Tillväxtskapande genom M&A hämmas av brist på helhetstänkande i M&A-processer

Oct 15, 2012, 05:46 ET from Eversheds

LONDON, October 15, 2012 /PRNewswire/ --

  • Ny global undersökning från Eversheds visar att due diligence-undersökningar inte fokuserar tillräckligt på "post deal integration" (dvs implementering och uppföljning efter det att transaktionen är genomförd)
  • Lite eller inget fokus på post-integration äventyrar fördelarna och värdet av gränsöverskridande M&A
  • Interna processer bär skulden lika mycket som externa faktorer

På grund av brister i transaktionsprocessen realiserar globala företag inte den fulla tillväxtpotentialen i gränsöverskridande fusioner och förvärv. En ny global undersökning, The M&A Blueprint: Inception to Integration (ung. M&A-plan: Från starttillintegration), publicerades idag av den globala advokatbyrån Eversheds. Undersökningen visar att transaktionsteam behöver en helhetssyn och starkare kopplingar mellan transaktionens planerings-, genomförande- och integrationsfas.

Mer än 400 multinationella företag* som har arbetat med gränsöverskridande M&A under de senaste tre åren ingick i undersökningen. Den visar att nästan hälften (43 %) av företagen tror att den vanligaste orsaken till att transaktioner inte lyckas lika bra som förväntat beror på att man misslyckats med att adressera frågor relaterade till post deal integration redan i ett tidigt skede  av due diligence-processen.

Rapporten visar också att legala risker är en allt viktigare faktor i bedömningen av potentiella transaktioner. Chefsjuristernas råd är av stor vikt i detta avseende och mer än hälften (59 %) av alla svarande sa att de hade upptäckt potentiellt skadliga problem tillräckligt tidigt för att varna ledningen om att gå vidare med transaktionen.

Rapporten visar att mindre erfarna köpare finner processen svår, men även personer med goda kunskaper anser att man kan göra förbättringar.

Ulrika Sparrman, delägare på Eversheds kontor i Stockholm, säger:

"Det rådande ekonomiska klimatet har gjort det betydligt tuffare att genomföra transaktioner och rapporten belyser en medvetenhet om risker i processen. Bolagsstyrelser är dock under press att säkra tillväxt. M&A är ett viktigt affärsverktyg för att uppnå detta, i synnerhet för organisationer som funderar på att utnyttja eller öka sin penetration på nya internationella marknader.

Vår rapport visar att den övergripande faktorn som bidrar till en framgångrik gränsöverskridande transaktion är närvaron av en kärngrupp som tillhandahåller "bindväv" för att koppla ihop alla faser och för att ta transaktionen från startskedet till integrationen efter avslutat förvärv. Företagen måste börja se sambandet mellan de olika stadierna i transaktionsprocessen för att flytta fokus från att bara "göra transaktioner" till att tänka på verksamhetens liv efter transaktionen.

Mer än tre fjärdedelar av de transaktioner där Eversheds är rådgivare är gränsöverskridande och vi råder alltid våra klienter att anta en projekthanteringsstrategi för hela transaktionsprocessen. Detta hjälper dem att fokusera på post deal integration och att redan från start uppnå maximalt värde.

Våra resultat visar också att många företag vet att de kan hantera en transaktion bättre och vill se best practice för varje transaktion. I samband med publiceringen av denna rapport har vi beskrivit de viktigaste områdena som företagen har identifierat som best practice för den internationella transaktionsprocessen."

Rapporten M&A Blueprint: Inception to Integration innehåller en plan för framgångsrika gränsöverskridande transaktioner som har identifierats av de transaktionsansvariga själva:

1. Start

- Från början - vid 38 % av tranaktionerna där in-house teamet kopplades in för sent uppstod problem under integrationsprocessen.

- Tidig varning - 59 % av alla svarande sa att de hade upptäckt potentiellt skadliga problem tillräckligt tidigt för att ge rådet att inte gå vidare med affären.

2. Planering och due diligence

- Det avgörande skedet - 43 % angav att den vanligaste orsaken till bristande realisering av värdet i transaktionerna berodde på fel som kunnat undvikas under due diligence- och planeringsfasen.

- Helhetstänkande - 70 % ansåg att sammanlänkning av due diligence och integrationsplanering skulle bidra till att förbättra transaktionsprocessen.

3. Transaktionsgenomförande

- Vad är viktigast? - Chefsjurister skulle avråda från att gå vidare med transaktionen vid: olaglig/regulatoriska risker (45 %), t.ex. mutor, konkurrens- och antitrustproblem samt kommersiella problem (45 %), t.ex. pris och värdering, risker för tvister och integrationskostnader.

4. Integration

- En falsk besparing? - 83 % använde sig inte av externa jurister under integrationen, även om de erkände att det skapar mervärde. Den främsta orsaken till detta var kostnaden.

- Undvik obalanser - 26 % ansåg att bristande realisering av värdet i en nyligen genomförd gränsöverskridande transaktion berodde på en obalans mellan juridiska beslutsfattare och affärsteamet som sköter de dagliga affärerna.

I rapporten konstateras också att sannolikheten att få problem med integrationen är två och en halv gånger större för företag där det juridiska in-house teamet kommit in sent i processen. Detta gäller särskilt för dem som är mindre erfarna i transaktionsprocessen. Rapporten visar att företag vars juridiska in-house team hade arbetat med mindre än tio gränsöverskridande transaktioner under de senaste två åren var mer benägna att få problem under integrationsfasen.

Rapporten avslöjar dessutom att legal rådgivning, både intern och extern, för närvarande sätts in för sent och inte på en strategisk nivå. Lämplig legal rådgivning i varje skede av transaktionsprocessen är avgörande för framgångsrika transaktioner.

Meddelande till redaktörer

* Undersökningen genomfördes mellan maj 2012 och juli 2012. Urvalet innehåller svar från 400 in-house transaktionsansvariga från 41 länder som är ansvariga för de legala aspekterna av gränsöverskridande M&A och som har gjort minst en gränsöverskridande transaktion värd över 100 miljoner dollar under de senaste tre åren.

Om Eversheds LLP

Eversheds LLP och byråns kontor som finns över hela världen har över 4 500 juridiska och affärsrådgivare som tillhandahåller högkvalitativa juridiska tjänster till företags- och finansvärlden samt till privat och offentlig sektor. Tillgång till alla dessa tjänster tillhandahålls via företagets globala verksamhet. Eversheds kombinerar marknadskännedom om och tillgång till lokala marknader med specialistkunskaper, resurser och kapacitet från en av världens största advokatbyråer.

http://www.eversheds.com

SOURCE Eversheds