You just read:

Windstar-Update - Projekt zu 80 Prozent fertiggestellt

News provided by

Western Wind Energy Corp.

Sep 21, 2011, 09:42 ET