You just read:

Daihonzan Chozen-ji International Zen Dojo Announces Zen Art Show in Kalihi Valley

News provided by

Daihonzan Chozen-ji

Mar 09, 2012, 06:00 EST