Nya resultat publicerade i Lancet kan innebära ny första linjens behandling för patienter med indolent non-Hodgkins lymfom

Feb 19, 2013, 19:10 ET from Mundipharma International

GÖTEBORG, February 20, 2013 /PRNewswire/ --

Fas III-data visar att bendamustin (Ribovact ®) plus rituximab fördubblar progressionsfri överlevnad hos patienter med indolent non-Hodgkins lymfom och mantelcellslymfom jämfört med CHOP + rituximab.

Idag presenterades resultaten från en studie i Lancet som visar att första linjens behandlingsregim med bendamustin och rituximab (B-R) mer än fördubblar den progressionsfria överlevnaden (PFS) jämfört med nuvarande standardbehandling, CHOP och rituximab (CHOP -R). PFS var 69,5 månader med B-R jämfört mot 31,2 månader för CHOP-R. Studien inkluderade patienter med indolent non-Hodgkins lymfom (iNHL) och mantelcellslymfom (MCL). Förutom bättre effekt hade patienterna som fick B-R-regimen betydligt mindre biverkningar jämfört med de som fick CHOP-R.

Mathias J. Rummel, chef för avdelningen för Hematologi vid Universitetssjukhuset i Giessen, Tyskland som har lett studien säger:

- Dessa resultat utgör ett betydande genombrott inom cancerbehandling för patienter med indolent non-Hodgkins lymfom och mantelcellslymfom, som tidigare har fått utstå aggressiva kemoterapikombinationer med mycket biverkningar. Vår studie visade att bendamustin och rituximab hade en signifikant förbättring av PFS, och att kombinationen tolereras bättre än CHOP-R. Detta innebär att regimen skulle kunna rekommenderas som första linjens behandling.

Det är första gången en randomiserad studie för denna patientgrupp har visat att en förenklad behandlingsregim lett till ett överlägset behandlingssvar med komplett respons (CR) på 40 % i B-R gruppen jämfört med 30 % i CHOP-R gruppen (p = 0,021).

Dessutom visar resultaten också på en lägre frekvens av allvarliga biverkningar hos patienter som behandlats med B-R jämfört med patienter som behandlats med CHOP-R. Allvarliga biverkningar inträffade i 19 % av B-R-gruppen jämfört med 29 % för patienter som fick CHOP-R.

Resultaten visar också att håravfall, som är en vanligt förekommande bieffekt hos patienter som behandlas med CHOP-R, inte förekom hos en enda patient som fick B-R.

Andra biverkningar, såsom svår neutropeni eller myelosuppression, förekom också i lägre utsträckning hos patienterna som fick B-R jämfört med CHOP-R. Patienter som fick B-R upplevde också färre infektioner, som annars är en svårhanterlig biverkning av kemoimmunoterapi.

- Resultaten av denna studie är mycket tillfredsställande för patienter med Indolent non-Hodgkins lymfom även kallade "lågmaligna lymfom". Det faktum att bendamustin och rituximab (B-R) ger betydligt bättre effekt men med färre biverkningar än den traditionella CHOP-R behandlingsregimen visar att detta är ett nytt viktigt behandlingsalternativ. I Sverige har vi använt B-R allt mer för denna patientgrupp och våra erfarenheter stämmer med dr Rummels resultat, säger Hans Hagberg, docent och överläkare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Om Non-Hodgkins lymfom (NHL)
Non-Hodgkins lymfom (NHL) är den tionde vanligaste cancerformen i världen och siffror från 2008 visar att det uppskattningsvis diagnostiseras 356 000 nya fall varje år. I Sverige insjuknar varje år omkring 2 000 personer i lymfom.

Om bendamustin
Bendamustin godkändes 2008 av US Food and Drug Administration (FDA) för behandling av iNHL och kronisk lymfatisk leukemi (KLL) och fick europeiskt godkännande under 2010 för vissa typer av iNHL, KLL och multipelt myelom. Bendamustin är godkänt för marknadsföring i Tyskland, Frankrike, Storbritannien, Italien, Spanien, Österrike, Schweiz, Sverige, Norge, Finland, Danmark, Polen, Slovakien, Irland, Cypern, Island, Belgien, Nederländerna, Grekland, Slovenien, Portugal, Tjeckien, Rumänien och Bulgarien (Levact ®, Ribomustin ®, Ribovact ®) där det marknadsförs av Mundipharmas nätverk av oberoende intressebolag.

Bendamustin är licensierad (Levact ®, Ribomustin ®, Ribovact ®) från Astellas Deutschland GmbH.

I USA är bendamustin (TREANDA ®), som marknadsförs av Cephalon Inc, indicerat för behandling av patienter med KLL, och indolenta B-cells-NHL som utvecklats under eller inom sex månaders behandling med rituximab eller en regim innehållande rituximab.

Om Mundipharma
Mundipharma AB är ett svenskt forskande läkemedelsföretag som arbetar med läkemedel inom flera allvarliga sjukdomsområden. Företaget har läkemedel mot måttliga till svåra smärttillstånd, olika former av cancer, astma och ledgångsreumatism samt produkter för egenvård av enklare tillstånd. För mer information, besök gärna http://www.mundipharma.se.

Referenser

  1. UK Cancer Institute website Incidence of Non-Hodgkin Lymphoma 2009
  2. The World Health Organization classification of neoplastic diseases of the haematopoietic and lymphoid tissues: report of the Clinical Advisory Committee Meeting, Airlie House, Virginia, November 1997


SOURCE Mundipharma International