikkelde bedrijfsprestaties.
 • De netto kernrentemarge is een non-GAAP-maatstaf die de netto rentemarge bijstelt om de effecten uit te sluiten van de rente-inkomsten en financieringskosten die samenhangen met de leningen en effecten die zijn verkregen bij de overname van Colonial. Het management van BB&T gelooft dat de uitsluiting van de over het algemeen hoger renderende activa, verkregen bij de overname van Colonial, bij de berekening van de netto rentemarge investeerders nuttige informatie verschaft over de relatieve prestatie van de overige winstgevende activa van BB&T.
 • Het netto beschikbare inkomen voor gewone aandeelhouders, de verwaterde winst per aandeel, het rendement op gemiddelde activa, het rendement op gemiddelde risicogewogen activa, het rendement op gemiddelde normale aandelen en het rendement op gemiddeld materieel eigen vermogen van aandeelhouder zijn bijgesteld om de effecten uit te sluiten van de belastingwijziging van $235 miljoen die was opgenomen in het derde kwartaal van 2013. Het management van BB&T gelooft dat deze bijstellingen de vergelijkbaarheid vergroten van de periodieke resultaten en hanteert deze maatstaven om de prestatie te beoordelen en is ervan overtuigd dat investeerders deze nuttig vinden bij hun analyse van het bedrijf.

Een harmonisatie van deze non-GAAP-maatstaven met de meest vergelijkbare GAAP-maatstaven zijn te vinden in de sectie 'Investor Relations' van BB&T's website en in het overzicht van BB&T's prestaties van het vierde kwartaal van 2013, www.bbt.com/financials.html.

Dit persbericht bevat bepaalde voorspellende verklaringen zoals vastgelegd in de 'Private Securities Litigation Reform Act' van 1995. Deze verklaringen gaan mogelijk over onderwerpen die blootstaan aan aanzienlijke risico's, onzekerheden, schattingen en aannames gedaan door het management. De daadwerkelijke resultaten kunnen wezenlijk verschillen van de huidige voorspellingen. Graag verwijzen wij u naar BB&T's deponeringen bij de Securities and Exchange Commission voor een samenvatting van belangrijke factoren die van invloed kunnen zijn op BB&T's voorspellende verklaringen.  BB&T is niet verantwoordelijk voor de herziening van deze verklaringen na publicatie van dit persbericht.

SOURCE BB&T CorporationRELATED LINKS

http://www.bbt.com