You just read:

Hillrom und der UK Sepsis Trust kündigen exklusive Partnerschaft in 2020 zur Sepsis-Aufklärung an

News provided by

Hillrom

Jan 23, 2020, 18:12 ET